Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0064

Padomes Direktīva 95/64/EK (1995. gada 8. decembris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

OV L 320, 30.12.1995., 25./40. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 217 - 232
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 217 - 232

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/06/2009; Atcelts ar 32009L0042 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj

31995L0064

Padomes Direktīva 95/64/EK (1995. gada 8. decembris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

Oficiālais Vēstnesis L 320 , 30/12/1995 Lpp. 0025 - 0040
CS.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
ET.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
HU.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
LT.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
LV.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
MT.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
PL.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
SK.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345
SL.ES Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 330 - 345


Padomes Direktīva 95/64/EK

(1995. gada 8. decembris)

par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā, lai veiktu Komisijai uzticētos uzdevumus jūras transporta kopējā politikā, tās rīcībā ir jābūt salīdzināmiem, uzticamiem, sinhronizētiem un regulāriem statistikas datiem par apjomu, kādā notiek kravu un pasažieru jūras pārvadājumi uz Kopienu un no tās, starp dalībvalstīm un vietēja jūras transporta līmenī, un par šīs nozares attīstību;

tā kā ir svarīgi, lai dalībvalstu un uzņēmēju rīcībā būtu pietiekama informācija par jūras transporta tirgu;

tā kā pašlaik nav visaptverošas Kopienas līmeņa statistikas par kravu un pasažieru jūras transportu;

tā kā Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmums 93/464/EEK par prioritāru darbību pamatprogrammu statistikas informācijas jomā no 1993. līdz 1997. gadam [4] uzsvēra vajadzību apkopot vispusīgu statistikas informāciju;

tā kā Kopienas statistikas datu vākšana atbilstoši salīdzināmiem vai saskaņotiem principiem ļauj izveidot apvienotu sistēmu, kas sniedz uzticamu, konsekventu un aktuālu informāciju;

tā kā jābūt iespējai dalībvalstu starpā un dažādu transporta veidu starpā salīdzināt datus par kravu un pasažieru jūras pārvadājumiem;

tā kā Komisijai noteiktā laikā ir jāiesniedz ziņojums par šīs direktīvas darbību;

tā kā būtu jāparedz pārejas laiks, lai dalībvalstis varētu pielāgot savas statistikas sistēmas šīs direktīvas prasībām un uzsākt izmēģinājuma pētījumu programmu par īpašām problēmām, kas rodas, vācot noteiktus datus;

tā kā tādēļ Kopienai sākuma posmā būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attiecībā uz minētajā procesā ieguldīto darbu;

tā kā lai piemērotu šo direktīvu, tostarp pasākumus, kas tiek veikti, lai to pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jāgriežas pēc palīdzības pie Statistikas programmu komitejas, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [5];

tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu kopējus statistikas standartus, kas nodrošinātu saskaņotu informāciju, var efektīvi radīt vienīgi Kopienas līmenī; tā kā datus visās dalībvalstīs vāks to iestāžu un institūciju uzraudzībā, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas vākšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis vāc Kopienas statistiku par kravu un pasažieru pārvadājumiem ar jūras kuģiem, kas ienāk ostās to teritorijā.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

1. "kravu un pasažieru jūras pārvadājumi" ir kravu un pasažieru pārvadājumi, izmantojot jūras kuģus, reisos, kurus daļēji vai pilnībā veic jūrā.

Šī direktīva attiecas arī uz kravām:

a) ko ar kuģi pārved uz iekārtām atklātā jūrā;

b) kas ir izceltas no jūras dibena un izkrautas ostās.

Šī direktīva neattiecas uz degvielas un krājumu piegādi kuģiem;

2. "jūras kuģi" ir kuģi, kas nav tādi kuģi, kuri kuģo tikai iekšējos ūdeņos vai aizsargātos ūdeņos vai tuvu tiem, vai rajonos, uz ko attiecas ostu noteikumi;

Šī direktīva neattiecas uz zvejas kuģiem, zivju pārstrādes kuģiem, urbumiem un izpētei domātiem kuģiem, velkoņiem, stūmējkuģiem, pētniecības un mērīšanas kuģiem, bagariem, jūras spēku kuģiem vai kuģiem, kurus izmanto tikai nekomerciālos nolūkos;

3. "osta" ir vieta, kas iekārtota, lai tirdzniecības kuģi var noenkuroties un iekraut vai izkraut savu kravu, vai kur pasažieri var uzkāpt uz kuģiem vai nokāpt no tiem;

4. "jūras transporta uzņēmēja valsts" ir valsts, kurā atrodas transporta uzņēmēja komerciālās darbības centrs;

5. "jūras transporta uzņēmējs" ir persona, kas slēdz līgumu ar nosūtītāju vai pasažieri par kravu vai pasažieru jūras pārvadājumu, vai persona, kuras vārdā slēdz šādu līgumu.

