EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0056

Komisijas Direktīva 95/56/EK (1995. gada 8. novembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēmDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 286, 29.11.1995., 1./44. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 375 - 418
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 30 - 73
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 30 - 73
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 108 - 151

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/56/oj

31995L0056Oficiālais Vēstnesis L 286 , 29/11/1995 Lpp. 0001 - 0044


Komisijas Direktīva 95/56/EK

(1995. gada 8. novembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 93/81/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/61/EEK (1973. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm [3] un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā Direktīva 74/61/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām saistībā ar EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas izveidota ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK; tā kā līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi par transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz šo direktīvu;

tā kā jo īpaši Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā paredzēts, ka katrai atsevišķajai direktīvai jāpievieno informācijas dokuments, kurā iekļauti minētās direktīvas I pielikuma attiecīgie punkti, kā arī VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai attiecīgo tipa apstiprinājumu var datorizēt;

tā kā, ņemot vērā gūto pieredzi un jaunākos sasniegumus, un jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas attiecīgo noteikumu, tagad ir lietderīgi pieņemt prasības attiecībā uz iepriekš minētajām ierīcēm, pievienojot prasības signalizācijas sistēmām un imobilaizeriem;

tā kā signalizācijas skaņas signālu var raidīt skaņas signālierīces, kā noteikts ar Padomes Direktīvu 70/388/EEK [4];

tā kā vēlāk tiks veikti citi pasākumi, piemēram, tādi, kas saistīti ar durvju un bagāžas nodalījuma bloķēšanu, lai vēl vairāk pastiprinātu preventīvos pasākumus, kuri vērsti pret transportlīdzekļu aizdzīšanu; tā kā bez tam pēc neilga laika atkārtoti jāpārskata šīs direktīvas noteikumi to papildu pastiprināšanas nolūkā, inter alia, lai tie attiektos uz citiem transportlīdzekļiem; tā kā Komisija vēlākais līdz 1996. gada decembrim par šiem jautājumiem sagatavos ziņojumu, kuram attiecīgā gadījumā tiks pievienoti jauni priekšlikumi;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Direktīvu 74/61/EEK groza šādi:

- Direktīvas 1. pantā frāzi "…, ar virsbūvi vai bez tās,…" aizstāj ar frāzi "…, pabeigti vai nepabeigti,…" un frāzi "… sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā izmantojamus traktorus un pārvietojamu tehniku, un tehniskās iekārtas." aizstāj ar frāzi "… sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus, kā arī visus pārvietojamus mehānismus.",

- Direktīvas 2. un 3. pantā frāzi "I pielikumā" aizstāj ar frāzi "attiecīgajos pielikumos",

- Direktīvas 4. pantā frāzi "I pielikuma 2.2. punktā" aizstāj ar frāzi "attiecīgajos pielikumos",

- Direktīvas 5. pantā frāzi "I un II pielikumā" aizstāj ar frāzi "pielikumos".

2. Pirms pielikumiem pievieno pielikumu sarakstu, un Direktīvas 74/61/EEK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikumiem.

2. pants

1. No 1996. gada 1. maija dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties mehāniskā transportlīdzekļa tipam, imobilaizera tipam vai signalizācijas sistēmas tipam piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā vai imobilaizeru vai signalizācijas sistēmu pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm, ja šīs ierīces atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/61/EEK prasībām.

2. No 1997. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EEK tipa apstiprinājumu, un

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa tipam tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar pretaizbraukšanas ierīcēm, vai imobilaizera tipam vai signalizācijas sistēmas tipam, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/61/EEK prasības.

3. No 1998. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem, un

- var atteikt tādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, kuriem nav pievienots atbilstības sertifikāts saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK,

- var atteikt jaunu imobilaizeru vai jaunu signalizācijas sistēmu pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā,

tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar pretaizbraukšanas ierīcēm, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/61/EEK prasības.

4. No 1998. gada 1. oktobra šīs direktīvas prasības attiecībā uz imobilaizeriem un signalizācijas sistēmām kā detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ir piemērojamas Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta nolūkā.

3. pants

1. Dalībvalstis pieņem normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1996. gada 1. maijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādu atsauci.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.

[3] OV L 38, 11.2.1974., 22. lpp.

[4] OV L 176, 10.8.1970., 12. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

| | | Lpp. |

I PIELIKUMS: | Tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi | 4 |

1. papildinājums: | Atbilstības sertifikāta paraugs | 6 |

II PIELIKUMS: | Informācijas dokumenti | 7 |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments transportlīdzekļa tipam | 7 |

2. papildinājums: | Informācija par imobilaizera tipu | 9 |

3. papildinājums: | Informācijas dokuments transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tipam | 10 |

III PIELIKUMS: | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāti | 11 |

1. papildinājums: | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzeklim | 11 |

2. papildinājums: | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāts imobilaizeram | 13 |

3. papildinājums: | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzekļa signalizācijas sistēmai | 15 |

IV PIELIKUMS: | Darbības joma, definīcijas un prasības pretaizbraukšanas ierīcēm | 17 |

1. papildinājums: | Nodilumizturības testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu | 21 |

2. papildinājums: | Testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, izmantojot griezi ierobežojošu ierīci | 22 |

V pielikums: | Darbības joma, definīcijas un prasības imobilaizeriem | 23 |

1. papildinājums: | Uzstādīšanas sertifikāta paraugs | 27 |

VI PIELIKUMS: | Darbības joma, definīcijas un prasības transportlīdzekļa signalizācijas sistēmām | 28 |

1. papildinājums: | Uzstādīšanas sertifikāta paraugs | 41 |

2. papildinājums: | Pasažieru salona aizsardzības sistēmu tests | 42 |

3. papildinājums: | Mehāniskās atslēgas slēdžu specifikācijas | 42 |

4. papildinājums: | Tehniskās prasības skaņas signālierīcēm | 43 |

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀJUMA ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. Transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājuma pieteikums

1.1. EEK tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīci, tā imobilaizeru un, attiecīgā gadījumā, tā signalizācijas sistēmu, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots II pielikuma 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, jāiesniedz:

1.3.1. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugs.

1.3.2. Tipa apstiprinājuma sertifikāti uzstādītajiem imobilaizeriem/signalizācijas sistēmām, ja tādas ir pieejamas.

2. Transportlīdzekļa imobilaizera EEK tipa apstiprinājuma pieteikums

2.1. EEK tipa apstiprinājuma pieteikumu imobilaizera tipam kā detaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs.

2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots II pielikuma 2. papildinājumā.

2.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, jāiesniedz:

2.3.1. Trīs apstiprināmā imobilaizera tipa paraugi ar visām tā sastāvdaļām. Katra galvenā sastāvdaļa ir skaidri un neizdzēšami jāmarķē ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi un šīs sastāvdaļas tipa apzīmējumu.

2.3.2. Transportlīdzeklis(-ļi), kas aprīkots(-i) ar apstiprināmā tipa imobilaizeru, pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, saskaņojot ar tehnisko dienestu.

3. EEK tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tipam

3.1. EEK tipa apstiprinājuma pieteikumu signalizācijas sistēmas tipam kā detaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs.

3.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots II pielikuma 3. papildinājumā.

3.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, jāiesniedz:

3.3.1. Trīs apstiprināmā signalizācijas sistēmas tipa paraugi kopā ar visām sastāvdaļām. Katra galvenā sastāvdaļa ir skaidri un neizdzēšami jāmarķē ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi un šīs sastāvdaļas tipa apzīmējumu.

3.3.2. Transportlīdzeklis(-ļi), kas aprīkots(-i) ar apstiprināmā tipa signalizācijas sistēmu, pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, saskaņojot ar tehnisko dienestu.

4. EEK tipa apstiprinājuma piešķiršana

4.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, piešķir EEK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. un 4. punktu.

4.2. EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir dots:

- šā pielikuma 1.1. punktā minētajiem pieteikumiem – III pielikuma 1. papildinājumā,

- šā pielikuma 2.1. punktā minētajiem pieteikumiem – III pielikuma 2. papildinājumā,

- šā pielikuma 3.1. punktā minētajiem pieteikumiem – III pielikuma 3. papildinājumā.

4.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, imobilaizera tipam vai signalizācijas sistēmas tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam, imobilaizera tipam vai signalizācijas sistēmas tipam.

5. EEK tipa apstiprinājuma zīme

5.1. Uz katras transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas un katra imobilaizera, kas atbilst tipa apstiprinājumam saskaņā ar šo direktīvu, ir EEK tipa apstiprinājuma zīme. Šī zīme sastāv no:

5.1.1. taisnstūra, kurā ir mazais burts "e", aiz tā ir tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas piešķir apstiprinājumu:

- "1" Vācijai,

- "2" Francijai,

- "3" Itālijai,

- "4" Nīderlandei,

- "5" Zviedrijai,

- "6" Beļģijai,

- "9" Spānijai,

- "11" Apvienotajai Karalistei,

- "12" Austrijai,

- "13" Luksemburgai,

- "17" Somijai,

- "18" Dānijai,

- "21" Portugālei,

- "23" Grieķijai,

- "IRL" Īrijai;

5.1.2. "pamata apstiprinājuma numura", kurš atrodas taisnstūra tuvumā un ir iekļauts tā tipa apstiprinājuma numura 4. daļā, kā minēts Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā, un pirms kura atrodas divi cipari, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam Direktīvas 74/61/EEK tehniskajam grozījumam EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00;

5.1.3. papildu simbola "A", "I" vai "AI", kas norāda, vai detaļa vai atsevišķā tehniskā vienība ir transportlīdzekļa signalizācijas sistēma vai imobilaizers, vai abu kombinācija.

5.2. EEK tipa apstiprinājuma zīmju piemēri ir doti turpmāk [1]:

+++++ TIFF +++++

5.3. Kā 5.1. un 5.2. punktā aprakstītās apstiprinājuma zīmes alternatīvu izsniedz atbilstības sertifikātu katrai transportlīdzekļa signalizācijas sistēmai, ko piedāvā pārdošanai.

Ja transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas ražotājs piegādā apstiprinātu nemarķētu transportlīdzekļa signalizācijas sistēmu ražotājam kā pamatiekārtu uzstādīšanai transportlīdzekļa modelim vai vairākiem transportlīdzekļa modeļiem, transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas ražotājs piegādā transportlīdzekļa ražotājam pietiekamu atbilstības sertifikāta kopiju skaitu, lai transportlīdzekļa ražotājs varētu saņemt transportlīdzekļa apstiprinājumu atbilstīgi šīs direktīvas VI pielikuma II daļai.

Ja transportlīdzekļa signalizācijas sistēmu izgatavo no atsevišķām sastāvdaļām, uz tās galvenās(-ajām) sastāvdaļas(-ām) norāda atskaites zīmi, un atbilstības sertifikātā norāda šo atskaites zīmju sarakstu.

Atbilstības sertifikāta paraugs ir dots šā pielikuma I papildinājumā.

6. Tipa pārveidojumi un apstiprinājumu grozījumi

6.1. Ja tiek pārveidots transportlīdzekļa tips, imobilaizera tips vai transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

7. Ražojumu atbilstība

7.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, ir jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

[1] Iepriekš norādītā apstiprinājuma zīme, kas piestiprināta transportlīdzekļa signalizācijas sistēmai vai imobilaizeram, norāda, ka signalizācijas sistēma (A) vai imobilaizers (I), vai signalizācijas sistēma apvienojumā ar imobilaizeru (AI) ir apstiprināta Spānijā (e 9) ar pamata apstiprinājuma numuru 1406. Pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar šo direktīvu.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Atbilstības sertifikāta paraugs

Es, apakšā parakstījies,… apliecinu, ka turpmāk norādītā transportlīdzekļa signalizācijas sistēma

(uzvārds un vārds)

Marka:

Tips:

pilnībā atbilst tipam, kas apstiprināts …,

(apstiprinājuma vieta)

(datums)

kā aprakstīts EEK tipa apstiprinājuma sertifikātā ar apstiprinājuma Nr.

