EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0031

Padomes Direktīva 94/31/EK (1994. gada 27. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem

OV L 168, 2.7.1994., 28./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 013 Lpp. 200 - 200
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 013 Lpp. 200 - 200
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 376 - 376
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 003 Lpp. 76 - 76
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 003 Lpp. 76 - 76

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/12/2010; Iesaist. atcelta ar 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/31/oj

31994L0031Oficiālais Vēstnesis L 168 , 02/07/1994 Lpp. 0028 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 13 Lpp. 0200
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 13 Lpp. 0200


Padomes Direktīva 94/31/EK

(1994. gada 27. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 130.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru,

tā kā, darbojoties saskaņā ar Padomes Direktīvas 75/442/EEK [3] 18. pantu izveidotajai komitejai, ir redzams, ka nav iespējams Direktīvā 91/689/EEK [4] noteiktajā termiņā izveidot saistošu bīstamo atkritumu sarakstu, bet tā kā Direktīvas 91/689/EEK īstenošana ir atkarīga no tā, vai Komisija izveidos šādu sarakstu;

tā kā ir jānodrošina Direktīvas 91/689/EEK īstenošana pēc iespējas īsā laikā;

tā kā tomēr saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu ir jāizveido Kopienas bīstamo atkritumu saraksts;

tā kā tāpēc Padomes Direktīvas 78/319/EEK (1978. gada 20. marts) par toksiskiem un bīstamiem atkritumiem [5] atcelšana jāatliek,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 91/689/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"10. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1995. gada 27. jūnijam izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju."

2. Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"11. pants

Direktīvu 78/319/EEK atceļ no 1995. gada 27. jūnija."

2. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1994. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Simitis

[1] OV C 271, 7.10.1993., 16. lpp.

[2] OV C 34, 2.2.1994., 7. lpp.

[3] OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156/EEK (OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.).

[4] OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

[5] OV L 84, 31.3.1978., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša