EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0068

Komisijas Direktīva 94/68/EK (1994. gada 16. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm

OV L 354, 31.12.1994., 1./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 027 Lpp. 71 - 79
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 027 Lpp. 71 - 79
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 325 - 333
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 214 - 222
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 214 - 222
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 99 - 107

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/68/oj

31994L0068Oficiālais Vēstnesis L 354 , 31/12/1994 Lpp. 0001 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 27 Lpp. 0071
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 27 Lpp. 0071


Komisijas Direktīva 94/68/EK

(1994. gada 16. decembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 93/81/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 78/318/EEK (1977. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm [3], un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā Direktīva 78/318/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kura ir izveidota saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz šo direktīvu;

tā kā Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā jo īpaši paredzēts, ka katrai atsevišķajai direktīvai jāpievieno informācijas dokuments, kurā iekļauti minētās direktīvas I pielikuma attiecīgie punkti, kā arī VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai šo tipa apstiprinājumu var datorizēt;

tā kā ar Padomes Direktīvu 77/649/EEK (1977. gada 27. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 90/630/EEK [5], radīta transportlīdzekļiem vajadzīgo raksturlielumu noteikšanas procedūra;

tā kā, ņemot vērā tehnikas attīstību, ir iespējams pielāgot Direktīvu 78/318/EEK, lai testu specifikācijas un procedūras tuvinātu faktiskajiem šo ierīču darbības apstākļiem;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 78/318/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantā iekavās frāzi "Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā definētie" aizstāj ar frāzi "Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā definētie".

2. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a) pirmajā ievilkumā vārdus "I līdz V pielikuma" aizstāj ar "attiecīgo pielikumu";

b) otrajā un trešajā ievilkumā vārdus "Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē" aizstāj ar "Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē".

3. Direktīvas 3. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) pirmajā ievilkumā vārdus "I līdz V pielikuma" aizstāj ar vārdiem "attiecīgo pielikumu";

ii) otrajā ievilkumā vārdus "Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē" aizstāj ar vārdiem "Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē";

b) panta 2. punktā vārdus "Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē" aizstāj ar vārdiem "Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē".

4. Direktīvas 4. pantā "2.2." aizstāj ar "2.1.".

5. Direktīvas 5. pantā vārdus "I līdz VII pielikuma" aizstāj ar "pielikumu".

6. Pielikumu sarakstu, kā arī I, II, VI un VII pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis no 1995. gada 1. jūlija priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču dēļ nedrīkst:

- atteikt piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz transportlīdzekļa tipu vai priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces tipu vai

- aizliegt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā vai priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 78/318/EEK prasībām.

2. No 1996. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EEK tipa apstiprinājumu un

- var atteikt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

transportlīdzekļa tipam priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču dēļ, kā arī priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces tipam, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 78/318/EEK prasības.

3. Neatkarīgi no iepriekšminētā 2. punkta, rezerves sastāvdaļu gadījumā dalībvalstis turpina piešķirt priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču EEK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 78/318/EEK sākotnējo versiju, ja šādas priekšējā stikla apskalošanas ierīces:

- ir paredzētas uzstādīšanai transportlīdzekļiem, ko jau izmanto, un

- atbilst minētās direktīvas prasībām, kuras tikušas piemērotas tad, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1995. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1994. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.

[3] OV L 81, 28.3.1978., 49. lpp.

[4] OV L 267, 19.10.1977., 1. lpp.

[5] OV L 341, 6.12.1990., 20. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Pielikumu sarakstā:

———— zvaigznītes pēc I līdz V pielikuma virsrakstiem un attiecīgo zemsvītras piezīmi svītro,I pielikuma virsrakstu groza šādi: "Darbības joma, pieteikumi EEK tipa apstiprināšanai, EEK tipa apstiprinājuma piešķiršana, specifikācijas, testu metode, marķējumi, apstiprinājumu grozījumi, ražojumu atbilstība",VI pielikuma virsrakstu groza šādi: "Informācijas dokuments (transportlīdzeklis)",VII pielikuma virsrakstu groza šādi: "Informācijas dokuments (atsevišķa tehniska vienība)"; un

— saraksta beigās pievieno šādu tekstu:

"VIII pielikums: Tipa apstiprinājuma sertifikāts (transportlīdzeklis)

IX pielikums Tipa apstiprinājuma sertifikāts (atsevišķa tehniska vienība)"

.

2. Direktīvas I pielikumu groza šādi.

——————————————————————————————— Virsrakstu groza šādi:

"DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀŠANAI, SPECIFIKĀCIJAS, TESTU METODE, MARĶĒJUMI, APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI, RAŽOJUMU ATBILSTĪBA"

.

Pielikuma (2.1.) punktu svītro.

Pielikuma 2.2. līdz 2.4. punkts attiecīgi kļūst par 2.1. līdz 2.3. punktu.

Pielikuma 2.1.2. punktu (bijušo 2.2.2. punktu) groza šādi:

"2.1.2. Priekšējā stikla un tā stiprinājumu forma un izmēri, ja tie var ietekmēt redzamības laukus, uz ko attiecas IV pielikums."

Pielikuma 2.5. punktu svītro.

Pielikuma 2.6. un 2.7. punkts kļūst par 2.4. un 2.5. punktu, un vārdu

"sēdekļa atzveltne"

aizstāj ar

"torss"

.

Pielikuma 2.8. līdz 2.21. punkts kļūst par attiecīgi 2.6. līdz 2.19. punktu.

Pielikuma 2.18. punktu (bijušo 2.20. punktu) groza šādi:

"2.18. Sprausla

"Sprausla" ir ierīce, kas kalpo priekšējā stikla apskalošanas šķidruma novirzīšanai uz priekšējo stiklu."

Pielikuma 3.1.1. punktu groza šādi:

"3.1.1. Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa EEK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz tā priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm iesniedz ražotājs."

Pielikuma 3.1.2. punktu groza šādi:

"3.1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts VI pielikumā."

Svītro 3.1.2.1. līdz 3.1.2.3. punktu ieskaitot.3.1.2.4. punkts kļūst par 3.1.3. punktu.

Pielikuma 3.2.1. punktu groza šādi:

"3.2.1. Pieteikumu par EEK tipa apstiprināšanu attiecībā uz priekšējā stikla apskalošanas ierīces kā atsevišķas tehniskas vienības tipu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu iesniedz ražotājs."

Pielikuma 3.2.2. punktu groza šādi:

"3.2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts VII pielikumā."

Pielikuma 3.2.2.1. punktu svītro.Pielikuma 3.2.2.2. punkts kļūst par 3.2.3. punktu, un to groza šādi:

"3.2.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu veikšanu, iesniedz vienu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces paraugu. Nepieciešamības gadījumā tehniskais dienests var pieprasīt papildu paraugu. Uz paraugiem skaidri salasāmi un neizdzēšami jābūt pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei un tipa apzīmējumam."

Pielikuma 4. punktu groza šādi:

"4. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA"

Pielikuma (4.1.) punktu groza šādi:

"4.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EEK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un 4. panta 4. punktu."

Pielikuma (4.2.) punktu svītro.

Pielikuma 4.3., 4.3.1. un 4.3.2. punkts kļūst par 4.2., 4.2.1. un 4.2.2. punktu, un tos groza šādi:

"4.2. EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts:

4.2.1. VIII pielikumā attiecībā uz 3.1. punktā minētajiem pieteikumiem;

4.2.2. IX pielikumā attiecībā uz 3.2. punktā minētajiem pieteikumiem".

Pielikuma (4.4.) punkts kļūst par 4.3. punktu, un to groza šādi:

"4.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa vai priekšējā stikla apskalošanas ierīces tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru citam transportlīdzekļa vai priekšējā stikla apskalošanas ierīces tipam."

Pielikuma 4.4. un 4.8. punktu svītro.

Pielikuma 5.1.4. punktu groza šādi:

"5.1.4. frekvenci, kas noteikta 5.1.3. punktā, panāk, kā noteikts 6.1.1. līdz 6.1.6. un 6.1.8. punktā."

Pielikuma 5.1.7. punktu groza šādi:

"5.1.7. Ierīce darbojas 15 sekundes pēc motora noslāpšanas. Drīkst lietot automātiskas ierīces aizsardzībai pret īssavienojumu, ja iespējamas atiestatīšanas gadījumā nav jāveic darbības ar vadības ierīcēm, kas nav priekšējā stikla tīrītāja vadības ierīce. Testa procedūra un apstākļi aprakstīti 6.1.7. punktā."

Pielikuma 5.1.9.1. punktu groza šādi:

"5.1.9.1. Ja relatīvais gaisa plūsmas ātrums ir 80 % no transportlīdzekļa maksimālā ātruma, bet nepārsniedz 160 km/h, ar maksimālu biežumu darbinātas priekšējā stikla tīrīšanas ierīces turpina tīrīt 5.1.2.1. punktā noteikto laukumu tik efektīvi un tādos pašos apstākļos, kā noteikts 6.1.10.2. punktā."

Pielikuma 5.1.10. punktā pievieno šādu tekstu:

"Šī prasība neattiecas uz ierīcēm, kas dīkstāves laikā atrodas priekšējā stikla tādā daļā, kas ir aizsegts ar transportlīdzekļa detaļām (tādām kā pārsegs, instrumentu panelis u.c…)."

Pielikuma 5.2.2. punktu groza šādi:

"5.2.2. Temperatūras cikli, kas noteikti 6.2.3. un 6.2.4. punktā, neietekmē nelabvēlīgi priekšējā stikla apskalošanas ierīces darbību."

Aiz 6.1.10.1. punkta pievieno šādu jaunu 6.1.10.2. punktu:

"6.1.10.2. Ja priekšējā stikla ārējā virsma sagatavota tā, kā aprakstīts 6.1.8. un 6.1.9. punktā, priekšējā stikla apskalotāju var izmantot visos testos."

Otro teikumu 6.2.3.1. punktā groza šādi:

"Tad ierīci novieto 20 ± 2 °C apkārtējā temperatūrā, līdz ledus ir pilnībā atkusis, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk par četrām stundām."

Otro teikumu 6.2.5.1. punktā groza šādi:

"Stāvošam transportlīdzeklim, bez nozīmīgas vēja ietekmes, apskalotāja sprauslu vai sprauslas, ja tā(-s) ir regulējama(-s), notēmē uz mērķa laukumu priekšējā stikla ārējā virsmā."

Pielikuma (7.), (8.) un (9.) punktu groza šādi:

"7. MARĶĒJUMI

7.1. Uz katras priekšējā stikla apskalošanas ierīces, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam atsevišķas tehniskas vienības tipam, ir EEK tipa apstiprinājuma zīme.

7.2. Šī zīme sastāv no taisnstūra, kas ietver burtu "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1 Vācijai,

2 Francijai,

3 Itālijai,

4 Nīderlandei,

6 Beļģijai,

9 Spānijai,

11 Apvienotajai Karalistei,

13 Luksemburgai,

18 Dānijai,

21 Portugālei,

23 Grieķijai,

IRL Īrijai.

Marķējumā netālu no taisnstūra jānovieto arī "pamata apstiprinājuma numuru", kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, un pirms tā ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds ir jaunākajam būtiskajam Direktīvas 78/318/EEK tehniskajam grozījumam tajā dienā, kad piešķirts EEK tipa apstiprinājums. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00.

7.3. EEK tipa apstiprinājuma zīme jāpiestiprina priekšējā stikla apskalošanas šķidruma tvertnei tā, lai tā būtu skaidri salasāma un neizdzēšama pat tad, ja ierīce ir piestiprināta pie transportlīdzekļa.

7.4. EEK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs ir norādīts papildinājumā.

8. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

8.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

9. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

9.1. Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumus veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem."

Pielikuma (10.) un (12.) punktu svītro.

Pievieno šādu jaunu papildinājumu:

"

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

+++++ TIFF +++++

Priekšējā stikla apskalošanas ierīce ar iepriekš norādīto EEK tipa apstiprinājuma zīmi ir ierīce, kam tipa apstiprinājums saskaņā ar šo direktīvu piešķirts Spānijā (e 9) ar pamata apstiprinājuma numuru 0148. Izmantotie skaitļi ir tikai paraugs.

"

3. II pielikumu groza šādi:

— "Piemēro Padomes Direktīvas 77/649/EEK III pielikumu.";

— svītro 1. zemsvītras piezīmi.

4. Direktīvas VI un VII pielikumu svītro un aizstāj ar šādu VI un VII pielikumu:"

[1]VI PIELIKUMS

Informācijas dokuments Nr…

saskaņā ar I pielikumu Padomes Direktīvai 70/156/EEK attiecībā uz transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Padomes Direktīva 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/68/EK)

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums b:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija c:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi:

2. MASAS UN IZMĒRI e (kg un mm)

2.6. Transportlīdzekļa masa ar virsbūvi darba kārtībā vai šasijas masa ar kabīni, ja ražotājs nemontē virsbūvi (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju) o (maksimālā un minimālā masa katram variantam):

3. MOTORSPĒKS q

3.2.1.8. Maksimālā lietderīgā jauda t:… kW pie… min-1

3.2.5. Elektrosistēma

3.2.5.1. Nominālais spriegums:… V, pozitīvs/negatīvs zemējums1

3.2.5.2. Ģenerators

3.2.5.2.1. Tips

3.2.5.2.2. Nominālā jauda:… voltampēri

4. TRANSMISIJA v

4.7. Maksimālais transportlīdzekļa ātrums un pārnesuma skaitlis tā sasniegšanas brīdī (izteikts km/h) w:

9. VIRSBŪVE

9.4.1. Dati par primārajām norādes zīmēm, kas ir pietiekoši sīki identificēšanas vajadzībām, kā arī zīmju savstarpējs novietojums un novietojums attiecībā pret R punktu.

9.5.1. Priekšējais stikls

9.5.1.2. Uzstādīšanas metode:

9.5.1.4. Apstiprinājuma numurs(-i):

9.6. Priekšējā stikla tīrītājs(-i)

9.6.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem):

9.7. Priekšējā stikla apskalotājs

9.7.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem) vai, ja apstiprinājums piešķirts kā atsevišķai tehniskai vienībai, tipa apstiprinājuma numurs.

9.8. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīce

9.8.2. Maksimālais elektroenerģijas patēriņš:… kW

9.10. Iekšējā apdare

9.10.3. Sēdekļi

9.10.3.5. R punkta (x) koordinātas vai rasējums

9.10.3.5.1. Vadītāja sēdeklis

9.10.3.6. Projektētais sēdekļa atzveltnes leņķis

9.10.3.6.1. Vadītāja sēdeklis

9.10.3.7. Sēdekļa regulēšanas diapazons

9.10.3.7.1. Vadītāja sēdeklis

9.10.5. Pasažieru salona apsildīšanas sistēmas

9.10.5.3. Maksimālais elektroenerģijas patēriņš:… Kw

VII PIELIKUMS

Informācijas dokuments Nr…

attiecībā uz tipa apstiprinājumu priekšējā stikla apskalošanas ierīcēm kā atsevišķām tehniskām vienībām (Padomes Direktīva 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/68/EK)

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem), kur norādītas tās sastāvdaļas, kuras var uzstādīt motora nodalījumā.

1.2. Jebkādi lietošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi.

"

5. Pievieno šādus divus jaunus VIII un IX pielikumus:"

VIII PIELIKUMS

PARAUGS

+++++ TIFF +++++

- tipa apstiprinājumu [1]

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2]

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3]

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam, ņemot vērā Direktīvu 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/68/EK

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I iedaļa

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EEK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-s):

II iedaļa

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildinājumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes, ko var saņemt pēc pieprasījuma, satura rādītāju.

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.:…

attiecībā uz transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, ņemot vērā Direktīvu 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…

1. Papildu informācija

1.1. Stikla tīrītāji, - slotiņu skaits:

Stiklu apskalotāji, | darbības metode:tipa apstiprinājuma zīme (ja vajadzīgs): |

5. Piezīmes:

(piemēram, derīgs gan labās puses satiksmes transportlīdzekļiem, gan kreisās puses satiksmes transportlīdzekļiem).

IX PIELIKUMS

PARAUGS

+++++ TIFF +++++

- tipa apstiprinājumu [1]

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2]

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3]

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam attiecībā uz Direktīvu 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/68/EEK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I iedaļa

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - EEK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-s):

II iedaļa

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildinājumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes, ko var saņemt pēc pieprasījuma, satura rādītāju.

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.:…

par atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu priekšējā stikla apskalošanas ierīcēm, ņemot vērā Direktīvu 78/318/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/68/EK

1. Papildu informācija

1.1. Jebkādi izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi.

5. Piezīmes:

".

[1] Šajā informācijas dokumentā izmantotie punktu numuri un zemsvītras piezīmes atbilst Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā noteiktajiem.Punkti, kas neattiecas uz šo direktīvu, ir izlaisti.

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstu zīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu "?" (piem., "ABC??123??").

[8] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[1] Nevajadzīgo svītrot.

[2] Nevajadzīgo svītrot.

[3] Nevajadzīgo svītrot.

[4] Nevajadzīgo svītrot.

[5] Nevajadzīgo svītrot.

[6] Nevajadzīgo svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstu zīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu "?" (piem., "ABC??123??").

[8] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

--------------------------------------------------

Augša