Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0005

Padomes Direktīva 94/5/EK (1994. gada 14. februāris), kas papildina kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza Direktīvu 77/388/EEK — Īpašs režīms, ko piemēro lietotām mantām, mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām

OV L 60, 3.3.1994., 16./24. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 153 - 161
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 153 - 161
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 255 - 263

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/5/oj

31994L0005Oficiālais Vēstnesis L 060 , 03/03/1994 Lpp. 0016 - 0024
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0153
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0153


Padomes Direktīva 94/5/EK

(1994. gada 14. februāris),

kas papildina kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un groza Direktīvu 77/388/EEK — Īpašs režīms, ko piemēro lietotām mantām, mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā saskaņā ar 32. pantu Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienots aprēķinu pamats [3], Padomei jāpieņem Kopienas nodokļa uzlikšanas sistēma, ko piemēro lietotām mantām, mākslasdarbiem, senlietām un kolekciju priekšmetiem;

tā kā pašlaik joprojām nav attiecīgu Kopienas tiesību aktu, stāvokli vēl arvien raksturo ļoti dažādu sistēmu piemērošana, kas rada konkurences traucējumus un tirdzniecības novirzes gan iekšējā tirgū, gan dalībvalstu savstarpējā tirdzniecībā; tā kā pie šīm atšķirībām pieder arī nepietiekama saskaņotība, iekasējot Kopienas pašas resursus; tā kā tādēļ šis stāvoklis jāizbeidz tik drīz, cik vien iespējams;

tā kā Tiesa daudzos nolēmumos atzinusi, ka jāsasniedz tāda saskaņošanas pakāpe, kas ļauj Kopienas iekšējā tirdzniecībā izvairīties no divkāršas nodokļa uzlikšanas;

tā kā īpašās jomās ir būtiski paredzēt pārejas posma pasākumus, lai likumus varētu pieskaņot pakāpeniski;

tā kā iekšējā tirgū pietiekama pievienotās vērtības nodokļa mehānismu darbība nozīmē to, ka jāpieņem Kopienas noteikumi, lai izvairītos no divkāršas nodokļa uzlikšanas un nodokļa maksātāju savstarpējas konkurences traucējumiem;

tā kā attiecīgi jāgroza Direktīva 77/388/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 11. pantā

a) A daļai pievieno šādu punktu:

"4. Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, dalībvalstis, kas 1993. gada 1. janvārī nav izmantojušas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā paredzētās izvēles tiesības, ja tās izmanto B daļas 6. punktā paredzētās izvēles tiesības, var noteikt, ka darījumos, uz ko attiecas 12. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrā daļa, summa, kurai uzliek nodokli, līdzinās daļai no summas, kas noteikta saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu.

Šo daļu nosaka tā, lai pievienotās vērtības nodoklis, kas tādējādi jāmaksā, noteikti būtu vismaz 5 % no summas, kas noteikta saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu.";

b) B sadaļu papildina ar šādu punktu:

"6. Atkāpjoties no 1. līdz 4. punktam, dalībvalstis, kas 1993. gada 1. janvārī nav izmantojušas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā paredzētās izvēles tiesības, var paredzēt, ka, importējot 26.a panta A daļas a), b) un c) apakšpunktā definētos mākslasdarbus, kolekciju priekšmetus un senlietas, summa, kurai uzliek nodokli, līdzinās daļai no summas, kas noteikta saskaņā ar 1. līdz 4. punktu.

Šo daļu nosaka tā, lai pievienotās vērtības nodoklis, kas tādējādi ir jāmaksā, noteikti līdzinātos vismaz 5 % no summas, kas noteikta saskaņā ar 1. līdz 4. punktu."

2. Direktīvas 12. pantā:

a) panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) Dalībvalstis var paredzēt, ka samazināto likmi vai kādu no samazinātajām likmēm, ko tās piemēro saskaņā ar a) apakšpunkta trešo daļu, piemēro arī 26.a panta A daļas a), b) un c) apakšpunktos minēto mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu un senlietu importam.

Ja dalībvalstis izmanto šīs izvēles tiesības, tās samazināto likmi var piemērot arī mākslasdarbu piegādēm 26.a panta A daļas a) apakšpunkta nozīmē:

- ko veic darbu autors vai viņa tiesību mantinieki,

- ko neregulāri veic nodokļa maksātājs, kas nav tirgotājs nodokļa maksātājs, ja šos mākslasdarbus importējis pats nodokļa maksātājs, vai tos viņam piegādājis autors vai autora tiesību mantinieki, vai viņi ir šo nodokļa maksātāju pilnvarojuši pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības nodokli.";

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu preču importam piemēro to likmi, ko attiecīgās valsts teritorijā piemēro līdzīgu preču piegādēm."

3. Iekļauj šādu pantu:

"26.a pants

Īpašs režīms, ko piemēro lietotām mantām, mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām.

A. Definīcijas

Šajā pantā un neietekmējot citus Kopienas noteikumus:

a) mākslasdarbi ir I pielikuma a) apakšpunktā minētie priekšmeti.

Tomēr dalībvalstīm ir tiesības neuzskatīt par "mākslasdarbiem". priekšmetus, kas minēti I pielikuma a) apakšpunkta trijos pēdējos ievilkumos;

b) kolekciju priekšmeti ir I pielikuma b) apakšpunktā minētie priekšmeti;

c) senlietas ir I pielikuma c) apakšpunktā minētie priekšmeti;

d) lietotas mantas ir materiāls kustams īpašums, kas ir derīgs turpmākai lietošanai bez pārveidojumiem, vai pēc labošanas, un kas nav mākslasdarbi, kolekciju priekšmeti vai senlietas, un nav arī dārgmetāli vai dārgakmeņi, kā tos definējušas dalībvalstis;

e) tirgotājs nodokļa maksātājs ir nodokļa maksātājs, kas, veicot saimnieciskas darbības, pērk vai iegādājas savam uzņēmumam, vai pārdošanai importē lietotas mantas un/vai mākslasdarbus, kolekciju priekšmetus vai senlietas, neatkarīgi no tā, vai šis nodokļa maksātājs rīkojas savās vai kādas citas personas interesēs saskaņā ar līgumu, kas par pirkšanu vai pārdošanu paredz maksāt komisijas naudu;

f) atklātu izsoļu organizētājs ir jebkurš nodokļa maksātājs, kas, veicot saimnieciskas darbības, piedāvā preces pārdošanai atklātā izsolē, lai tās nodotu pārsolītājam;

g) atklātu izsoļu organizētāja pilnvarotājs ir persona, kas nodod preces atklātu izsoļu organizētājam saskaņā ar līgumu, kas paredz maksāt komisijas maksu par pārdošanu, kura notikusi saskaņā ar šādiem noteikumiem:

- atklātu izsoļu organizētājs piedāvā pārdodamās preces savā vārdā, bet pilnvarotāja interesēs,

- atklātu izsoļu organizētājs savā vārdā, bet sava pilnvarotāja interesēs, atklātās izsolēs nodod preces pārsolītājam.

B. Īpašs režīms tirgotājiem nodokļa maksātājiem

1. Attiecībā uz lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu un senlietu piegādēm, ko veic tirgotāji nodokļa maksātāji, dalībvalstis piemēro īpašu režīmu, lai uzliktu nodokli peļņai, ko tirgotājs nodokļa maksātājs šādi ieguvis.

2. Preču piegādes, kas minētas 1. punktā, ir lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādes tirgotājam nodokļa maksātājam Kopienā, ko veic:

- personas, kas nav nodokļa maksātāji,

vai

- cits nodokļa maksātājs, ciktāl šā cita nodokļa maksātāja preču piegādes ir atbrīvotas no nodokļa saskaņā ar 13. panta B daļas c) apakšpunktu,

vai

- cits nodokļa maksātājs, ciktāl uz šā cita nodokļa maksātāja preču piegādēm attiecas atbrīvojums no nodokļa, ko paredz 24. pants, un ciktāl šīs piegādes attiecas uz pamatlīdzekļiem,

vai

- cits tirgotājs — nodokļa maksātājs, ciktāl šā cita tirgotāja — nodokļa maksātāja preču piegādēm uzlikts pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar šo īpašo režīmu.

3. Summa, par ko, piegādājot preces, jāmaksā nodoklis un kas minēta 2. punktā, ir tirgotāja iegūtā peļņa,, no kuras atņemts pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecas uz peļņu. Šī peļņa līdzinās starpībai starp pārdošanas cenu, ko tirgotājs nodokļa maksātājs iekasējis par precēm, un iepirkuma cenu.

Šajā punktā spēkā ir šādas definīcijas:

- pārdošanas cena ir viss, kas pieder pie atlīdzības, ko tirgotājs nodokļa maksātājs ir ieguvis vai iegūs no pircēja vai trešās puses, ieskaitot ar šo darījumu tieši saistītās subsīdijas, nodokļus un maksājumus, kā arī papildu izdevumus, piemēram, komisijas maksu, iesaiņošanu, transporta un apdrošināšanas izmaksas, ko tirgotājs nodokļa maksātājs iekasē no pircēja, bet neskaitot summas, kas paredzētas 11. panta A daļas 3. punktā,

- iepirkuma cena ir viss, kas pieder pie pirmajā ievilkumā definētās atlīdzības, ko piegādātājs ir ieguvis vai iegūs no tirgotāja nodokļa maksātāja.

4. Dalībvalstis tirgotājiem nodokļa maksātājiem piešķir izvēles tiesības piemērot īpašu režīmu šādām piegādēm:

a) mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko viņi paši ir importējuši;

b) mākslasdarbiem, ko viņiem piegādājuši darbu autori vai autoru tiesību mantinieki;

c) mākslasdarbiem, ko viņiem piegādājuši nodokļa maksātāji, kas nav tirgotāji nodokļa maksātāji, ja uz šo nodokļa maksātāju piegādēm ir attiecināta samazināta likme saskaņā ar 12. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Dalībvalstis sīki izstrādā noteikumus, kā izmantot šīs izvēles tiesības, kas noteikti attiecas vismaz uz divus kalendāra gadus ilgu laiku.

Ja izmanto izvēles tiesības, tad summu, kurai uzliek nodokli, nosaka saskaņā ar 3. punktu. Piegādājot mākslasdarbus, kolekciju priekšmetus vai senlietas, ko importējis tirgotājs nodokļa maksātājs pats, iepirkuma cena, ko ņem vērā peļņas aprēķinos, līdzinās summai, kam uzliek nodokļus importējot, kuru nosaka saskaņā ar 11. panta B daļu un kam pieskaita pievienotās vērtības nodokli, kas jāmaksā vai kas samaksāts importējot.

5. Ja lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādes, uz ko attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms, veic saskaņā ar 15. pantā ietvertajiem noteikumiem, tās atbrīvo no nodokļiem.

6. Nodokļa maksātāji no nodokļiem, kas viņiem jāmaksā, nedrīkst atskaitīt maksājamo vai samaksāto pievienotās vērtības nodokli par precēm, ko viņiem piegādājis vai piegādās tirgotājs nodokļa maksātājs, ciktāl uz šo preču piegādi, ko veic tirgotājs nodokļa maksātājs, attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms.

7. Ciktāl preces izmanto tirgotāja nodokļa maksātāja piegādēm, uz ko attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms, tirgotājs nodokļa maksātājs no nodokļiem, kas viņam jāmaksā, nedrīkst atskaitīt:

a) pievienotās vērtības nodokli, kas jāmaksā vai samaksāts par mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko viņš pats importējis;

b) pievienotās vērtības nodokli, kas jāmaksā vai samaksāts par mākslasdarbiem, ko viņam piegādājuši autori vai autoru tiesību mantinieki vai kas viņiem jāpiegādā;

c) pievienotās vērtības nodokli, kas jāmaksā vai samaksāts par mākslasdarbiem, ko viņam piegādājis nodokļa maksātājs, kas nav tirgotājs nodokļa maksātājs, vai kuri viņam jāpiegādā.

8. Ja tirgotājs nodokļa maksātājs piemēro gan parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu, gan īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, tad tirgotājam nodokļa maksātājam saskaņā ar dalībvalstu izstrādātiem noteikumiem grāmatvedībā atsevišķi jāuzskaita darījumi, kas atbilst katram no šiem režīmiem.

9. Tirgotājs nodokļa maksātājs izdotajās faktūrās vai citos dokumentos, kas derīgi faktūru vietā, nevar atsevišķi uzrādīt nodokļus, kas attiecas uz tām preču piegādēm, kurām viņš piemēro īpašu peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu.

10. Lai vienkāršotu nodokļa iekasēšanas procedūru un saskaņā ar 29. pantā paredzētajām apspriedēm dalībvalstis var paredzēt, ka noteiktiem darījumiem vai noteiktu kategoriju tirgotājiem nodokļa maksātājiem, piegādājot preces, uz ko attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms, summu, kurai uzliek nodokli, nosaka katram laika posmam, par ko aprēķina nodokli, kurā tirgotājam nodokļa maksātājam jāiesniedz 22. panta 4. punktā minētā nodokļa deklarācija.

Tādā gadījumā, piegādājot preces, kurām piemēro to pašu pievienotās vērtības nodokļa likmi, summa, kurai uzliek nodokli, ir tirgotāja nodokļa maksātāja kopējā peļņa, no kā atņemts pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecas uz šo peļņu.

Kopējā peļņa ir starpība starp:

- preču piegāžu kopējo summu, uz kurām attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms un kuras attiecīgā laikā veicis tirgotājs nodokļa maksātājs; šī summa līdzinās pārdošanas cenu summai, kuras nosaka saskaņā ar 3. punktu.

un

- kopējo summu to preču iepirkumiem, kas minēti 2. punktā un kurus šajā laikā veicis tirgotājs nodokļa maksātājs; šī summa līdzinās iepirkuma cenu summai, kuras nosaka saskaņā ar 3. punktu.

Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka nodokļa maksātāji, uz ko tas attiecas, negūtu nepamatotas priekšrocības vai neciestu nepamatotus zaudējumus.

11. Tirgotājs nodokļa maksātājs jebkurai piegādei, uz ko attiecas īpašs nodokļa uzlikšanas režīms saskaņā ar 2. vai 4. punktu, var piemērot parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu.

Ja tirgotājs nodokļa maksātājs piemēro parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu:

a) piegādājot tādu mākslasdarbu, kolekcijas priekšmetu vai senlietu, ko viņš pats importējis, viņam ir tiesības no saviem maksājamiem nodokļiem atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas viņam jāmaksā vai ko viņš samaksājis, šīs preces importējot;

b) piegādājot tādu mākslasdarbu, ko viņam piegādājis autors vai autora tiesību mantinieki, viņam ir tiesības no saviem maksājamiem nodokļiem atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas viņam jāmaksā vai ko viņš samaksājis par piegādāto mākslasdarbu;

c) piegādājot tādu mākslasdarbu, ko viņam piegādājis nodokļa maksātājs, kas nav tirgotājs nodokļa maksātājs, viņam ir tiesības no saviem maksājamiem nodokļiem atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas viņam jāmaksā vai ko viņš samaksājis par piegādāto mākslasdarbu.

Šīs tiesības atskaitīt nodokli rodas, kad iekasējams kļūst nodoklis par piegādi, kurai tirgotājs nodokļa maksātājs izvēlas piemērot parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu.

C. Īpašs režīms pārdošanai atklātās izsolēs

1. Atkāpjoties no B daļas, dalībvalstis saskaņā ar šādiem noteikumiem var noteikt summu, kam uzliek nodokli lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādēm, kuras saskaņā ar līgumu, kas, pārdodot atklātā izsolē, paredz komisijas maksu, atklātu izsoļu organizētājs veic savā vārdā un:

- tādas personas interesēs, kura nav nodokļa maksātājs,

vai

- cita nodokļa maksātāja interesēs, ciktāl preču piegāde 5. panta 4. punkta c) apakšpunkta nozīmē, ko veic šis cits nodokļa maksātājs, ir atbrīvota no nodokļa saskaņā ar 13. panta B daļas c) apakšpunktu,

vai

- cita nodokļa maksātāja interesēs, ciktāl uz šā cita nodokļa maksātāja veikto preču piegādi 5. panta 4. punkta c) apakšpunkta nozīmē attiecas atbrīvojums no nodokļa, ko paredz 24. pants, un ciktāl tā attiecas uz pamatlīdzekļiem,

vai

- tirgotāja nodokļa maksātāja interesēs, ciktāl par preču piegādi 5. panta 4. punkta c) apakšpunkta nozīmē, kuru veic šis cits tirgotājs nodokļa maksātājs, ir jāmaksā nodoklis saskaņā ar īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, kas paredzēts B daļā.

2. Summa, kurai uzliek nodokli, katrā preču piegādē, kas minēta 1. punktā, ir kopējā summa, ko saskaņā ar 4. punktu pircējam faktūrā norādījis atklātu izsoļu organizētājs, no kuras atņem:

- tīro summu, ko atklātu izsoļu organizētājs samaksājis vai kas viņam jāmaksā savam pilnvarotājam un kas ir noteikta saskaņā ar 3. punktu,

un

- nodokļa summu, kas par piegādi jāmaksā atklātu izsoļu organizētājam.

3. Tīrā summa, ko atklātu izsoļu organizētājs samaksājis vai kas viņam jāmaksā savam pilvarotājam, līdzinās starpībai starp:

- preču cenu atklātā izsolē

un

- komisijas naudu, ko atklātu izsoļu organizētājs ieguvis vai kas viņam jāiegūst no sava pilnvarotāja saskaņā ar līgumu, kas paredz, ka pārdodot jāmaksā komisijas maksa.

4. Atklātu izsoļu organizētājam ir jāizdod pircējam faktūra vai dokuments, kas to aizstāj, kurā atsevišķi norāda:

- preču izsoles cenu,

- nodokļus un citus maksājumus,

- papildu izdevumus, piemēram, komisijas maksu, iepakošanas, transporta un apdrošināšanas izdevumus, ko organizētājs iekasē no preču pircēja.

Šajā faktūrā pievienotās vērtības nodokli atsevišķi uzrādīt nedrīkst.

5. Atklātu izsoļu organizētājam, kam preces nodotas saskaņā ar līgumu, kas paredz, ka jāmaksā komisijas maksa, tās pārdodot atklātā izsolē, ir jāizsniedz akts savam pilnvarotājam.

Šajā aktā jāuzskaita darījumi, kas ietilpst summā, t.i., preču izsoles cena, no kā atņemta komisijas nauda, kas iegūta vai jāiegūst no pilnvarotāja.

Tā sastādīts akts ir derīgs kā faktūra, ko pilnvarotājam, ja viņš ir nodokļa maksātājs, ir jāizsniedz atklātās izsoles organizētājam saskaņā ar 22. panta 3. punktu.

6. Atklātu izsoļu organizētājiem, kas piegādā preces saskaņā ar 1. punktā ietvertajiem noteikumiem, pagaidu uzskaites kontos jānorāda:

- no preču pircēja saņemtās vai saņemamās summas,

- preču pārdevējam izmaksātās vai izmaksājamās summas.

Šīs summas attiecīgi jāpamato.

7. Preču piegādi nodokļa maksātājam, kas ir atklātu izsoļu organizētājs, uzskata par notikušu, ja notikusi šo preču pārdošana atklātā izsolē.

D. Pārejas režīms nodokļa uzlikšanai dalībvalstu savstarpējā tirdzniecībā

Laikā, kas minēts 28.l pantā, dalībvalstis piemēro šādus noteikumus:

a) uz jaunu transportlīdzekļu piegādēm 28.a panta 2. punkta nozīmē, kas notiek saskaņā ar 28.c panta A daļu, neattiecina B un C daļā paredzēto īpašo režīmu;

b) atkāpjoties no 28.a panta 1. punkta a) apakšpunkta, lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu iegādēm, kas notiek Kopienā, neuzliek pievienotās vērtības nodokli, ja pārdevējs ir tirgotājs nodokļa maksātājs, kas attiecīgi darbojas, un ja iegādātajām precēm uzlikts nodoklis dalībvalstī, no kuras tās sūtītas vai transportētas, saskaņā ar īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, kas paredzēts B daļā, vai ja pārdevējs ir atklātu izsoļu organizētājs, kas attiecīgi darbojas, un ja iegādātām precēm ir uzlikts nodoklis dalībvalstī, no kuras tās sūtītas vai transportētas, saskaņā ar īpašo režīmu, kas paredzēts C daļā;

c) Direktīvas 28.b panta B daļu un 28.c panta A daļas a), c) un d) punktu nepiemēro preču piegādēm, par ko jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar vienu no īpašajiem režīmiem, kas paredzēti B un C daļā.".

4. Direktīvas 28. pantu papildina ar šādu punktu:

"1. a. Vēlākais līdz 1999. gada 30. jūnijam Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu importam, uz ko 1993. gada 1. janvārī attiecās atbrīvojums no nodokļa, var piemērot 11. panta B daļas 6. punktu tā, ka pievienotās vērtības nodoklis, kas jāmaksā importējot, noteikti ir vienāds ar 2,5 % no summas, ko nosaka saskaņā ar 11. panta B daļas 1. līdz 4. punktu.".

5. Direktīvas 28. panta 2. punkta e) apakšpunktam pievieno šādu daļu:

"Šo noteikumu nevar piemērot lietotu mantu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādēm, kam uzliek pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar kādu no īpašajiem režīmiem, kas paredzēti 26.a panta B un C daļā.".

6. Direktīvas 28a. panta 2. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

"b) transportlīdzekļus, kas minēti a) apakšpunktā, neuzskata par "jauniem"., ja reizē ir ievēroti abi šie noteikumi:

- tie piegādāti vēlāk nekā trīs mēnešus pēc dienas, kad sākta to izmantošana; tomēr motorizētiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas definēti a) apakšpunktā, šo laiku var pagarināt līdz sešiem mēnešiem;

- sauszemes transportlīdzekļi nobraukuši vairāk par 6000 kilometriem, kuģi nopeldējuši vairāk par 100 stundām vai lidaparāti nolidojuši vairāk par 40 stundām.

Dalībvalstis izstrādā nosacījumus, lai šos faktus varētu uzskatīt par konstatētiem.".

7. "XVIb SADAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI, KO PIEMĒRO LIETOTĀM MANTĀM, MĀKSLASDARBIEM, KOLEKCIJU PRIEKŠMETIEM UN SENLIETĀM

