Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0072

Padomes Direktīva 94/72/EK (1994. gada 19. decembris), ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

OV L 337, 24.12.1994., 86./86. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 188 - 188
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 188 - 188
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 238
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 150 - 150
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 150 - 150

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/01/2013; Atcelts ar 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/72/oj

31994L0072Oficiālais Vēstnesis L 337 , 24/12/1994 Lpp. 0086 - 0086
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 5 Lpp. 0188
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 5 Lpp. 0188


Padomes Direktīva 94/72/EK

(1994. gada 19. decembris),

ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Aktu par Norvēģijas Karalistes, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un to Līgumu pielāgojumiem, kas ir Eiropas Savienības izveides pamatā [1], turpmāk tekstā — "1994. gada Pievienošanās akts", un jo īpaši tā 169. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Somijā un Zviedrijā vadītāja apliecības ir plastmasas kartes; tā kā, kamēr Kopienā tiek apspriests cits vadītāja apliecības modelis, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei būtu jāļauj turpināt izsniegt pašreizējā modeļa vadītāja apliecības līdz 1997. gada 31. decembrim; tā kā Direktīva 91/439/EEK [2] šī iemesla dēļ būtu jāgroza;

tā kā, ievērojot 1994. gada Pievienošanās līguma 2. panta 3. punktu, Eiropas Kopienas iestādes pirms iestāšanās var veikt Pievienošanās akta 169. pantā minētos pasākumus, un šādi pasākumi stājas spēkā no minētā līguma spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/439/EEK 1. panta 1. punktam pievieno šādu frāzi:"Tomēr Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste var turpināt izsniegt pašreizējā modeļa vadītāja apliecības līdz 1997. gada 31. decembrim."

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā pēc 1994. gada Pievienošanās līguma stāšanās spēkā.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Kinkel

[1] OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.

[2] OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša