Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0044

Komisijas Direktīva Nr. 95/44/EK (1995. gada 26. jūlijs), ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot, dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes Direktīvas Nr. 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām

OV L 184, 3.8.1995., 34./46. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 87 - 100
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 201 - 212
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 201 - 212

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 07/07/2008; Atcelts ar 320008L0061 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/oj

31995L0044Oficiālais Vēstnesis L 184 , 03/08/1995 Lpp. 0034 - 0046


Komisijas Direktīva Nr. 95/44/EK

(1995. gada 26. jūlijs),

ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot, dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes Direktīvas Nr. 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsargpasākumiem, kas jāveic, lai Kopienā neievestu un neizplatītu augiem vai augu produktiem kaitīgus organismus [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu. 95/4/EK [2], un jo īpaši tās 3. panta 7. punkta e) apakšpunktu, 4. panta 5. punktu, 5. panta 5. punktu un 12. panta 3.c punktu,

tā kā saskaņā ar Direktīvu 77/93/EEK tās I un II pielikumā uzskaitītos kaitīgos organismus vai nu atsevišķi, vai kopā ar attiecīgajiem minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītajiem augiem un augu produktiem, nedrīkst ievest un izplatīt Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās;

tā kā saskaņā ar to pašu direktīvu augus, augu produktus un citus tās III pielikumā uzskaitītos objektus nedrīkst ievest Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās;

tā kā Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās nedrīkst ievest vai pārvietot arī augus, augu produktus un citus minētās direktīvas IV pielikumā uzskaitītos objektus, ja neizpilda minētajā pielikumā norādītās īpašās prasības;

tā kā Kopienā nedrīkst ievest augus, augu produktus un citus minētās direktīvas V pielikuma B daļā uzskaitītos objektus, kuri iegūti trešās valstīs, ja tie neatbilst minētajā direktīvā izklāstītajiem standartiem un prasībām un ja tiem nav pievienots oficiāls fitosanitārais sertifikāts, kas garantē šādu atbilstību, un ja turklāt nav oficiāli pārbaudīta to atbilstība šiem noteikumiem;

tā kā tomēr minētās direktīvas 3. panta 7. punkta e) apakšpunktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 5. punktā un 12. panta 3.c punktā paredzēts, ka zināmos apstākļos, kurus nosaka Kopienas līmenī, minētie noteikumi neattiecas uz šādu kaitīgu organismu, augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;

tā kā tādēļ jāparedz nosacījumi, kuri jāievēro, ievedot vai pārvietojot Kopienā kaitīgos organismus, lai izslēgtu to izplatības draudus;

tā kā tomēr minētās direktīvas nosacījumi neattiecas uz kartupeļu pavairošanas materiāla ievešanu, jo šādi nosacījumi jau ir izstrādāti Komisijas Lēmumā 80/862/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 91/22/EEK [4]; tā kā turklāt nosacījumi neattiecas uz tādas augsnes un audzēšanas substrāta ievešanu, kas iegūts trešās valstīs, jo šie nosacījumi jau ir izstrādāti Komisijas Lēmumā 93/447/EEK [5], kas grozīts ar Lēmumu 94/9/EK [6];

tā kā šī direktīva neattiecas uz nosacījumiem, kas noteikti materiāliem, kuri paredzēti Padomes 1982. gada 3. decembra Regulā (EEK) Nr. 3626/82 par konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas augu un dzīvnieku sugām [7] ieviešanu Kopienā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 558/95 [8], un Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīvā 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu vidē [9], kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 94/15/EEK [10], un uz citiem īpašiem Kopienas noteikumiem attiecībā uz apdraudētām savvaļas augu un dzīvnieku sugām un ģenētiski modificētiem organismiem;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Neierobežojot attiecīgi Lēmumos 80/862/EEK un 93/447/EEK izklāstītos noteikumus par kartupeļu pavairošanas materiāla un par augsnes un audzēšanas substrāta ievešanu, dalībvalstis nodrošina, lai, veicot jebkuru darbību izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām, še turpmāk "darbības", kuras varētu būt saistītas ar kaitīgu organismu, augu, augu produktu un citu Direktīvas 77/93/EEK 3. panta 7. punkta e) apakšpunktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 5. punktā vai 12. panta 3.c punktā paredzēto objektu, še turpmāk "materiāls", lietošanu, pirms šāda materiāla ievešanas vai pārvietošanas dalībvalstī vai attiecīgās aizsargātās zonās iesniedz pieteikumu atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

