EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995L0001

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/1/EK (1995. gada 2. februāris) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu

OV L 52, 8.3.1995., 1./40. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 258 - 297
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 258 - 297
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 63 - 102

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0168 . Jaunākā konsolidētā versija: 28/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/1/oj

31995L0001

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/1/EK (1995. gada 2. februāris) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu

Oficiālais Vēstnesis L 052 , 08/03/1995 Lpp. 0001 - 0040
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 8 - 47


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/1/EK

(1995. gada 2. februāris)

par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 189.b pantā minēto procedūru [4],

tā kā iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite un personu pārvietošanās; tā kā jāparedz šim mērķim vajadzīgie pasākumi;

tā kā divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālā projektētā ātruma, maksimālā griezes momenta un motora maksimālās lietderīgās jaudas mērmetodes dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā šādas metožu atšķirības var radīt tirdzniecības šķēršļus Kopienā;

tā kā šos šķēršļus iekšējā tirgus darbībā var likvidēt, ja visas dalībvalstis savu tiesību normu vietā pieņem vienādas prasības;

tā kā, lai katram transportlīdzekļa tipam varētu piemērot tipa apstiprināšanas un detaļas tipa apstiprināšanas procedūras, kas paredzētas Direktīvā 92/61/EEK, jāizstrādā saskaņotas prasības divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālā projektētā ātruma, maksimālā griezes momenta un motora maksimālās lietderīgās jaudas mērīšanas metodēm,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro visu transportlīdzekļu tipu, kas definēti Padomes Direktīvas 92/61/EEK 1. pantā, maksimālā projektētā ātruma, maksimālā griezes momenta un motora maksimālās lietderīgās jaudas mērīšanas metodēm.

2. pants

Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir tipa apstiprinājumu attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipa maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālās lietderīgās jaudas (mērīšanas metodēm), kā arī tādu transportlīdzekļu brīvas pārvietošanās nosacījumi ir paredzēti Direktīvā 92/61/EEK.

3. pants

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija veic jaunu vispusīgu pētījumu, lai noskaidrotu, vai pastāv saikne starp ceļu satiksmes negadījumiem un motora maksimālo lietderīgo jaudu, kas pārsniedz 74 kW. Pētījumā salīdzina un novērtē jaunākos zinātniskās pētniecības atzinumus un veic jaunu atbilstīgu zinātnisko izpēti, lai sagatavotu galīgos ieteikumus politikas izstrādei šajā jomā. Pamatojoties uz šā pētījuma secinājumiem, Komisija vajadzības gadījumā izsaka priekšlikumu par jauniem tiesību aktiem.

4. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai I un II pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK [5] 13. pantā paredzēto procedūru.

5. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 1996. gada 2. augustā izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot šos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

No dienas, kas minēta pirmajā daļā, dalībvalstīs nedrīkst aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām.

Šos noteikumus dalībvalstīs piemēro no 1997. gada 2. februāra.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var atļaut dalībvalstīm atteikties to teritorijā veikt tādu transportlīdzekļu sākotnējo reģistrāciju un jebkādu turpmāku reģistrāciju, kuru motora maksimālā lietderīgā jauda pārsniedz 74 kW.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 2. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Juppé

[1] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.

[2] OV C 93, 13.4.1992., 166. lpp.

[3] OV C 313, 30.11.1992., 7. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1993. gada 11. februāra atzinums (OV C 72, 15.3.1993., 128. lpp.), Padomes 1993. gada 28. jūnija kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 1994. gada 4. maija lēmums (OV C 205, 25.7.1994., 159. lpp.). Samierināšanas komitejas 1994. gada 13. decembra kopīgais dokuments.

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/53/EEK (OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS: | Prasības attiecībā uz maksimālā projektētā ātruma mērīšanas metodi … | 4 |

1. papildinājums: | Procedūra, saskaņā ar kuru nosaka korekcijas koeficientu gredzenveida ātruma izmēģinājuma trasei …. | 8 |

2. papildinājums: | Informācijas dokuments par transportlīdzekļa tipa pamata parametriem, kas ietekmē tā maksimālo projektēto ātrumu … | 9 |

3. papildinājums: | Detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipa maksimālo projektēto ātrumu … | 9 |

II PIELIKUMS: | Prasības attiecībā uz motora maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas mērīšanas metodēm … | 10 |

1. papildinājums: | Mopēdu dzirksteļaizdedzes motoru maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas noteikšana … | 10 |

1. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments par motora tipa pamata parametriem, kas ietekmē tā maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo jaudu … | 18 |

2. apakšpapildinājums: | Detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecībā uz mopēda tipa maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu … | 18 |

2. papildinājums: | Motociklu un triciklu dzirksteļaizdedzes motoru maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas noteikšana … | 19 |

1. apakšpapildinājums: | Maksimālā griezes momenta un motora maksimālās lietderīgās jaudas mērīšana saskaņā ar motora temperatūras mērīšanas metodi … | 28 |

2. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments par motora tipa pamata parametriem, kas ietekmē tā maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo jaudu … | 29 |

3. apakšpapildinājums: | Detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecībā uz motocikla vai tricikla tipa maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu … | 29 |

3. papildinājums: | Kompresijaizdedzes motoru, kas uzstādīti divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajos transportlīdzekļos, maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas noteikšana … | 30 |

1. apakšpapildinājums: | Informācijas dokuments par motora tipa pamata parametriem, kas ietekmē tā maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo jaudu … | 40 |

2. apakšpapildinājums: | Detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipa maksimālo griezes momentu un maksimālo lietderīgo jaudu … | 40 |

--------------------------------------------------

Augša