EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0038

Padomes Direktīva 95/38/EK (1995. gada 17. jūlijs), ar ko groza I un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un ar ko paredz maksimālo pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi

OV L 197, 22.8.1995., 14./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 139 - 153
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 235 - 249
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 235 - 249

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/38/oj

31995L0038Oficiālais Vēstnesis L 197 , 22/08/1995 Lpp. 0014 - 0028


Padomes Direktīva 95/38/EK

(1995. gada 17. jūlijs),

ar ko groza I un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un ar ko paredz maksimālo pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālā pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus [1], un jo īpaši tās 1. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā saskaņā ar Direktīvu 90/642/EEK Komisijai ir dots uzdevums sagatavot pesticīdu atlieku un to maksimālo pieļaujamo daudzumu sarakstu iesniegšanai Padomei apstiprināšanai;

tā kā lauksaimniecības prakses rezultātā pesticīdu atliekas var būt sastopamas augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos; tā kā ir jāņem vērā attiecīgie dati gan par pesticīdu atļautajiem lietojumiem, gan par uzraudzītajiem izmēģinājumiem;

tā kā, lai labāk novērtētu iespējamo maksimālo pesticīdu atlieku devu, piesardzības labad ir lietderīgi vajadzības gadījumā vienlaikus noteikt atsevišķu pesticīdu maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus visos galvenajos uztura komponentos; tā kā šie daudzumi norāda pesticīdu minimālo daudzumu lietojumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu pienācīgu kontroli, tos lieto tā, lai atlieku daudzums būtu cik iespējams mazs un lai tas būtu pieņemams toksikoloģiskā ziņā;

tā kā tagad ir lietderīgi noteikt atsevišķu pesticīdu atlieku maksimālos pieļaujamos daudzumus augu izcelsmes produktos, proti, metidationa, metomila, tiodikarba, amitrāza, pirimifosmetila, aldikarba un tiabendazola daudzumus; tā kā tomēr nav iespējams tos noteikt visu pesticīdu atlieku un produktu kombinācijām nepietiekamo datu dēļ;

tā kā pieejamie dati par tiabendazolu ir nepilnīgi, lai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem noteiktu maksimālo pieļaujamo atlieku daudzumu citrusaugļiem; tā kā tomēr tiabendazols ir iekļauts Komisijas Regulas EEK Nr. 3600/92 [2]vielu sarakstā, uz ko attiecas darba programmas pirmais posms, kurš paredzēts 8. panta 2. punktā 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3]; tā kā šīs programmas būtiska sastāvdaļa ir tādu maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšana, kas rodas, lietojot augu aizsardzības līdzekļus;

tā kā jo īpaši atsevišķas pesticīdu atliekas var palikt garšvielās un tas ir jākontrolē; tā kā ir jāgroza Direktīvas 90/642/EEK I pielikums, lai iekļautu garšvielas to produktu grupu sarakstā, uz kuriem attiecas maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi;

tā kā uzskata, ka jānosaka konkrētu pesticīdu maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi garšvielās, ņemot vērā to atlieku toksiskās īpašības un to lietojuma veidu;

tā kā tomēr, ņemot vērā spēkā esošos standartus, pieejamie dati ir nepilnīgi, lai noteiktu pesticīdu atlieku maksimālos pieļaujamos daudzumus konkrētām pesticīdu atlieku un produktu kombinācijām; tā kā šādos gadījumos laiks, kas nepārsniedz četrus gadus, šķiet pietiekams, lai iegūtu vajadzīgos datus; tā kā tādēļ, pamatojoties uz šādiem datiem, vēlākais, līdz 2000. gada 1. jūlijam jānosaka maksimālie pieļaujamie daudzumi; tā kā tad, ja atbilstoši dati netiks sniegti, tiks noteikts, ka attiecīgie daudzumi ir noteikšanas robeža; tā kā ir, lai iegūtu vajadzīgos datus, gada laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas jāuzņemas atbilstošas saistības;

tā kā maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi, kas noteikti šajā direktīvā, jāpārskata Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētajā darba programmā aktīvo vielu atkārtotas novērtēšanas procesā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 90/642/EEK ar šo groza šādi.

1. Šīs direktīvas I pielikumu papildina, pievienojot šo:

"Produktu grupa | Grupās iekļautie produkti | Tās produktu daļas, uz kurām attiecas maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi |

8.8. Garšvielas

| Kumīna sēklas | Vesels produkts |

| Kadiķogas |

| Muskatrieksti |

| Baltie un melnie pipari |

| Vaniļas augļi |

| Pārējie" |

2. Šīs direktīvas II pielikums kļūst par II pielikuma A daļu, un to papildina ar turpmāko:

a) b)Ja daudzumus nepieòem līdz 2000. gada 1. jūlijam, piemçro ðādus maksimā los pieïaujamos daudzumus:

a) 0,02 (*),

b) 0,05 (*).

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MAD) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Metidations | Metomils, tiodikarbs: metomila un tiodikarba summa, ko izsaka metomilā | Amitrāza atliekas: amitrāzs un visi tā metabolīti, kas satur 2,4-dimetilanilīnu, izteiktas amitrāzā |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | 2 | b) | |

greipfrūti | | | |

citroni | | | |

laimi | | | |

mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | | | |

apelsīni | | | 1 |

pampelmūzes | | | |

pārējie | | | a) |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * |

mandeles | | | |

Brazīlijas rieksti | | | |

Indijas rieksti | | | |

ēdamie kastaņi | | | |

kokosrieksti | | | |

lazdu rieksti | | | |

Makadāmijas rieksti | | | |

pekanrieksti | | | |

priežu rieksti | | | |

pistācijas | | | |

valrieksti | | | |

pārējie | | | |

iii)SĒKLEŅI | 0,3 | | 1 |

āboli | | 1 | |

bumbieri | | b) | |

cidonijas | | | |

pārējie | | 0,05 * | |

iv)KAULEŅI | | b) | |

aprikozes | | | |

ķirši | a) | | |

persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | | | 1 |

plūmes | | | |

pārējie | 0,2 | | a) |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas | 0,5 | 3 | a) |

galda vīnogas | | | |

vīna vīnogas | | | |

(b)zemenes (izņemot meža zemenes) | 0,02 * | 0,05 * | a) |

(c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas) | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

kazenes (Rubus fruticosus) | | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | | |

kazeņavenes | | | |

avenes | | | |

pārējie | | | |

(d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,02 * | | |

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas augļi) | | | |

dzērvenes | | | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | b) | a) |

ērkšķogas | | | |

pārējie | | 0,05 * | 0,02 * |

(e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

vi)DAŽĀDI | | | 0,02 * |

avokado | | | |

banāni | | | |

dateles | | | |

vīģes | | | |

kivi | | | |

kumkvati | | | |

ličī | | | |

mango | | | |

olīvas | 1 | b) | |

pasifloru augļi | | | |

ananasi | | | |

granātāboli | | | |

pārējie | 0,02 * | 0,05 * | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,02 * | | 0,02 * |

sarkanās bietes | | | |

burkāni | | | |

sakņu selerijas | | | |

mārrutki | | | |

topinambūri | | | |

pastinaki | | | |

sakņu pētersīļi | | | |

redīsi | | 0,5 | |

puravlapu plostbārži | | | |

batātes | | | |

kāļi | | | |

lauka rāceņi | | | |

jamss | | | |

pārējie | | 0,05 * | |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | | 0,05 * | 0,02 * |

ķiploki | | | |

sīpoli | a) | | |

šalotes | a) | | |

loki | | | |

pārējie | 0,02 * | | |

iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)Nakteņaugi | 0,02 * | b) | |

tomāti | | | |

pipari | | | 0,5 |

baklažāni | | | |

pārējie | | | a) |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 0,02 * | | b) |

gurķi | | b) | |

īsaugļu kārpainie gurķi | | | |

tumšzaļie kabači | | b) | |

pārējie | | 0,05 * | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,02 * | 0,2 | a) |

melones | | | |

ķirbji | | | |

arbūzi | | | |

pārējie | | | |

(d)cukurkukurūza | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi | 0,02 * | b) | 0,02 * |

brokoļi | | | |

ziedkāposti | | | |

pārējie | | | |

(b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | 0,02 * | b) | 0,02 * |

Briseles kāposti | | | |

galviņkāposti | | | |

pārējie | | | |

(c)kāpostu lapu dārzeņi | 0,02 * | b) | 0,02 * |

Ķīnas kāposti | | | |

lapu kāposti | | | |

pārējie | | | |

(d)kolrābji | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI

(a)dārza salāti un tamlīdzīgi | 0,02 * | b) | 0,02 * |

kressalāti | | | |

lauka salāti | | | |

dārza salāti | | | |

platlapu endīvija | | | |

pārējie | | | |

(b)Dārza spināti un tamlīdzīgi | 0,02 * | 2 | 0,02 * |

lapu bietes | | | |

(c)kressalāti | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

(d)lapu cigoriņi | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

(e)lapu garšaugi | 0,02 * | b) | 0,02 * |

kārveles | | | |

maurloki | | | |

pētersīļi | | | |

lapu selerijas | | | |

pārējie | | | |

vi)PĀKŠAUGI (svaigi) | 0,02 * | | 0,02 * |

pupas un pupiņas (ar pākstīm) | | b) | |

pupas un pupiņas (bez pākstīm) | | | |

zirņi (ar pākstīm) | | b) | |

zirņi (bez pākstīm) | | | |

pārējie | | 0,05 * | |

vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | | | 0,02 * |

sparģeļi | | | |

lapu artišoki | | | |

kātu selerijas | | | |

fenheļi | | b) | |

artišoki | | b) | |

puravi | a) | | |

rabarberi | | | |

pārējie | 0,02 * | 0,05 * | |

viii)SĒNES | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

šampinjoni | | | |

savvaļas sēnes | | | |

3.Pākšaugi | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

pupas un pupiņas | | | |

lēcas | | | |

zirņi | | | |

pārējie | | | |

4.Eļļas augu sēklas

linsēklas | | | |

zemesrieksti | | | |

magoņu sēklas | | | |

sezama sēklas | | | |

saulgriežu sēklas | | | |

sēklas | | | |

rapšu sēklas | 0,05 | | |

sojas pupas | | 0,2 | |

sinepju sēklas | | | |

kokvilnas sēklas | a) | 0,5 | a) |

pērējie | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

5.Kartupeļi | 0,02 * | 0,05 * | 0,02 * |

agrīnie un galda kartupeļi | | | |

6.Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētasCamellia sinensislapas un stiebri) | b) | 0,1 * | 0,1 * |

7.Apiņi (kaltēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 3 | 10 | 50 |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Pirimifosmetils | Aldikarba atliekas: aldikarba, tā sukfoksīda un sulfona summa, izteiktas aldikarbā |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | | 0,2 |

greipfrūti | | |

citroni | | |

laimi | | |

mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | 2 | |

apelsīni | | |

pampelmūzes | | |

pārējie | 1 | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

mandeles | b) | |

Brazīlijas rieksti | | |

Indijas rieksti | | |

ēdamie kastaņi | | |

kokosrieksti | | |

lazdu rieksti | b) | |

Makadāmijas rieksti | | b) |

pekanrieksti | | 0,2 |

priežu rieksti | | |

pistācijas | b) | |

valrieksti | b) | |

pārējie | 0,05 * | 0,05 * |

iii)SĒKLEŅI | b) | 0,05 * |

āboli | | |

bumbieri | | |

cidonijas | | |

pārējie | | |

iv)KAULEŅI | b) | 0,05 * |

aprikozes | | |

ķirši | | |

persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | | |

plūmes | | |

pārējie | | |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI

a)galda un vīna vīnogas | b) | 0,05 * |

galda vīnogas | | |

vīna vīnogas | | |

b)zemenes (izņemot meža zemenes) | b) | b) |

c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas) | 0,05 * | 0,05 * |

kazenes (Rubus fruticosus) | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | |

kazeņavenes | | |

avenes | | |

pārējie | | |

d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,05 * | 0,05 * |

Mellenes (Vaccinium myrtillus sugas augļi) | | |

dzērvenes | | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | |

ērkšķogas | | |

pārējie | | |

e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,05 * | 0,05 * |

vi)DAŽĀDI

avokado | | |

banāni | | b) |

dateles | | |

vīģes | | |

kivi | 2 | |

kumkvati | | |

ličī | | |

mango | | |

olīvas | b) | |

pasifloru augļi | | |

ananasi | | |

granātāboli | | |

pārējie | 0,05 * | 0,05 * |

2.2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

sarkanās bietes | | b) |

burkāni | 1 | b) |

sakņu selerijas | | |

mārrutki | | |

topinambūri | | |

pastinaki | | |

sakņu pētersīļi | | |

redīsi | | b) |

puravlapu plostbārži | | |

batātes | | |

kāļi | | |

lauka rāceņi | | |

jamss | | |

pārējie | 0,05 * | 0,05 * |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | b) | 0,05 * |

ķiploki | | |

sīpoli | | |

šalotes | | |

loki | | |

pārējie | | |

iii)AUGĻU DĀRZEŅI

a)nakteņaugi | b) | |

tomāti | | |

pipari | | b) |

baklažāni | | b) |

pārējie | | 0,05 * |

b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | b) | 0,05 * |

gurķi | | |

īsaugļu kārpainie gurķi | | |

tumšzaļie kabači | | |

pārējie | | |

c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | b) | 0,05 * |

melones | | |

ķirbji | | |

arbūzi | | |

pārējie | | |

d)cukurkukurūza | 0,05 * | 0,05 * |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

a)Ziedoši kāpostu dārzeņi | 1 | |

brokoļi | | b) |

puķkāposti | | 0,2 |

pārējie | | 0,05 * |

b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | 2 | 0,2 |

galviņkāposti | | b) |

pārējie | b) | 0,05 * |

c)kāpostu lapu dārzeņi | b) | 0,05 * |

Ķīnas kāposti | | |

lapu kāposti | | |

pārējie | | |

d)kolrābji | b) | 0,05 * |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI

a)dārza salāti un tamlīdzīgi | b) | 0,05 * |

kressalāti | | |

lauka salāti | | |

dārza salāti | | |

platlapu endīvija | | |

pārējie | | |

b)dārza spināti un tamlīdzīgi | b) | 0,05 * |

lapu bietes | | |

c)kressalāti | 0,05 * | 0,05 * |

d)lapu cigoriņi | 0,05 * | 0,05 * |

e)lapu garšaugi | b) | 0,05 * |

kārveles | | |

maurloki | | |

pētersīļi | | |

lapu selerijas | | |

pārējie | | |

vi)PĀKŠAUGI (svaigi) | | 0,05 * |

pupas un pupiņas (ar pākstīm) | | |

pupas un pupiņas (bez pākstīm) | | |

zirņi (ar pākstīm) | | |

zirņi (bez pākstīm) | 0,05 * | |

pārējie | b) | |

vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | b) | |

sparģeļi | | |

lapu artišoki | | |

kātu selerijas | | |

fenheļi | | |

artišoki | | |

puravi | | b) |

rabarberi | | |

pārējie | | 0,05 * |

viii)SĒNES | | 0,05 * |

šampinjoni | 2 | |

savvaļas sēnes | 0,05 * | |

3.3. Pākšaugi | b) | 0,05 * |

pupas un pupiņas | | |

lēcas | | |

zirņi | | |

pārējie | | |

4.4. Eļļas augu sēklas

linsēklas | b) | b) |

zemesrieksti | b) | |

magoņu sēklas | | |

sezama sēklas | | |

saulgriežu sēklas | b) | |

rapšu sēklas | b) | |

sojas pupas | b) | b) |

sinepju sēklas | b) | |

sēklas | | |

kokvilnas sēklas | b) | b) |

pārējie | 0,05 * | 0,05 * |

5.5. Kartupeļi | 0,05 * | b) |

agrīnie un galda kartupeļi | | |

6.6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētasCamellia sinensislapas un stiebri) | 0,05 * | 0,05 * |

7.7. Apiņi (kaltēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,05 * | b) |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Tiabendazols |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | 6 |

greipfrūti | |

citroni | |

laimi | |

Mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | |

apelsīni | |

pampelmūze | |

pārējie | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,1 * |

mandeles | |

Brazīlijas rieksti | |

Indijas rieksti | |

ēdamie kastaņi | |

kokosrieksti | |

lazdu rieksti | |

Makadāmijas rieksti | |

pekanrieksti | |

priežu rieksti | |

pistācijas | |

valrieksti | |

pārējie | |

iii)SĒKLEŅI | 5 |

āboli | |

bumbieri | |

cidonijas | |

pārējie | |

iv)KAULEŅI

aprikozes | |

ķirši | b) |

persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | |

plūmes | |

pārējie | 0,05 * |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas | b) |

galda vīnogas | |

vīna vīnogas | |

(b)zemenes (izņemot meža zemenes) | 5 |

(c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

kazenes (Rubus fruticosus) | |

kazenes (Rubus arcticus) | |

kazeņavenes | |

avenes | b) |

pārējie | 0,05 * |

(d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas augļi) | |

dzērvenes | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | b) |

ērkšķogas | b) |

pārējie | 0,05 * |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,05 * |

vi)DAŽĀDI

avokado | |

banāni | 3 |

dateles | |

vīģes | |

kivi | |

kumkvati | |

ličī | |

mango | |

olīvas | |

pasifloru augļi | |

ananasi | |

granātāboli | |

pārējie | 0,05 * |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

sarkanās bietes | b) |

burkāni | |

sakņu selerijas | |

mārrutki | |

topinambūri | |

pastinaks | |

sakņu pētersīlis | |

redīsi | |

puravlapu plostbārži | |

batātes | |

kāļi | |

lauka rāceņi | |

jamss | |

pārējie | 0,05 * |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI

ķiploki | b) |

sīpoli | b) |

šalotes | b) |

loki | |

pārējie | 0,05 * |

iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)nakteņaugi

tomāti | b) |

pipari | b) |

baklažāni | |

pārējie | 0,05 * |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu

gurķi | b) |

īsaugļu kārpainie gurķi | |

tumšzaļie kabači | |

pārējie | 0,05 * |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu

melones | b) |

ķirbji | |

arbūzi | b) |

pārējie | 0,05 * |

(d)cukurkukurūza | 0,05 * |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi

brokoļi | 5 |

ziedkāposti | |

pārējie | 0,05 * |

(b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | b) |

galviņkāposti | b) |

pārējie | 0,05 * |

(c)kāpostu lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti | |

lapu kāposti | |

pārējie | |

(d)kolrābji | 0,05 * |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI

(a)dārza salāti un tamlīdzīgi

kressalāti | |

lauka salāti | |

dārza salāti | b) |

platlapu endīvija | |

pārējie | 0,05 * |

(b)dārza spināti un tamlīdzīgi | 0,05 * |

lapu bietes | |

(c)kressalāti | 0,05 * |

(d)lapu cigoriņi | 0,05 * |

(e)lapu garšaugi | 0,05 * |

kārveles | |

maurloki | |

pētersīļi | |

lapu selerijas | |

pārējie | |

vi)PĀKŠAUGI (svaigi)

pupas un pupiņas (ar pākstīm) | b) |

pupas un pupiņas (bez pākstīm) | b) |

zirņi (ar pākstīm) | |

zirņi (bez pākstīm) | |

pārējie | 0,05 * |

vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

sparģeļi | b) |

lapu artišoki | |

kātu selerijas | b) |

fenheļi | |

artišoki | |

puravi | b) |

rabarberi | |

pārējie | 0,05 * |

viii)SĒNES

šampinjoni | b) |

savvaļas sēnes | 0,05 * |

3.Pākšaugi | 0,05 * |

pupiņas | |

lēcas | |

zirņi | |

pārējie | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 * |

linsēklas | |

zemesrieksti | |

magoņu sēklas | |

sezama sēklas | |

saulgriežu sēklas | |

rapšu sēklas | |

sojas pupas | |

sinepju sēklas | |

kokvilnas sēklas | |

pārējie | |

sēklas | |

5.Kartupeļi

agrīnie kartupeļi | b) |

galda kartupeļi | 5 |

6.Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētasCamellia sinensislapas un stiebri) | 0,1 * |

7.Apiņi (kaltēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 * |

8.Garšvielas

kumīna sēklas | |

kadiķogas | |

muskatrieksti | |

baltie un melnie pipari | |

vaniļas augļi | |

(veseli produkti) | |

2. pants

Dalībvalstīs ne vēlāk kā 1996. gada 1. jūlijā stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1995. gada 17. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Atienza Serna

[1] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/30/EK (OV L 189, 23.7.1994., 70. lpp.).

[2] OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

[3] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/43/EK (OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša