EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31994L0008

Padomes Direktīva 94/8/EK (1994. gada 21. marts), ar ko Direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ekijos izteikto summu pārskatīšanu

OV L 82, 25.3.1994., 33./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 181 - 182
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 002 Lpp. 14 - 15

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/8/oj

31994L0008Oficiālais Vēstnesis L 082 , 25/03/1994 Lpp. 0033 - 0034
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0121
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0121


Padomes Direktīva 94/8/EK

(1994. gada 21. marts),

ar ko Direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ekijos izteikto summu pārskatīšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [1], jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīvas 78/660/EEK 11. un 27. pants, Direktīvas 83/349/EEK [2] 6. pants un Direktīvas 84/253/EEK [3] 20. un 21. pants nosaka kopējās bilances un neto apgrozījuma summu robežas ekijos, kurās dalībvalstis var atļaut atkāpes no minēto direktīvu noteikumiem;

tā kā atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam Padomei ik pēc pieciem gadiem, rīkojoties saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, jāpārbauda, un, ja nepieciešams, jāpārskata summas, kas minētajā direktīvā izteiktas ekijos, ņemot vērā Kopienas ekonomiskās un monetārās attīstības tendences;

tā kā līdz šim Padome atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam ir divas reizes pārskatījusi minētās summas, pieņemot Direktīvas 84/569/EEK [4] un 90/604/EEK [5];

tā kā trešais piecu gadu laikposms beidzās 1993. gada 24. jūlijā, šo summu pārskatīšana ir pamatota;

tā kā pēdējo piecu gadu laikā elijs faktiski ir zaudējis daļu no savas vērtības; tā kā, ņemot vērā Kopienas ekonomiskās un monetārās attīstības tendences, nepieciešams palielināt ekijos izteiktās summas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Direktīvas 78/660/EEK 11. pantu groza šādi:

- pirmo ievilkumu "kopējā bilance: ECU 2000000" aizstāj ar "kopējā bilance: ECU 2500000",

- otro ievilkumu "neto apgrozījums: ECU 4000000" aizstāj ar "neto apgrozījums: ECU 5000000".

2. Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu groza šādi:

- pirmo ievilkumu "kopējā bilance: ECU 8000000" aizstāj ar "kopējā bilance: ECU 10000000",

- otro ievilkumu "neto apgrozījums: ECU 16000000" aizstāj ar "neto apgrozījums: ECU 20000000".

3. Iepriekš paredzētā ekijos izteikto summu pārskatīšana ir trešā pārskatīšana pēc kārtas, kas atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam jāveic ik pēc pieciem gadiem.

2. pants

Attiecīgais EUR ekvivalents nacionālajā valūtā ir tas, kas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī 1994. gada 21. martā.

3. pants

1. Tās dalībvalstis, kas paredz izmantot iespēju, kas paredzēta Direktīvas 78/660/EEK 11. un 27. pantā, kuri grozīti ar šo direktīvu, ievieš pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šai Direktīvai jebkurā laikā pēc tās publicēšanas. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādu atsauci.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 21. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Y. Papantoniou

[1] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Pēdējie grozījumi izdarīti ar direktīvu 90/605/EEK (OV L 317, 16.11.1990., 60. lpp.).

[2] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

[3] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp.

[4] OV L 314, 4.12.1984., 28. lpp.

[5] OV L 317, 16.11.1990., 57. lpp.

--------------------------------------------------

Augša