2. 1. punktā minētajā pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

- par šīm darbībām atbildīgās personas vārdu (nosaukumu) un adresi,

- vajadzības gadījumā materiāla, to skaitā attiecīgā kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu vai nosaukumus,

- materiāla veidu,

- materiāla daudzumu,

- materiāla izcelsmes vietu un attiecīgus dokumentālos pierādījumus, ja materiālu paredzēts ievest no kādas trešās valsts,

- paredzēto darbību ilgumu, iedabu un mērķus, to skaitā vismaz īsu darba aprakstu un specifikāciju izmēģinājumam zinātniskos nolūkos vai šķirņu selekcijas vajadzībām,

- karantīnas veikšanas un vajadzības gadījumā testēšanas vietas vai vietu adresi un aprakstu,

- vajadzības gadījumā sākotnējās glabāšanas vai stādīšanas vietu pēc materiāla oficiālās izlaišanas,

- vajadzības gadījumā paredzēto materiāla iznīcināšanas vai apstrādes metodi pēc apstiprināto darbību pabeigšanas,

- paredzēto ievešanas vietu Kopienā materiālam, kuru paredzēts ievest no kādas trešās valsts.

2. pants

1. Pēc 1. pantā minētā pieteikuma saņemšanas dalībvalstis apstiprina attiecīgās darbības, ja konstatē, ka ir izpildīti I pielikumā izklāstītie vispārīgie nosacījumi.

Ja konstatē, ka I pielikumā minētos nosacījumus vairs neievēro, dalībvalstis jebkurā laika atsauc minēto apstiprinājumu.

2. Pēc 1. punktā minēto darbību apstiprināšanas dalībvalstis apstiprina pieteikumā minētā materiāla ievešanu vai pārvietošanu dalībvalstī vai attiecīgajās aizsargātajās zonās ar noteikumu, ka šādam materiālam visos gadījumos pievieno pilnvaru kaitīgu organismu, augu, augu produktu un citu objektu ievešanai vai pārvietošanai izmēģinājumam zinātniskos nolūkos un šķirņu selekcijas vajadzībām, še turpmāk "pilnvara", kas atbilst II pielikumā izklāstītajam modelim, kuru izsniedz tās dalībvalsts oficiālā atbildīgā iestāde, kurā ir paredzētas minētās darbības, un:

a) materiāla izcelsme ir Kopienā:

i) ja izcelsmes vieta ir kādā citā dalībvalstī, izcelsmes dalībvalsts oficiāli apstiprina minēto pilnvaru materiāla pārvietošanai saskaņā ar karantīnas uzturēšanas nosacījumiem un

ii) Direktīvas 77/93/EEK V pielikuma A daļā uzskaitīto augu, augu produktu un citu objektu ievešanas vai pārvietošanas gadījumā materiālam pievieno arī auga pasi, kas izsniegta saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 10. pantu, pamatojoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu, lai ievērotu tajā izklāstītos noteikumus, izņemot tos, kuri attiecas uz jebkuru kaitīgu organismu, attiecībā uz kuru darbības ir apstiprinātas saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu. Auga pasē ir šāds paziņojums: "Šo materiālu pārvieto saskaņā ar Direktīvu 95/44/EK".

Ja karantīnas uzturēšanas īpašās vietas vai vietu adrese ir kādā citā dalībvalstī, dalībvalsts, kas atbild par auga pases izdošanu, izsniedz auga pasi, vienīgi pamatojoties uz informāciju par 1. punkta pirmajā daļā minēto apstiprinājumu, kurš darbību apstiprināšanai oficiāli saņemts no atbildīgās dalībvalsts, un pārliecinoties, ka, materiālu pārvietojot, piemēro karantīnas uzturēšanas nosacījumus un

b) ja materiālu ieved no kādas trešās valsts:

i) dalībvalstis nodrošina minētās pilnvaras izsniegšanu, pamatojoties uz attiecīgu dokumentālo pierādījumu par materiāla izcelsmes vietu un;

ii) Direktīvas 77/93/EEK V pielikuma B daļā uzskaitīto augu, augu produktu un citu objektu ievešanas vai pārvietošanas gadījumā materiālam, kad vien iespējams, pievieno arī fitosanitāro sertifikātu, kas izsniegts izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 7. pantu, pamatojoties uz testēšanu, kura veikta saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu, lai ievērotu tajā izklāstītos noteikumus, izņemot tos, kuri attiecas uz jebkuru kaitīgu organismu, attiecībā uz kuru darbības ir apstiprinātas saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu.

Saskaņā ar "Papildu deklarāciju", sertifikātā iekļauj šādu norādi: "Šo materiālu ieved saskaņā ar Direktīvu 95/44/EK". Vajadzības gadījumā norāda arī attiecīgo kaitīgo organismu vai organismus.

Visos gadījumos dalībvalsts, ievedot vai pārvietojot materiālu, nodrošina karantīnas uzturēšanas nosacījumus, un to tieši vai nekavējoties pārvieto uz pieteikumā norādīto vietu vai vietām.

3. Oficiālā atbildīgā iestāde kontrolē apstiprinātās darbības un nodrošina, ka:

a) visu darbību veikšanas laiku ievēro karantīnas uzturēšanas nosacījumus un citus I pielikumā minētos vispārīgos nosacījumus, attiecīgos brīžos pārbaudot darbības un telpas,

b) atkarībā no apstiprināto darbību veida ievēro turpmāk minētās procedūras:

i) augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kurus paredzēts atbrīvot no karantīnas:

- augus, augu produktus un citus objektus atbrīvo no karantīnas vienīgi pēc atbildīgās oficiālās iestādes izsniegta apstiprinājuma saņemšanas, še turpmāk "oficiālā atbrīvošana". Pirms oficiālās atbrīvošanas augiem, augu produktiem un citiem objektiem piemēro karantīnas pasākumus, to skaitā testēšanu, kuros tiem jābūt atzītiem par brīviem no tādiem kaitīgiem organismiem, kas nav identificēti Kopienā un nav uzskaitīti Direktīvā 77/93/EEK,

- karantīnas pasākumus, to skaitā testēšanu, veic zinātniski apmācīts atbildīgās iestādes vai jebkuras citas oficiāli apstiprinātas iestādes personāls saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem attiecībā uz augiem, augu produktiem un citiem īpaši noteiktajiem objektiem,

- jebkuri augi, augu produkti vai citi objekti, par kuriem šādos pasākumos nav konstatēts, ka tajos nav kaitīgu organismu, kā norādīts pirmajā ievilkumā, un jebkuri citi augi, augu produkti vai citi objekti, ar kuriem tie ir bijuši saskarē vai kuri var būt piesārņoti, jāiznīcina vai attiecīgi jāapstrādā, vai tiem jāpiemēro karantīnas pasākumi, kas vērsti uz attiecīgo kaitīgo organismu iznīdēšanu, attiecīgi piemēro ii) apakšpunkta otrā ievilkuma noteikumus.

ii) attiecībā uz visu citu materiālu (iekļaujot kaitīgos organismus) apstiprināto darbību beigās, bet attiecībā uz visu materiālu, kurš ir atzīts par piesārņotu, izdarot darbības:

- materiālu (iekļaujot kaitīgos organismus un ar kaitīgajiem organismiem piesārņotu materiālu) un jebkurus citus augus, augu produktus vai citus objektus, ar kuriem tas ir bijis saskarē vai kuri var būt piesārņoti, iznīcina, sterilizē vai citādi apstrādā saskaņā ar atbildīgās oficiālās iestādes norādījumiem un

- vajadzības gadījumā saskaņā ar atbildīgās oficiālās iestādes norādījumiem sterilizē vai citādi iztīra telpas un iekārtas, kurās ir veiktas attiecīgās darbības,

c) ja, veicot darbības, atklāts materiāla piesārņojums ar tādiem kaitīgiem organismiem, kas uzskaitīti Direktīvā 77/93/EEK, un jebkuriem citiem kaitīgiem organismiem, kurus oficiālā atbildīgā iestāde uzskata par draudu Kopienai, persona, kura atbild par darbību veikšanu, par to nekavējoties ziņo oficiālajai atbildīgajai iestādei, kā arī ziņo par jebkuru gadījumu, kas radījis iepriekšminēto organismu noplūdi vidē.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai darbībām, kurās izmanto augus, augu produktus un citus Direktīvas 77/93/EEK III pielikumā uzskaitītos objektus, kas nav minēti šīs direktīvas III pielikuma A daļas I līdz III iedaļā, piemēro atbilstīgus karantīnas pasākumus, to skaitā testēšanu. Par šiem pasākumiem paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm. Tiklīdz ir pieejama vajadzīgā tehniskā informācija, šīs direktīvas III pielikumā ieraksta sīku informāciju par šiem karantīnas pasākumiem.

3. pants

1. Katru gadu līdz 1. septembrim dalībvalstis nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm sarakstu, kurā norādīts atbilstīgi šai direktīvai Kopienā ievestā un pārvietotā materiāla daudzums iepriekšējā gadā, kas beidzās 30. jūnijā, un šāda materiāla piesārņojums ar kaitīgiem organismiem, kurš minētajā periodā ir apstiprināts ar karantīnas pasākumiem, to skaitā testēšanu, kas veikta saskaņā ar III pielikumu.

2. Dalībvalstis administratīvi sadarbojas, izmantojot iestādes, kuras izveidotas vai izraudzītas, ievērojot Direktīvas 77/93/EEK 1. panta 6. punktu, lai nodrošinātu sīku informāciju par karantīnas uzturēšanas nosacījumiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātajām darbībām.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi vai administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1996. gada 1. februārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmas visas savu tiesību aktu normas, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 44, 28.2.1995., 56. lpp.

[3] OV L 248, 19.9.1980., 25. lpp.

[4] OV L 13, 18.1.1991., 21. lpp.

[5] OV L 209, 20.8.1993., 32. lpp.

[6] OV L 7, 11.1.1994., 15. lpp.

[7] OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp.

[8] OV L 57, 15.3.1995., 1. lpp.

[9] OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.

[10] OV L 103, 22.4.1994., 20. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā ievēro šādus vispārīgus nosacījumus:

- atbildīgā oficiālā iestāde izvērtē to darbību iedabu un mērķi, kuru vajadzībām jāieved vai jāpārvieto materiāls, un atzīst, ka tie atbilst Direktīvā 77/93/EEK paredzēto izmēģinājumu vai zinātnisko mērķu un šķirņu selekcijas vajadzību koncepcijai,

- atbildīgā oficiālā iestāde pārbauda un apstiprina, vai telpu un iekārtu karantīnas uzturēšanas apstākļi vietā vai vietās, kurās veic darbības, atbilst 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem,

- atbildīgā oficiālā iestāde materiāla daudzumu ierobežo līdz daudzumam, kurš ir pietiekams apstiprināto darbību veikšanai, bet jebkurā gadījumā šis daudzums nepārsniedz daudzumus, kuri noteikti, ievērojot pieejamās karantīnas uzturēšanas iekārtas,

- atbildīgā oficiālā iestāde pārbauda un apstiprina tā personāla zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju, kuram jāveic minētās darbības.

