EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996L0027

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/27/EK (1996. gada 20. maijs), kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK

OV L 169, 8.7.1996., 1./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 8 - 45
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 124 - 161
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 124 - 161
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 165 - 202

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/27/oj

31996L0027Oficiālais Vēstnesis L 169 , 08/07/1996 Lpp. 0001 - 0038


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/27/EK

(1996. gada 20. maijs),

kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1] un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 189.b pantā noteikto procedūru [4],

tā kā, lai līdz galam izveidotu iekšējo tirgu, vajadzīga mehānisko transportlīdzekļu tehnisko prasību pilnīga saskaņošana;

tā kā, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu Eiropā, jāievieš tiesību akti, kas cik vien iespējams uzlabotu mehāniskajos transportlīdzekļos esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā; tā kā šī direktīva ievieš sānu triecientesta prasības, tostarp biomehāniskos kritērijus, lai nodrošinātu pietiekamu sānu triecienizturības līmeni;

tā kā šīs prasības uzskatāmas par pagaidu pasākumu un tās būs jāpārskata, ņemot vērā turpmāku izpēti un pieredzi, kas iegūta pirmajos divos gados, veicot tipa apstiprinājuma testus saskaņā ar šo direktīvu; tā kā stingrāku standartu ieviešana nodrošinās augstāku drošības līmeni nākotnē;

tā kā šī direktīva būs viena no atsevišķajām direktīvām, kas jāievēro, lai nodrošinātu transportlīdzekļu atbilstību tās EK tipa apstiprinājuma procedūras prasībām, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā tāpēc uz šo direktīvu attiecas Direktīvas 70/156/EEK noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām;

tā kā procedūra mehāniskā transportlīdzekļa sēdvietas atskaites punkta noteikšanai ir izklāstīta III pielikumā Padomes Direktīvai 77/649/EEK (1977. gada 27. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku [5]; tā kā tādēļ nav vajadzīgs to atkārtot šajā direktīvā; tā kā šajā direktīvā jāiekļauj atsauce uz Padomes Direktīvu 70/387/EEK (1970. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm [6], Padomes Direktīvu 74/483/EEK (1974. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem [7], Padomes Direktīvu 76/115/EEK (1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem [8] un ISO standartu 6487:1987;

tā kā šīs direktīvas tehnisko prasību pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments TRANS/SC1/WP29/396,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā termins "transportlīdzeklis" izmantots Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē.

2. pants

1. Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar transportlīdzekļos esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā, dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties kādam transportlīdzekļa tipam piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu vai

- aizliegt transportlīdzekļa reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja tie atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. No 1998. gada 1. oktobra dalībvalstis vairs nedrīkst piešķirt:

- EK tipa apstiprinājumu kādam transportlīdzekļa tipam saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. pantu,

- valsts tipa apstiprinājumu kādam transportlīdzekļa tipam,

ja transportlīdzeklis neatbilst šīs direktīvas prasībām.

3. Šā panta 2. punkts neattiecas uz tiem transportlīdzekļa tipiem, kas saņēmuši apstiprinājumu līdz 1998. gada 1. oktobrim, piemērojot jebkādas divas no šīm direktīvām: 70/387/EEK (durvju slēgmehānismi un viras), 74/483/EEK (ārējie izvirzījumi) un 76/115/EEK (mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumi), kā arī attiecīgā gadījumā neattiecas uz šo tipa apstiprinājumu attiecinājumiem uz citiem tipiem.

4. No 2003. gada 1. oktobra atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK, dalībvalstis uzskata par nederīgiem minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkā, ja tie neapliecina, ka transportlīdzekļi atbilst šīs direktīvas pielikumiem.

3. pants

Direktīvas 70/156/EEK IV pielikuma 1. daļas tabulu papildina šādi:

Priekšmets | Direktīva Nr. | Atsauce uz Oficiālo Vēstnesi | Piemērojamība |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

54.Aizsardzība sānu trieciena gadījumā | 95/xxx/EEK | L… | x | | | x | | | | | | |

4. pants

Lai pielāgotu šo direktīvu tehnikas attīstībai, divu gadu laikā pēc 2. panta 2. punktā minētās dienas Komisija veic pārskatīšanu. Tās pamatā ir tehnisko kritēriju pārskatīšana, jo īpaši viskozitātes kritērija, priekšējā sēdekļa pozīcijas un barjeras klīrensa pārskatīšana. Pārskatīšanas kritēriji inter alia ietver izpētes datus par negadījumiem, divu dabiska lieluma automašīnu sadursmes testu rezultātus un apsvērumus, kas saistīti ar izdevumiem un ieņēmumiem. Pārskatīšanā pārbauda potenciālos transportlīdzeklī esošo personu aizsardzības ieguvumus un ražošanas ekonomisko izdevīgumu, palielinot barjeras klīrensu. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu ar šīs pārskatīšanas rezultātiem.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1997. gada 20. maijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 1996. gada 20. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Bersani

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 95/54/EK (OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.).

[2] OV C 396, 31.12.1994., 1. lpp.

[3] OV C 256, 2.10.1995., 18. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1995. gada 12. jūlija atzinums (OV C 249, 25.9.1995., 47. lpp.), Padomes 1995. gada 23. novembra kopējā nostāja (OV C 353, 30.12.1995., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 1996. gada 29. februāra lēmums (OV C 78, 18.3.1996., 17. lpp.) un Padomes 1996. gada 6. maija lēmums.

[5] OV L 267, 19.10.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 90/630/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 20. lpp.).

[6] OV L 176, 10.8.1970., 5. lpp.

[7] OV L 266, 2.10.1974., 4. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.).

[8] OV L 24, 30.1.1976., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 90/629/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 14. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS: | Administratīvie noteikumi transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam |

1.EK tipa apstiprinājuma pieteikums. |

2.EK tipa apstiprinājums. |

3.Tipa pārveidošana un tipa apstiprinājumu grozījumi. |

4.Ražojumu atbilstība.1. papildinājums: Informācijas dokuments.2. papildinājums: Tipa apstiprinājuma sertifikāts. |

II PIELIKUMS: | Tehniskās prasības |

1.Piemērošanas joma. |

2.Definīcijas. |

3.Specifikācijas un testi.1. papildinājums: Triecientesta procedūra.2. papildinājums: Mobilās deformējamās barjeras parametri.3. papildinājums: Sānu trieciena manekena tehniskais apraksts.4. papildinājums: Sānu trieciena manekena uzstādīšana.5. papildinājums: Daļējs tests. |

--------------------------------------------------

Augša