3. pants

Datu vākšanas raksturlielumi

1. Dalībvalstis vāc datus, kas attiecas uz šādām jomām:

a) informācija par kravām un pasažieriem;

b) informācija par kuģiem.

Var nevākt datus par kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 100 tonnas.

2. Datu vākšanas raksturlielumi, t.i., statistikas mainīgie lielumi katrā jomā un nomenklatūras, kas paredzētas to klasifikācijai, kā arī šo lielumu novērošanas periodiskums, ir izklāstīti šīs direktīvas pielikumos.

3. Datu vākšanu veic, cik vien iespējams, izmantojot pieejamus avotus un ierobežojot respondentu pienākumu apjomu.

4. pants

Ostas

1. Šīs direktīvas nolūkiem sastāda ostu sarakstu, kurā ostām ir piešķirti kodi un tās ir klasificētas atbilstīgi valstīm un jūras piekrastes zonām, saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 13. pantā.

2. Katra dalībvalsts atlasa no šā saraksta ostas, kur pārkrauj vairāk nekā vienu miljonu tonnu kravu vai kur reģistrēts vairāk nekā 200000 pasažieru gadā.

Laikposmā, kas nav garāks par trim gadiem pēc šīs direktīvas spēkā stāšanas, katra dalībvalsts var atlasīt vienīgi tās ostas, kur pārkrauj vairāk nekā divus miljonus tonnu kravu vai kur reģistrēti vairāk nekā 400000 pasažieru gadā.

Attiecībā uz katru atlasīto ostu saskaņā ar VIII pielikumu dalībvalsts sniedz sīkas ziņas par jomām (kravas un pasažieri), kurās šī osta atbilst atlases kritērijam, vajadzības gadījumā kopā ar pārskata datiem par otru jomu.

3. Attiecībā uz ostām, kuras nav atlasītas no saraksta, pārskata datus sniedz saskaņā ar VIII pielikumā paredzēto A3 datu kopumu.

5. pants

Statistikas precizitāte

Datu vākšanas metodes ir tādas, lai Kopienas jūras transporta statistika atbilst precizitātei, kas vajadzīga statistikas datu kopumiem, kuri aprakstīti VIII pielikumā. Precizitātes standartus izveido saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru.

6. pants

Datu vākšanas rezultātu apstrāde

Dalībvalstis apstrādā saskaņā ar 3. pantu savākto statistikas informāciju, lai iegūtu salīdzināmu statistikas informāciju, kas atbilst 5. pantā minētajam precizitātes standartam.

7. pants

Datu vākšanas rezultātu nosūtīšana

1. Dalībvalstis nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam 3. pantā minēto datu vākšanas rezultātus, tai skaitā datus, ko dalībvalstis, ievērojot savus tiesību aktus vai praksi attiecībā uz statistikas konfidencialitāti, ir pasludinājušas par konfidenciāliem, saskaņā ar Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 parstatistikas konfidencialitātei pakļautu datu nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam [6].

2. Rezultātus nosūta saskaņā ar VIII pielikumā noteikto statistikas datu kopumu struktūru. Sīki izstrādātus tehniskus noteikumus attiecībā uz rezultātu nosūtīšanu nosaka saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 13. pantā.

3. Rezultātus par ceturkšņa datiem nosūta piecu mēnešu laikā pēc novērošanas laikposma beigām un rezultātus par gada datiem nosūta astoņu mēnešu laikā.

Pirmajā datu nosūtīšanā iekļauj datus par 1997. gada pirmo ceturksni.

8. pants

Ziņojumi

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai visu informāciju par metodēm, ko tās izmanto datu vākšanā. Dalībvalstis arī nosūta sīki izstrādātas ziņas par būtiskām izmaiņām metodēs, ko tās izmanto datu vākšanā.

2. Pēc tam, kad dati ir apkopoti trīs gadus, Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par pieredzi, kas gūta saskaņā ar šo direktīvu veiktajā darbā.

9. pants

Statistikas datu izplatīšana

Komisija izplata attiecīgus statistikas datus ar periodiskumu, kas salīdzināms ar rezultātu nosūtīšanas periodiskumu.

Noteikumus par to, kā Komisijai publicēt vai izplatīt statistikas datus, pieņem saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru.

10. pants

Pārejas laiks

1. Pārejas laikā, kas ilgst ne vairāk kā trīs gadus, ievērojot šo direktīvu, saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru var piešķirt izņēmumus, ciktāl attiecīgo valstu statistikas sistēmās ir jāveic nozīmīgi pielāgojumi.

2. Pārejas laikā, kas minēts 1. punktā, saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru pieņem izmēģinājuma pētījumu programmu attiecībā uz:

a) izpildes iespējamību un izmaksām, kas dalībvalstīm un respondentiem jāsedz, apkopojot šādu informāciju:

- preču aprakstus saskaņā ar to, kā definēts III pielikumā un VIII pielikumā paredzētajā B1 datu kopumā,

- informāciju par pasažieriem, ko pārvadā mazos attālumos,

- informāciju par apgādes pakalpojumiem un transporta ķēdēm,

- datus, kas attiecas uz jūras transporta uzņēmēja valsts piederību;

b) iespēju vākt datus saskaņā ar vienošanās rezultātiem, kas panākti tirdzniecības procedūru vienkāršošanas, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO), Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) un starptautisku muitas noteikumu sakarā.

Komisija informē Padomi par izmēģinājuma pētījumu rezultātiem un iesniedz Padomei priekšlikumus par iespējām paplašināt sistēmu, kas ieviesta ar šo direktīvu, lai izveidotu iepriekšminētās informācijas pastāvīgas apkopošanas kārtību.

11. pants

Finansiālais ieguldījums

1. Trīs pirmos gadus, kuros sniedz šajā direktīvā paredzētos statistikas pārskatus, dalībvalstis saņem Kopienas finansiālu ieguldījumu atbilstīgi padarītā darba izmaksām.

2. Šā panta 1. punktā minētajam finansiālajam ieguldījumam domāto gadā piešķiramo apropriāciju apjomu nosaka kā gada budžeta procedūru sastāvdaļu.

3. Budžeta iestāde nosaka apropriācijas, kas pieejamas attiecībā uz katru gadu.

12. pants

Sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru, nosaka sīki izstrādātus šīs direktīvas īstenošanas noteikumus, tai skaitā pasākumus, lai to pielāgotu attīstībai ekonomikas un tehnikas jomā, un jo īpaši:

- datu vākšanas raksturlielumu (3. pants) un šīs direktīvas pielikumu satura pielāgošanu, ciktāl šāda pielāgošana nav saistīta ar dalībvalstu izmaksu un/vai respondentu pienākumu apjoma ievērojamu palielinājumu,

- ostu sarakstu, ko Komisija pastāvīgi atjaunina un kurā iekļautajām ostām ir piešķirti kodi un tās klasificētas atbilstīgi valstij un jūras piekrastes zonai (4. pants),

- prasību ievērot precizitātes standartus (5. pants),

- aprakstu par to, kā veidots datu fails, un par kodiem, kas domāti, lai nosūtītu rezultātus Komisijai (7. pants),

- kārtību, kā dati publicējami un izplatāmi (9. pants),

- pārejas laikā piešķiramos izņēmumus no šīs direktīvas noteikumiem un izmēģinājuma pētījumu grafiku (10. pants),

- līdzvērtīgu nomenklatūru atbilstīgi noteiktu kuģu grupu bruto tonnāžai (VII pielikums).

Text missing

13. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu plānu. Komiteja sniedz savu atzinumu par plānu laikā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no minētā jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā par tādu lēmumu pieņemšanu, kuri Padomei ir jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Komitejai balsojot, dalībvalstu pārstāvju balsis vērtē tā, kā noteikts minētajā Līguma pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem šos pasākumus, un tos nekavējoties piemēro.

b) Tomēr, ja šie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija par tiem tūlīt ziņo Padomei.

Šādā gadījumā:

- Komisija atliek to pasākumu piemērošanu, par kuriem tā pieņēmusi lēmumu, uz trīs mēnešiem no dienas, kad sniegts iepriekšminētais paziņojums,

- Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu laikposmā, kas minēts iepriekšējā ievilkumā.

14. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstis pieņem normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 1997. gada 1. janvārim. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

15. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 8. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Borrell Fontelles

[1] OV C 214, 4.8.1994., 12. lpp.

[2] OV C 151, 19.6.1995., 493. lpp.

[3] OV C 397, 31.12.1994., 6. lpp.

[4] OV L 219, 28.8.1993., 1. lpp.

[5] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[6] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

MAINĪGIE LIELUMI UN DEFINĪCIJAS

1. STATISTIKAS MAINĪGIE LIELUMI

a) Informācija par kravām un pasažieriem:

- kravas bruto svars tonnās,

- kravas veids saskaņā ar nomenklatūru, kas paredzēta II pielikumā,

- preču apraksts, izmantojot III pielikuma nomenklatūru,

- pārskata osta,

- kustības virziens - ieved vai izved,

- attiecībā uz kravām, ko ieved: iekraušanas osta (t.i., osta, kurā kravu iekrāva kuģī, ar ko kravu ieveda pārskata ostā), izmantojot Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) atsevišķas ostas, kuras minētas ostu sarakstā, un ārpus EEZ esošās jūras piekrastes zonas, kas minētas IV pielikumā,

- attiecībā uz kravām, ko izved: izkraušanas osta (t.i., osta, kurā kravu izkraus no kuģa, ar ko kravu izveda no pārskata ostas), izmantojot EEZ atsevišķas ostas, kas minētas ostu sarakstā, un ārpus EEZ esošās jūras piekrastes zonas, kas minētas IV pielikumā,

- pasažieru skaits, kuri dodas jūras braucienā vai beidz to.

Attiecībā uz precēm, ko pārvadā konteineros vai ro-ro vienībās, papildus sniedz šādas sīkākas ziņas:

- konteineru skaits, kuros ir krava,

- konteineru skaits, kuros nav kravas,

- pārvietojamo (ro-ro) vienību skaits, kurās ir krava,

- pārvietojamo (ro-ro) vienību skaits, kurās nav krava.

b) Informācija par kuģi:

- kuģu skaits,

- kuģu pilnā kravnesība vai bruto tonnāža,

- kuģu reģistrācijas valsts vai teritorija, izmantojot V pielikumā norādīto nomenklatūru,

- kuģu tips, izmantojot VI pielikuma nomenklatūru,

- kuģu izmērs, izmantojot VII pielikuma nomenklatūru.

2. DEFINĪCIJAS

a) "Kravas konteiners" ir transporta aprīkojuma priekšmets, kas ir:

1. pastāvīgs un līdz ar to pietiekami izturīgs, lai to izmantotu atkārtoti;

2. speciāli izveidots, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem bez vajadzības veikt pārkraušanu starpposmos;

3. aprīkots ar ierīcēm, lai to varētu ātri pārvietot, jo īpaši no viena transporta veida citā;

4. izveidots tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot;

5. un kura garums ir 20 pēdas vai lielāks.

b) "Ro-ro vienība" ir kravu pārvadāšanai domāta iekārta ar riteņiem, piemēram, kravas automobilis, piekabe vai puspiekabe, ko var iebraukt vai ievilkt kuģī. Šī definīcija ietver ostas vai kuģa piekabes. Klasifikācijas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas ECE Ieteikumam Nr. 21 "Kravu, iesaiņojumu un iesaiņojuma materiālu veidu kodi".

c) "Konteinerkrava" ir konteineri ar kravu vai bez tās, kurus ieceļ kuģos, ar ko tos pārvadā pa jūru, vai izceļ no tiem.

d) "Ro-ro krava" ir kravas, kas ir vai nav konteineros, uz ro-ro vienībām, un ro-ro vienības, ko uzripina un noripina no kuģiem, ar ko tās pārvadā pa jūru.

e) "Kravas bruto svars" ir pārvadājamās kravas tonnāža, ieskaitot iesaiņojumu, bet neieskaitot konteineru vai ro-ro vienību taras svaru.

f) "Pilnā kravnesība (DWT)" ir starpība tonnās starp kuģa ūdensizspaidu ūdenī ar blīvumu 1,025 t×m-3 pie vasaras kravas ūdenslīnijas un tukša kuģa svaru, t. i., tāda kuģa ūdensizspaidu tonnās, kura tvertnēs nav kravas, degvielas, smēreļļu, balasta ūdens, svaiga ūdens un dzeramā ūdens un uz kura nav izmantojamu krājumu, kā arī pasažieru, apkalpes un viņu mantu.

g) "Bruto tonnāža" ir kuģa kopējā izmēra mērs, ko nosaka saskaņā ar 1969. gada Starptautiskās kuģu tonnāžas noteikšanas konvencijas noteikumiem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

KRAVU VEIDU KLASIFIKĀCIJA

Kategorija [1] | Kods | Apraksts | Tonnāža | Numurs |

Šķidrās kravas | 10 | Šķidra krava bez taras (bez kravas vienībām) | × | |

11 | Šķidrā gāze | × | |

12 | Jēlnafta | × | |

13 | Naftas produkti | × | |

19 | Šķidro kravu citas preces | × | |

Sausās kravas | 20 | Sausa krava bez taras (bez kravas vienībām) | × | |

21 | Metāls | × | |

22 | Ogles | × | |

23 | Lauksaimniecības produkti (piem., labība, sojas pupas, tapioka) | × | |

29 | Citas sausas kravas bez taras | × | |

Konteinerkravas | 30 | Lielie konteineri | × | × |

31 | 20' kravas vienības | × | × |

32 | 40' kravas vienības | × | × |

33 | Kravas vienības, kas lielākas nekā 20' un mazākas nekā 40' | × | × |

34 | Kravas vienības, kas lielākas nekā 40' | × | × |

Uzripināmas/noripināmas (pašgaitas) | 50 | Pašpiedziņas pārvietojamas vienības | × | × |

51 | Kravas autotransporta līdzekļi un attiecīgās piekabes | × [3] | × |

52 | Vieglie automobiļi un piekabes/dzīvojamās piekabes | | × [2] |

53 | Pasažieru autobusi | | × [2] |

54 | Importētie/eksportētie mehāniskie transportlīdzekļi | × | × [2] |

56 | Dzīvi pārvadājami dzīvnieki | × | × [2] |

Uzripināmas/noripināmas (bez sava motora) | 60 | Citas pārvietojamas vienības | × | × |

61 | Autotransporta piekabes un puspiekabes bez vilcēja | × [3] | × |

62 | Dzīvojamās piekabes un citas ceļu, lauksaimniecības un rūpniecības piekabes bez vilcēja | × | × [2] |

63 | Dzelzceļa vagoni, kuģa no ostas līdz ostai pārvadājamas piekabes un baržas, kas veic kravas pārvadājumus | × [3] | × |

Citas parastās kravas, ieskaitot mazus konteinerus | 90 | Citas kravas, kas nav precizētas citur | × | |

91 | Mežsaimniecības produkti | × | |

92 | Dzelzs un tērauda produkti | × | |

99 | Citas parastās kravas | × | |

[1] Šīs kategorijas atbilst Apvienoto Nāciju ECE Rekomendācijai Nr. 21.

[2] Tikai vienību kopējais skaits.

[3] Reģistrētais daudzums ir kravas bruto svars, ieskaitot iesaiņojumu, bet neieskaitot konteineru un ro-ro vienību taras svaru.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PREČU NOMENKLATŪRA

Izmantotā preču nomenklatūra atbilst Transporta statistikas standartizētajai preču nomenklatūrai (NST/R) [1], līdz brīdim, kad Komisija pēc konsultācijas ar dalībvalstīm nolems to aizstāt.

PREČU GRUPAS

Preču grupas | Transporta statistikas standartizētās preču nomenklatūras nodaļa | Transporta statistikas standartizētās preču nomenklatūras grupas | Apraksts |

1. | 0 | 01 | Labība |

2. | 02, 03 | Svaigi vai saldēti kartupeļi un citi dārzeņi, svaigi augļi |

3. | 00, 06 | Dzīvi dzīvnieki, cukurbietes |

4. | 05 | Koksne un korķis |

5. | 04, 09 | Tekstilmateriāli, tekstilpreces un mākslīgas šķiedras, citi neapstrādāti dzīvnieku un dārzeņu materiāli |

6. | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Pārtikas produkti un lopbarība |

7. | 18 | Eļļas augu sēklas, eļļu saturoši dārzeņi un tauki |

8. | 2 | 21, 22, 23 | Cietais minerālu kurināmais |

9. | 3 | 31 | Jēlnafta |

10. | 32, 33, 34 | Naftas produkti |

11. | 4 | 41, 46 | Dzelzsrūda, dzelzs un tērauda atkritumi un domnas krāšņu atkritumi |

12. | 45 | Krāsainās rūdas un atkritumi |

13. | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Metāla produkti |

14. | 6 | 64, 69 | Cements, kaļķis, rūpnieciski ražoti celtniecības materiāli |

15. | 61, 62, 63, 65 | Neapstrādāti un apstrādāti minerāli |

16. | 7 | 71, 72 | Dabiskais un ķīmiskais mēslojums |

17. | 8 | 83 | Ogļu ķimikālijas un darva |

18. | 81, 82, 89 | -imikālijas, kas nav ogļu ķimikālijas un darva |

19. | 84 | Papīra celuloze un reciklētais papīrs |

20. | 9 | 91, 92, 93 | Samontētas vai nesamontētas transporta ierīces, mehānismi, aparatūra, motori un to detaļas |

21. | 94 | Metāla izstrādājumi |

22. | 95 | Stikls, stikla trauki, keramikas produkti |

23. | 96, 97 | Āda, tekstilmateriāli, apģērbi un citi apstrādāti priekšmeti |

24. | 99 | Dažādi priekšmeti |

[1] Publicējis Eiropas Kopienu Statistikas birojs (1968. gada izdevums).

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

JŪRAS PIEKRASTES ZONAS

Imantojamā nomenklatūra ir Ģeonomenklatūra, ko attiecībā uz 1993. gadu apstiprināja Komisijas 1993. gada 1. februāra Regula (EEK) Nr. 208/93 par valstu nomenklatūru ārējās tirdzniecības Kopienas statistikai un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikai [1] ar šādu izņēmumu: kodus 017 un 018 lieto attiecīgi Beļģijai un Luksemburgai, ja tās jāaplūko atsevišķi.

Kods ietver četrus ciparus: trīs ciparu kods no iepriekšminētās nomenklatūras, kam seko nulle (piemēram, kods 0030 Nīderlandei), izņemot attiecībā uz valstīm, kas sadalītas divās vai vairākās jūras piekrastes zonās, kuras apzīmē ar ceturto ciparu, kas nav nulle (no 1 līdz 7), šādi:

Kods | Jūras piekrastes zonas |

0011 | Francija: Atlantijas okeāns un Ziemeļjūra |

0012 | Francija: Vidusjūra |

0041 | Vācija: Ziemeļjūra |

0042 | Vācija: Baltija |

0043 | Vācija: Reina |

0061 | Apvienotā Karaliste |

0062 | Menas sala |

0063 | Normandijas salas |

0111 | Spānija: Atlantijas okeāns (ziemeļi) |

0112 | Spānija: Vidusjūra un Atlantijas okeāns (dienvidi) |

0301 | Zviedrija: Baltija |

0302 | Zviedrija: Ziemeļjūra |

0521 | Turcija: Melnā jūra |

0522 | Turcija: Vidusjūra |

0751 | Krievija: Melnā jūra |

0752 | Krievija: Baltija |

0753 | Krievija: Āzija |

2041 | Maroka: Vidusjūra |

2042 | Maroka: Rietumāfrika |

2201 | Ēģipte: Vidusjūra |

2202 | Ēģipte: Sarkanā jūra |

6241 | Izraēla: Vidusjūra |

6242 | Izraēla: Sarkanā jūra |

6321 | Saūda Arābija: Sarkanā jūra |

6322 | Saūda Arābija: Līcis |

4001 | Amerikas Savienotās Valstis: Atlantijas okeāns (ziemeļi) |

4002 | Amerikas Savienotās Valstis: Atlantijas okeāns (dienvidi) |

4003 | Amerikas Savienotās Valstis: Līcis |

4004 | Amerikas Savienotās Valstis: Klusais okeāns (dienvidi) |

4005 | Amerikas Savienotās Valstis: Klusais okeāns (ziemeļi) |

4006 | Amerikas Savienotās Valstis: Lielie ezeri |

4007 | Puertoriko |

4041 | Kanāda: Atlantijas okeāns |

4042 | Kanāda: Lielie ezeri, Augšezers |

4043 | Kanāda: Rietumu krasts |

4801 | Kolumbija: Ziemeļu krasts |

4802 | Kolumbija: Rietumu krasts |

| ar papildu kodiem |

9991 | Iekārtas atklātā jūrā |

9992 | Kopumi un citur neminētie |

[1] OV L 25, 2.2.1993., 11. lpp.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

KUĢU REĢISTRĀCIJAS VALSTS

Izmantojamā nomenklatūra ir Ģeonomenklatūra, ko attiecībā uz 1993. gadu apstiprināja Komisijas 1993. gada 1. februāra Regula (EEK) Nr. 208/93 par valstu nomenklatūru ārējās tirdzniecības Kopienas statistikai un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikai [1] ar šādu izņēmumu: kodus 017 un 018 lieto attiecīgi Beļģijai un Luksemburgai, ja vien tās jāaplūko atsevišķi.

Kods ietver četrus ciparus: trīs ciparu kods no iepriekšminētās nomenklatūras, kam seko nulle (piemēram, kods 0010 Francijai), izņemot attiecībā uz valstīm ar vairāk nekā vienu reģistru.

Ja ir vairāk nekā viens reģistrs, valstu kodi ir šādi:

0011 | Francija |

0012 | Kergelena salas |

0061 | Apvienotā Karaliste |

0062 | Menas sala |

0063 | Normandijas salas |

0064 | Gibraltārs |

0081 | Dānija |

0082 | Dānija (DIS) |

0101 | Portugāle |

0102 | Portugāle (MAR) |

0111 | Spānija |

0112 | Spānija (Rebeca) |

4001 | Amerikas Savienotās Valstis |

4002 | Puertoriko |

4611 | Britu Virdžīnu salas |

4612 | Montserrata |

8141 | Jaunzēlandes Okeānija |

8142 | Kuka salas |

8901 | Citi polārie reģioni |

8902 | Franču dienvidpola teritorija |

[1] OV L 25, 2.2.1993., 11. lpp.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

KUĢU TIPU KLASIFIKĀCIJA (STARPTAUTISKĀ KUĢU TIPU KLASIFIKĀCIJA ICST-COM)

| Tips | Ietvertās kuģu kategorijas |

10 | Šķidro kravu kuģi | Naftas tankkuģi Tankkuģi ķimikāliju pārvadāšanai TLG tankkuģi Tankkuģu baržas Citi tankkuģi |

20 | Sauso kravu kuģi | Kuģi sauso kravu/naftas pārvadāšanai Kuģi sauso kravu pārvadāšanai |

31 | Konteineru kuģi | Kuģi tikai konteinerkravu pārvadāšanai |

32 | Specifisku kravu kuģi | Baržu transportkuģi -imikāliju transportkuģi Kuģi, kas transportē degvielu ar samazinātu radioaktivitāti Mājlopu transportkuģi Automašīnu transportkuģi Citi specifisku kravu transportkuģi |

33 | Parasto kravu, kas nav Specifiskās kravas, kuģi | Refrižeratorkuģi Ro-ro pasažieru kuģi Ro-ro konteinerkravu kuģi Citu ro-ro kravu transportkuģi Kombinētie parasto kravu/pasažieru transportkuģi Kombinētie parasto kravu/konteinerkravu transportkuģi Viena klāja kuģi Vairāku klāju kuģi |

34 | Sauso kravu baržas | Klāja baržas Paškrāvējas baržas Lihteru baržas Atklātas sauso kravu baržas Slēgtas sauso kravu baržas Citas sauso kravu baržas |

35 | Pasažieru kuģi | Jūras reisu kuģi Citi kuģi, kas pārvadā tikai pasažierus |

41 | Zvejas kuģi [1] | Zvejas kuģi [1] Zivju pārstrādes kuģi [1] |

42 | Darbības atklātā jūrā | Urbumu un izpētes kuģi [1] Iekārtu atklātā jūrā atbalsta kuģi |

43 | Velkoņi [1] | Velkoņi [1] Stūmējkuģi [1] |

49 | Dažādi [1] | Bagari [1] Pētniecības/mērīšanas kuģi [1] Citi kuģi [1] |

[1] Nav ietverti šajā direktīvā.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

KUĢU IZMĒRU KLASES

pilnā kravnesība (DWT) vai bruto tonnāža (GT)

Šī klasifikācija attiecas tikai uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir 100 tonnas vai lielāka.

Klase | Zemākais ierobežojums | Augstākais ierobežojums |

Pilnā kravnesība | Bruto tonnāža | Pilnā kravnesība | Bruto tonnāža |

01 | — | | līdz 499 | |

02 | 500 | | 999 | |

03 | 1000 | | 1999 | |

04 | 2000 | | 2999 | |

05 | 3000 | | 3999 | |

06 | 4000 | | 4999 | |

07 | 5000 | | 5999 | |

08 | 6000 | | 6999 | |

09 | 7000 | | 7999 | |

10 | 8000 | | 8999 | |

11 | 9000 | | 9999 | |

12 | 10000 | | 19999 | |

13 | 20000 | | 29999 | |

14 | 30000 | | 39999 | |

15 | 40000 | | 49999 | |

16 | 50000 | | 79999 | |

17 | 80000 | | 99999 | |

18 | 100000 | | 149999 | |

19 | 150000 | | 199999 | |

20 | 200000 | | 249999 | |

21 | 250000 | | 299999 | |

22 | 300000 un vairāk | | | |

NB:

Ja kuģi, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 100 tonnas, būtu jāietver, ievērojot šo direktīvu, tiem piešķir klases kodu "99".

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

STATISTIKAS DATU KOPUMU STRUKTŪRA

Datu kopumos, kas norādīti šajā pielikumā, nosaka Kopienai vajadzīgās jūras transporta statistikas periodiskumu. Katrs datu kopums nodrošina savstarpēju klasifikāciju, kas balstās uz kvalitatīviem statistikas datiem, izmantojot ierobežotu parametru kopumu dažādos nomenklatūras līmeņos, kuri izraudzīti no visiem pārējiem parametriem.

Par nosacījumiem, lai savāktu datu kopumu B1, Padome lemj pēc Komisijas priekšlikuma, ņemot vērā trīs gadu pārejas laika izmēģinājuma pētījumu rezultātus, kā minēts šīs direktīvas 10. pantā.

KOPSAVILKUMS UN SĪKI IZSTRĀDĀTA STATISTIKA

* Datu kopumi, kas jāsniedz par atsevišķām ostām attiecībā uz kravām un pasažieriem, ir A1, A2, B1, C1, D1, E1 un F1.

* Datu kopumi, kas jāsniedz par atsevišķām ostām attiecībā uz kravām, bet ne pasažieriem, ir A1, A2, A3, B1, C1, E1 un F1.

* Datu kopumi, kas jāsniedz par atsevišķām ostām attiecībā uz pasažieriem, bet ne kravām, ir A3, D1 un F1.

* Datu kopums, kas jāsniedz par ostām, kuras nav atlasītas, ir A3.

Datu kopums A1: | jūras pārvadājumi Eiropas galvenajās ostās pēc ostas, kravu veida un saistību ar piekrastes zonām |

Periodiskums: | ik ceturksni |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | A1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (1, 2, 3, 4) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas Eiropas ekonomikas zonas ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība ar piekrastes zonu | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kravas veids | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Kravas veids, II pielikums (1., 2., 3., 5., 6. un 9. kategorija) |

Datu kopums A2: | Kravu, kas nav vienībās, jūras transports Eiropas galvenajās ostās pēc ostas, kravu veida un saistības |

Periodiskums: | Ik ceturksni |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | A2 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (1, 2, 3, 4) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kravas veids | Divu zīmju burtu un ciparu kods | Kravas veids (tikai kravas, kas nav vienībās), II pielikums (apakškategorijas 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92 un 99) |

Datu kopums A3: | Dati, kas vajadzīgi par ostām, par kurām nav vajadzīga sīki izstrādāta statistika (skat. 4. panta 3. punktu) |

Periodiskums: | Ik gadu |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās.

Pasažieru skaits.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | A3 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (0) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Všechny přístavy ze seznamu přístavů |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

Datu kopums B1: | Jūras transports Eiropas galvenajās ostās pēc ostas, kravu veida un saistības |

Periodiskums: | Ik gadu |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | B1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (0) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kravas veids | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Kravas veids, II pielikums (kategorijas 1, 2, 3, 5, 6 un 9) |

| Prece | Divu zīmju burtu un ciparu kods | Preču nomenklatūra, III pielikums |

Datu kopums C1: | Gabalkravu jūras transports Eiropas galvenajās ostās pēc ostas, kravu veida, saistības un kuģa piekrāvuma stāvokļa |

Periodiskums: | Ik ceturksni |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās (kravas veids: apakškategorijas 30, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 60, 61, 62 un 63).

Vienību skaits (kravas veids: apakškategorijas 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 un 63).

Počet jednotek s nákladem (druh nákladu: subkategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 a 63).

Vienību skaits (kravas veids: apakškategorijas 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 un 63). Vienību skaits (kravas veids: apakškategorijas 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 un 63).

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | C1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (1, 2, 3, 4) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kravas veids | Divu zīmju burtu un ciparu kods | ro-ro kravas), II pielikums (30., 31., 32., 33., 34., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 60., 61., 62. un 63. apakškategorija) |

Datu kopums D1: | Pasažieru transports Eiropas galvenajās ostās pēc saistības |

Periodiskums: | Ik ceturksni |

Dati:

Pasažieru skaits.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | D1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (1, 2, 3, 4) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kuģa pieraksta valsts | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Kuģu pieraksta valsts, V pielikums |

Datu kopums E1: | Jūras transports Eiropas galvenajās ostās pēc ostas, kravu veida, saistības un kuģu reģistra valsts |

Periodiskums: | Ik gadu |

Dati:

Kravas bruto svars tonnās.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | E1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (0) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Iekraušanas/izkraušanas osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Saistība | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Jūras piekrastes zonas, IV pielikums |

| Kravas veids | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Kravas veids, II pielikums (kategorijas 1, 2, 3, 5, 6 un 9) |

| Kuģa reģistra valsts | Četru zīmju burtu un ciparu kods | Kuģu pieraksta valsts, V pielikums |

Datu kopums F1: | Eiropas ostu kuģu satiksme Eiropas galvenajās ostās pēc ostas un kuģu, kas iekrauj un izkrauj kravas, tipa un izmēriem |

Periodiskums: | Ik ceturksni |

Dati:

Kuģu skaits.

Kuģu kravnesība tonnās vai atkarībā no bruto tonnāžas.

| Mainīgie lielumi | Kodēšanas informācija | Nomenklatūra |

Parametri | Datu kopums | Divu zīmju burtu un ciparu kods | F1 |

| Pārskata gads | Četru zīmju burtu un ciparu kods | (piemēram, 1997) |

| Pārskata ceturksnis | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | (1, 2, 3, 4) |

| Pārskata osta | Piecu zīmju burtu un ciparu kods | Atlasītas EEZ ostas, kas ir ostu sarakstā |

| Virziens | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Ieved, izved (1, 2) |

| Kuģa tips | Vienas zīmes burtu un ciparu kods | Kuģa tips, VI pielikums |

| Kuģa kravnesība | Divu zīmju burtu un ciparu kods | Pilnās kravnesības vai bruto tonnāžas klases, VI pielikums |

--------------------------------------------------

Augša