28.o pants

1. Dalībvalstis, kas 1992. gada 31. decembrī tirgotāju nodokļa maksātāju veiktām lietotu transportlīdzekļu piegādēm piemērojušas īpašu nodokļa režīmu, kas ir citāds nekā tie, kuri paredzēti 26.a panta B daļā, 28.l pantā minētajā laikā var turpināt piemērot šo režīmu, ciktāl tas atbilst šādiem noteikumiem vai ir pielāgots, lai tiem atbilstu:

a) īpašo režīmu piemēro tikai tādu transportlīdzekļu, kas norādīti 28.a panta 2. punkta a) apakšpunktā un ko uzskata par lietotām mantām 26.a panta A daļas d) apakšpunkta nozīmē, piegādēm, ja tās veic tirgotāji nodokļa maksātāji 26.a panta A daļas e) apakšpunkta nozīmē un uz tām attiecas īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms saskaņā ar 26.a panta B daļas 1. un 2. punktu. Uz jaunu transportlīdzekļu piegādēm 28.a panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ko veic saskaņā ar 28.c panta A daļas noteikumiem, neattiecina šo īpašo režīmu;

b) nodoklis, kas jāmaksā par katru a) apakšpunktā minēto piegādi, līdzinās tai nodokļa summai, kas būtu jāmaksā, ja šai piegādei būtu piemērojams parastais pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīms, no kuras atņemta pievienotās vērtības nodokļa summa, ko uzskata par iekļautu transportlīdzekļa iepirkuma cenā, ko maksā tirgotājs nodokļa maksātājs;

c) nodokli, ko uzskata par iekļautu transportlīdzekļa iepirkuma cenā, kuru maksā tirgotājs nodokļa maksātājs, aprēķina saskaņā ar šādu metodi:

- aprēķinā izmantojamā iepirkuma cena ir iepirkuma cena 26.a panta B daļas 3. punkta nozīmē,

- uzskata, ka šajā iepirkuma cenā, ko samaksājis tirgotājs nodokļa maksātājs, ir ietverts nodoklis, kas būtu bijis jāmaksā, ja tirgotāja nodokļa maksātāja piegādātājs uz piegādi būtu attiecinājis parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu,

- aprēķinos izmantojamā likme ir tā likme, ko 12. panta 1. punkta nozīmē piemēro dalībvalstī, ko uzskata par to, kurā tirgotājam nodokļa maksātājam ir piegādes vieta, ko nosaka saskaņā ar 8. pantu;

d) par katru a) apakšpunktā minēto piegādi maksājamais nodoklis, ko nosaka saskaņā ar b) apakšpunktu, nevar būt mazāks par nodokli, kas būtu jāmaksā, ja uz šo piegādi attiektos īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms saskaņā ar 26.a panta B daļas 3. punktu.

Lai piemērotu iepriekšminētos noteikumus, dalībvalstīm ir tiesības paredzēt to, ka peļņa nav bijusi mazāka par 10 % no pārdošanas cenas B daļas 3. punkta nozīmē, ja uz piegādi attiecināts īpašs peļņas nodokļa uzlikšanas režīms;

e) tirgotājs nodokļa maksātājs nav tiesīgs viņa izdotajās faktūrās vai citos dokumentos, kas tās aizstāj, atsevišķi norādīt nodokli, kas attiecas uz piegādēm, kurām viņš piemēro īpašo režīmu;

f) nodokļa maksātāji nav tiesīgi no nodokļa, kas viņiem jāmaksā, atskaitīt nodokli, kas jāmaksā vai ir samaksāts par lietotiem transportlīdzekļiem, ko viņiem piegādājis tirgotājs nodokļa maksātājs, ciktāl uz šo preču piegādi, ko veic tirgotājs nodokļa maksātājs, attiecas nodokļa uzlikšanas režīms saskaņā ar a) apakšpunktu;

g) atkāpjoties no 28.a panta 1. punkta a) apakšpunkta, transportlīdzekļu iegādēm Kopienā neuzliek pievienotās vērtības nodokli, ja pārdevējs ir tirgotājs nodokļa maksātājs, kas attiecīgi darbojas, un ja iegādātam lietotam transportlīdzeklim saskaņā ar a) apakšpunktu ir uzlikts nodoklis dalībvalstī, no kuras tas sūtīts vai transportēts;

h) Direktīvas 28.b panta B daļu un 28.c panta A daļas a) un d) apakšpunktu nepiemēro lietotu transportlīdzekļu piegādēm, kam nodokli uzliek saskaņā ar a) apakšpunktu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmā teikuma, Dānijas Karalistei ir tiesības 28.l pantā norādītajā laikā piemērot īpašo nodokļa uzlikšanas režīmu, kas paredzēts 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā.

