EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0002

Komisijas Direktīva 94/2/EEK (1994. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem

OV L 45, 17.2.1994., 1./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 249 - 270
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 249 - 270
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 3 - 25
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 3 - 25

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/11/2011; Atcelts ar 32010R1060 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/2/oj

31994L0002

Komisijas Direktīva 94/2/EEK (1994. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem

Oficiālais Vēstnesis L 045 , 17/02/1994 Lpp. 0001 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0249
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0249
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 122 - 143


Komisijas Direktīva 94/2/EEK

(1994. gada 21. janvāris),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm [1], un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā saskaņā ar Direktīvu 92/75/EEK Komisijai jāpieņem īstenošanas direktīva par sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem;

tā kā ledusskapju un saldētavu elektrības patēriņš veido būtisku daļu no Kopienas kopējā elektrības pieprasījuma; tā kā šo ierīču enerģijas patēriņa samazināšana ir būtiska;

tā kā CEN (Eiropas Standartizācijas komiteja) standarts EN 153 paredz metodi, kā mērīt ledusskapju, saldētavu un to apvienojumu enerģijas patēriņu;

tā kā Kopiena, apstiprinot savu ieinteresētību starptautiskā standartizācijas sistēmā, kas var noteikt standartus, ko lieto visi starptautiskās tirdzniecības partneri, un kas atbilst Kopienas politikas prasībām, aicina Eiropas standartu organizācijas turpināt to sadarbību ar starptautiskajām standartu organizācijām;

tā kā Eiropas Standartizācijas komiteja un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec) ir iestādes, kas atzītas par kompetentām saskaņotu standartu pieņemšanā saskaņā ar Komisijas un šo divu iestāžu 1984. gada 13. novembrī parakstītajām vispārīgajām sadarbības pamatnostādnēm; tā kā šīs direktīvas nozīmē saskaņoti standarti ir tehniski parametri (Eiropas standartu vai saskaņošanas dokuments), ko pieņēmusi CEN vai Cenelec, balstoties uz Komisijas piešķirtu atļauju (pilnvaru), saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 83/189/EEK (1983. gada 28. marts), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 92/400/EEK [3] un uz šo vispārējo pamatnostādņu pamata;

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 92/75/EEK 10. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz mājsaimniecības ledusskapjiem, saldētas pārtikas glabāšanas kamerām, pārtikas saldētavām un to apvienojumiem, ko darbina ar elektrību. Ierīces, kas var izmantot arī citus enerģijas avotus, piemēram, baterijas, nav ietvertas.

2. Šajā direktīvā prasīto informāciju izvērtē saskaņā ar 1990. gada maija standartu EN 153 vai ar saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un par kuriem dalībvalstis publicējušas valsts atsauces numurus, kas atbilst saskaņotajiem standartiem. Informāciju par trokšņa līmeni vajadzības gadījumā izvērtē saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/594/EEK [4].

3. Otrajā punktā minētos saskaņotos standartus izveido, pamatojoties uz Komisijas pilnvaru atbilstoši Direktīvai 83/189/EEK.

4. Vārdus "tirgotājs", "piegādātājs", "informācijas lapa" un "papildinformācija" lieto Direktīvas 92/75/EEK 1. panta 4. punkta nozīmē.

2. pants

1. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver:

- piegādātāja vārdu un adresi,

- vispārīgu ierīces aprakstu, pēc kura to var identificēt,

- informāciju, ieskaitot rasējumus, par modeļa dizaina pamatpazīmēm un jo īpaši elementiem, kas jūtami ietekmē tās enerģijas patēriņu,

- ziņojumus par mērījumu testiem, kas veikti saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem,

- ekspluatācijas instrukcijas, ja tādas ir.

2. Ierīces, uz ko attiecas šī direktīva, iedala IV pielikumā noteiktajās "kategorijās".

3. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētā etiķete ir tāda, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā. To izvieto ierīces ārpusē uz priekšējās vai augšējās virsmas tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma un nebūtu apslēpta.

4. Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minētās speciālās zīmes saturs un formāts atbilst šīs direktīvas II pielikumā noteiktajam.

5. Direktīvas 92/75/EEK 5. pantā paredzētajos apstākļos, un ja piedāvāšana pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu notiek ar drukāto saziņas līdzekļu, piemēram, ar katalogu preču pasūtīšanai pa pastu, palīdzību, tad šis drukātais līdzeklis ietver visu šīs direktīvas III pielikumā paredzēto informāciju.

6. Ierīces energoefektivitātes klase atbilst V pielikumā noteiktajam.

3. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus. Lai nodrošinātu, ka visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda šīs direktīvas noteiktos pienākumus.