2. 1. punktā karantīnas uzturēšanas nosacījumiem telpās un iekārtās darbību veikšanas vietā vai vietās jābūt tādiem, kas garantē drošu rīkošanos ar materiālu, lai attiecīgos kaitīgos organismus ierobežotu, bet šādu kaitīgu organismu izplatību izslēgtu. Katrai pieteikumā minētajai darbībai atbildīgā oficiālā iestāde nosaka karantīnas uzturēšanas apstākļos esošo kaitīgo organismu izplatības risku attiecībā uz materiāla veidu, paredzēto darbību un kaitīgo organismu bioloģiju, to izkliedēšanas līdzekļiem, mijiedarbību ar vidi un citiem attiecīgiem faktoriem, kas saistīti ar attiecīgā materiāla radīto apdraudējumu.

a) Novērtējusi apdraudējumu, atbildīgā oficiālā iestāde izskata un attiecīgi nosaka:

- šādus karantīnas pasākumus attiecībā uz telpām, iekārtām un darba procedūrām:

- fizisko izolāciju no visiem citiem augiem/kaitīgiem organismiem, to skaitā apsverot veģetācijas kontroli apkārtējos apgabalos,

- par darbībām atbildīgās kontaktpersonas iecelšanu,

- ierobežotu piekļuvi iekārtām, telpām un apkārtējam apgabalam, vajadzības gadījumā vienīgi minētajam personālam,

- attiecīgo iekārtu un telpu identifikāciju, norādot darbības veidu un atbildīgo personālu,

- veikto darbību reģistra un darbības rokasgrāmatas vešanu, pēdējā iekļaujot darbības gadījumā, ja kaitīgie organismi izkļūst no karantīnas uzturēšanas vietas,

- attiecīgas drošības un trauksmes sistēmas,

- attiecīgus kontroles pasākumus, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu un izplatību telpās,

- kontrolētas procedūras paraugu ņemšanai un pārvietošanai no vienas telpas vai iekārtas citā,

- atkritumu, izlietotās augsnes un ūdens iznīcināšanas kontroli,

- attiecīgas personāla higiēnas un personāla, būvju un iekārtu dezinfekcijas procedūras,

- attiecīgus pasākumus un iekārtas eksperimentālā materiāla iznīcināšanai,

b) attiecīgu iekārtu un procedūru indeksēšanu (to skaitā testēšanu), un b) turpmākos karantīnas pasākumus saskaņā ar izmantotā materiāla veida īpašo bioloģiju un epidemioloģiju un apstiprinātajām darbībām,

- uzturēšanu tādās iekārtās, kas nodrošina personāla pieeju kamerām ar dubultdurvīm,

- uzturēšanu, nodrošinot negatīvu gaisa spiedienu,

- uzturēšanu noplūdes drošos konteineros ar atbilstīgiem tīkla acu izmēriem un citiem šķēršļiem, piemēram, utīm ūdens barjeru, nematodēm noslēgtus augsnes konteinerus, elektriskos kukaiņu pievilinātājus,

- uzturēšanu izolēti no citiem kaitīgiem organismiem un materiāla, piemēram, vīrusus saturoša augu barības materiāla, saimniekauga materiāla,

- materiāla uzturēšanu materiāla audzēšanai kamerās ar regulējamām ierīcēm vides režīma uzturēšanai,

- aizliegumu kaitīgo organismu krustošanai ar vietējām rasēm vai sugām,

- izvairīšanos no kaitīgo organismu ilgstošas uzturēšanas,

- kaitīgā organisma uzturēšanu apstākļos, kas stingri ierobežo tā vairošanos, piemēram, tādā vides režīmā, kas neveicina diapauzi,

- uzturēšanu tādā veidā, lai nerastos reproduktīvās stadijas vai veidojumu izplatība, piemēram, būtu jānovērš gaisa plūsmas,

- pārbaudes, vai kaitīgo organismu kultūras ir tīras no parazītiem un citiem kaitīgiem organismiem,

- attiecīgas materiāla kontroles programmas, lai izslēgtu kaitīgā organisma iespējamos pārnesējus,

- attiecībā uz in vitro darbībām, darbu ar materiālu sterilos apstākļos: laboratorijas aprīkojumu ar iekārtām sterilu apstākļu uzturēšanai,

- tādu kaitīgu organismu uzturēšanu, kurus izplata pārnesēji, apstākļos, kas izslēdz izplatību ar pārnesēja palīdzību, piemēram, reglamentētu tīkla acu izmēru, augsnes uzturēšanu,

- sezonālu izolāciju, lai nodrošinātu, ka darbības veic periodos, kad ir vismazākā augu veselības apdraudējuma iespēja.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Pilnvaras paraugs kaitīgu organismu, augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un/vai pārvietošanai izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

KARANTĪNAS PASĀKUMI, TO SKAITĀ TĀDU AUGU, AUGU PRODUKTU UN CITU OBJEKTU TESTĒŠANA, KURUS PAREDZĒTS ATBRĪVOT NO KARANTĪNAS

A DAĻA Dažiem augiem, augu produktiem un citiem Direktīvas 77/93/EEK III pielikumā uzskaitītiem objektiem piemērojamie pasākumi

I IEDAĻA: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

1. Augu materiālam piemēro attiecīgas terapijas procedūras, kā noteikts FAO/IPGRI Tehniskajās vadlīnijās.

2. Augu materiālam pēc 1. punktā minēto terapijas procedūru veikšanas pilnībā piemēro indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, to skaitā indikatoraugus, tur apstiprinātajās iekārtās I pielikumā minētajos karantīnas uzturēšanas apstākļos. Augu materiālu, ko paredzēts oficiāli atbrīvot no karantīnas, tur apstākļos, kas nodrošina normālu augu veģetācijas ciklu, un vizuāli pārbauda, vai pēc saņemšanas vai sekojoši atbilstīgos termiņos indeksācijas procedūru laikā neparādās kaitīgo organismu, to skaitā visu Direktīvā. 77/93/EEK minēto attiecīgo kaitīgo organismu pazīmes un simptomi.

3. 2. punktā augu materiālu indeksē attiecībā uz kaitīgajiem organismiem (pārbaudot un identificējot) saskaņā ar šādu procedūru:

3.1 Testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus, to skaitā Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco un Sesamum L., lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

a) citrusu zaļēšanas baktēriju,

b) citrusu plankumaino hlorozi,

c) citrusu mozaīkas vīrusu,

d) citrusu tristēzas vīrusu (visus izolātus),

e) citrusu dzīslu enāciju koksnainos izaugumus,

f) leprozi,

g) dabiskās izplatības porozi,

h) sēni Phoma tracheiphila (Petri) Kankaveli & Gikašvili,

i) satsuma pundurainības vīrusu,

j) citrusu spiroplazmu,

k) driskaino lapu vīrusu,

l) raganslotu (MLO),

m) bakteriālās puves ierosinātājbaktēriju Xanthomonas campestris (visas citrusiem patogēnās rases).

3.2 Tādu slimību kā bakteriālās iedegas un tai līdzīgu slimību testēšanai, kurām nav paredzētas īslaicīgas indeksācijas procedūras, pēc augu materiāla ievešanas dzinumu galotnes jāuzpotē uz sējeņu potcelmiem, kas audzēti sterilā substrātā, kā noteikts FAO/IPGRI Tehniskajās vadlīnijās, un iegūtajiem augiem jāpiemēro terapijas procedūras saskaņā ar 1. punktu.

4. Ja augu materiālā, kuram veic 2. punktā minētās vizuālās pārbaudes, ir novērotas kaitīgu organismu pazīmes vai simptomi, vajadzības gadījumā veic izmeklējumu, iekļaujot testēšanu, lai, ciktāl iespējams, noteiktu to kaitīgo organismu identitāti, kas izraisa šādas pazīmes un simptomus.

II IEDAĻA: Stādīšanai paredzētie Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi un to hibrīdi un Fragaria L, izņemot sēklas

1. Augu materiālam piemēro attiecīgas terapijas procedūras, kā noteikts FAO/IPGRI Tehniskajās vadlīnijās.

2. Augu materiālam pēc 1. punktā minēto terapijas procedūru veikšanas pilnībā piemēro indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, to skaitā indikatoraugus, tur apstiprinātajās iekārtās I pielikumā izklāstītajos karantīnas uzturēšanas apstākļos. Augu materiālu, ko paredzēts oficiāli atbrīvot no karantīnas, tur apstākļos, kas pēc saņemšanas vai sekojoši attiecīgos termiņos indeksācijas procedūru laikā veicina kaitīgo organismu, to skaitā visu Direktīvā 77/93/EEK minēto attiecīgo kaitīgo organismu infekcijas pazīmju un simptomu rašanos.

3. 2. punktā augu materiālu indeksē uz kaitīgajiem organismiem (pārbaudot un identificējot) saskaņā ar šādu kārtību:

3.1 Fragaria L. gadījumā neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā arī indikatoraugus, to skaitā Fragaria vesca, F. virginiana un Chenopodium spp., lai atklātu vismaz šādus kaitīgus organismus:

a) Arabis mozaīkas vīrusu,

b) aveņu gredzenplankumainības vīrusu,

c) zemeņu lapu čokurošanās vīrusu,

d) zemeņu latento "C" vīrusu,

e) zemeņu latento gredzenplankumainības vīrusu,

f) zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusu,

g) zemeņu lapu dzīslu balēšanas vīrusu,

h) zemeņu raganslotu mikoplazmu,

i) tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusu,

j) tomātu gredzenplankumainības vīrusu,

k) Colletotrichum acutatum Simmonds,

l) zemeņu sakņu puves ierosinātāja sēne Phytophthora fragariae Hickman var fragrariae Wilcox & Duncan,

m) zemeņu bakteriālās puves ierosinātājs Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2 Ābelēm Malus Mill gadījumā:

i) ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav atzīta par brīvu no šādiem kaitīgiem organismiem:

a) ābeļu proliferācijas vīrusa vai

b) (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusa,

testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus attiecīgo kaitīgo organismu atklāšanai un

ii) neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

a) tabakas gredzenplankumainības vīrusu,

b) tabakas gredzenplankumainības vīrusu,

c) bakteriālo iedegu ierosinātāju (Burr.) Winsl. et al.

3.3 Prunus L. gadījumā atbilstīgi katrai Prunus sugai:

i) ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav atzīta par brīvu no šādiem kaitīgiem organismiem:

a) aprikozu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazmas,

b) (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusa vai

c) persiku bakteriālās kalšanas ierosinātāja (Prunier et al.) Young et al.,

testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus attiecīgo kaitīgo organismu atklāšanai, un

ii) neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

a) sīko ķiršu patogēnu (ārpus Eiropas esošos izolātus),

b) (Amerikas) persiku mozaīkas vīrusu,

c) persiku neīsto riketsiju,

d) persiku rozešu mozaīkas vīrusu,

e) persiku rozešu mikoplazmu,

f) persiku x-slimības mikoplazmu,

g) persiku dzeltēšanas mikoplazmu,

h) (Amerikas) plūmju joslu mozaīkas vīrusu,

i) plūmju virālo baku vīrusu,

j) tomātu gredzenplankumainības vīrusu,

k) bakteriālās puves ierosinātāju Xanthomonas campestris Smith Dye.

3.4 Cydonia Mill. un Pyrus L. gadījumā neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā arī indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgus organismus:

a) bakteriālo iedegu ierosinātāju Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al,

b) bumbieru nīkulības mikoplazmu.

4. Ja augu materiālā, kuram veic 2. punktā minētās vizuālās pārbaudes, ir novērotas kaitīgu organismu pazīmes vai simptomi, vajadzības gadījumā veic izmeklējumu, to skaitā testēšanu, lai, ciktāl iespējams, noteiktu to kaitīgo organismu identitāti, kas izraisa šādas pazīmes un simptomus.

III IEDAĻA: Vīnkoku Vitis L. augi, izņemot augļus

1. Augu materiālam piemēro attiecīgas terapijas procedūras, kā noteikts FAO/IPGRI Tehniskajās vadlīnijās.

2. Augu materiālam pēc 1. punktā minēto terapijas procedūru veikšanas pilnībā piemēro indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, to skaitā indikatoraugus, tur apstiprinātajās iekārtās I pielikumā izklāstītajos karantīnas uzturēšanas apstākļos. Augu materiālu, ko paredzēts oficiāli atbrīvot no karantīnas, tur apstākļos, kas nodrošina normālu augu veģetācijas ciklu, un vizuāli pārbauda, vai pēc saņemšanas vai sekojoši attiecīgajos termiņos indeksācijas procedūru laikā neparādās kaitīgo organismu, to skaitā Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) un visu citu Direktīvā 77/93/EEK minēto attiecīgo kaitīgo organismu pazīmes un simptomi.

3. 2. punktā augu materiālu indeksē attiecībā uz kaitīgajiem organismiem (pārbaudot un identificējot) saskaņā ar šādu kārtību:

3.1 Ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav atzīta par brīvu no šādiem kaitīgiem organismiem:

i) Ajinashika slimības. Pārbaudē izmanto attiecīgu laboratorijas metodi. Negatīva rezultāta gadījumā augu materiālu indeksē attiecībā uz vīnkoka šķirnes Koshu un novēro vismaz divus veģetācijas ciklus;

ii) vīnogu nīkulības vīrusa. Pārbaudē izmanto attiecīgus indikatoraugus, to skaitā šķirni Campbell Early, un novēro vienu gadu;

iii) Vasaras lāsumainības. Pārbaudē izmanto attiecīgus indikatoraugus, ieskaitot šķirnes Sideritis, Cabernet-Franc un Mission;

3.2 Neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanā izmanto attiecīgas laboratorijas metodes un vajadzības gadījumā indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

a) krūmmelleņu lapu lāsumainības vīrusu,

b) Flavescence dorée MLO un citus vīnogu dzeltēšanas ierosinātājus,

c) persiku rozešu mozaīkas vīrusu,

d) tabakas gredzenplankumainības vīrusu,

e) tomātu gredzenplankumainības vīrusu (dzīslu dzeltēšanu un citas rases),

f) baktērija Xylella fastidiosa,

g) baktēriju Xylophilus ampelinus.

4. Ja augu materiālā, kuram veic 2. punktā minētās vizuālās pārbaudes, ir novērotas kaitīgu organismu pazīmes vai simptomi, vajadzības gadījumā veic izmeklējumu, to skaitā testēšanu, lai, ciktāl iespējams, noteiktu to kaitīgo organismu identitāti, kas izraisa šādas pazīmes un simptomus.

B DAĻA Augiem, augu produktiem un citiem Direktīvas 77/93/EEK II un IV pielikumā uzskaitītajiem objektiem piemērojamie pasākumi

1. Pie oficiālajiem karantīnas pasākumiem pieskaita attiecīgu pārbaudi vai testēšanu attiecīgajiem Direktīvas 77/93/EEK I un II pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem, ko veic, ievērojot Direktīvas 77/93/EEK IV pielikumā izklāstītās īpašās prasības. Attiecībā uz šādām īpašām prasībām karantīnas pasākumos izmanto Direktīvas 77/93/EEK IV pielikumā izklāstītās metodes vai citus oficiāli apstiprinātus pasākumus.

2. Saskaņā ar 1. punkta noteikumiem, jāatzīst, ka augi, augu produkti un citi objekti ir brīvi no Direktīvas 77/93/EEK I, II un IV pielikumā uzskaitītajiem kaitīgajiem organismiem, kas uzskatāmi par kaitīgiem minētajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem.

--------------------------------------------------

Augša