3. Tā kā dalībvalstis atklātām izsolēm piemēro īpašu režīmu, kas paredzēts 26.a panta C daļā, tās šo īpašo režīmu piemēro arī lietotu transportlīdzekļu piegādēm, ko veic atklātu izsoļu organizētājs, kas saskaņā ar līgumu, kas paredz maksāt komisijas naudu, darbojas pats savā vārdā, šīs preces pārdodot atklātā izsolē tirgotāja nodokļa maksātāja interesēs, ciktāl šā otra tirgotāja nodokļa maksātāja piegādātiem lietotiem transportlīdzekļiem 5. panta 4. punkta c) apakšpunkta nozīmē nodokli uzliek saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4. Tirgotāja nodokļa maksātāja veiktām tādu mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādēm, kas viņam ir piegādātas saskaņā ar 26.a panta B daļas 2. punktu, Vācijas Federatīvajai Republikai ir tiesības līdz 1999. gada 30. jūnijam paredzēt iespēju piemērot tirgotājiem nodokļa maksātājiem vai nu īpašu režīmu, kas domāts tirgotājiem nodokļa maksātājiem, vai parasto PVN uzlikšanas režīmu saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) piemērojot īpašu režīmu, kas paredzēts tirgotājiem nodokļa maksātājiem, summu, par ko jāmaksā nodoklis, šo preču piegādēm nosaka saskaņā ar 11. panta A daļas 1., 2. un 3. punktu;

b) ciktāl preces izmanto tirgotāja nodokļa maksātāja darbībām, kam uzliek nodokli saskaņā ar a) apakšpunktu, viņam no maksājamā nodokļa atļauj atskaitīt:

- pievienotās vērtības nodokli, kas jāmaksā vai ir samaksāts par mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko viņam piegādājis vai piegādās cits tirgotājs nodokļa maksātājs, ja šā cita tirgotāja nodokļa maksātāja preču piegādēm ir uzlikts nodoklis saskaņā ar a) apakšpunktu,

- pievienotās vērtības nodokli, ko uzskata par ietvertu mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu iepirkuma cenā, kuras viņam piegādājis vai piegādās cits tirgotājs nodokļa maksātājs, ja šā cita tirgotāja nodokļa maksātāja piegādēm dalībvalstī, ko uzskata par to, kuras teritorijā atrodas šīs piegādes vieta, ko nosaka saskaņā ar 8. pantu, ir uzlikts pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, kas paredzēts 26.a panta B daļā.

Šīs tiesības atskaitīt nodokli rodas, kad nodoklis par piegādi, kam nodoklis uzlikts saskaņā ar a) apakšpunktu, kļūst iekasējams;

c) lai piemērotu šā punkta b) apakšpunkta otrā ievilkumā ietvertos noteikumus mākslasdarbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, kuru piegādei, ko veic tirgotājs nodokļa maksātājs, uzlikts nodoklis saskaņā ar a) apakšpunktu, iepirkuma cenu nosaka saskaņā ar 26.a panta B daļas 3. punktu, un nodokli, ko paredz ietvert šajā iepirkuma cenā, aprēķina ar šādu metodi:

- uzskata, ka iepirkuma cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis, kas būtu jāmaksā, ja piegādātāja peļņa, kurai uzliek nodokli, līdzinātos 20 % no iepirkuma cenas,

- aprēķinos izmantojamā likme ir likme, kas 12. panta 1. punkta nozīmē piemērojama dalībvalstī, ko uzskata par to, kuras teritorijā atrodas piegāžu vieta, ko nosaka saskaņā ar 8. pantu, ja šīm piegādēm piemēro īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu;

d) ja tirgotājs nodokļa maksātājs piemēro parasto pievienotās vērtības nodokļa uzlikšanas režīmu mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādei, ko viņam piegādājis cits tirgotājs nodokļa maksātājs, un ja precēm uzlikts nodoklis saskaņā ar a) apakšpunktu, tirgotājs nodokļa maksātājs drīkst no maksājamā nodokļa atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas norādīts b) apakšpunktā;

e) šīm preču piegādēm piemēro tās kategorijas likmes, ko piemēro 1993. gada 1. janvārī;

f) lai piemērotu direktīvas 26.a panta B daļas 2. punkta ceturto ievilkumu, 26.a panta C daļas 1. punkta ceturto ievilkumu un 26.a panta D daļas b) un c) apakšpunktu, mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādes, kam uzlikts nodoklis saskaņā ar a) apakšpunktu, dalībvalstis uzskata par piegādēm, kam uzliek pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar īpašo peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, kas paredzēts 26.a panta B daļā;

g) ja mākslasdarbu, kolekciju priekšmetu vai senlietu piegādes, kam uzlikts nodoklis saskaņā ar a) apakšpunktu, veic saskaņā ar 28.c panta A daļā paredzētajiem nosacījumiem, faktūrā, ko izdod saskaņā ar 22. panta 3. punktu, ir jābūt vizai, kurā norādīts, ka peļņas nodokļa uzlikšanai ir piemērots īpašs režīms, kas paredzēts 28.o panta 4. punktā."

8. Izņēmumu, kas paredzēts 28. panta 3. punkta e) apakšpunktā attiecībā uz 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu, svītro;

9. Svītro 32. pantu.

10. Šīs direktīvas pielikumu pievieno kā I pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis var veikt pasākumus, kas attiecas uz tiesībām atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, lai izvairītos no tā, ka attiecīgie tirgotāji nodokļa maksātāji gūst nepamatotas priekšrocības vai cieš nepamatotus zaudējumus.

3. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var jebkurai dalībvalstij atļaut ieviest konkrētus pasākumus, lai apkarotu krāpšanu, nosakot to, ka nodoklis, kas jāmaksā, piemērojot 26.a panta B daļā paredzēto peļņas nodokļa uzlikšanas režīmu, nevar būt mazāks par nodokli, kas būtu jāmaksā, ja peļņa līdzinātos noteiktiem procentiem no pārdošanas cenas. Šos procentus nosaka, ņemot vērā parasto peļņu, ko uzņēmēji gūst attiecīgā nozarē.

4. pants

1. Dalībvalstis savas pašreizējās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas pielāgo šai direktīvai.

Dalībvalstīs stājas spēkā tādi normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai tādējādi pielāgotā sistēma stātos spēkā vēlākais 1995. gada 1. janvārī.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par noteikumiem, ko tās pieņem, lai piemērotu šo direktīvu.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmas savas tiesību aktu normas, ko tās pieņem jomā, ko regulē šī direktīva.

4. Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 14. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Y. Papantoniou

[1] OV C 323, 27.12.1989., 120. lpp.

[2] OV C 201, 7.8.1989., 6. lpp.

[3] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Šajā Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/111/EEK (OV L 384, 30.12.1992., 47. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

MĀKSLASDARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

Šajā direktīvā:

a) "mākslasdarbi" ir:

- attēli, kolāžas un līdzīgas dekoratīvas plāksnes, gleznas un zīmējumi, ko pilnībā ar roku veicis mākslinieks, kas nav plāni un zīmējumi arhitektūras, inženiertehniskiem, rūpniecības, komerciāliem, topogrāfiskiem vai līdzīgiem mērķiem, ar roku dekorēti rūpniecības izstrādājumi, teātra dekorācijas, studijas foni vai līdzīgi apgleznoti audekli (muitas nomenklatūras kods 9701),

- oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas, kas ir ierobežotā skaitā autora izgatavoti novilkumi, melnbalti vai krāsaini, no vienas vai vairākām platēm, ko pilnībā ar roku veicis mākslinieks, neatkarīgi no viņa izmantotā procesa vai materiāla, bet neizmantojot nekādus mehāniskus vai fotomehāniskus procesus (muitas nomenklatūras kods 97020000),

- jebkura materiāla oriģinālskulptūras un statuetes, ar noteikumu, kas tās pilnībā ir izgatavojis mākslinieks; skulptūru lējumi, kas veikti ne vairāk kā astoņos eksemplāros un ko ir pārraudzījis mākslinieks vai viņa tiesību mantinieki (muitas nomenklatūras kods 97030000); izņēmuma kārtā gadījumos, ko nosaka dalībvalstis, līdz 1989. gada 1. janvārim izgatavotu statuešu lējumu eksemplāru skaits var pārsniegt astoņus,

- gobelēni (muitas nomenklatūras kods 58050000) un sienas tekstilijas (muitas nomenklatūras kods 63040000), kas izgatavotas ar roku darbu pēc mākslinieka oriģinālzīmējumiem, ar noteikumu, ka katra nav izgatavota vairāk kā astoņos eksemplāros,

- unikāli keramikas darbi, ko pilnībā izgatavojis un parakstījis mākslinieks,

- emaljas uz vara, kas pilnībā izstrādātas ar roku, kuru nav vairāk par astoņiem numurētiem eksemplāriem, uz kā ir mākslinieka vai studijas paraksts, kas nav juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi,

- mākslinieka fotografēti fotoattēli, ko kopējis viņš vai kas kopēti viņa pārraudzībā, parakstīti un numurēti, ne vairāk par 30 eksemplāriem, kopā skaitot visus lielumus un ierāmējumus;

b) "Papantoniu" kolekciju priekšmeti ir:

- pastmarkas vai zīmogmarkas, pasta zīmogu nospiedumi, pirmās dienas aploksnes, pasta sūtījumi ar iepriekš uzspiestu vērtszīmi un līdzīgi sūtījumi, frankēti vai, ja tie nav frankēti, tad tādi, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi un nav domāti izmantošanai par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem (muitas nomenklatūras kods 97040000);

- kolekcijas vai kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleontoloģijas, etnografijas vai numismātikas viedokļa (muitas nomenklatūras kods 97050000);

c) "senlietas" ir priekšmeti, kas vecāki par 100 gadiem un nav mākslasdarbi vai kolekciju priekšmeti (muitas nomenklatūras kods 97060000).

"

--------------------------------------------------

Augša