4. pants

1. Līdz 1994. gada 31. decembrim dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties informē par to Komisiju. Tās piemēro šos noteikumus no 1995. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces veikšanas procedūru.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē 1994. gada 21. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Abel Matutes

[1] OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

[2] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[3] OV L 221, 6.8.1992., 55. lpp.

[4] OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ETIĶETE

Etiķetes noformējums

1. Etiķete atbilst šādām ilustrācijām:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Atzīmes uz etiķetes

2. Šādas atzīmes nosaka ietveramo informāciju.

Atzīmes:

I. Piegādātāja vārds vai tirdzniecības marka;

II. Piegādātāja modeļa identifikators;

III. Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar V pielikumu. Attiecīgu burtu izvieto tajā pašā līmenī kā attiecīgo bultu;

IV. Neskarot prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, ja ierīcei piešķirts "Kopienas ekomarķējums", ievērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 880/92 [1], var pievienot ekomarķējuma kopiju (ziedu). Tālāk minētā "ledusskapju/saldētavu etiķetes noformējuma pamācība" izskaidro, kā ekomarķējuma zīmi var ietvert etiķetē;

V. Enerģijas patēriņš saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem, bet izsakot kWh gadā (t.i., 24 stundas x 365);

VI. Visu to nodalījumu kopējā uzglabāšanas apjoma summa, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t.i., ekspluatācijas temperatūra > – 6 °C);

VII. Visu to saldētas pārtikas glabāšanas nodalījumu uzglabāšanas apjoma summa, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t.i., ekspluatācijas temperatūra < – 6 °C);

VIII. Saldētas pārtikas glabāšanas nodalījumu zvaigznīšu apzīmējums saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem. Ja šim nodalījumam nepiešķir zvaigznītes, šo vietu atstāj tukšu;

IX. Vajadzības gadījumā troksnis, ko mēra saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK.

NB:

iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ir ietverti VI pielikumā.

Drukāšana

3. Etiķetes izskatu nosaka šādi:

+++++ TIFF +++++

Izmantotās krāsas.

CMYK: ciāna, koši sarkana, dzeltena, melna.

Piemērs: 07X0: 0 % ciāna, 70 % koši sarkana, 100 % dzeltena, 0 % melna.

Bultas:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Kontūras krāsa X070.

Viss teksts ir melns. Fons ir balts.

Pilnīga drukāšanas informācija ietverta "ledusskapju/saldētavu etiķetes noformējuma pamācībā" pieejamā formā:

The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances

Directorate-General for Energy DG XVII,

Commission of the European Communities,

200 Rue de la Loi,

B-1049 Brussels.

[1] OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

SPECIĀLĀ ZĪME

Speciālā zīme ietver šādu informāciju. Informāciju var sniegt tabulas veidā, kas aptver vairākas viena piegādātāja piegādātas ierīces; šajā gadījumā informāciju sniedz noteiktajā kārtībā vai ietver ierīces aprakstā:

1. Piegādātāja vārds vai tirdzniecības zīme;

2. Piegādātāja modeļa identifikators;

3. Ierīces veids.

Kategorija | Apraksts speciālajā zīmē |

1 | Pieliekamais ledusskapis |

2 | Ledusskapis/dzesētājs |

3 | Ledusskapis |

4 | Ledusskapis |

5 | Ledusskapis |

6 | Ledusskapis |

7 | Ledusskapis/saldētava |

8 | Vertikāla saldētava |

9 | Horizontāla saldētava |

| 10. kategorijas ierīcēm piegādātājs var izvēlēties ierīces veida aprakstu |

4. Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts V pielikumā, kas izteikta kā "energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākā) līdz G (neefektīvākā)". Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākā) līdz G (neefektīvākā).

5. Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir piešķirts "Kopienas ekomarķējums" saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 880/92, šo informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir "Kopienas ekomarķējums" un ierakstā ietver ekomarķējuma (zieda) kopiju. Šie noteikumi neierobežo prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu.

6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem, bet izsakot kWh gadā (t.i., 24 stundas x 365), kas apzīmēts kā "enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, balstoties uz 24 stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās izvietojuma."

7. Saldētas pārtikas glabāšanas nodalījuma (5 °C) uzglabāšanas apjoms saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem, izņemot 8. un 9. klasi.

8. Saldētas pārtikas glabāšanas nodalījuma uzglabāšanas apjoms saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem, izņemot 1., 2. un 3. klasi. 3. klases ierīcēm — "ledus kastes" apjoms.

