Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0004

Padomes Direktīva 94/4/EK (1994. gada 14. februāris), kas groza Direktīvu 69/169/EEK un Direktīvu 77/388/EEK un palielina atlaides ceļotājiem no trešām valstīm un ierobežojumus beznodokļu pirkumiem ceļojumos pa Kopienu

OV L 60, 3.3.1994., 14./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 151 - 152
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 151 - 152
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 253 - 254
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 188 - 189
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 188 - 189

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/11/2008; Iesaist. atcelta ar 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/4/oj

31994L0004Oficiālais Vēstnesis L 060 , 03/03/1994 Lpp. 0014 - 0015
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0151
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0151


Padomes Direktīva 94/4/EK

(1994. gada 14. februāris),

kas groza Direktīvu 69/169/EEK un Direktīvu 77/388/EEK un palielina atlaides ceļotājiem no trešām valstīm un ierobežojumus beznodokļu pirkumiem ceļojumos pa Kopienu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padomes 1969. gada 28. maija Direktīvas 69/169/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par ievestām precēm starptautiskos ceļojumos [4] 1. panta 1. punkts paredz atlaides attiecībā uz precēm, kas atrodas to ceļotāju personiskajā bagāžā, kuri ierodas no trešām valstīm, ar nosacījumu, ka šāda preču ievešana nav komerciāla;

tā kā kopējā vērtība precēm ar tiesībām uz šo atbrīvojumu no nodokļiem nedrīkst pārsniegt ECU 45 vienai personai; tā kā saskaņā ar Direktīvas 69/169/EEK 1. panta 2. punktu dalībvalstis var samazināt atlaidi līdz ECU 23 ceļotājiem, kas jaunāki par 15 gadiem;

tā kā jāņem vērā pasākumi par labu ceļotājiem, kurus iesaka specializētas starptautiskas organizācijas, jo īpaši Starptautiskās konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu F.3 pielikumā minētie pasākumi;

tā kā šos mērķus var sasniegt, paaugstinot atlaides;

tā kā uz ierobežotu laiku jāparedz izņēmums Vācijai, ņemot vērā saimnieciskās grūtības, ko varētu izraisīt atlaižu daudzums, jo īpaši attiecībā uz ceļotājiem, kuri iebrauc minētās dalībvalsts teritorijā pār sauszemes robežām, kuras Vāciju savieno ar valstīm, kuras nav dalībvalstis un EBTA locekles, vai ierodas no minētajām valstīm ar piekrastes kuģniecības līdzekļiem;

tā kā pastāv īpašas saites starp kontinentālo Spāniju un Kanāriju salām, Seūtu un Meliļju;

tā kā laikā, kad šī tirdzniecība ir atļauta saskaņā ar 28.k panta noteikumiem Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — kopīgu pievienotās vērtības nodokļa sistēmu kā vienotu aprēķinu pamatu [5], ir jānodrošina, ka tiek saglabāta patiesā vērtība precēm, kuras varētu tirgot beznodokļu veikalos ceļotājiem lidojumu vai jūras braucienu laikā Kopienas iekšienē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 69/169/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 1. panta 1. punktā "ECU 45" aizstāj ar "ECU 175";

2. Direktīvas 1. panta 2. punktā "ECU 23" aizstāj ar "ECU 90";

3. Direktīvas 7.b pantu aizstāj ar šādu:

"7.b pants

1. Atkāpjoties no 1. panta 1. punkta, Spānijai ar šo tiek atļauts līdz 2000. gada 31. decembrim piemērot ECU 600 atlaidi minētajām precēm, ko ieved ceļotāji no Kanāriju salām, Seūtas un Meliļjas, kuri ierodas Spānijas teritorijā, kā noteikts Direktīvas 77/388/EEK 3. panta 2. un 3. punktā.

2. Atkāpjoties no 1. panta 2. punkta, Spānijai ir tiesības samazināt minēto atlaidi līdz ECU 150 ceļotājiem, kas jaunāki par 15 gadiem."

2. pants

"a) kuru kopējā vērtība vienai personai vienā braucienā nepārsniedz ECU 90.

Atkāpjoties no 28.m panta, dalībvalstis nosaka iepriekšminētās summas ekvivalentu savā valūtā saskaņā ar Direktīvas 69/169/EEK 7. panta 2. punktu."

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie noteikumi, lai pakļautos šai direktīvai ne vēlāk kā līdz 1994. gada 1. aprīlim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis apstiprina šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Vācijas Federatīvai Republikai tiek ļauts veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakļautos šai direktīvai, līdz 1998. gada 1. janvārim attiecībā uz precēm, kuras ieved ceļotāji, kuri iebrauc Vācijas teritorijā pār sauszemes robežu, kas savieno Vāciju ar valstīm, kuras nav dalībvalstis un EBTA locekles, vai ierodas no minētajām valstīm ar piekrastes kuģniecības līdzekļiem.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 14. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Y. Papantoniou

[1] OV C 102, 14.4.1984., 10. lpp. un OV C 78, 26.3.1985., 9. lpp.

[2] OV C 46, 18.2.1985., 75. lpp. un atzinums, kas nosūtīts 1994. gada 20. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 248, 17.9.1984., 26. lpp.

[4] OV L 133, 4.6.1969., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/111/EEK (OV L 384, 30.12.1992., 47. lpp.).

[5] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/111/EEK (OV L 384, 30.12.1992., 47. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša