Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0024

Padomes Direktīva 94/24/EK (1994. gada 8. jūnijs), ar ko groza II pielikumu Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību

OV L 164, 30.6.1994., 9./14. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 013 Lpp. 194 - 199
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 013 Lpp. 194 - 199
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 370 - 375

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/24/oj

31994L0024Oficiālais Vēstnesis L 164 , 30/06/1994 Lpp. 0009 - 0014
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 13 Lpp. 0194
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 13 Lpp. 0194


Padomes Direktīva 94/24/EK

(1994. gada 8. jūnijs),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 130.s panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru,

tā kā, ņemot vērā jaunākās atziņas par putnu faunas stāvokli, būtu jāizdara grozījumi II pielikumā Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību [3];

tā kā vairākas dalībvalstis ir aicinājuši Komisiju izdarīt II/2. pielikuma grozījumus, tajā iekļaujot konkrētas putnu sugas, kuras tajās līdz šim medīt nebija atļauts;

tā kā šīs pašas direktīvas 7. panta 4. punktā ir noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai medību prakse atbilstu attiecīgo putnu sugu resursu racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas principiem;

tā kā, ņemot vērā konkrētas sugas ģeogrāfisko izplatību un populācijas lielumu dažās valstīs minētās sugas var medīt vai regulēt vietējā līmenī, tādēļ nodrošinot, ka var apstiprināt konkrētus pieprasījumus papildināt II/2. pielikumu;

tā kā attiecībā uz Itāliju no II/2. pielikuma būtu jāsvītro sugas — Limosa limosa, Limosa lapponica un Numenius arquata —, lai aizsargātu visā pasaulē apdraudēto Numenius tenuirostis sugu, kuras gan pēc uzvedības, gan pēc izskata var ļoti viegli sajaukt;

tā kā atļaut medīt II/2. pielikumā uzskaitīto sugu putnus ir tikai iespēja, ko dalībvalstis pašas vai nu drīkst, vai nu nedrīkst izmantot; tā kā tāpēc tām nav jāveic pasākumi šādai rīcībai, bet, ja tās nolemj, var tā rīkoties arī pēc dienas, kas noteikta šīs direktīvas piemērošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šīs direktīvas pielikuma tekstu aizstāj II/2. pielikumu Direktīvai 79/409/EEK.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1995. gada 30. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1994. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. Papazoi

[1] OV C 255, 2.10.1992., 5. lpp.

[2] OV C 191, 22.7.1991., 14. lpp.

[3] OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/244/EEK (OV L 115, 8.5.1991., 41. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

ANEXO II/2BILAG II/2ANHANG II/2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2BIJLAGE II/2ANEXO II/2

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

25.Cygnus olor | Cisne vulgar | Knopsvane | Höckerschwan | Βουβόκυκνος | Mute swan | Cygne tuberculé | Cigno reale | Knobbelzwaan | Cisne-vulgar |

26.Anser brachyrhynchus | Ansar piquicorto | Kortnæbbet gås | Kurzschnabelgans | Βραχυραμφμόχηνα | Pink-footed goose | Oie à bec court | Oca zamperose | Kleine rietgans | Ganso-de-bico-curto |

27.Anser albifrons | Ansar careto grande | Blisgås | Bläßgans | Ασπρομετωπόχηνα | White-fronted goose | Oie rieuse | Oca lombardella | Kolgans | Ganso-grande-de-testa-branca |

28.Branta bernicla | Barnacla carinegra | Knortegås | Ringelgans | Δακτυλιδόχηνα | Brent goose | Bernache cravant | Oca colombaccio | Rotgans | Ganso-de-faces-negras |

29.Netta rufina | Pato colorado | Rødhovedet and | Kolbenente | Ροπαλόπαπια | Red-crested Pochard | Nette rousse | Fistione turco | Krooneend | Pato-de-bico-vermelho |

30.Aythya marila | Porrón bastardo | Bjergand | Bergente | Μαριλόπαπια (γκριζόπαπια) | Scaup | Fuligule milouinan | Moretta grigia | Toppereend | Zarro-bastardo |

31.Somateria mollissima | Eider | Ederfugl | Eiderente | Πουπουλόπαπια | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend | Eider-edredão |

32.Clangula hyemalis | Havelda | Havlit | Eisente | Χιονόπαπια | Long-tailed duck | Harelde de Miquelon | Moretta codona | IJseend | Pato-de-causa-afilada |

33.Melanitta nigra | Negrón Común | Sortand | Trauerente | Μαυρόπαπια | Common Scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend | Pato-negro |

34.Melanitta fusca | Negrón especulado | Fløjlsand | Samtente | Βελουδόπαπια | Velvet Scoter | Macreuse brune | Orco marino | Grote zeeëend | Pato-fusco |

35.Buchephala clangula | Porrón osculado | Hvinand | Schellente | Κουδουνόπαπια | Goldeneye | Garrot à œil d'or | Quattrocchi | Brilduiker | Pato-olho-d'ouro |

36.Mergus serrator | Serreta mediana | Toppet skallesluger | Mittelsäger | Λοφοπρίστης | Red-breasted Merganser | Harle huppé | Smergo minore | Middelste zaagbek | Merganso-de-pequeno |

37.Mergus merganser | Serreta grande | Stor skallesluger | Gänsesäger | Χηνοπρίστης | Goosander | Harle bièvre | Smergo maggiore | Grote zaagbek | Merganso-grande |

38.Bonasa bonasia | Grévol | Hjerpe | Haselhuhn | Αγριόκοτα | Hazelhen | Gélinotte des bois | Francolino di monte | Hazelhoen | Galinha-do-mato |

39.Tetrao tetrix | Gallo lira | Urfugl | Birkhuhn | Λυροπετεινός | Black grouse | Tétras lyre | Fagiano di monte | Korhoen | Galo-lira |

40.Tetrao urogallus | Urogallo | Tjur | Auerhuhn | Αργιόκουρκος | Capercaillie | Grand Tétras | Gallo cedrone | Auerhoen | Tetraz |

41.Alectoris barbara | Perdiz moruna | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary Partridge | Perdrix gambra | Pernice sarda | Barbarijse patrijs | Perdiz-moura |

41a.Alectoris chukar | Perdiz turca | Chukarhøne | Chukarhuhn | Νησοπέρδικα | Chukar | Perdrix chukar | Coturnice orientale | Aziatische steenpatrijs | Perdiz-chukar |

42.Coturnix coturnix | Codorniz | Vagtel | Wachtel | Ορτύκι | Quail | Caille des blés | Quaglia | Kwartel | Codorniz |

43.Meleagris gallopavo | Pavo silvestre | Vildkalkun | Wildtruthuhn | Γάλος (διάνος) | Wild turkey | Dindon sauvage | Tacchino selvatico | Wilde kalkoen | Perú |

44.Rallus aquaticus | Rascón | Vandrikse | Wasseralle | Νεροκοτσέλα | Water Rail | Râle d'eau | Porciglione | Waterral | Frango-d'água |

45.Gallinula chloropus | Polla de agua | Grønbenet rørhøne | Teichhuhn | Νερόκοτα (νεροπουλάδα) | Moorhen | Poule d'eau | Gallinella d'acqua | Waterhoen | Galinha-d'água |

46.Haematopus ostralegus | Ostrero | Strandskade | Austernfischer | Στρειδοφάγος | Oystercatcher | Huîtrier pie | Beccaccia di mare | Scholekster | Ostraceiro |

47.Pluvialis apricaria | Chorlito (o pluvial) dorado | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden Plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier | Tarambola-dourada |

48.Pluvialis squatarola | Chorlito gris | Strandhjejle | Kiebitzregenpfeifer | Αργυροπούλι | Grey Plover | Pluvier argenté | Pivieressa | Zilverplevier | Tarambola-cinzenta |

49.Vanellus vanellus | Avefría | Vibe | Kiebitz | Καλημάνα | Lapwing | Vanneau huppé | Pavoncella | Kievit | Abibe-comum |

50.Calidris canutus | Correlimos gordo | Islandsk ryle | Knutt | Χοντροσκαλίδρα | Knot | Bécasseau maubèche | Piovanello maggiore | Kanoetstrandloper | Seixoeira |

51.Philomachus pugnax | Combatiente | Brushane | Kampfläufer | Ψευτομαχητής | Ruff | Chevalier combattant | Combattente | Kemphaan | Combatente |

52.Limosa limosa | Aguja colinegra | Stor kobbersneppe | Uferschnepfe | Οχθοτούρλι | Black-tailed Godwit | Barge à queue noire | Pittima reale | Grutto | Maçarico-de-bico-direito |

53.Limosa lapponica | Aguja colipinta | Lille kobbersneppe | Pfuhlschnepfe | Ακτοτούρλι | Bar-tailed Godwit | Barge rousse | Pittima minore | Rosse grutto | Fuselo |

54.Numenius phaeopus | Zarapito trinador | Lille regnspove | Regenbrachvogel | Σιγλίγουρος | Whimbrel | Courlis corlieu | Chiurlo piccolo | Regenwulp | Maçarico-galego |

55.Numenius arquata | Zarapito real | Stor regnspove | Großer Brachvogel | Τουρλίδα | Curlew | Courlis cendré | Chiurlo maggiore | Wulp | Maçarico-real |

56.Tringa erythropus | Archibebe oscuro | Sortklire | Dunkelwasserläufer | Μαυρότρυγας | Spotted Redshank | Chevalier arlequin | Totano moro | Zwarte ruiter | Perna-vemelha-escuro |

57.Tringa totanus | Archibebe común | Rødben | Rotschenkel | Κοκκινοσκέλης | Redshank | Chevalier gambette | Pettegola | Tureluur | Perna-vemelha-comum |

58.Tringa nebularia | Archibebe claro | Kvidklire | Grünschenkel | Πρασινοσκέλης | Greenshank | Chevalier aboyeur | Pantana | Groenpootruiter | Perna-verde-comum |

59.Larus ridibundus | Gaviota reidora | Hættemåge | Lachmöwe | Καστανοκεφαλόγλαρος | Black-headed Gull | Mouette rieuse | Gabbiano comune | Kokmeeuw | Guincho-comum |

59a.Larus cachinnans | Gaviota patiamarilla | Middelhavsmåge | Weißkopfmöwe | Μεσογειακός Ασημόγλαρος | Yellow-legged Gull | Goéland leucophée | Gabbiano reale a zampe gialle | Geelpootmeeuw | Gaivota-argêntea-de-pernas-amarelas |

60.Larus canus | Gaviota cana | Stormmåge | Sturmmöwe | Θυελλόγλαρος | Common Gull | Goéland cendré | Gavina | Stormmeeuw | Alcatraz-pardo |

61.Larus fuscus | Gaviota sombría | Sildemåge | Heringsmöwe | Μελανόγλαρος | Lesser black-backed Gull | Goéland brun | Gabbiano zafferano | Kleine mantelmeeuw | Gaivota-d'asa-escura |

62.Larus argentatus | Gaviota argéntea | Sølvmåge | Silbermöwe | Ασημόγλαρος | Herring Gull | Goéland argenté | Gabbiano reale | Zilvermeeuw | Gaivota-argêntea |

63.Larus marinus | Gavión | Svartbag | Mantelmöwe | Γιγαντόγλαρος | Greater black-backed Gull | Goéland marin | Mugnaiaccio | Grote mantelmeeuw | Alcatraz-comum |

64.Columba oenas | Paloma zurita | Huldue | Hohltaube | Φασσοπερίστερο | Stock Dove | Pigeon colombin | Colombella | Holenduif | Pombo-bravo |

65.Streptopelia decaocto | Tórtola turca | Tyrkerdue | Türkentaube | Δεκαοχτούρα | Collared Dove | Tourterelle turque | Tortora dal collare orientale | Turkse tortel | Rola-turca |

66.Streptopelia turtur | Tórtola común | Turteldue | Turteltaube | Τρυγόνι | Turtle Dove | Tourterelle des bois | Tortora | Tortelduif | Rola-comum |

67.Alauda arvensis | Alondra común | Sanglærke | Feldlerche | Σιταρήθρα | Skylark | Alouette des champs | Allodola | Veldleeuwerik | Laverca |

68.Turdus merula | Mirlo común | Solsort | Amsel | Κότσυρας | Blackbird | Merle noir | Merlo | Merel | Meiro-preto |

69.Turdus pilaris | Zorzal real | Sjagger | Wacholderdrossel | Κεδρότσιχλα | Fieldfare | Grive litorne | Cesena | Kramsvogel | Tordo-zomal |

70.Turdus philomelos | Zorzal común | Sangdrossel | Singdrossel | Τσίχλα | Song Thrush | Grive musicienne | Tordo bottaccio | Zanglijster | Tordo-comum |

71.Turdus iliacus | Zorzal malvis o Alirrojo | Vindrossel | Rotdrossel | Κοκκινότσιχλα | Redwing | Grive mauvis | Tordo sassello | Koperwiek | Tordo-ruivo-comum |

72.Turdus viscivorus | Zorzal charlo | Misteldrossel | Misteldrossel | Γερακότσιχλα | Mistle Thrush | Grive draine | Tordela | Grote lijster | Tordela |

72b.Sturnus vulgaris | Estornino pinto | Stær | Star | Ψαρόνι | Starling | Étourneau sansonnet | Storno | Spreeuw | Estorninho-malhado |

73.Garrulus glandarius | Arrendajo común | Skovskade | Eichelhäher | Κίσσα | Jay | Geai des chênes | Ghiandaia | Vlaamse gaai | Gaio-comum |

74.Pica pica | Urraca | Husskade | Elster | Καρακάξα | Magpie | Pie bavarde | Gazza | Ekster | Pega-rabuda |

75.Corvus monedula | Grajilla | Allike | Dohle | Κάργια | Jackdaw | Choucas des tours | Taccola | Kauw | Gralha-de-nuca-cinzenta |

76.Corvus frugilegus | Graja | Råge | Saatkrähe | Χαδαρόνια | Rock | Corbeau freux | Corvo comune | Roek | Gralha-calva |

77.Corvus corone | Corneja | Krage | Aaskrähe | Κουρούνα | Carrion crow | Corneille noire | Cornacchia | Kraai | Gralha-preta |

+ =

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas

.

+ =

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter

.

+ =

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können

.

+ =

Κράτη μέλη που δύνανται να επιτρέπουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, το κυνήγι των ειδών που απαριθμούνται

.

+ =

Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed

.

+ =

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées

.

+ =

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate

.

+ =

Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten

.

+ =

Estados-membros que podem autorizar, nos termos do n.o 3 do artigo 7.o, a caça das espécies enumeradas

.

| BelgiqueBelgie | Danmark | Deutschland | Ελλάς | España | France | Ireland | Italia | Luxembourg | Nederland | Portugal | United Kingdom |

25.Cygnus olor | | | + | | | | | | | | | |

26.Anser brachyrhynchus | + | + | | | | | + | | | | | + |

27.Anser albifrons | + | + | + | + | | + | + | | | + | | + |

28.Branta bernicla | | + | + | | | | | | | | | |

29.Netta rufina | | | | | + | + | | | | | | |

30.Aythya marila | + | + | + | + | | + | + | | | + | | + |

31.Somateria mollissima | | + | | | | + | + | | | | | |

32.Clangula hyemalis | | + | | | | + | + | | | | | + |

33.Melanitta nigra | | + | + | | | + | + | | | | | + |

34.Melanitta fusca | | + | + | | | + | + | | | | | + |

35.Buchephala clangula | | + | | + | | + | + | | | | | + |

36.Mergus serrator | | + | | | | | + | | | | | |

37.Mergus merganser | | + | | | | | + | | | | | |

38.Bonasa bonasia(Tetrastes bonasia) | | | | | | + | | | | | | |

39.Tetrao tetrix(Lyrurus tetrix) | + | | + ♂ | | | + ♂ | | + | | | | + |

40.Tetrao urogallus | | | + ♂ | | | + ♂ | | + | | | | + |

41.Alectoris barbara | | | | | + | | | + | | | | |

41a.Alectoris chukar | | | | + | | | | | | | | |

42.Coturnix coturnix | | | | + | + | + | | + | | | + | |

43.Meleagris gallopavo | | | + | | | | | | | | | |

44.Rallus aquaticus | | | | | | + | | + | | | | |

45.Gallinula chloropus | + | | | + | | + | | + | | | + | + |

46.Haematopus ostralegus | | + | | | | + | | | | | | |

47.Pluvialis apricaria | + | + | | + | | + | + | | | + | + | + |

48.Pluvialis squatarola | | + | | | | + | | | | | | + |

49.Vanellus vanellus | + | + | | + | + | + | + | + | | | | |

50.Calidris canutus | | + | | | | + | | | | | | |

51.Philomachus pugnax | | | | | | + | | + | | | | |

52.Limosa limosa | | + | | | | + | | | | | | |

53.Limosa lapponica | | + | | | | + | | | | | | + |

54.Numenius phaeopus | | + | | | | + | | | | | | + |

55.Numenius arquata | | + | | | | + | + | | | | | + |

56.Tringa erythropus | | + | | | | + | | | | | | |

57.Tringa totanus | | + | | | | + | | + | | | | + |

58.Tringa nebularia | | + | | | | + | | | | | | |

59.Larus ridibundus | + | + | + | | + | | | | | | | |

59a.Larus cachinnans | | | | | + | | | | | | | |

60.Larus canus | | + | + | | | | | | | | | |

61.Larus fuscus | | + | + | | | | | | | | | |

62.Larus argentatus | + | + | + | | + | | | | | | | |

63.Larus marinus | | + | + | | | | | | | | | |

64.Columba oenas | | | | + | + | + | | | | | + | |

65.Streptopelia decaocto | | + | + | | | + | | | | | | |

66.Streptopelia turtur | | | | + | + | + | | + | | | + | |

67.Alauda arvensis | | | | + | | + | | + | | | | |

68.Turdus merula | | | | + | | + | | + | | | + | |

69.Turdus pilaris | | | | + | + | + | | + | | | + | |

70.Turdus philomelos | | | | + | + | + | | + | | | + | |

71.Turdus iliacus | | | | + | + | + | | + | | | + | |

72.Turdus viscivorus | | | | + | + | + | | | | | + | |

72b.Sturnus vulgaris | | | | + | + | + | | | | | + | |

73.Garrulus glandarius | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | + |

74.Pica pica | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + |

75.Corvus monedula | | | | + | + | | | | | + | | + |

76.Corvus frugilegus | | | | | | + | | | | | | + |

77.Corvus corone | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + |

"

--------------------------------------------------

Augša