EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0013

Komisijas Direktīva 95/13/EK (1995. gada 23. maijs), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem

OV L 136, 21.6.1995., 28./51. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 76 - 99
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 76 - 99
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 282 - 305

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/05/2013; Atcelts ar 32012R0392 . Jaunākā konsolidētā versija: 29/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/13/oj

31995L0013

Komisijas Direktīva 95/13/EK (1995. gada 23. maijs), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem

Oficiālais Vēstnesis L 136 , 21/06/1995 Lpp. 0028 - 0051
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 121 - 144


Komisijas Direktīva 95/13/EK

(1995. gada 23. maijs),

ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm [1], un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā saskaņā ar Direktīvu 92/75/EEK Komisijai jāpieņem īstenošanas direktīva attiecībā uz sadzīves tehniku, tostarp elektriskajiem veļas žāvētājiem;

tā kā veļas žāvētāju enerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Kopienas kopējā enerģijas pieprasījuma; tā kā šo ierīču enerģijas patēriņa samazināšana ir būtiska;

tā kā Kopiena, apstiprinot savu ieinteresētību starptautiskā standartizācijas sistēmā, kas var noteikt standartus, ko lieto visi starptautiskās tirdzniecības partneri un kas atbilst Kopienas politikas prasībām, aicina Eiropas standartu organizācijas turpināt to sadarbību ar starptautiskajām standartu organizācijām;

tā kā Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec) ir iestādes, kas atzītas par kompetentām saskaņotu standartu pieņemšanā saskaņā ar Komisijas un šo divu iestāžu 1984. gada 13. novembrī parakstītajām vispārīgajām sadarbības pamatnostādnēm; tā kā šīs direktīvas nozīmē saskaņoti standarti ir tehniski parametri (Eiropas standarts vai saskaņošanas dokuments), ko pieņēmusi CEN vai Cenelec, balstoties uz Komisijas piešķirtu atļauju (pilnvaru), saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 83/189/EEK (1983. gada 28. marts), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 94/10/EK [3], un uz šo vispārējo pamatnostādņu pamata;

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 92/75/EEK 10. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz mājsaimniecības veļas žāvētājiem, kurus darbina ar elektrību. Ierīces, kas var izmantot arī citus enerģijas avotus, nav ietvertas, tāpat kā kombinētie mazgātāji – žāvētāji.

2. Šajā direktīvā prasīto informāciju izvērtē saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un par kuriem dalībvalstis publicējušas valsts standarta atsauces numurus, kas atbilst saskaņotajiem standartiem. Šajā direktīvā noteikumus, kas paredz informācijas sniegšanu par trokšņa līmeni, piemēro, ja šāda informācija prasīta saskaņā ar Padomes Direktīvas 86/594/EEK 3. pantu [4]. Šo informāciju nepieciešamības gadījumā izvērtē saskaņā ar šo direktīvu.

3. Otrajā punktā minētos saskaņotos standartus izveido, pamatojoties uz Komisijas pilnvaru, saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK.

4. Terminus "tirgotājs", "piegādātājs", "informācijas lapa", "citi būtiski resursi" un "papildinformācija" lieto Direktīvas 92/75/EEK 1. panta 4. punkta nozīmē.

2. pants

1. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver:

- piegādātāja vārdu un adresi,

- vispārīgu ierīces aprakstu, pēc kura to var identificēt,

- informāciju, ja nepieciešams, ieskaitot rasējumus, par modeļa dizaina pamatpazīmēm un jo īpaši elementiem, kas jūtami ietekmē tās enerģijas patēriņu,

- ziņojumus par attiecīgu mērījumu pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem,

- ekspluatācijas instrukcijas, ja tādas ir.

2. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētā etiķete ir tāda, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā. Etiķeti izvieto ierīces ārpusē uz priekšējās vai augšējās virsmas tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma un nebūtu apslēpta.

3. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētās speciālās zīmes saturs un formāts atbilst šīs direktīvas II pielikumā noteiktajam.

4. Direktīvas 92/75/EEK 5. pantā paredzētajos apstākļos un tad, ja piedāvāšana pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu notiek ar drukāto saziņas līdzekļu, piemēram, ar katalogu preču pasūtīšanai pa pastu palīdzību, šis drukātais līdzeklis ietver visu šīs direktīvas III pielikumā paredzēto informāciju.

5. Ierīces energoefektivitātes klase, kā noteikts marķējumā un speciālajā zīmē, atbilst IV pielikumā noteiktajam.

3. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda šīs direktīvas noteiktos pienākumus.

4. pants

1. Līdz 1996. gada 1. martam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties informē par to Komisiju. Tās piemēro šos noteikumus no 1996. gada 1. aprīļa.

Tomēr līdz 1996. gada 30. septembrim dalībvalstis atļauj:

- preču piedāvāšanu tirgū, komercializēšanu un/vai izstādīšanu,

- 2. panta 4. punktā minēto drukāto saziņas līdzekļu izplatīšanu, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces veikšanas procedūru.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, un ko attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 23. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Christos Papoutsis

[1] OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

[2] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[3] OV L 100, 19.4.1994., 30. lpp.

[4] OV L 334, 6.12.1986., 24. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ETIĶETE

Etiķetes noformējums

1. Etiķete ir attiecīgās valodas variants no šādām ilustrācijām.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Atzīmes attiecībā uz etiķeti

2. Šādas atzīmes nosaka ietveramo informāciju.

Piezīmes:

I. Piegādātāja vārds vai prečzīme.

II. Piegādātāja modeļa identifikators.

III. Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar IV pielikumu. To izvieto tajā pašā līmenī kā attiecīgo bultu.

IV. Neskarot prasības, kas saistītas ar ES ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, ja ierīcei piešķirts "ES ekomarķējums", ievērojot Komisijas Regulu (EEK) Nr. 880/92 [1], šeit var pievienot kopiju. Turpmāk minētā "elektrisko veļas žāvētāju etiķetes noformējuma pamācība" izskaidro, kā ekomarķējuma zīmi var ietvert etiķetē.

V. Enerģijas patēriņš kWh ciklā "sausas kokvilnas ciklam" saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

VI. Aprēķinātā jauda kokvilnai kilogramos saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem.

VII. Ierīces veids, gaisu ventilējošs vai kondensējošs, saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām. Bultu izvieto vienā līmenī ar attiecīgo veidu.

VIII. Troksni vajadzības gadījumā mēra saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/594/EEK [2].

Piezīme:

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

Drukāšana

3. Etiķete izskatās šāda:

+++++ TIFF +++++

Izmantotās krāsas.

CMYB – ciāna, koši sarkana, dzeltena, melna.

Piemērs. 07X0: 0 % ciāna, 70 % koši sarkana, 100 % dzeltena, 0 % melna.

Bultas:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Kontūras krāsa: X070

Viss teksts ir melns. Fons ir balts.

Pilnīga drukāšanas informācija ietverta "elektrisko žāvējamo aparātu etiķetes noformējuma pamācībā", kas paredzēta tikai informācijai, ko var iegūt no.

The Secretary of the Committee on energy labelling and standard product information for household appliances,

Directorate–General for Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B–1049 Brussels.

[1] OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp.

[2] OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp. Attiecīgie trokšņa mērīšanas standarti ir EN 60704-2-4 un EN 60704-3.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

SPECIĀLĀ ZĪME

Speciālā zīme ietver šādu informāciju. Informāciju var sniegt tabulas veidā, kas aptver vairākas viena piegādātāja piegādātas ierīces; šajā gadījumā informāciju sniedz noteiktajā kārtībā vai ietver tuvinātā ierīces aprakstā.

1. Piegādātāja tirdzniecības zīme.

2. Piegādātāja modeļa identifikators.

3. Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IV pielikumā, kas izteikta kā "energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais)". Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais).

4. Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir piešķirts "ES ekomarķējums" saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 880/92, šo informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir "ES ekomarķējums" un ierakstā ietver ekomarķējuma zīmes kopiju. Šie noteikumi neierobežo prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas shēmu.

5. Enerģijas patēriņš (I pielikums, V atzīme).

6. Aprēķinātā jauda kokvilnai (I pielikums, VI atzīme).

7. Ūdens patēriņš saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām "sausas kokvilnas" programmas ciklam, ja nepieciešams.

8. Žāvēšanas laiks saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām "sausas kokvilnas" ciklam.

9. Tā pati informācija, kas sniegta iepriekš 5., 6., 7. un 8. atzīmē, bet attiecībā uz "gludināšanai sausu kokvilnu" un "viegli kopjamu audumu" programmām. Šīs rindas var izlaist, ja uz attiecīgajām mašīnām nav šāda cikla.

10. Piegādātāji no 5. līdz 8. punktam var ietvert informāciju attiecībā uz citiem žāvēšanas cikliem.

11. Vidējais gada enerģijas (un nepieciešamības gadījumā ūdens) patēriņš, balstoties uz 150 kg žāvēšanu, izmantojot "sausu kokvilnu", plus 280 kg, izmantojot "gludināšanai sausu kokvilnu", plus 150 kg, izmantojot "viegli kopjamu" audumu programmas. To izsaka kā "aprēķinātais gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju".

12. Ierīces veids, gaisa ventilējošs vai kondensējošs, saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām (I pielikums, VII piezīme).

13. Vajadzības gadījumā "troksnis" saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK.

Ja etiķetes kopiju – krāsainu vai melnbaltu – ietver speciālajā zīmē, tad zīmē jāietver vienīgi papildinformācija.

Piezīme:

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PASŪTĪŠANA PA PASTU UN CITA VEIDA PĀRDOŠANA NO ATTĀLUMA

Katalogi pasūtīšanai pa pastu un citi šīs direktīvas 2. panta 4. punktā ietvertie drukātie saziņas līdzekļi ietver šādu informāciju, kas sniegta noteiktajā kārtībā.

1. Energoefektivitātes klase (II pielikums, 3. punkts).

2. Enerģijas patēriņš (I pielikums, V atzīme).

3. Jauda (I pielikums, VI atzīme).

4. Ūdens patēriņš ciklā (ja nepieciešams) (II pielikums, 7. punkts).

5. Aprēķinātais gada patēriņš saimniecībai (II pielikums, 11. punkts).

6. Troksnis (I pielikums, VIII atzīme).

Ja tiek sniegta cita informācija, kas ietverta speciālajā zīmē, tai jābūt II pielikumā noteiktajā veidā un to ietver iepriekšminētajā sarakstā kārtībā, kas noteikta zīmei.

Piezīme:

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE

Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar šādām tabulām.

1. tabula – gaisu ventilējoši žāvētāji

Energoefektivitātes klase | Enerģijas patēriņš "C" uz kWh/kg, izmantojot 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūras "sausas kokvilnas ciklam" |

A | C ≤ 0,51 |

B | 0,51 < C ≤ 0,59 |

C | 0,59 < C ≤ 0,67 |

D | 0,67 < C ≤ 0,75 |

E | 0,75 < C ≤ 0,83 |

F | 0,83 < C ≤ 0,91 |

G | C > 0,91 |

2. tabula – kondensējoši žāvētāji

Energoefektivitātes klase | Enerģijas patēriņš "C" uz kWh/kg, izmantojot 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūras "sausas kokvilnas ciklam" |

A | C ≤ 0,55 |

B | 0,55 < C ≤ 0,64 |

C | 0,64 < C ≤ 0,73 |

D | 0,73 < C ≤ 0,82 |

E | 0,82 < C ≤ 0,91 |

F | 0,91 < C ≤ 1,00 |

G | C > 1,00 |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

MARĶĒJUMĀ UN SPECIĀLAJĀ ZĪMĒ IZMANTOTO TERMINU TULKOJUMI

Angļu valodas terminu ekvivalenti citās Kopienas valodās ir šādi:

Norāde | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SW |

Etiķete | Klaisfikācija | Pasūtījums pa pastu |

I pielikums | II pielikums | III pielikums |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Drier | Secadora | Tørretumbler | Trockner | Στεγνωτήριο | Sèche-linge | Asciugatrici | Droogtrommel | Secador de roupa | Kuivausrumpu | Torktumlare |

I | | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una scala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (αποδοτικό) μέχρι το G (μη αποδοτικό) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | (Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | 5 | 2 | Energy consumption | Consumode energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d’énergie | Consumodi energia | Energieverbruik | Consumode energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | 5 | 2 | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/portion | kWh/Trockenprogramm | kWh/πρόγραμμα | kWh par cycle | kWh/ciclo | kWh per cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/Torkomgång |

V | 5 | 2 | Based on standard test results for ‘dry cotton’ cycle | Sobre la base del resultato obtenido en un ciclo de secado normalizadas "algodón seco" | På grundlag af standardtest på programmer skabstørt bomuld | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktrocken" | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα "στέγνωμα βαμβακερών" | Sur la base des résultats obtenus pour le cycle "blanc sec" dans des conditions d’essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per il ciclo "asciugatura cotone" | Gabaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "droog katoen" | Com base nos resultados do ciclo normalizado "secagem de tecidos de algodão" | Perustuu vakiooloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "säilytyskuiva puuvilla" | Baserat på resultat från standardiserad provning av program för skåptorr bomull |

V | 5 | 2 | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparto | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung der Art des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används |

VI | 6 | 3 | Capacity (cotton) kg | Capacidad en kg de algodón | Kapacitet (bomuld) kg | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμενο βαμβακερά σε kg | Capacité (blanc) kg | Capacità (cotone) kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 11 | 7 | Water consumption | Consumo de agua | Vandforbrug | Wasserverbrauch | Κατανάλωση νερού | Consommation d’eau | Consumo di acqua | Waterverbruik | Consumo de água | Vedenkulutus | Vattenförbrukning |

| 8 | | Drying time | Tiempo de secado | Tørretid | Trockenzeit | Χρόνος στεγνώματος | Temps de séchage | Tempo di asciugatura | Droogtijd | Tempo de secagem | Kuivausaika | Torktid |

| 11 | 6 | Estimated annual consumption for a four-person household which normally dries using a drier | Consumo annual estimado de una familia de 4 personas que normalmente seca la ropa con la secadora | Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretubmler | Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt | Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση τετραμελούς νοικυριού που κάνει τη ουνήθη χρήση στεγνωτηρίου ρούχων | Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique | Consumo stimato annou di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l’asciugatrice per asciugare | Geshcat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen dat voor het drogen van de was normaal gebruik maakt van een droogtrommel | Consumo estimado anual de um agregado familiar de 4 pessoas que, geralmente, secam a sua roupa num secador | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä perheessä, jossa pyykki tavallisesti kuivataan kuivausrummussa | Beräknad energiförbrukning per år för ett fyrapersonerhushåll som vanligen torkar i tumlare |

VII | 12 | | Air vented | Extracción | Aftrækstørretumbler | Abluftrockner | Εξαγωγή | Évacuation | Evacuazione | Luchtafvoersysteem | Extracção | Kosteuden ulos poistava | Frånluftstumlare |

VII | 12 | | Condensing | Condensación | Kondenstørretumbler | Kondensationstrockner | Συμπύκνωσις | Condensation | Condensazione | Condensatiesysteem | Condensação | Kosteuden tiivistävä | Kondenstumlare |

VIII | 13 | 6 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau (dB(A) (støj)) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller ([dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standard: EN 61121 | Norm EN 61121 | Πρότυπο EN 61121 | Norme EN 61121 | Norma EN 61121 | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standardi EN 61121 | Standard EN 61121 |

+++++ TIFF +++++

| | | Electric drier label Directive 95/13/EC | Directiva 95/13/CE sobre etiquetado de secadoras | Direktiv 95/13/EF om energiemærkning af tørretumblere | Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett | Οδηγία 95/13/EK για τις επισημάνσεις στα ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων | Directive 95/13/CE relative à l’étiquetage des séchoirs | Direttiva 95/13/CE sull’etichettatura delle asciugabiancheria | Richtlijn 95/13/EG: etikettering droogtrommels | Directiva 95/13/CE relativa à etiquetagem de secadores | Kiuvausrumpujen merkintöja koskeva direktiivi 95/13/EY | Direktiv om märkning av torktumlare 95/13/EG |

--------------------------------------------------

Augša