Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0076

Padomes Direktīva 94/76/EK (1994. gada 22. decembris), kas groza Direktīvu 77/388/EEK, ieviešot pārejas pasākumus, kas saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanu 1995. gada 1. janvārī jāpiemēro attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli

OV L 365, 31.12.1994., 53./55. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 003 Lpp. 10 - 12
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 003 Lpp. 10 - 12
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 271 - 273

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/76/oj

31994L0076Oficiālais Vēstnesis L 365 , 31/12/1994 Lpp. 0053 - 0055
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 3 Lpp. 0010
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 3 Lpp. 0010


Padomes Direktīva 94/76/EK

(1994. gada 22. decembris),

kas groza Direktīvu 77/388/EEK, ieviešot pārejas pasākumus, kas saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanu 1995. gada 1. janvārī jāpiemēro attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā 1994. gada Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 2. un 3. pantu, kā arī 1994. gada Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 169. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā saskaņā ar īpašajiem noteikumiem Pievienošanās akta XV pielikuma IX nodaļā kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma jāattiecina uz jaunajām dalībvalstīm no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas;

tā kā minētajā dienā atceļot nodokļu uzlikšanu importam un nodokļu atvieglojumu piemērošanu eksportam tirdzniecībā starp pašreizējām Kopienas valstīm un jaunajām dalībvalstīm un starp pašām jaunajām dalībvalstīm, vajadzīgi pārejas pasākumi, kas sargātu kopīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas neitralitāti un novērstu nodokļu divkāršu uzlikšanu vai nodokļu neuzlikšanu;

tā kā pasākumiem šajā jomā jāatbilst centieniem, kas līdzīgi tiem, kuru dēļ tika pieņemti pasākumi iekšējā tirgus izveidei 1993. gada 1. janvārī, jo īpaši 28.n panta noteikumiem Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvā 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļu kopīgo sistēmu kā vienotu aprēķinu pamatu [1];

tā kā paplašinātajā Kopienā muitas jomā uzskatīs, ka preces ir brīvā apgrozībā, ja tiks pierādīts, ka tās bijušas brīvā apgrozībā pašreizējā Kopienā vai kādā no jaunajām dalībvalstīm pievienošanās brīdī; tā kā no tā jāizdara secinājumi, jo īpaši par Direktīvas 77/388/EEK 7. panta 1. un 3. punktu un 10. panta 3. punktu;

tā kā jo īpaši jāparedz risinājums situācijās, kad pirms pievienošanās uz precēm attiecināts viens no režīmiem, kas minēti 16. panta 1. punkta B. daļas a) līdz d) apakšpunktā, saskaņā ar pagaidu ievešanas procedūru pilnīgi atbrīvojot no ievešanas nodevām vai saskaņā ar līdzīgu kārtību jaunajās dalībvalstīs;

tā kā arī jānosaka īpaši pasākumi gadījumiem, kad līdz pievienošanās dienai nav pabeigta kāda īpaša procedūra (ievešana vai tranzīts), kas sākta pirms Pievienošanās līguma stāšanās spēkā tirdzniecībā starp pašreizējo Kopienu un jaunajām dalībvalstīm un starp šīm dalībvalstīm, tādai piegādei, kuru jau pirms tam paveikusi persona, kam uzliekams nodoklis un kas attiecīgi rīkojusies,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"XVIc SADAĻA

Pārejas pasākumi, kurus piemēro sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos Eiropas Savienībai

28.p pants

1. Šā panta piemērošanai:

- "Kopiena" nozīmē 3. pantā noteikto Kopienas teritoriju pirms pievienošanās,

- "jaunas dalībvalstis" nozīmē to dalībvalstu teritoriju, kuras pievienojas Eiropas Savienībai ar 1994. gada 24. jūnijā parakstīto līgumu, kā tā katrai no šīm dalībvalstīm noteikta šīs direktīvas 3. pantā,

- "paplašināta Kopiena" nozīmē 3. pantā noteikto Kopienas teritoriju pēc pievienošanās.

2. Ja preces:

- ievestas Kopienas teritorijā vai kādā no jaunajām dalībvalstīm pirms pievienošanās dienas un,

- ievedot Kopienas vai kādas jaunās dalībvalsts teritorijā saskaņā ar pagaidu ievešanas procedūru ar pilnu atbrīvojumu no ievešanas nodevām, pakļautas kādam no 16. panta 1. punkta B. daļas a) līdz d) apakšpunktā minētajiem režīmiem vai līdzīgam režīmam kādā no jaunajām dalībvalstīm, un

- tām pirms pievienošanās dienas nav pabeigta minētā režīma procedūra,

noteikumus, kuri bijuši spēkā tad, kad uz precēm attiecināts minētais režīms, turpina piemērot pēc pievienošanās dienas, līdz ar precēm pabeidz minētā režīma procedūru.

3. Ja precēm:

- pirms pievienošanās dienas sākts piemērot kopējo tranzīta procedūru vai citu muitas tranzīta procedūru un

- turpina piemērot šo procedūru līdz pievienošanās dienai,

noteikumus, kuri bijuši spēkā tad, kad uz precēm attiecināta minētā procedūra, turpina piemērot pēc pievienošanās dienas, kamēr vien uz precēm attiecas minētais režīms.

Pirmajā ievilkumā "kopējā tranzīta procedūra" nozīmē pasākumus preču pārvadāšanai tranzītā starp Kopienu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm un starp pašām EBTA valstīm, kā to paredz 1987. gada 20. maija Konvencija par kopīgu tranzīta procedūru [2].

4. Ja tiek pierādīts, ka preces bijušas brīvā apgrozībā kādā no jaunajām dalībvalstīm vai Kopienā, par preču ievešanu 7. panta 1. punkta nozīmē uzskata:

a) preču izņemšanu, ieskaitot nelikumīgu, no pagaidu ievešanas procedūras, kura uz tām attiecināta pirms pievienošanās dienas saskaņā ar 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem;

b) preču izņemšanu, ieskaitot nelikumīgu, no viena no 16. panta 1. punkta B. daļā no a) līdz d) apakšpunktā minētajiem režīmiem vai no līdzīga režīma, kurš uz tām attiecināts pirms pievienošanās dienas saskaņā ar 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem;

c) vienas no 3. punktā minētajām procedūrām pabeigšanu, kura sākta pirms pievienošanās dienas kādā no jaunajām dalībvalstīm nolūkā piegādāt preces par atlīdzību, ko pirms šās dienas minētajā dalībvalstī veikusi kāda persona, kam uzliekams nodoklis un kas rīkojusies kā tāda;

d) jebkādas nelikumības vai pārkāpumus, kas izdarīti, izpildot vienu no procedūrām, kas minētas 3. punktā, saskaņā ar c) apakšpunkta nosacījumiem.

5. Par preču ievešanu 7. panta 1. punkta izpratnē uzskata arī to, ka pēc pievienošanās dienas kādā dalībvalstī persona, kam ir vai nav uzliekams nodoklis, izmanto preces, kuras tai pirms pievienošanās piegādātas Kopienā vai kādā no jaunajām dalībvalstīm, ar šādiem nosacījumiem:

- šo preču piegāde ir atbrīvota no nodokļa vai tā būtu bijusi atbrīvota no nodokļa vai nu saskaņā ar 15. panta 1. un 2. punktu, vai līdzīgiem noteikumiem jaunajās dalībvalstīs,

- preces nav ievestas kādā no jaunajām dalībvalstīm vai Kopienā pirms pievienošanās dienas.

6. Gadījumos, kas minēti 4. punktā, ievešanas vieta 7. panta 3. punkta izpratnē ir tā dalībvalsts, kuras teritorijā uz precēm vairs neattiecas režīms, kas uz tām attiecies pirms pievienošanās dienas.

7. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, preču ievešanu šā panta 4. un 5. daļas izpratnē beidz, nerodoties darījumam, kam uzliekams nodoklis, ja:

a) ievestās preces nosūta vai transportē ārpus paplašinātās Kopienas vai

b) ievestās preces 4. punkta a) apakšpunkta nozīmē nav transporta līdzekļi un tās nosūta vai transportē atpakaļ uz dalībvalsti, no kuras tās izvestas, personai, kura tās izvedusi, vai

c) ievestās preces 4. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir transporta līdzekļi, kas iegādāti vai ievesti pirms pievienošanās dienas saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem nodokļu uzlikšanai, kas ir spēkā kādas jauno dalībvalstu vai kādas Kopienas dalībvalsts iekšzemes tirgū, un/vai tādēļ, ka tās izved, uz tām nav attiecies atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa vai tā atmaksāšana.

Šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja transportlīdzekļi pirmo reizi izmantoti pirms 1987. gada 1. janvāra vai apmērs par ievešanu iekasējamam nodoklim ir niecīgs."

2. pants

1. Sakarā ar to, ka stājas spēkā 1994. gada Pievienošanās līgums, dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz tās spēkā stāšanās dienai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu likumu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tajā pašā dienā, kad 1994. gada Pievienošanās līgums.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Seehofer

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/5/EK (OV L 60, 3.3.1994., 16. lpp.).

[2] OV L 226, 13.8.1987., 2. lpp.

--------------------------------------------------

Augša