Galvenās(-o) sastāvdaļas(-u) identifikācija:

Sastāvdaļa: …Marķējums: …

Sastādīts: …Datums: …

Ražotāja pilna adrese un zīmogs:

Paraksts: …

(norādiet amatu)

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTI

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr…

saskaņā ar I pielikumu Padomes Direktīvai 70/156/EEK attiecībā uz transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu saistībā ar pretaizbraukšanas ierīcēm [1]

(Direktīva 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…./…/EK)

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir nepieciešama, jāiesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai salocīti atbilstīgi A4 formātam. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

0. Vispārīgi noteikumi

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tie marķēti uz transportlīdzekļa (b):

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1. Transportlīdzekļa vispārīgās uzbūves parametri

1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

12. Dažādi

12.2. Transportlīdzekļa pretaizbraukšanas ierīces

12.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce

12.2.1.1. Transportlīdzekļa tipa sīks apraksts attiecībā uz vadības ierīces vai vienības izvietojumu un konstrukciju, uz kuru iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce:

12.2.1.2. Pretaizbraukšanas ierīces rasējums un rasējums tās uzstādīšanai transportlīdzeklī:

12.2.1.3. Ierīces tehniskais apraksts:

12.2.1.4. Informācija par izmantotās slēdzenes kombināciju:

12.2.1.5. Transportlīdzekļa imobilaizers

12.2.1.5.1. Tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams:

12.2.1.5.2. Vēl neapstiprinātiem imobilaizeriem:

12.2.1.5.2.1. Transportlīdzekļa imobilaizera un pret netīšu ieslēgšanu veikto pasākumu sīks tehnisks apraksts:

12.2.1.5.2.2. Sistēma(-as), uz kuru(-ām) iedarbojas transportlīdzekļa imobilaizers:

12.2.1.5.2.3. Efektīvu savstarpēji aizvietojamu kodu skaits, ja ir pieejami:

12.2.2. Signalizācijas sistēma, ja ir pieejama:

12.2.2.1. Tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams:

12.2.2.2. Vēl neapstiprinātām signalizācijas sistēmām:

12.2.2.2.1. Uzstādītās signalizācijas sistēmas un ar signalizācijas sistēmu saistīto transportlīdzekļa detaļu sīks apraksts:

12.2.2.2.2. Signalizācijas sistēmas galveno sastāvdaļu saraksts:

[1] Šajā informācijas dokumentā izmantotā punktu numerācija un zemsvītras piezīmes atbilst numerācijai un zemsvītras piezīmēm Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā. Punkti, kas neattiecas uz šo direktīvu, ir izlaisti.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

Informācijas dokuments Nr…

attiecībā uz transportlīdzekļa imobilaizeru kā detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību EEK tipa apstiprinājumu

(Direktīva 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…./…/EK)

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir nepieciešama, jāiesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai salocīti atbilstīgi A4 formātam. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

0. Vispārīgi noteikumi

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1. Ierīces apraksts

1.1. Ierīces, ieskaitot, inter alia, pret netīšu ieslēgšanu veiktos pasākumus, sīks tehnisks apraksts:

1.2. Transportlīdzekļa sistēmas, uz kurām iedarbojas ierīce:

1.3. Ierīces iestatīšanas/atiestatīšanas metode:

1.4. Efektīvu savstarpēji aizvietojamu kodu skaits, ja ir pieejami:

1.5. Ierīces galveno sastāvdaļu saraksts un, ja ir pieejamas, to atskaites zīmes:

2. Rasējumi

2.1. Ierīces galveno sastāvdaļu rasējumi (rasējumos jābūt norādītai vietai, kas paredzēta attiecīgi EEK tipa apstiprinājuma zīmei vai atskaites zīmei):

3. Norādījumi

3.1. Transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt ierīci:

3.2. Ar fotoattēliem un/vai rasējumiem ilustrētas uzstādīšanas metodes apraksts:

3.3. Lietošanas pamācība:

3.4. Uzturēšanas pamācība, ja ir pieejama:

--------------------------------------------------

3. papildinājums

Informācijas dokuments Nr…

attiecībā uz transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas kā detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EEK tipa apstiprinājumu

(Direktīva 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…./…/EK)

Turpmāk norādītā informācija, ja tā ir nepieciešama, jāiesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai salocīti atbilstīgi A4 formātam. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

0. Vispārīgi noteikumi

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1. Ierīces apraksts

1.1. Ierīces, ieskaitot, inter alia, pret viltus trauksmi veiktos pasākumus, sīks tehnisks apraksts:

1.2. Ierīces nodrošinātās aizsardzības diapazons:

1.3. Ierīces iestatīšanas/atiestatīšanas metode:

1.4. Efektīvu savstarpēji aizvietojamu kodu skaits, ja ir pieejami:

1.5. Ierīces galveno sastāvdaļu saraksts un, ja ir pieejamas, to atskaites zīmes:

2. Rasējumi

2.1. Ierīces galveno sastāvdaļu rasējumi (rasējumos jābūt norādītai vietai, kas paredzēta attiecīgi EEK tipa apstiprinājuma zīmei vai atskaites zīmei):

3. Norādījumi

3.1. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt ierīci:

3.2. Ar fotoattēliem un/vai rasējumiem ilustrētas uzstādīšanas metodes apraksts:

3.3. Lietošanas pamācība:

3.4. Uzturēšanas pamācība, ja ir pieejama:

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTI

--------------------------------------------------

1. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

– tipa apstiprinājumu [1],

– tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu [2],

– tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

– tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam saistībā ar Direktīvu…/…/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tie marķēti uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): Skat. papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): Skat. papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes, ko var saņemt pēc pieprasījuma, satura rādītāju.

Papildpielikums EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr…

attiecībā uz transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, ņemot vērā Direktīvu 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK

1. Papildu informācija

1.1. Pretaizbraukšanas ierīces(-ču) un transportlīdzekļa detaļu, uz kurām tā (tās) iedarbojas, īss apraksts:

1.2. Imobilaizera īss apraksts:

1.3. Signalizācijas sistēmas, ja tāda ir, īss apraksts, ieskaitot nominālo spriegumu [9]:

5. Piezīmes

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šī tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šīs zīmes dokumentācijā aizstāj ar simbolu: “?” (piemēram, ABC??123??).

[8] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[9] Jānorāda tikai tām transportlīdzekļa signalizācijas sistēmām (VAS), ko izmanto transportlīdzekļos, kuru nominālais spriegums nav 12 volti.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu [1],

— tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu [2],

— tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

— tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam saistībā ar Direktīvu…/…/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tie marķēti uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): Skat. papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): Skat. Papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes, ko var saņemt pēc pieprasījuma, satura rādītāju.

Papildpielikums EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr…

attiecībā uz transportlīdzekļa imobilaizera kā atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu, ņemot vērā Direktīvu 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK

1. Papildu informācija

1.1. Imobilaizera tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

1.2. Imobilaizera tips:

1.3. Imobilaizera īss apraksts:

1.4. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt imobilaizeru:

1.5. To transportlīdzekļu tipi, kuros imobilaizers ir testēts:

1.6. To imobilaizera galveno sastāvdaļu saraksts, kuras ir pienācīgi identificētas:

5. Piezīmes

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šī tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šīs zīmes dokumentācijā aizstāj ar simbolu: “?” (piemēram, ABC??123??).

[8] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

--------------------------------------------------

3. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu [1],

— tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu [2],

— tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

— tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam saistībā ar Direktīvu…/…/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tie marķēti uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un metode:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): Skat. papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): Skat. papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes, ko var saņemt pēc pieprasījuma, satura rādītāju.

Papildpielikums EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr…

attiecībā uz transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas kā atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu, ņemot vērā Direktīvu 74/61/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK

1. Papildu informācija

1.1. Signalizācijas sistēmas tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

1.2. Signalizācijas sistēmas tips:

1.3. Signalizācijas sistēmas īss apraksts:

1.4. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt signalizācijas sistēmu:

1.5. To transportlīdzekļa tipi, kuros signalizācijas sistēma ir testēta:

1.6. To signalizācijas sistēmas galveno sastāvdaļu saraksts, kuras ir pienācīgi identificētas:

5. Piezīmes

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šī tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šīs zīmes dokumentācijā aizstāj ar simbolu: “?” (piemēram, ABC??123??).

[8] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN PRASĪBAS PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM

1. Darbības joma

1.1. Visi M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā, jāaprīko ar pretaizbraukšanas ierīci, kas atbilst 3. un 4. punktā izklāstītajām prasībām.

1.2. Šīs ierīces uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļos nav obligāta, bet jebkurai šādai uzstādītai ierīcei jāatbilst šā pielikuma noteikumiem.

2. Definīcijas

Šajā pielikumā:

2.1. "transportlīdzekļa tips" ir to mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

2.1.1. ražotāja norādītais tipa apzīmējums;

2.1.2. tā (to) transportlīdzekļa sastāvdaļas vai sastāvdaļu izvietojums un konstrukcija, uz kuru(-ām) iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce;

2.1.3. pretaizbraukšanas ierīces tips;

2.2. "pretaizbraukšanas ierīce" - bloķē stūres mehānismu,

- bloķē transmisiju, vai

- bloķē pārnesumu pārslēgšanas vadības ierīci;

2.3. "stūres mehānisms" ir stūres vadības ierīce, stūres statnis un tā papildpārklājums, stūres vārpsta, stūres pārnesumkārba un visas citas sastāvdaļas, kuras tieši ietekmē pretaizbraukšanas ierīces efektivitāti;

2.4. "kombinācija" ir bloķēšanas sistēmas speciāli izstrādāti un konstruēti varianti, kurus pienācīgi darbinot, tiek nodrošināta bloķēšanas sistēmas darbība;

2.5. "atslēga" ir jebkura ierīce, kas projektēta un konstruēta, lai nodrošinātu tās bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura projektēta un konstruēta izmantošanai tikai ar attiecīgo ierīci;

2.6. "mainīgs kods" ir elektronisks kods, kas sastāv no vairākiem elementiem, kuru kombinācija mainās izlases veidā pēc transmisijas vienības katras darbības.

3. Vispārīgas specifikācijas

3.1. Pretaizbraukšanas ierīce ir projektēta tā, ka tā ir jāizslēdz, lai varētu:

3.1.1. iedarbināt motoru ar parastu vadības ierīci; un

3.1.2. stūrēt, vadīt vai virzīt uz priekšu transportlīdzekli ar tā paša piedziņu.

3.2. Iepriekš iekļautā 3.1. punkta prasības izpilda, izmantojot vienu atslēgu.

3.3. Izņemot 4.1.5. punktā paredzēto gadījumu, sistēma, kas darbināma, ievietojot atslēgu slēdzenē, neļauj izņemt atslēgu pirms 3.1. punktā minētā ierīce ir sākusi darboties vai ir iestatīta darbībai.

3.4. Iepriekš 3.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce un transportlīdzekļa sastāvdaļas, uz kurām tā darbojas, ir projektētas tā, ka to nevar ātri un, nepievēršot uzmanību, atvērt, padarīt neiedarbīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, ierīces vai ražojumus, kas ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.

3.5. Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda transportlīdzeklī kā daļu no pamatiekārtas (t.i., iekārtas, ko uzstāda transportlīdzekļa ražotājs pirms tā pirmās pārdošanas mazumtirdzniecībā). Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda tādā veidā, ka pat pēc tās apvalka noņemšanas to bloķētā stāvoklī nevar izjaukt bez speciāliem darbarīkiem. Ja pretaizbraukšanas ierīci iespējams padarīt neiedarbīgu, noņemot skrūves, šīs skrūves, ja vien tās nav nenoņemamas, ir pārsegtas ar bloķētās pretaizbraukšanas ierīces detaļām.

3.6. Mehāniskās bloķēšanas sistēmas nodrošina vismaz 1000 dažādas atslēgu kombinācijas vai tādu atslēgu kombināciju skaitu, kas vienāds ar gadā saražoto kopējo transportlīdzekļu skaitu, ja tas ir mazāks par 1000. Viena tipa transportlīdzekļos katras kombinācijas atkārtošanās biežums ir aptuveni 1 pret 1000.

3.7. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50000 variantu un tās iekļauj mainīgus kodus, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5000 variantu 24 stundās 50000 variantu minimumam.

