EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0028

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/28/EK (1995. gada 24. oktobris) par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību

OV L 281, 23.11.1995., 1./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 289 - 318
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 187 - 216
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 187 - 216
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 21 - 50

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/28/oj

31995L0028Oficiālais Vēstnesis L 281 , 23/11/1995 Lpp. 0001 - 0030


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/28/EK

(1995. gada 24. oktobris)

par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.b pantā noteikto procedūru [3],

tā kā iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite; tā kā ir svarīgi pieņemt pasākumus šajā sakarā;

tā kā tehniskās prasības, kas attiecas uz dažu kategoriju transportlīdzekļiem, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, inter alia, attiecas arī uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras;

tā kā tāpēc visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā būtu jānosaka vienādas prasības, jo īpaši, lai dotu iespēju turpmāk īstenotu EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu [4];

tā kā šī direktīva ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EEK tipa apstiprināšanas procedūru un kas izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 74/150/EEK; tā kā līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām ierīcēm, attiecas uz šo Direktīvu;

tā kā ir lietderīga atsauce uz Padomes Direktīvu 77/649/EEK [5], kurā izklāstīta sēdekļa atskaites punkta ("R punkts") noteikšanas procedūra;

tā kā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes un pasažieru drošību, ir svarīgi, ka materiāli, ko izmanto autobusu virsbūves iekšējā apdarē, atbilst minimālajām prasībām, lai novērstu vai vismaz mazinātu liesmu izplatīšanos tā, ka ugunsgrēka gadījumā pasažieri varētu atstāt transportlīdzekli;

tā kā ir vēlams ieviest alternatīvas metodes, lai transportlīdzekļa tipu apstiprinātu kā sistēmu, ievērojot šo direktīvu, t.i., vai nu pamatojoties uz tādu iekšējo materiālu ugunsizturības testiem, kas izmantoti mehāniskajos transportlīdzekļos, vai pamatojoties uz EEK detaļas tipa apstiprinājumu katram materiālam un/vai iekārtai, piemēram, sēdekļiem, aizkariem utt., kura izmantota šo transportlīdzekļu iekšējā apdarē; testos pārbauda šādu apstiprinātu materiālu un/vai iekārtu pareizu uzstādīšanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU:

1. pants

Šajā direktīvā:

- "transportlīdzeklis" ir jebkurš transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā,

- "detaļa" ir ierīce, kas definēta Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā.

2. pants

Dalībvalstis nedrīkst atteikt:

- transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai transportlīdzekļa valsts tipa apstiprinājumu, vai atteikties vai aizliegt pārdot, reģistrēt, sākt ekspluatāciju vai lietot transportlīdzekli to materiālu ugunsizturības dēļ, kas izmantoti virsbūves iekšējā apdarē,

- EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu detaļām, kas izmantotas transportlīdzekļa virsbūves iekšējā apdarē, vai aizliegt tās pārdot vai lietot izmantoto materiālu ugunsizturības dēļ,

ja ir ievērotas šīs direktīvas I, IV, V un VI pielikumā noteiktās attiecīgās prasības.

3. pants

1. Dalībvalstīs pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, 18 mēnešu laikā pēc tās pieņemšanas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Pēc minētās dienas dalībvalstis vairs nedrīkst aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju vai pārdot vai lietot detaļas, ja tās atbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstīs sāk piemērot šos noteikumus 48 mēnešu laikā no šīs direktīvas pieņemšanas dienas.

2. Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1995. gada 24. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Za Radu

předseda

L. Atienza Serna

[1] OV C 154, 19.6.1992., 4. lpp.

[2] OV C 332, 16.12.1992., 12. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1992. gada 29. oktobra atzinums (OV C 305, 23.11.1992., 109. lpp.), Padomes 1994. gada 8. decembra kopējā nostāja (OV C 384, 31.12.1994., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1995. gada 15. jūnija Lēmums (OV C 166, 3.7.1995).

[4] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/81/EEK (OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.).

[5] OV L 267, 19.10.1977., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/630/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 20. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

| | | Lappuse |

I pielikums | Piemērošanas joma, definīcijas, EEK tipa apstiprinājuma pieteikums, EEK tipa apstiprinājuma piešķiršana, specifikācijas, tipa pārveidošana, ražojumu atbilstība, prasības uzstādīšanai transportlīdzeklī … | 292 |

Papildinājums: | EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs … | 297 |

II pielikums | Informācijas dokumenti … | 298 |

1 papildinājums | Informācijas dokuments (transportlīdzeklis) … | 298 |

2 papildinājums | Informācijas dokuments (detaļa) … | 301 |

III pielikums | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāti … | 303 |

1 papildinājums | Tipa apstiprinājuma sertifikāts (transportlīdzeklis) … | 303 |

2 papildinājums | Tipa apstiprinājuma sertifikāts (detaļa) … | 305 |

IV pielikums | Materiālu horizontālās degšanas ātruma noteikšanas tests … | 307 |

V pielikums | Materiālu kušanas režīma noteikšanas tests … | 312 |

VI pielikums | Materiālu vertikālās degšanas ātruma noteikšanas tests … | 315 |

--------------------------------------------------

Augša