EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0061

Padomes Direktīva 95/61/EK (1995. gada 29. novembris), ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

OV L 292, 7.12.1995., 27./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 307 - 310
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 63 - 66
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 63 - 66
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 21 - 24

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/61/oj

31995L0061Oficiālais Vēstnesis L 292 , 07/12/1995 Lpp. 0027 - 0030


Padomes Direktīva 95/61/EK

(1995. gada 29. novembris),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem [1], un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīvu 90/642/EEK pirmo reizi grozīja ar Direktīvu 93/58/EEK [2], kas, ieskaitot citus noteikumus, paredzēja izstrādāt pirmo sarakstu par dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem;

tā kā tajā laikā tomēr pieejamie dati nebija pietiekami, lai noteiktu atlieku galīgos maksimāli pieļaujamos daudzumus dažām pesticīdu – kultūru kombinācijām; tā kā tādos gadījumos paredz četru gadu laika posmu vajadzīgo datu iegūšanai, ja pēc tā joprojām nebija pietiekamu datu, daudzumus parasti noteica pēc attiecīgi nosacītas robežas;

tā kā, pieņemot Direktīvu 93/58/EEK, Komisija un Padome vienojās, ka gada laikā visas ieinteresētās personas apliecina saistības par vajadzīgo datu iegūšanu dalībvalstīm; tā kā dažos gadījumos šādas saistības nav apliecinātas, un tāpēc jau iespējams noteikt atbilstošus noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza attiecīgi šīs direktīvas pielikumā noteiktajam.

2. pants

Dalībvalstīs, vēlākais, līdz 1996. gada 31. oktobrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai tādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāma tāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 29. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Atienza Serna

[1] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/38/EK (OV L 197, 22.8.95., 14. lpp.).

[2] OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Hlortalonils

Otrās slejas pozīcijā "Hlortalonils" šādā grupā:

2. V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI; dārza salāti un tiem līdzīgi

ierakstus "b" un "0,01*" iepretim individuālu produktu paraugiem aizstāj ar ierakstu "0,01*", ko novieto iepretim "dārza salāti un tiem līdzīgi".

2. Hlorpirifoss

Trešās slejas pozīcijā "Hlorpirifoss" iepretim produktu ierakstiem šādās grupās:

- 1. VI) DAŽĀDI AUGĻI; olīvas,

- 2. III) AUGĻU DĀRZEŅI; cukurkukurūza

burtu "c" aizstāj ar skaitli "0,05*".

Tās pašas slejas šādā grupā:

2. I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI;

svītro ierakstus "c" iepretim – sarkanās bietes, pastinaki, kāļi un rāceņi.

Tās pašas slejas iepretim šādu produktu ierakstam:

7. Apiņi (žāvēti); to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

burtu "d" aizstāj ar skaitli "0,1*".

3. Cipermetrīns

Piektās slejas pozīcijas "Cipermetrīns, to skaitā citi sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)" šādā grupā:

- 1. V) OGAS UN SĪKAUGĻI; citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas),

- 2. I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

ierakstus "c" un "0,5*" iepretim individuālu produktu paraugiem aizstāj ar ierakstu "0,05*", ko novieto iepretim augšminētajām grupām.

Tajā pašā slejā iepretim šādu produktu ierakstam:

2. VII) KĀTU DĀRZEŅI; fenheļi

burtu "c" svītro.

4. Deltametrīns

Sestās slejas pozīcijā "Deltametrīns" iepretim produktu ierakstiem šādā grupā:

1. VI) DAŽĀDI AUGĻI; kivi

burtu "c" svītro.

5. Imazalils

Devītās slejas pozīcijā "Imazalils" šādā grupā:

2. III) AUGĻU DĀRZEŅI; nakteņaugi

ierakstus "a" un “ 0,02*” iepretim individuālu produktu paraugiem aizstāj ar ierakstu "0,02*", ko novieto iepretim ierakstam “ nakteņaugi”.

6. Iprodions

Desmitās slejas pozīcijā "Iprodions" iepretim produktu ierakstiem šādā grupā:

- 2. I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI; sakņu selerijas,

- 2. VII) KĀTU DĀRZEŅI; kātu (smaržīgās) selerijas

ierakstu "a" svītro.

7. Permetrīns

Vienpadsmitās slejas pozīcijā "Permetrīns (izomēru summa)" iepretim produktu ierakstam šādā grupā:

1. V) OGAS UN SĪKAUGĻI; avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

burtu "c" aizstāj ar skaitli "0,05*".

Tajā pašā slejā iepretim produktu ierakstiem šādās grupās:

- 1. VI) DAŽĀDI AUGĻI; olīvas,

- 2. I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI; rāceņi,

- 2. IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI; ziedoši kāpostu dārzeņi; brokoļi,

- 2. VII) KĀTU DĀRZEŅI; fenheļi,

- 4. eļļas augu sēklas; saulgriežu sēklas

burtu "c" svītro.

Tās pašas slejas šādā grupā:

1. V) OGAS UN SĪKAUGĻI; citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

ierakstus "c" un "0,05*" iepretim individuālu produktu paraugiem aizstāj ar ierakstu "0,05*", ko novieto iepretim augšminētajai grupai.

Tajā pašā slejā iepretim šādu produktu ierakstam:

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

burtu "d" aizstāj ar skaitli "0,1*".

8. Benomils, karbendazims, tiofanātmetils

Divpadsmitās slejas pozīcijā "Benomils, karbendazims, tiofanātmetils (summu nosaka kā karbendazimu)" iepretim produktu ierakstiem šādās grupās:

- 2. V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI; ūdens kreses un lapu cigoriņi,

- 7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

burtu "d" aizstāj ar skaitli "0,1*".

Tajā pašā slejā iepretim produktu ierakstam šādā grupā:

1. VI) DAŽĀDI AUGĻI; olīvas

burtu "d" svītro.

9. Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs

Trīspadsmitās slejas pozīcijā "Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summu nosaka kā CS2)" šādā grupā:

1. V) OGAS UN SĪKAUGĻI; avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

burtu "c" aizstāj ar burtu "c" iepretim "avenes", un ar skaitli "0,05*" iepretim "citi".

Tajā pašā slejā iepretim produktu ierakstiem šādā grupā:

- 2. I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI; sarkanās bietes,

- 2. VII) KĀTU DĀRZEŅI; artišoki

burtu "c" svītro.

Tajā pašā slejā iepretim produktu ierakstam šādā grupā:

2. V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI; ūdens kreses

burtu "c" aizstāj ar skaitli "0,05*".

10. Metamidofoss

Četrpadsmitās slejas pozīcijā "Metamidofoss" iepretim produktu ierakstiem šādās grupās:

- 1. V) OGAS UN SĪKAUGĻI; galda un vīna vīnogas un zemenes (izņemot savvaļas),

- 2. IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI; krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

burtu "b" aizstāj ar skaitli "0,01*".

11. Procimidons

Piecpadsmitās slejas pozīcijā "Procimidons" iepretim produktu ierakstiem šādā grupā:

1. III) SĒKLEŅI; āboli

burtu "a" aizstāj ar skaitli "0,02*".

Tajā pašā slejā iepretim produktu ierakstam šādā grupā:

2. II) SĪPOLU DĀRZEŅI; loki

burtu "a" svītro.

12. Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi, jo īpaši attiecībā uz tēju (žāvētas lapas un stiebri, fermentētas vai citādi apstrādātas, Camellia sinensis)

Tabulā, ko izstrādā īpaši attiecībā uz tēju, iepretim šādām pesticīdu atliekām:

6. Brompropilāts,

15. Flucitrināts (izomēru summa),

18. Metidations, un

21. Profenofoss

burtu "d" aizstāj ar skaitli "0,1*".

--------------------------------------------------

Augša