3.8. Atslēgas un slēdzenes kods nav redzams.

3.9. Slēdzene ir projektēta, konstruēta un uzstādīta tā, ka slēdzenes cilindra pagriešana bloķētā stāvoklī ar griezes momentu mazāku par 2,45 Nm ir iespējama tikai ar atbilstīgu atslēgu; un

3.9.1. slēdzeņu cilindros ar tapas reversmehānismiem ne vairāk kā divi identiski reversmehānismi, kas darbojas vienā virzienā, ir novietoti blakus, un slēdzenē nav vairāk kā 60 % identisku reversmehānismu;

3.9.2. slēdzeņu cilindriem ar diska reversmehānismiem ne vairāk kā divi identiski reversmehānismi, kas darbojas vienā virzienā, ir novietoti blakus, un slēdzenē nav vairāk kā 50 % identisku reversmehānismu.

3.10. Pretaizbraukšanas ierīces nepieļauj nejauša darbības defekta risku motora darbības laikā, īpaši tādas bloķēšanas gadījumā, kas varētu mazināt drošību.

3.10.1. Nav iespējams ieslēgt pretaizbraukšanas ierīces, ja vispirms netiek apturētas motora vadības ierīces un pēc tam netiek veiktas darbības, kas nav nepārtraukta motora apturēšana.

3.10.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ieslēdzas pēc atslēgas izņemšanas, tad tā drīkst ieslēgties tikai pēc tam, kad atslēga ir pārvietota vismaz par 2 mm, vai tajā jāiekļauj ignorēšanas ierīce, lai novērstu atslēgas nejaušu vai daļēju izņemšanu.

3.11. Spēku var izmantot tikai, lai aktivizētu pretaizbraukšanas ierīces bloķēšanu un/vai atbloķēšanu. Ierīci uztur darbības stāvoklī ar jebkuriem piemērotiem līdzekļiem, kam nav nepieciešams enerģijas avots.

3.12. Nav iespējams aktivizēt transportlīdzekļa virzošo jaudu ar parastiem līdzekļiem, kamēr nav atslēgta pretaizbraukšanas ierīce.

3.13. Nav atļautas pretaizbraukšanas ierīces, kas novērš bremžu atvienošanu.

3.14. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir aprīkota ar vadītāja brīdināšanas funkciju, tā ieslēdzas tad, kad lietotājs atver durvis vadītāja pusē, ja vien lietotājs ieslēdzis ierīci un izņēmis atslēgu.

4. Īpaša specifikācija

Papildus 3. iedaļā aprakstītajai vispārīgai specifikācijai pretaizbraukšanas ierīce atbilst turpmāk paredzētiem īpašiem nosacījumiem:

4.1. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz stūres mehānismu.

4.1.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, bloķē stūres mehānismu. Pirms motora iedarbināšanas jāatjauno normāla stūres mehānisma darbība.

4.1.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

4.1.3. Pretaizbraukšanas ierīcei joprojām jāatbilst 3.10., 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.4. punktam pēc tam, kad tā ir izgājusi 1. papildinājumā noteiktā nodilumizturības testa 2500 bloķēšanas ciklus katrā virzienā.

4.1.4. Pretaizbraukšanas ierīce ieslēgtā stāvoklī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

4.1.4.1. Tā ir pietiekami stipra, lai bez stūres mehānisma bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu 300 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas ass abos virzienos statiskos apstākļos.

4.1.4.2. Tā iekļauj tādu mehānismu, kas paredzēts stiepei vai slīdēšanai, ka sistēma izturēs vismaz 100 Nm griezes momenta nepārtrauktu vai pārtrauktu piemērošanu. Bloķēšanas sistēmai jāiztur šī griezes momenta piemērošana pēc 2. papildinājumā noteiktā testa.

4.1.4.3. Tā iekļauj mehānismu, kas paredzēts, lai stūres rats varētu brīvi rotēt uz bloķētās stūres mehānisma vārpstas. Bloķēšanas mehānisms ir pietiekami stiprs, lai izturētu 200 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas ass abos virzienos statiskos apstākļos.

4.1.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai stāvoklī, kurā stūres mehānisms nedarbojas, bet arī citā stāvoklī, to projektē tā, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas nepieciešams, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

4.1.6. Ja sastāvdaļa nedarbojas tā, ka nevar viegli piemērot 4.1.4.1., 4.1.4.2. un 4.1.4.3. punktā noteiktās griezes momenta prasības, tomēr vadības iekārta paliek bloķēta, iekārta atbilst prasībām.

4.2. Ierīces, kas iedarbojas uz transmisiju

4.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz transmisiju, novērš transportlīdzekļa riteņu rotāciju.

4.2.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

4.2.3. Nav iespējams netīši bloķēt transmisiju, ja atslēga ir pretaizbraukšanas ierīces slēdzenē, pat tad, ja ir ieslēgusies vai iestatīta darbībai tā ierīce, kas novērš motora iedarbināšanu.

4.2.4. Pretaizbraukšanas ierīce ir projektēta un konstruēta tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes 2500 bloķēšanas ciklu rezultātā katrā virzienā.

4.2.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai stāvoklī, kurā transmisija ir bloķēta, bet arī citā stāvoklī, to projektē tā, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas nepieciešams, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

4.2.6. Pretaizbraukšanas ierīce ir pietiekami stipra, lai bez bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu tāda griezes momenta piemērošanu abos virzienos un statiskos apstākļos, kurš ir par 50 % lielāks nekā maksimālais griezes moments, ko var parasti piemērot transmisijai. Nosakot šā testēšanas griezes momenta līmeni, ņem vērā nevis motora maksimālo griezes momentu, bet maksimālo griezes momentu, kuru var pārnest sajūgs vai automātiskā pārnesumkārba.

4.3. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz pārnesumu pārslēgšanas vadības ierīci

4.3.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz pārnesumu pārslēgšanas vadības ierīci, spēj novērst jebkuru pārnesuma maiņu.

4.3.2. Rokas pārnesumu kārbu gadījumā jābūt iespējai bloķēt pārnesumu pārslēgšanas sviru tikai atpakaļgaitā; turklāt bloķēšana ir iespējama neitrālā stāvoklī.

4.3.3. Automātiskajām pārnesumkārbām, kurām ir stāvoklis, kas paredzēts "novietošanai stāvēšanai", jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai novietošanai stāvēšanai paredzētajā stāvoklī; turklāt bloķēšana ir atļauta neitrālā un/vai atpakaļgaitas stāvoklī.

4.3.4. Automātiskajām pārnesumkārbām, kurām nav stāvokļa, kas paredzēts "novietošanai stāvēšanai", jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai šādos stāvokļos: neitrālā un/vai atpakaļgaitas.

4.3.5. Pretaizbraukšanas ierīce ir projektēta un konstruēta tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā.

5. Elektromehāniskas un elektroniskas pretaizbraukšanas ierīces

Elektromehāniskas un elektroniskas pretaizbraukšanas ierīces, ja tās ir uzstādītas, atbilst 3. un 4. punkta prasībām, kā arī V pielikuma 5. punkta prasībām mutatis mutandis.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Nodilumizturības testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu

1. Testa aprīkojums

1.1. Testa aprīkojums sastāv no:

1.1.1. Palīgierīces, kas piemērota tāda pilna stūres mehānisma parauga uzmontēšanai, kuram piestiprināta pretaizbraukšanas ierīce, kā noteikts IV pielikuma 2.2. punktā;

1.1.2. Līdzekļa pretaizbraukšanas ierīces ieslēgšanai un atslēgšanai, kam nepieciešama atslēgas izmantošana;

1.1.3. Līdzekļa stūres mehānisma vārpstas pagriešanai attiecībā pret pretaizbraukšanas ierīci.

2. Testa metode

2.1. Ar pretaizbraukšanas ierīci sakomplektēta pilna stūres mehānisma paraugs tiek piestiprināts 1.1.1. punktā minētajai palīgierīcei.

2.2. Viens testa metodes cikls sastāv no šādām darbībām:

2.2.1. Sākuma stāvoklis. Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz un stūres mehānisma vārpstu pagriež tādā stāvoklī, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu, ja vien tā nav tāda tipa, kas pieļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī.

2.2.2. Iestatīšana darbībai. Pretaizbraukšanas ierīci iestata no izslēgta stāvokļa ieslēgtā stāvoklī, izmantojot atslēgu.

2.2.3. Ieslēgšana [1]. Stūres mehānisma vārpstu pagriež tā, lai griezes moments uz to pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanas brīdī būtu 40 Nm ± 2 Nm.

2.2.4. Izslēgšana. Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz ar parastiem līdzekļiem, samazinot griezes momentu līdz nullei, lai veicinātu atvienošanu.

2.2.5. Atgriešana atpakaļ [2]. Stūres mehānisma vārpstu pagriež tādā stāvoklī, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu.

2.2.6. Griešana pretējā virzienā. Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5. punktā, taču pretēji stūres mehānisma vārpstas griešanās virzienam.

2.2.7. Laika intervāls starp divām secīgām ierīces saslēgšanām ir vismaz 10 sekundes.

2.3. Nodilumizturības testa ciklu atkārto tik reizes, cik noteikts IV pielikuma 4.1.3. punktā.

[1] Ja pretaizbraukšanas ierīce pieļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī, 2.2.3. un 2.2.5. punktā aprakstītās darbības izlaiž.

[2] Ja pretaizbraukšanas ierīce pieļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī, 2.2.3. un 2.2.5. punktā aprakstītās darbības izlaiž.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

Testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, izmantojot griezes momentu ierobežojošu ierīci

1. Testa aprīkojums

1.1. Testa aprīkojums sastāv no:

1.1.1. Palīgierīce, kas piemērota vadības iekārtas attiecīgo detaļu turēšanai, vai, ja tests tiek veikts ar pabeigtu transportlīdzekli, domkrata sistēmas, kura spēj pacelt visus vadāmos riteņus virs zemes, un

1.1.2. Ierīces vai ierīcēm, kas spēj radīt un izmērīt griezes momentu, kurš tiek piemērots stūres vadības ierīcei, kā noteikts 2.3. punktā. Mērījuma precizitātei jābūt mazākai par 2 % vai vienādai ar tiem.

2. Testa metodes apraksts

2.1. Ja testu veic pabeigtam transportlīdzeklim, visi transportlīdzekļa vadāmie riteņi ir pacelti virs zemes.

2.2. Stūres mehānisma slēdzeni ieslēdz tā, lai tiktu bloķēts stūres mehānisms.

2.3. Griezes momentu stūres vadības ierīcei piemēro tās griešanās virzienā.

2.4. Testa cikla laikā stūres vadības ierīci pagriež par 90°, tad to pagriež pretējā virzienā par 180° un pēc tam pagriež par 90° sākotnējā virzienā (skat. attēlu);

1 cikls = + 90°/– 180°/+ 90° ar pielaidi ± 10 %

+++++ TIFF +++++

2.5. Cikla ilgums ir 20 s ± 2 s.

2.6. Veic piecus testa ciklus.

2.7. Visu testa ciklu laikā griezes momenta minimālā reģistrētā vērtība ir lielāka par šā pielikuma 4.1.4.2. punktā norādīto vērtību.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJA UN PRASĪBAS IMOBILAIZERIEM

1. Darbības joma

1.1. Visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar imobilaizeru.

1.2. Imobilaizeru uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļos nav obligāta, bet jebkurai šādai uzstādītai ierīcei jāatbilst attiecīgi šā pielikuma noteikumiem mutatis mutandis.

2. Definīcijas

Šajā direktīvā:

2.1. "imobilaizers" ir ierīce, kas paredzēta, lai novērstu tāda transportlīdzekļa aizbraukšanu, kurš darbojas ar savu motoru;

2.2. "kontroles iekārta" ir iekārta, kas vajadzīga imobilaizera iestatīšanai un/vai atiestatīšanai;

2.3. "stāvokļa displejs" ir jebkura ierīce, kas paredzēta, lai norādītu imobilaizera stāvokli (iestatīts/atiestatīts, iestatīta stāvokļa nomaiņa uz atiestatītu un otrādi);

2.4. "iestatīts stāvoklis" ir stāvoklis, kurā transportlīdzekli nevar darbināt ar tā paša spēku;

2.5. "atiestatīts stāvoklis" ir stāvoklis, kurā transportlīdzekli var normāli darbināt;

2.6. "atslēga" ir jebkura ierīce, kas projektēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura projektēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci;

2.7. "ignorēšana" ir konstrukcijas funkcija, kas bloķē imobilaizeru atiestatītā stāvoklī;

2.8. "imobilaizera tips" - ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

- kontroles iekārtas veids,

- minēto sistēmu darbības forma uz attiecīgo(-ajām) transportlīdzekļa sistēmu(-ām) (kā norādīts 4.1. punktā).

3. Vispārīgas specifikācijas

3.1. Jābūt iespējai iestatīt un atiestatīt imobilaizeru saskaņā ar šīm prasībām.

3.2. Ja imobilaizeram ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, iestatīšanai vai atiestatīšanai, tas atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem [1].

3.3. Imobilaizers ir projektēts un uzstādīts tā, lai jebkurš ar to aprīkotais transportlīdzeklis atbilstu tehniskajām prasībām.

3.4. Nedrīkst būt iespējams, ka imobilaizers tiek iestatīts tad, kad aizdedzes atslēga ir motora darbības režīmā.

3.5. Imobilaizeru iespējams ignorēt tikai tad, kad tas ir atiestatītā stāvoklī, izmantojot piemērotu atslēgu.

3.6. Imobilaizers ir projektēts un konstruēts tādā veidā, lai, to uzstādot, tas neietekmētu transportlīdzekļa paredzēto funkciju un ekspluatāciju pat traucējumu gadījumā.

3.7. Imobilaizers ir projektēts un konstruēts tādā veidā, lai, uzstādot to transportlīdzeklī atbilstīgi ražotāja norādījumiem, to nevarētu ātri un, nepievēršot uzmanību, padarīt neiedarbīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, ierīces vai ražojumus, kuri ir viegli pieejami plašai sabiedrībai. Būtiskas sastāvdaļas vai sastāvdaļu komplekta nomaiņa, lai apietu imobilaizeru, ir grūta un darbietilpīga.

3.8. Imobilaizers ir projektēts un konstruēts tādā veidā, lai, uzstādot to saskaņā ar ražotāja norādījumiem, tas pieņemamu kalpošanas laiku varētu izturēt transportlīdzeklī esošo vidi (par testēšanu skat. 5. punktu). Jo īpaši imobilaizera pievienošana negatīvi neietekmē iekšējās elektriskās shēmas īpašības (svina šķērsgriezumus, saskares drošību utt.).

3.9. Imobilaizeru var kombinēt ar citām transportlīdzekļa sistēmām vai iebūvēt tajās (piemēram, motora vadībā, signalizācijas sistēmās).

4. Īpašas specifikācijas

4.1. Darboties nespējas apjoms

4.1.1. Imobilaizers ir projektēts tā, lai novērstu transportlīdzekļa darbināšanu ar savu motoru ar vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

4.1.1.1. padara darboties nespējīgus vismaz divus atsevišķus transportlīdzekļa slēgumus, kas vajadzīgi transportlīdzekļa darbināšanai ar tā paša motoru (piemēram, motora starteri, aizdedzi, degvielas padevi utt.);

4.1.1.2. ar kodu izraisa traucējumu vismaz vienā vadības blokā, kas vajadzīgs transportlīdzekļa darbināšanai;

4.1.2. Imobilaizers, kas paredzēts uzstādīšanai ar katalītisko neitralizatoru aprīkotā transportlīdzeklī, nerada situāciju, kad nesadegusi degviela nonāk izplūdes caurulē.

4.2. Darbošanās izturība

Darbošanās izturību panāk ar atbilstīgu imobilaizera konstrukciju, ņemot vērā konkrētus vides apstākļus transportlīdzeklī (skat. 3.8. un 5. punktu).

4.3. Darbības drošība

Nodrošina to, ka imobilaizers nemaina savu stāvokli (iestatīts/atiestatīts) jebkura 5. punktā noteiktā testa rezultātā.

4.4. Imobilaizera iestatīšana

4.4.1. Imobilaizeram jāiestatās bez vadītāja papildu rīcības ar vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

- pagriežot aizdedzes atslēgu "0" stāvoklī aizdedzes slēdzenē un aktivizējot durvis; turklāt ir atļauts, ka imobilaizeri, kuri atiestatās tūlīt pirms parastas transportlīdzekļa iedarbināšanas vai tās laikā, iestatās, izslēdzot aizdedzi,

- ne vēlāk kā 5 minūtes pēc atslēgas izņemšanas no aizdedzes slēdzenes vai,

- aizslēdzot transportlīdzekli.

4.5. Atiestatīšana

4.5.1. Atiestatīšanu aktivizē, izmantojot vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju. Ir atļautas citas ierīces ar līdzvērtīgu darbību.

4.5.1.1. Mehāniska atslēga, kas atbilst VI pielikuma 3. papildinājuma prasībām.

4.5.1.2. Papildtastatūra individuāli izraugāma koda ievadīšanai ar vismaz 10000 variantu.

4.5.1.3. Elektriska/elektroniska ierīce, piemēram, tālvadība, ar vismaz 50000 variantu un nejaušiem kodiem, un/vai vismaz 10 dienas ilgu skenēšanas laiku, piemēram, maksimāli 5000 variantu 24 stundās 50000 variantu minimumam.

4.6. Stāvokļa displejs

4.6.1. Lai sniegtu informāciju par imobilaizera stāvokli (iestatīts/atiestatīts, iestatīta stāvokļa nomaiņa uz atiestatītu un otrādi), ir atļauti optiski displeji pasažieru salona iekšpusē un ārpusē. Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

4.6.2. Ja ir nodrošināta īslaicīgu "dinamisku" procesu indikācija, piemēram, "iestatīta" stāvokļa nomaiņa uz "atiestatītu" un otrādi, tā ir optiska atbilstīgi 4.6.1. punktam. Šādu optisku indikāciju var radīt arī virzienrādītāju un/vai pasažieru salona lampas(-u) vienlaicīga darbība, ja virzienrādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

5. Darbības parametri un testa apstākļi

5.1. Darbības parametri

Visas imobilaizera sastāvdaļas atbilst VI pielikuma 5. punkta nosacījumiem.

Šī prasība neattiecas uz:

- tām sastāvdaļām, kuras uzstāda un testē kā transportlīdzekļa daļu neatkarīgi no tā, vai imobilaizers ir uzstādīts vai nav (piemēram, lukturi), vai

- tām sastāvdaļām, kuras ir iepriekš testētas kā transportlīdzekļa daļa, un ir sniegti dokumentāri pierādījumi.

5.2. Testa apstākļi

Visus testus veic citu pēc cita ar vienu imobilaizeru. Tomēr pēc tās iestādes ieskatiem, kas veic testus, var izmantot citus paraugus, ja netiek uzskatīts, ka tas ietekmē citu testu rezultātus.

5.2.1. Darbības tests

Pēc visu turpmāk minēto testu pabeigšanas imobilaizeru pārbauda parastos testa apstākļos, kas noteikti VI pielikuma 5.2.1.2. punktā, lai pārbaudītu, vai tas joprojām darbojas normāli. Vajadzības gadījumā pirms testa var nomainīt drošinātājus.

Visas imobilaizera sastāvdaļas atbilst VI pielikuma 5.2.2. līdz 5.2.8. punkta un 5.2.12. punkta nosacījumiem.

6. Norādījumi

(6.1. līdz 6.3. punkts paredzēts tikai uzstādīšanai pēc pārdošanas)

Katram imobilaizeram pievieno:

6.1. Uzstādīšanas norādījumus

6.1.1. To transportlīdzekļu un transportlīdzekļu modeļu saraksts, kuriem ierīce ir paredzēta. Šis saraksts var būt konkrēts vai vispārējs, piemēram, "visas automašīnas ar benzīna motoriem un 12 V negatīva zemējuma akumulatoriem".

6.1.2. Uzstādīšanas metode, kas ilustrēta ar fotoattēliem un/vai ļoti skaidriem rasējumiem.

6.1.3. Piegādātājs sniedz tādus sīkus uzstādīšanas norādījumus, ka, kompetentam uzstādītājam tos pareizi ievērojot, netiek ietekmēta transportlīdzekļa drošība un izturība.

6.1.4. Sniegtajos uzstādīšanas norādījumos precizē imobilaizeram nepieciešamo elektroenerģiju un attiecīgā gadījumā iesaka palielināt akumulatora lielumu.

6.1.5. Piegādātājs apraksta transportlīdzekļa testa procedūras pēc uzstādīšanas. Īpašu uzmanību pievērš ar drošību saistītām funkcijām.

6.2. Tukšu uzstādīšanas sertifikātu, kura paraugs ir dots 1. papildinājumā.

6.3. Vispārīgu paziņojumu imobilaizera pircējam, kurā viņa uzmanība tiek pievērsta šādiem punktiem:

6.3.1. - imobilaizers jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

6.3.2. - ieteicams izvēlēties labu uzstādītāju (var sazināties ar imobilaizera ražotāju, kurš norādīs piemērotus uzstādītājus);

6.3.3. - uzstādītājam jāaizpilda uzstādīšanas sertifikāts, kas piegādāts kopā ar imobilaizeru.

6.4. Lietošanas pamācību

6.5. Uzturēšanas norādījumus

6.6. Vispārīgu brīdinājumu par briesmām, kas draud, veicot imobilaizera izmaiņas vai papildinājumus; šādas izmaiņas un papildinājumi automātiski padarītu par spēkā neesošu 6.2. punktā minēto uzstādīšanas sertifikātu.

[1] ETSI: Eiropas Telekomunikāciju Standartu institūts. Ja šie standarti nav pieejami, kad stājas spēkā šī direktīva, piemēro attiecīgās vietējās prasības.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Uzstādīšanas sertifikāta paraugs

Es, apakšā parakstījies, …,apliecinu, ka es esmu veicis turpmāk aprakstītā imobilaizera uzstādīšanu saskaņā ar sistēmas ražotāja sniegtajiem uzstādīšanas norādījumiem.

Transportlīdzekļa apraksts:

Marka:

Tips:

Sērijas numurs:

Reģistrācijas numurs:

Imobilaizera apraksts:

Marka:

Tips:

Apstiprinājuma numurs:

Sastādīts: …datums: …

Uzstādītāja pilna adrese (un attiecīgā gadījumā zīmogs):

Paraksts: …

Amats: …

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻU SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMĀM

1. Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz:

1.1. I daļa : Transportlīdzekļu signalizācijas sistēmām (VAS), kuras paredzētas pastāvīgai uzstādīšanai M1 kategorijas [1] transportlīdzekļos un N1 kategorijas [2] transportlīdzekļos ar tehniski pieļaujamo maksimālo masu ne lielāku par 2000 kg [3].

1.2. II daļa : M1 kategorijas [4] transportlīdzekļiem un N1 kategorijas [5] transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo maksimālo masu ne lielāku par 2000 kg attiecībā uz to signalizācijas sistēmu(-ām) (AS) [6].

1.3. Ja šo sistēmu uzstāda citu kategoriju transportlīdzekļos, tad tai, mutatis mutandis, jāatbilst šā pielikuma noteikumiem.

I DAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS APSTIPRINĀŠANA

2. Definīcijas

Šā pielikuma I daļā:

2.1. "transportlīdzekļa signalizācijas sistēma" (VAS) ir sistēma, kas paredzēta uzstādīšanai transportlīdzekļa(-u) tipam(-iem), lai norādītu transportlīdzekļa uzlaušanu vai kaitējuma nodarīšanu tam; šīs sistēmas var nodrošināt papildu aizsardzību pret transportlīdzekļa aizdzīšanu;

2.2. "devējs" ir ierīce, kas uztver izmaiņas, kuras varētu izraisīt transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam;

2.3. "signālierīce" ir ierīce, kas norāda, ka ir notikusi uzlaušana vai nodarīts kaitējums;

2.4. "kontroles iekārta" ir iekārta, kas vajadzīga VAS iestatīšanai, atiestatīšanai un testēšanai, kā arī trauksmes nosūtīšanai signālierīcēm;

2.5. "iestatīts" ir VAS stāvoklis, kurā trauksmi var nosūtīt signālierīcēm;

2.6. "atiestatīts" ir VAS stāvoklis, kurā trauksmi nevar nosūtīt signālierīcēm;

2.7. "atslēga" ir jebkura ierīce, kas projektēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura projektēta un konstruēta tikai darbināšanai ar šo ierīci;

2.8. "transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tips" - ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

- devēja veids,

- signālierīces veids,

- kontroles iekārtas veids;

2.9. "imobilaizers" ir ierīce, kas paredzēta, lai novērstu tāda transportlīdzekļa izmantošanu, kurš darbojas ar savu motoru;

2.10. "trauksmes signāls briesmu gadījumā" ir ierīce, kas ļauj personai izmantot transportlīdzeklī uzstādīto signalizāciju, lai izsauktu palīdzību ārkārtējā situācijā.

3. Vispārīgas specifikācijas

3.1. Ja notiek transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam, VAS dod trauksmes signālu.

Trauksmes signāls ir skaņas signāls un bez tam tas var ietvert optiskas signālierīces vai arī tas var būt radio trauksmes signāls vai iepriekšminēto kombinācija.

3.2. VAS ir projektēta, konstruēta un uzstādīta tā, ka ar to aprīkotais transportlīdzeklis joprojām atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām, īpaši attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC).

3.3. Ja VAS ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, trauksmes signāla iestatīšanai vai atiestatīšanai vai trauksmes signāla pārraidīšanai, tā atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem. Frekvencei jābūt 433,92 MHz un maksimālajai izstarotajai jaudai – 25 mW.

3.4. VAS uzstādīšana transportlīdzeklī neietekmē transportlīdzekļa darbību (atiestatītā stāvoklī) vai tā drošu ekspluatāciju.

3.5. VAS un tās sastāvdaļas neiedarbojas netīši, jo īpaši tad, kad motors ir darbības režīmā.

3.6. VAS bojājums vai tās elektroapgādes bojājums neietekmē transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju.

3.7. VAS, tās sastāvdaļas un to kontrolētās daļas ir projektētas, konstruētas un uzstādītas tā, lai līdz minimumam samazinātu risku, ka kāds tās padara darboties nespējīgas vai ātri tās iznīcina, nepievēršot uzmanību, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, iekārtas vai ražojumus, kuri pieejami plašai sabiedrībai.

3.8. VAS iestatīšanas un atiestatīšanas līdzeklis ir projektēts tā, lai tas neradītu neatbilstību šīs direktīvas IV pielikuma prasībām. Ir atļauti elektriski savienojumi ar minētajā pielikumā aprakstītajām sastāvdaļām.

3.9. Sistēmu uzstāda tā, lai jebkuras trauksmes signāla shēmas bojājums padarītu darboties nespējīgu tikai pašu bojāto shēmu, nevis citus signalizācijas sistēmas parametrus.

3.10. VAS var iekļaut imobilaizeru, kas atbilst V pielikuma prasībām.

4. Īpašas specifikācijas

4.1. Aizsardzības diapazons

4.1.1. Konkrētas prasības

VAS vismaz atklāj jebkuru transportlīdzekļa durvju, motora pārsega un bagāžas nodalījuma atvēršanu un signalizē par to. Gaismas avotu, piemēram, pasažieru salona gaismas, bojājums vai izslēgšana nepasliktina vadības ierīces darbību.

Ir atļauti papildu iedarbīgi devēji informācijai/displejam, piemēram, par transportlīdzekļa uzlaušanu, piemēram, pasažieru salona vadības ierīce, logu stiklu vadības ierīce, par jebkuras aizstiklotas platības sasišanu vai par transportlīdzekļa zādzības mēģinājumu, piemēram, slīpuma devējs, ņemot vērā pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nevajadzīgu trauksmes signāla darbību (= viltus trauksme, skat. 4.1.2. punktu).

Kamēr šie papildu devēji rada trauksmes signālu pat pēc uzlaušanas (piemēram, sasitot aizstiklotu platību) vai ārēju faktoru (piemēram, vēja) ietekmē, viens no iepriekšminētajiem devējiem iedarbina trauksmes signālu ne vairāk kā 10 reizes tajā pašā VAS iedarbināšanas periodā. Tādā gadījumā iedarbināšanas periodu ierobežo, atiestatot sistēmu transportlīdzekļa lietotāja darbības rezultātā.

Dažu veidu papildu devējus, piemēram, pasažieru salona vadības ierīci (ultraskaņas, infrasarkano) vai slīpuma devēju u.c., var tīšām izslēgt. Tādā gadījumā katru reizi pirms VAS iestatīšanas jāveic atsevišķa apzināta darbība. Nedrīkst būt iespējams izslēgt devējus tad, kad signalizācijas sistēma ir iestatītā stāvoklī.

4.1.2. Drošība pret viltus trauksmi.

4.1.2.1. Ar atbilstīgiem pasākumiem, piemēram:

- mehānisku konstrukciju un elektriskās ķēdes konstrukciju atbilstīgi mehāniskiem transportlīdzekļiem raksturīgajiem nosacījumiem,

- darbības un kontroles principu izvēli un piemērošanu signalizācijas sistēmai un tās sastāvdaļām,

nodrošina, lai VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī nevarētu izraisīt trauksmes signāla nevajadzīgu atskanēšanu šādos gadījumos:

- iedarbība uz transportlīdzekli: 5.2.13. punktā noteiktais tests,

- elektromagnētiskā savietojamība: 5.2.12. punktā noteiktie testi,

- akumulatora sprieguma samazināšana ar pastāvīgu izlādi: 5.2.14. punktā noteiktais tests,

- pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksme: 5.2.15. punktā noteiktais tests.

4.1.2.2. Ja apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, piemēram, ar tehniskiem datiem, ka ir apmierinoši nodrošināta drošība pret viltus trauksmi, par atbilstības testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var nepieprasīt veikt dažus no iepriekšminētajiem testiem.

4.2. Skaņas signāls

4.2.1. Vispārīgi norādījumi

Trauksmes signāls ir skaidri dzirdams un atpazīstams un būtiski atšķiras no citiem ceļu satiksmē izmantotajiem skaņas signāliem.

Papildus pamatiekārtas skaņas signālierīcei transportlīdzekļa VAS kontrolētajā platībā var uzstādīt atsevišķu skaņas signālierīci, kur tā ir aizsargāta pret personu vieglu, ātru piekļuvi.

Ja izmanto atsevišķu skaņas signālierīci atbilstīgi 4.2.3.1. punktam, pamatiekārtas standarta skaņas signālierīci var papildus darbināt ar VAS, ja jebkura manipulācija ar standarta skaņas signālierīci (kas parasti ir vieglāk pieejama) neietekmē atsevišķās skaņas signālierīces darbību.

4.2.2. Trauksmes skaņas signāla ilgums:

Minimālais: 25 s

Maksimālais: 30 s.

Trauksmes skaņas signāls var atskanēt atkārtoti tikai pēc nākamā kaitējuma nodarīšanas transportlīdzeklim, t.i., pēc iepriekšminētā laika perioda (Ierobežojumi: skat. 4.1.1. un 4.1.2. punktu).

Signalizācijas sistēmas atiestatīšana nekavējoties pārtrauc trauksmes signālu.

4.2.3. Specifikācijas par trauksmes skaņas signālu.

4.2.3.1. Nemainīga toņa signālierīce (nemainīgs frekvenču spektrs), piemēram, signāltaures: akustiskie u.c. dati atbilstīgi šā pielikuma 4. papildinājumam.

Neregulārs trauksmes signāls (ieslēgts/izslēgts):

Sprūdierīces frekvence 2 Hz ± 1 Hz

Ieslēgšanas laiks = izslēgšanas laiks ± 10 %

4.2.3.2. Skaņas signālierīce ar frekvences modulāciju: akustiskie u.c. dati atbilstīgi šā pielikuma 4. papildinājumam, taču tai ir būtiska frekvenču diapazona līdzvērtīga pāreja iepriekšminētā diapazona ietvaros (1800 – 3550 Hz) abos virzienos.

Pārejas frekvence 2 Hz ± 1 Hz

4.2.3.3. Skaņas līmenis

Skaņas avots ir:

- vai nu skaņas signālierīce, kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 70/388/EEK 1. iedaļu, vai ierīce, kura atbilst šā pielikuma 4. papildinājuma 1. un 2. punkta prasībām,

- tomēr, ja skaņas avots nav pamatiekārtas skaņas signālierīce, minimālo skaņas līmeni var samazināt līdz 100 dB (A), ko mēra šā pielikuma 4. papildinājumā noteiktajos apstākļos.

4.3. Optisks trauksmes signāls – ja ir uzstādīts

4.3.1. Vispārīgi norādījumi

Ja notiek transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam, ierīce ieslēdz optisku trauksmes signālu, kā noteikts 4.3.2. un 4.3.3. punktā.

4.3.2. Optiskā trauksmes signāla ilgums

Optiskā trauksmes signāla ilgums ir no 25 s līdz 5 minūtēm pēc trauksmes signāla ieslēgšanas.

Signalizācijas sistēmas atiestatīšana nekavējoties aptur trauksmes signālu.

4.3.3. Optiskā trauksmes signāla tips

Transportlīdzekļa visu virzienrādītāju un/vai pasažieru salona gaismas, ieskaitot visus lukturus tajā pašā elektriskajā ķēdē, ieslēgšanās.

Sprūdierīces frekvence 2 Hz ± 1 Hz

Attiecībā uz skaņas signālu ir atļauti arī asinhroni signāli.

Ieslēgšanas laiks = izslēgšanas laiks ± 10 %

4.4. Radio trauksmes signāls (peidžers) – ja ir uzstādīts

VAS var iekļaut iekārtu, kas rada trauksmes signālu ar radio raidīšanu.

4.5. Signalizācijas sistēmas iestatīšanas slēdzene

Kad motors ir darbības režīmā, nav iespējama signalizācijas sistēmas tīša vai netīša iestatīšana.

4.6. VAS iestatīšana un atiestatīšana

4.6.1. Iestatīšana

Ir atļauts jebkurš piemērots VAS iestatīšanas līdzeklis, ja šis līdzeklis netīši nerada viltus trauksmes.

4.6.2. Atiestatīšana

VAS atiestatīšanu aktivizē ar vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju: (ir atļautas citas ierīces ar līdzvērtīgu darbību.)

4.6.2.1. - mehāniska atslēga (kas atbilst šā pielikuma 3. papildinājuma prasībām), ko var savienot ar centralizētu transportlīdzekļa bloķēšanas sistēmu, kura iekļauj vismaz 1000 variantu un kuru darbina no ārpuses;

4.6.2.2. - elektriska/elektroniska ierīce, piemēram, tālvadība, ar vismaz 50000 variantu un mainīgiem kodiem, un/vai vismaz 10 dienas ilgu skenēšanas laiku, piemēram, maksimāli 5000 variantu 24 stundās 50000 variantu minimumam;

4.6.2.3. - mehāniska atslēga vai elektriska/elektroniska ierīce aizsargātā pasažieru salonā ar laika ziņā ierobežotu izkāpšanas/iekāpšanas aizkavēšanu.

4.7. Izkāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta komutācijas ierīce VAS iestatīšanai, tiek nodrošināta izkāpšanas aizkavēšana. Ir iespējams iestatīt izkāpšanas aizkavēšanu uz laiku no 15 sekundēm līdz 45 sekundēm pēc komutatora darbināšanas. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

4.8. Iekāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta komutācijas ierīce VAS iestatīšanai, ir pieļaujama vismaz 5 sekunžu līdz pat 15 sekunžu aizkavēšana pirms skaņas un optiskā trauksmes signāla ieslēgšanās. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

4.9. Stāvokļa displejs

4.9.1. Lai sniegtu informāciju par VAS stāvokli (iestatīta, atiestatīta, trauksmes iestatīšanas periods, trauksme ir ieslēgta), pasažieru salona iekšpusē un ārpusē ir atļauts izvietot optiskus displejus. Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

4.9.2. Ja ir nodrošināta īslaicīgu "dinamisku" procesu indikācija, piemēram, "iestatīta" stāvokļa nomaiņa uz "atiestatītu" un otrādi, tā ir optiska atbilstīgi 4.9.1. punktam. Šādu optisku indikāciju var radīt arī virzienrādītāju un/vai pasažieru salona lampas(-u) vienlaicīga darbība, ja virzienrādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

4.10. Energoapgāde

VAS enerģijas avots var būt transportlīdzekļa akumulators.

Papildu akumulatoru, ja tāds ir, var uzlādēt un tas nekādā gadījumā nepiegādā enerģiju citām transportlīdzekļa elektrosistēmas daļām.

4.11. Fakultatīvo funkciju specifikācijas

4.11.1. Iekšējā kontrole, automātiska bojājumu indikācija

Iestatot VAS, ar iekšējās kontroles funkciju (ticamības kontroli) var atklāt kļūdas, piemēram, atvērtas durvis utt., un šo situāciju var norādīt.

4.11.2. Trauksmes signāls briesmu gadījumā

Optisks un/vai skaņas, un/vai radio trauksmes signāls ir atļauts neatkarīgi no VAS stāvokļa (iestatīta vai atiestatīta) un/vai funkcijas. Šis trauksmes signāls tiek iedarbināts transportlīdzekļa iekšienē un neietekmē VAS stāvokli (iestatīta vai atiestatīta). Tāpat arī transportlīdzekļa lietotājam jābūt iespējai izslēgt trauksmes signālu briesmu gadījumā. Trauksmes skaņas signāla skenēšanas ilgums vienā ieslēgšanās reizē nav ierobežots. Trauksmes signāls briesmu gadījumā neimobilizē motoru vai neaptur to, ja tas darbojas.

5. Darbības parametri un testa apstākļi [7]

5.1. Darbības parametri

Visas VAS sastāvdaļas darbojas bez bojājumiem šādos apstākļos.

5.1.1. Klimatiskie apstākļi

Tiek noteiktas šādas divas vides temperatūras grupas:

- 40 °C līdz + 85 °C – detaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā,

- 40 °C līdz + 125 °C – detaļām, kuras jāuzstāda motora nodalījumā, ja vien nav norādīts citādi.

5.1.2. Iekārtas aizsardzības pakāpe

Nodrošina šādas aizsardzības pakāpes saskaņā ar IEC publikāciju 529-1989:

- IP 40 – detaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā,

- IP 42 – detaļām, kuras jāuzstāda rodsteru/kabrioletu un automašīnu ar pārvietojamiem jumta paneļiem pasažieru salonā, ja iekārtas atrašanās vietai vajadzīga augstāka aizsardzības pakāpe nekā IP 40,

- IP 54 – visām citām detaļām.

VAS ražotājs uzstādīšanas norādījumos norāda ierobežojumus jebkuras iekārtas daļas novietošanai attiecībā uz putekļiem, ūdeni un temperatūru.

5.1.3. Izturība pret atmosfēras iedarbību

Septiņas dienas atbilstīgi IEC 68-2-30-1980.

5.1.4. Elektroapgādes nosacījumi

Nominālais spriegums: 12 V

Darbības sprieguma diapazons: no 9 V līdz 15 V 5.1.1. punktam atbilstīgā temperatūras diapazonā.

Laika pielaide pārspriegumiem 23 °C:

U = 18 V, maksimāli 1 stunda,

U = 24 V, maksimāli 1 minūte.

5.2. Testa apstākļi

5.2.1. Darbības testi

5.2.1.1. Pārbauda VAS atbilstību šādām specifikācijām:

- trauksmes signāla ilgums atbilstīgi 4.2.2. un 4.3.2. punktam,

- frekvence un ieslēgšanās/izslēgšanās attiecība atbilstīgi, attiecīgi, 4.3.3. un 4.2.3.1. punktam vai 4.2.3.2. punktam,

- attiecīgā gadījumā trauksmes signāla ciklu skaits atbilstīgi 4.1.1. punktam,

- signalizācijas sistēmu iestatīšanas slēdzenes tests atbilstīgi 4.5. punktam.

5.2.1.2. Parasti testa apstākļi

Spriegums U = 12 V ± 0,2 V

Temperatūra T = 23 °C ± 5 °C

5.2.2. Izturība pret temperatūras un sprieguma izmaiņām

Pārbauda arī atbilstību specifikācijām, kas noteiktas saskaņā ar 5.2.1.1. punktu, šādos apstākļos:

5.2.2.1. Testa temperatūra T = – 40 °C ± 2 °C

Testa spriegums U = 9 V ± 0,2 V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

5.2.2.2. Detaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā

Testa temperatūra T = 85 °C ± 2 °C

Testa spriegums U = 15 V ± 0,2 V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

5.2.2.3. Detaļām, kuras jāuzstāda motora nodalījumā, ja vien nav noteikts citādi

Testa temperatūra T = 125 °C ± 2 °C

Testa spriegums U = 15 V ± 0,2 V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

5.2.2.4. VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī 1 stundu pakļauj pārspriegumam, kas vienāds ar 18 V ± 0,2 V.

5.2.2.5. VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī 1 minūti pakļauj pārspriegumam, kas vienāds ar 24 V ± 0,2 V.

5.2.3. Droša ekspluatācija pēc svešķermeņa un ūdens necaurlaidības testēšanas

Pēc svešķermeņa un ūdens necaurlaidības testa atbilstīgi IEC 529-1989 attiecībā uz aizsardzības pakāpēm, kā noteikts 5.1.2. punktā, atkārto darbības testus atbilstīgi 5.2.1. punktam.

5.2.4. Droša ekspluatācija pēc kondensēta ūdens testa

Pēc mitrumizturības testa, kas jāveic atbilstīgi IEC 68-2-30-1980, atkārto darbības testus atbilstīgi 5.2.1. punktam.

5.2.5. Drošības pret pretēju polaritāti tests

Pretēja polaritāte līdz 13 V 2 minūtēs neiznīcina VAS un tās sastāvdaļas.

Pēc šī testa atkārto darbības testus atbilstīgi 5.2.1. punktam.

5.2.6. Drošības pret īsslēgumiem tests

Visiem VAS elektriskajiem savienojumiem jābūt īsslēgumizturīgiem ar maksimāli 13 V zemējumu un/vai aprīkotiem ar drošinātājiem.

Pēc šā testa atkārto darbības testus atbilstīgi 5.2.1. punktam, vajadzības gadījumā nomainot drošinātājus.

5.2.7. Enerģijas patēriņš iestatītā stāvoklī

Enerģijas patēriņš iestatītā stāvoklī 5.2.1.2. punktā noteiktajos apstākļos pabeigtai signalizācijas sistēmai, ieskaitot stāvokļa displeju un imobilaizeru, ja minētā sistēma ir uzstādīta, nepārsniedz 20 mA.

5.2.8. Droša ekspluatācija pēc vibrācijas testa

5.2.8.1. Šim testam sastāvdaļas sadala divos veidos:

1. veids: sastāvdaļas, ko parasti uzstāda transportlīdzeklī;

2. veids: sastāvdaļas, ko paredzēts piestiprināt motoram.

5.2.8.2. Sastāvdaļas/VAS pakļauj sinusoidālas vibrācijas režīmam, kura rādītāji ir šādi:

5.2.8.2.1. 1. veidam:

Frekvence mainās no 10 Hz līdz 500 Hz ar maksimālo amplitūdu ± 5 mm un maksimālo paātrinājumu 3 g (0-līknes virsotne).

5.2.8.2.2. 2. veidam:

Frekvence mainās no 20 Hz līdz 300 Hz ar maksimālo amplitūdu ± 2 mm un maksimālo paātrinājumu 15 g (0-līknes virsotne).

5.2.8.2.3. 1. veidam un 2. veidam:

frekvences modifikācija ir 1 oktāva/min;

ciklu skaits ir 10 un testu veic visu 3 asu garumā;

vibrācijas piemēro zemās frekvencēs maksimālā nemainīgā amplitūdā un augstās frekvencēs maksimālā nemainīgā paātrinājumā.

5.2.8.3. Veicot testu, VAS ir elektriski savienota un kabelis nostiprināts pēc 200 mm.

5.2.8.4. Pēc vibrācijas testa atkārto darbības testu atbilstīgi 5.2.1. punktam.

5.2.9. Ilguma tests

Pielikums 5.2.1.2. punktā noteiktajos testa apstākļos 300 pilnu trauksmes signāla ciklu (skaņas un/vai optisku) veikšana, skaņas ierīcei 5 minūtes atrodoties miera stāvoklī.

5.2.10. Ārējā atslēgas slēdža (uzstādīts transportlīdzekļa ārpusē) testi

Turpmāk minētos testus veic tikai tad, ja neizmanto pamatiekārtas durvju slēdzenes cilindru.

5.2.10.1. Atslēgas slēdzis ir projektēts un konstruēts tā, lai tas pilnīgi darbotos pat pēc:

- 2500 iestatīšanas/atiestatīšanas cikliem katrā virzienā, kam seko

- vismaz 96 stundu pakļaušana sāls smidzināšanas testam atbilstīgi IEC 68-2-11-1981, korozijas izturības testam.

5.2.11. Pasažieru salona aizsardzības sistēmu tests

Trauksmes signāls ieslēdzas, kad pasažieru salonā caur atvērtu priekšējo durvju logu ar 0,4 m/s lielu ātrumu, veidojot 45° lielu leņķi ar transportlīdzekļa garenisko vidus plaki, 0,3 m dziļumā (mērot no vertikālā paneļa centra) virzienā uz priekšu un paralēli ceļam ievieto vertikālu 0,2 × 0,15 m lielu paneli. (Skat. rasējumus šā pielikuma 2. papildinājumā).

5.2.12. Elektromagnētiskā savietojamība

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām, īpaši attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC).

5.2.13. Drošība pret viltus trauksmi transportlīdzekļa trieciena gadījumā

Pārbauda, vai līdz 4,5 džouliem stiprs trieciens, ko rada puslodes ķermenis ar 165 mm diametru un (70 ± 10) Shore A izturību un kas tiek izdarīts jebkurā transportlīdzekļa virsbūves vai logu stiklu vietā ar šo izliekto virsmu, nerada viltus trauksmes.

5.2.14. Drošība pret viltus trauksmi sprieguma samazināšanās gadījumā

Pārbauda, vai galvenā akumulatora sprieguma lēna samazināšanās līdz 3 V ar pastāvīgu izlādi 0,5 V/h nerada viltus trauksmes.

Testa apstākļi: skat. 5.2.1.2. punktu.

5.2.15. Drošības tests pret pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksmi

Sistēmas, kas paredzētas pasažieru salona aizsardzībai atbilstīgi 4.1.1. punktam, testē kopā ar transportlīdzekli normālos apstākļos (5.2.1.2. punkts).

Sistēma, kas uzstādīta atbilstīgi ražotāja norādījumiem, nesāk darboties, ja tai 5 reizes ik pēc 0,5 s veic 5.2.13. punktā aprakstīto testu.

Tādas personas klātbūtne, kas pieskaras vai pārvietojas transportlīdzekļa ārpusē (ja logi ir aizvērti), nerada viltus trauksmi.

6. Norādījumi

Katram VAS pievieno:

6.1. Uzstādīšanas norādījumus:

6.1.1. To transportlīdzekļu un transportlīdzekļu modeļu sarakstu, kuriem ierīce ir paredzēta. Šis saraksts var būt konkrēts vai vispārīgs, piemēram, "visas automašīnas ar benzīna motoriem un 12 V negatīva zemējuma akumulatoriem".

6.1.2. Uzstādīšanas metodi, kas ilustrēta ar fotoattēliem un/vai ļoti skaidriem rasējumiem.

6.1.3. Ja VAS ietver imobilaizeru, jāsniedz papildu norādījumi par atbilstību V pielikuma prasībām.

6.2. Tukšu uzstādīšanas sertifikātu, kura paraugs ir dots šā pielikuma 1. papildinājumā.

6.3. Vispārīgu paziņojumu VAS pircējam, kurā viņa uzmanība tiek pievērsta šādiem punktiem:

- VAS jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem,

- ieteicams izvēlēties labu uzstādītāju (var sazināties ar VAS ražotāju, kurš norādīs piemērotus uzstādītājus),

- uzstādītājam jāaizpilda uzstādīšanas sertifikāts, kas piegādāts kopā ar VAS.

6.4. Lietošanas pamācību

6.5. Uzturēšanas norādījumus

6.6. Vispārīgu brīdinājumu par briesmām, kas draud, veicot sistēmas izmaiņas vai papildinājumus; šādas izmaiņas vai papildinājumi automātiski padarītu par spēkā neesošu 6.2. punktā minēto uzstādīšanas sertifikātu.

6.7. Norāde par šīs direktīvas I pielikumā minētās apstiprinājuma zīmes un/vai šajā direktīvā minētā atbilstības sertifikāta atrašanās vietu(-ām).

II DAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU

Ja atbilstīgi šā pielikuma I daļai apstiprinātu VAS izmanto transportlīdzeklī, kurš nodots apstiprināšanai atbilstīgi šā pielikuma II daļai, nav jāatkārto testi, kas noteikti attiecībā uz VAS, lai iegūtu apstiprinājumu atbilstīgi šā pielikuma I daļai.

7. Definīcijas

Šā pielikuma II daļā:

7.1. "Signalizācijas sistēma(-as)" (AS) ir to sastāvdaļu kopums, kas uzstādītas kā transportlīdzekļa tipa pamatiekārta, kura paredzēta, lai uzrādītu transportlīdzekļa uzlaušanu vai kaitējuma nodarīšanu tam; šīs sistēmas var nodrošināt papildu aizsardzību pret transportlīdzekļa aizdzīšanu.

7.2. "Transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā signalizācijas sistēmu" - ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

- transportlīdzekļa aprīkojums, kas būtiski ietekmē AS darbību,

- AS vai VAS tips un konstrukcija.

7.3. Pārējās definīcijas, kas attiecas uz II daļu, ir iekļautas šā pielikuma 2. punktā.

8. Vispārīgas specifikācijas

8.1. AS ir projektēta un konstruēta tādā veidā, lai tā radītu trauksmes signālu, uzlaužot transportlīdzekli vai nodarot tam kaitējumu.

Trauksmes signāls ir skaņas signāls un turklāt tas var ietvert optiskas signālierīces vai arī tas var būt radio trauksmes signāls, vai iepriekšminēto kombinācija.

8.2. Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar signalizācijas sistēmām, atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām, īpaši attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC).

8.3. Ja AS ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, trauksmes signāla iestatīšanai vai atiestatīšanai vai trauksmes pārraidīšanai, tā atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem (skat. 3. zemsvītras piezīmi 3.3. punktam). Frekvencei jābūt 433,92 MHz un maksimālajai izstarotajai jaudai – 25 mW.

8.4. AS un tās sastāvdaļas neiedarbojas netīši, jo īpaši tad, kad motors ir darbības režīmā.

8.5. AS bojājums vai tās elektroapgādes bojājums neietekmē transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju.

8.6. Signalizācijas sistēmu, tās sastāvdaļas un to kontrolētās daļas uzstāda tā, lai līdz minimumam samazinātu risku, ka kāds tās padara darboties nespējīgas vai iznīcina tās ātri, nepievēršot uzmanību, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, iekārtas vai ražojumus, kuri pieejami plašai sabiedrībai.

8.7. Sistēmu sakārto tā, lai jebkuras trauksmes signāla shēmas bojājums padarītu darboties nespējīgu tikai pašu bojāto shēmu, nevis citus signalizācijas sistēmas parametrus.

8.8. AS var ietvert imobilaizeru, kas atbilst V pielikuma prasībām.

9. Īpašas specifikācijas

9.1. Aizsardzības diapazons

9.1.1. Konkrētas prasības

AS vismaz atklāj jebkura transportlīdzekļa durvju, motora pārsega un bagāžas nodalījuma atvēršanu un signalizē par to. Gaismas avotu, piemēram, pasažieru salona gaismas, bojājums vai izslēgšana nepasliktina vadības ierīces darbību.

Papildu efektīvu devēju uzstādīšana informācijai/displejam, piemēram:

- par transportlīdzekļa uzlaušanām, piemēram, pasažieru salona vadības ierīce, logu stiklu vadības ierīce, par aizstiklotās platības sasišanu, vai

- par transportlīdzekļa zādzības mēģinājumu, piemēram, slīpuma devējs,

ir atļauta, ņemot vērā pasākumus, lai novērstu nevajadzīgu trauksmes signāla darbību (= viltus trauksme, skat. 9.1.2. punktu).

Kamēr šie papildu devēji rada trauksmes signālu pat pēc uzlaušanas (piemēram, sasitot aizstiklotu platību) vai ārēju faktoru (piemēram, vēja) ietekmē, viens no iepriekšminētajiem devējiem iedarbina trauksmes signālu ne vairāk kā 10 reizes tajā pašā AS iedarbināšanas periodā.

Tādā gadījumā iedarbināšanas periodu ierobežo, atiestatot sistēmu transportlīdzekļa lietotāja darbības rezultātā.

Dažus papildu devēju veidus, piemēram, pasažieru salona vadības ierīci (ultraskaņas, infrasarkano) vai slīpuma devēju u.c., var tīšām izslēgt. Tādā gadījumā katru reizi pirms AS iestatīšanas veic atsevišķu apzinātu darbību. Nedrīkst būt iespējams izslēgt devējus, kad signalizācijas sistēma ir iestatītā stāvoklī.

9.1.2. Drošība pret viltus trauksmi

9.1.2.1. Nodrošina, lai AS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī nevarētu izraisīt trauksmes signāla nevajadzīgu atskanēšanu šādos gadījumos:

- iedarbība uz transportlīdzekli: 5.2.13. punktā noteiktais tests,

- akumulatora sprieguma samazināšanās ar pastāvīgu izlādi: 5.2.14. punktā noteiktais tests,

- pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksme: 5.2.15. punktā noteiktais tests.

9.1.2.2. Ja apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, piemēram, ar tehniskiem datiem, ka ir apmierinoši nodrošināta drošība pret viltus trauksmi, par atbilstības testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var nepieprasīt veikt dažus no iepriekšminētajiem testiem.

9.2. Trauksmes skaņas signāls

9.2.1. Vispārīgi norādījumi

Trauksmes signāls ir skaidri dzirdams un atpazīstams un būtiski atšķiras no citiem ceļu satiksmē izmantotajiem skaņas signāliem.

Papildus pamatiekārtas skaņas signālierīcei transportlīdzekļa AS kontrolētajā platībā var uzstādīt atsevišķu skaņas signālierīci, kur tā ir aizsargāta pret personu vieglu, ātru piekļuvi.

Ja izmanto atsevišķu skaņas signālierīci atbilstīgi 9.2.3.1. punktam turpmāk, pamatiekārtas standarta skaņas signālierīci var papildus darbināt ar AS, ja jebkura manipulācija ar standarta skaņas signālierīci (kas parasti ir vieglāk pieejama) neietekmē atsevišķās skaņas signālierīces darbību.

9.2.2. Skaņas signāla ilgums

Minimālais: 25 s

Maksimālais: 30 s

Trauksmes skaņas signāls var atskanēt atkārtoti tikai pēc nākamā kaitējuma nodarīšanas transportlīdzeklim, t.i., pēc iepriekšminētā laika perioda. (Ierobežojumi: skat. 9.1.1. un 9.1.2. punktu).

Signalizācijas sistēmas atiestatīšana nekavējoties pārtrauc trauksmes signālu.

9.2.3. Specifikācijas par trauksmes skaņas signālu.

9.2.3.1. Nemainīga toņa signālierīce (nemainīgs frekvenču spektrs), piemēram, signāltaures: akustiski u.c. dati atbilstīgi šā pielikuma 4. papildinājumam.

Neregulārs trauksmes signāls (ieslēgts/izslēgts):

Sprūdierīces frekvence: 2 Hz ± 1 Hz

Ieslēgšanas laiks = izslēgšanas laiks ± 10 %

9.2.3.2. Skaņas signalizācijas ierīce ar frekvences modulāciju:

Akustiski u.c. dati atbilstīgi šā pielikuma 4. papildinājumam, taču tai ir būtiska frekvenču diapazona līdzvērtīga pāreja iepriekšminētā diapazona ietvaros (1800 – 3550 Hz) abos virzienos.

Pārejas frekvence 2 Hz ± 1 Hz

9.2.3.3. Skaņas līmenis

Skaņas avots ir:

- vai nu skaņas signālierīce, kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 70/388/EEK 1. iedaļu, vai ierīce, kura atbilst šā pielikuma 4. papildinājuma 1. un 2. punkta prasībām,

- tomēr, ja skaņas avots nav pamatiekārtas skaņas signālierīce, minimālo skaņas līmeni var samazināt līdz 100 dB (A), ko mēra šā pielikuma 4. papildinājumā noteiktajos apstākļos.

9.3. Optisks trauksmes signāls – ja tas ir uzstādīts

9.3.1. Vispārīgi norādījumi

Ja notiek transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam, ierīce ieslēdz optisku trauksmes signālu, kā noteikts 9.3.2. un 9.3.3. punktā.

9.3.2. Optiskā trauksmes signāla ilgums

Optiskā trauksmes signāla ilgums ir no 25 s līdz 5 minūtēm pēc trauksmes ieslēgšanas. Signalizācijas sistēmas atiestatīšana nekavējoties aptur trauksmes signālu.

9.3.3. Optiskā trauksmes signāla tips

Transportlīdzekļa visu virzienrādītāju un/vai pasažieru salona gaismas ieslēgšanās, ieskaitot visus lukturus tajā pašā elektriskajā ķēdē.

Sprūdierīces frekvence 2 Hz ± 1 Hz

Skaņas signālam ir atļauti arī asinhroni signāli.

Ieslēgšanas laiks = izslēgšanas laiks ± 10 %

9.4. Radio trauksmes signāls (peidžers) – ja ir uzstādīts

AS var ietvert iekārtu, kas rada trauksmes signālu ar radio raidīšanu.

9.5. Signalizācijas sistēmas iestatīšanas slēdzene

9.5.1. Kad motors ir darbības režīmā, nav iespējama signalizācijas sistēmas tīša vai netīša iestatīšana.

9.6. Signalizācijas sistēmas iestatīšana un atiestatīšana

9.6.1. Iestatīšana

Ir atļauts jebkurš piemērots AS iestatīšanas līdzeklis, ja šāds līdzeklis netīši nerada viltus trauksmes.

9.6.2. Atiestatīšana

AS atiestatīšanu aktivizē ar vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju.

Ir atļautas citas ierīces ar līdzvērtīgu darbību.

9.6.2.1. Mehāniska atslēga (kas atbilst šā pielikuma 3. papildinājuma prasībām) un ko var savienot ar centralizētu transportlīdzekļa bloķēšanas sistēmu, kura ietver vismaz 1000 variantu un kuru darbina no ārpuses.

9.6.2.2. Tāda elektriska/elektroniska ierīce, piemēram, tālvadība, ar vismaz 50000 variantu, kas ietver mainīgus kodus un/vai kam minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5000 variantu 24 stundās 50000 variantu minimumam.

9.6.2.3. Mehāniska atslēga vai elektriska/elektroniska ierīce aizsargātā pasažieru salonā ar laika ziņā ierobežotu izkāpšanas/iekāpšanas aizkavēšanu.

9.7. Izkāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta komutācijas ierīce AS iestatīšanai, tiek nodrošināta izkāpšanas aizkavēšana. Ir iespējams iestatīt izkāpšanas aizkavēšanu uz laiku no 15 sekundēm līdz 45 sekundēm pēc slēdža darbināšanas. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

9.8. Iekāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta ierīce AS atiestatīšanai, ir pieļaujama vismaz 5 sekunžu līdz pat 15 sekunžu aizkavēšana pirms skaņas un optiskā trauksmes signāla ieslēgšanās. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

9.9. Stāvokļa displejs

9.9.1. Lai sniegtu informāciju par AS stāvokli (iestatīta, atiestatīta, trauksmes iestatīšanas periods, trauksme ir ieslēgta), ir atļauta optisku displeju uzstādīšana pasažieru salona iekšpusē un ārpusē. Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

9.9.2. Ja tiek nodrošināta īslaicīgu "dinamisku" procesu indikācija, piemēram, "iestatīta" stāvokļa nomaiņa uz "atiestatītu" un otrādi, tā ir optiska atbilstīgi 9.9.1. punktam. Šādu optisku indikāciju var radīt arī virzienrādītāju un/vai pasažieru salona lampas(-u) vienlaicīga darbība, ja virzienrādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

9.10. Energoapgāde

AS enerģijas avots var būt transportlīdzekļa akumulators.

Papildu akumulatoru, ja tāds ir, var uzlādēt un tas nekādā gadījumā nepiegādā enerģiju citām transportlīdzekļa elektrosistēmas daļām.

9.11. Fakultatīvo funkciju specifikācijas

9.11.1. Iekšējā kontrole, automātiska bojājuma indikācija

Iestatot AS, ar iekšējās kontroles funkciju (ticamības kontroli) var atklāt kļūdas, piemēram, atvērtas durvis utt., un šo situāciju var norādīt.

9.11.2. Trauksmes signāls briesmu gadījumā

Optisks un/vai skaņas, un/vai radio trauksmes signāls ir atļauts neatkarīgi no AS stāvokļa (iestatīta vai atiestatīta) un/vai funkcijas. Šis trauksmes signāls tiek iedarbināts no transportlīdzekļa iekšienes un neietekmē AS stāvokli (iestatīta vai atiestatīta). Tāpat transportlīdzekļa lietotājam jābūt iespējai izslēgt trauksmes signālu briesmu gadījumā. Trauksmes skaņas signāla gadījumā tā skenēšanas ilgums vienā ieslēgšanās reizē nav ierobežots. Trauksmes signāls briesmu gadījumā neimobilizē motoru vai neaptur to, ja tas darbojas.

10. Testa apstākļi

Visas VAS vai AS sastāvdaļas testē atbilstīgi 5. punktā aprakstītajai procedūrai.

Šī prasība neattiecas uz:

10.1. Tām sastāvdaļām, kuras uzstāda un testē kā transportlīdzekļa daļu, neatkarīgi no tā, vai VAS/AS ir uzstādīta vai nav (piemēram, lukturi); vai

10.2. Tām sastāvdaļām, kuras ir iepriekš testētas kā transportlīdzekļa daļa, un ir sniegti dokumentāri pierādījumi.

11. Norādījumi

Katram transportlīdzeklim pievieno:

11.1. Lietošanas pamācību.

11.2. Uzturēšanas norādījumus.

11.3. Vispārīgu brīdinājumu par briesmām, kas draud, veicot sistēmas izmaiņas vai papildinājumus.

[1] M1 & N1, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[2] M1 & N1, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[3] Ņem vērā tikai transportlīdzekļus ar 12 voltu elektrosistēmām.

[4] M1 & N1, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[5] M1 & N1, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[6] Ņem vērā tikai transportlīdzekļus ar 12 voltu elektrosistēmām.

[7] Lukturiem, kurus izmanto kā optisko signālierīču daļu un kuri ietverti automašīnas standarta apgaismojuma sistēmā, nav jāatbilst 5.1. punktā noteiktajiem darbības parametriem un tiem neveic 5.2. punktā uzskaitītos testus.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Uzstādīšanas sertifikāta paraugs

Es, apakšā parakstījies, …, profesionāls uzstādītājs, apliecinu, ka es esmu uzstādījis turpmāk aprakstīto transportlīdzekļa signalizācijas sistēmu saskaņā ar sistēmas ražotāja sniegtajiem uzstādīšanas norādījumiem.

Transportlīdzekļa apraksts:

Marka:

Tips:

Sērijas numurs:

Reģistrācijas numurs:

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas apraksts

Marka:

Tips:

Apstiprinājuma numurs:

Sastādīts: …datums: …

Uzstādītāja pilna adrese (un attiecīgā gadījumā zīmogs):

Paraksts: …

(lūdzu, norādiet amatu)

--------------------------------------------------

2. papildinājums

5.2.11. punkts

Pasažieru salona aizsardzības sistēmu tests

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

3. papildinājums

Mehāniskās atslēgas slēdžu specifikācija

1. Atslēgas slēdža cilindrs nav izvirzīts uz āru no pārsega par vairāk nekā 1 mm, un uz āru izvirzītā daļa ir koniska.

2. Cilindra serdes un cilindra korpusa savienojums spēj izturēt 600 N stiepes spēku un 25 Nm griezes momentu.

3. Atslēgas slēdzis ir apgādāts ar cilindra urbšanas šķērsli.

4. Atslēgas vertikālajam griezumam ir vismaz 1000 iedarbīgu permutāciju.

5. Atslēgas slēdzis nav slēdzams ar atslēgu, kas tikai ar vienu permutāciju atšķiras no atslēgas, kura atbilst atslēgas slēdzim.

6. Ārējā atslēgas slēdža atslēgas caurums ir pārklāts vai citādi aizsargāts pret netīrumu un/vai ūdens iekļūšanu.

--------------------------------------------------

4. papildinājums

Tehniskās prasības skaņas signālierīcēm (AAD)

1. AAD raida pastāvīgu un vienveidīgu skaņu, AAD akustiskais spektrs tās darbības laikā būtiski neatšķiras. Šo prasību piemēro ar maiņstrāvu apgādātām AAD tikai nemainīga ģeneratora ātruma gadījumā 2.1.3.2. punktā noteiktajā diapazonā.

2. AAD ir akustiski raksturlielumi (akustiskās enerģijas skaņas spiediena līmeņa spektrāla izplatīšana) un mehāniski raksturlielumi, lai tā varētu iziet turpmāk minētos testus norādītajā secībā.

2.1. Skaņas raksturlielumu mērīšana

2.1.1. AAD vēlams testēt bezatbalss apstākļos. Alternatīvi to var testēt daļējas atbalss kamerā vai klajumā. Tādā gadījumā veic piesardzības pasākumus, lai mērīšanas platībā izvairītos no atstarojumiem no zemes (piemēram, uzstādot absorbējošu aizslietņu komplektu). Pārbauda atbilstību sfēriskajai novirzei pret 1 dB ierobežojumu puslodē ar rādiusu ne mazāku par 5 m līdz maksimālajai mērāmajai frekvencei, jo īpaši mērīšanas virzienā, kā arī iekārtas un mikrofona augstumā.

Fona trokšņa līmenis ir vismaz par 10 dB zemāks par mērāmo skaņas spiediena līmeni.

Testējamo ierīcei un mikrofonu novieto vienādā augstumā. Šis augstums ir no 1,15 līdz 1,25 m. Mikrofona maksimālās jutības ass sakrīt ar ierīces maksimālā skaņas līmeņa virzienu.

Mikrofonu novieto tā, lai membrāna atrastos 2 ± 0,01 m attālumā no ierīces skaņas izejas plaknes. Ja ierīcēm ir vairākas izejas, attālumu nosaka attiecībā pret tuvākās izejas plakni pie mikrofona.

2.1.2. Skaņas spiediena līmeni mēra ar 1. kategorijas precizitātes skaņas līmeņa mērītāju, kas atbilst specifikācijām IEC publikācijā Nr. 651, pirmais izdevums (1979. gads).

Visus mērījumus veic, izmantojot laika konstanti "F". Kopējo skaņas spiediena līmeni mēra, izmantojot A novērtējuma līkni.

Izdotās skaņas spektru mēra atbilstīgi skaņas signāla Fourier transformācijai. Alternatīvi var izmantot trešdaļoktāvas filtrus, kas atbilst specifikācijām IEK publikācijā Nr. 225, pirmais izdevums (1966. gads):

tādā gadījumā skaņas spiediena līmeni vidējā 2500 Hz frekvencē nosaka, saskaitot skaņas spiedienu vidējās kvadrātiskās vērtības vidējā 2000, 2500 un 3150 Hz trešdaļfrekvencē.

Jebkurā gadījumā Fourier transformācijas metodi uzskata par standartmetodi.

2.1.3. AAD apgādā attiecīgi ar šādiem spriegumiem:

2.1.3.1. ja AAD apgādā ar līdzstrāvu – ar 6,5, 13 vai 26 voltu testa spriegumiem, ko mēra elektriskās strāvas avota spailē un kas atbilst attiecīgi 6, 12 vai 24 voltu nominālajam spriegumam;

2.1.3.2. ja AAD apgādā ar maiņstrāvu – strāvu piegādā tāda tipa elektroģenerators, ko parasti izmanto ar šā tipa AAD. Pieraksta AAD skaņas raksturlielumus elektroģeneratora ātrumiem, kas atbilst 50 %, 75 % un 100 % no ģeneratora ražotāja norādītā maksimālā ātruma nepārtrauktai darbībai. Šā testa laikā elektroģeneratoru nepakļauj citai elektriskai slodzei. Ilguma testu, kas aprakstīts 3. punktā, veic ar ātrumu, kuru norādījis iekārtas ražotājs un kurš izvēlēts no iepriekšminētā diapazona.

2.1.4. Ja ar līdzstrāvu apgādātu AAD testiem izmanto taisngrieztas strāvas avotu, sprieguma mainīgā sastāvdaļa, kas mērīta tās spailēs, kad darbojas signālierīces, no vienas līknes virsotnes līdz otrai nav lielāka par 0,1 voltu.

2.1.5. Ar līdzstrāvu apgādātu AAD savienotājvadu pretestība, ieskaitot spailes un kontaktus, ir cik vien iespējams tuvāka:

- 0,05 omiem 6 voltu slēgumam,

- 0,10 omiem 12 voltu slēgumam,

- 0,20 omiem 24 voltu slēgumam.

2.1.6. Ierīce ir nekustīgi uzstādīta, izmantojot ražotāja piegādāto detaļu vai detaļas, uz atbalsta, kura masa ir vismaz 10 reizes lielāka par ierīces masu un ne mazāka par 30 kg. Turklāt jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka atstarojumi atbalsta sānos un tā paša vibrācijas jūtami neietekmē mērījuma rezultātus.

2.1.7. Iepriekš izklāstītajos apstākļos skaņas spiediena līmenis, kas novērtēts saskaņā ar A līkni, nepārsniedz 118 dB (A).

2.1.7.1. Turklāt skaņas spiediena līmenis 1800 līdz 3500 Hz frekvenču joslā ir lielāks nekā jebkuras sastāvdaļas skaņas spiediena līmenis frekvencē, kas lielāka par 3500 Hz, un jebkurā gadījumā vienāds ar 105 dB (A) vai lielāks par tiem.

2.1.8. Iepriekš norādītās specifikācijas ievēro arī attiecībā uz ierīci, kas pakļauta turpmāk 3. punktā minētajam ilguma testam ar spriegumu, kurš mainās no 115 % līdz 95 % no tās nominālā sprieguma ar līdzstrāvu apgādātai AAD vai no 50 % līdz 100 % no ražotāja norādītā ģeneratora maksimālā ātruma nepārtrauktai darbībai ar maiņstrāvu apgādātai AAD.

2.1.9. Laika periods starp ieslēgšanās brīdi un brīdi, kurā skaņa sasniedz 2.1.7. punktā noteikto minimālo līmeni, nepārsniedz 0,2 sekundes, mērījumus izdarot apkārtējā temperatūrā 20 ± 5 °C.

Šis noteikums īpaši attiecas uz pneimatiskām vai elektropneimatiskām ierīcēm.

2.1.10. Pneimatiskām vai elektropneimatiskām ierīcēm, kuru pneimatiskais slēgums atbilst ražotāja specifikācijai, skaņas tehniskie rādītāji ir tādi paši, kādi nepieciešami elektriskām skaņas AAD.

2.1.11. Daudztoņu ierīču gadījumā, kur katra skaņu izdodošā vienība spēj patstāvīgi darboties, iepriekš noteiktās minimālās vērtības iegūst, katrai no vienībām darbojoties atsevišķi. Kopējā skaņas līmeņa maksimālo vērtību nedrīkst pārsniegt, ja visas vienības darbojas vienlaicīgi.

3. Ilguma testi

3.1. AAD apgādā ar nominālā sprieguma strāvu un savienotājvadu pretestību, kura noteikta 2.1.3. un 2.1.5. punktā, un darbina 50000 reižu – katru reizi vienu sekundi, kam seko četru sekunžu pārtraukums. Testa laikā AAD vēdina ar gaisa straumi, kuras ātrums ir aptuveni 10 m/sek.

3.2. Ja testu veic kamerā ar skaņas necaurlaidīgu apšuvumu, šī kamera ir pietiekami liela, lai nodrošinātu normālu ierīces izstarotā siltuma izkliedēšanu ilguma testa laikā.

3.3. Apkārtējās temperatūras testa telpā ir no + 15 līdz + 30 °C.

3.4. Ja pēc puses no paredzētā AAD darbināšanas reižu skaita skaņas līmeņa raksturlielumi vairs nav tādi paši kā pirms testa, AAD var pielāgot. Pēc paredzēto darbināšanas reižu skaita un, vajadzības gadījumā, pēc turpmākas pielāgošanas AAD jāveic 2.1. punktā aprakstītais tests.

3.5. Elektropneimatiskā tipa signālierīču gadījumā ierīci var ieeļļot ar ražotāja ieteikto eļļu pēc katrām 10000 darbības reizēm.

4. Apstiprinājuma testi

4.1. Testus veic ar diviem katra tipa paraugiem, ko ražotājs iesniedzis apstiprināšanai; abus paraugus pakļauj visiem testiem un tiem jāatbilst šajā papildinājumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

--------------------------------------------------

Augša