7. un 8 . Katra nodalījuma apjomu 2. un 10. klasei uzskaita saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem.

9. Saldētas pārtikas glabāšanas nodalījuma zvaigznīšu atzīme, ja tāda ir, saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem.

10. Atzīmi "neapsarmo" var ietvert, ja tas atbilst 1. panta 2. punkta standartos minētajām definīcijām.

11. "Enerģijas padeves pārtraukšanas drošs Z h", kas definēts kā "temperatūras paaugstināšanās laiks" saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem.

12. "Saldēšanas jauda" kg/24 h saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem.

13. "Klimata klase" saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem. Ja ierīcei ir "mērenā" klimata klase, šo var izlaist.

14. "Troksnis", ko vajadzības gadījumā mēra saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK.

Ja ierīcei ir nodalījumi, kas nav atsevišķi svaigas pārtikas nodalījumi un atsevišķi saldētas pārtikas nodalījumi, tad 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. var pievienot papildu rindas, lai ietvertu informāciju par šiem nodalījumiem. Šajā gadījumā nodalījumu nosaukumi un uzskaites kārtība ir konsekventa. Ja paredzētā nodalījuma temperatūra neatbilst zvaigznīšu apzīmējumu sistēmai vai svaigas pārtikas nodalījuma standarta temperatūrai (5 °C), uzrāda šo paredzēto temperatūru.

Etiķetē ietverto informāciju var sniegt etiķetes kopijas veidā — krāsainu vai melnbaltu. Šajā gadījumā jāietver arī papildinformācija, kas ietverta tikai speciālajā zīmē.

Piezīme:

iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti VI pielikumā.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PASŪTĪŠANA PA PASTU UN CITA VEIDA PĀRDOŠANA NO ATTĀLUMA

Katalogi pasūtīšanai pa pastu un citi šīs direktīvas 2. panta 5. punktā ietvertie drukātie saziņas līdzekļi ietver šādu informāciju, kas sniegta noteiktajā kārtībā:

1. Energoefektivitātes klase (II pielikums, 4. punkts);

2. Enerģijas patēriņš (II pielikums, 6. punkts);

3. Svaigas pārtikas glabāšanas nodalījuma apjoms (II pielikums, 7. punkts);

4. Saldētas pārtikas glabāšanas nodalījuma apjoms (II pielikums, 8. punkts);

5. Zvaigznīšu atzīme (II pielikums, 9. punkts);

6. Troksnis (II pielikums, 14. punkts).

Ja sniedz citu informāciju, kas ietverta preces informācijas zīmē, tai jābūt II pielikumā noteiktajā veidā un to ietver iepriekšminētajā sarakstā kārtībā, kas noteikta speciālajai zīmei.

Iepriekšminētās informācijas drukāšanas izmērs un fonts ir skaidri salasāms.

Piezīme:

iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti VI pielikumā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

KATEGORIJAS

Ierīces, uz ko attiecas šī direktīva, iedala šādās "kategorijās":

1. Mājsaimniecības ledusskapji bez zemas temperatūras nodalījumiem;

2. Mājsaimniecības ledusskapji/dzesētāji ar nodalījumiem 5 °C un/vai 10 °C;

3. Mājsaimniecības ledusskapji ar zemas temperatūras nodalījumiem bez zvaigznīšu atzīmēm;

4. Mājsaimniecības ledusskapji ar zemas temperatūras nodalījumiem *;

5. Mājsaimniecības ledusskapji ar zemas temperatūras nodalījumiem **;

6. Mājsaimniecības ledusskapji ar zemas temperatūras nodalījumiem ***;

7. Mājsaimniecības ledusskapji/saldētavas ar zemas temperatūras nodalījumiem *(***);

8. Mājsaimniecības pārtikas saldētavas, vertikālas;

9. Mājsaimniecības pārtikas saldētavas, horizontālas;

10. Mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas ar vairāk nekā divām durvīm vai citas ierīces, kas nav minētas iepriekš.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE

Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar sekojošo 1. tabulu.

1. tabula

Energoefektivitātes indekss: I | Energoefektivitātes klase |

I < 55 | A |

55 ≤ I <75 | B |

75 ≤ I <90 | C |

90 ≤ I <100 | D |

100 ≤ I <110 | E |

110 ≤ I <125 | F |

125 ≤ I | G |

Kur:

"energoefektivitātes indekss" (izteikts procentos) = ierīces gada enerģijas patēriņš [1]/ierīces standarta gada enerģijas patēriņš,

"ierīces standarta gada enerģijas patēriņš" (izteikts kWh/gadā) = M x noregulētais apjoms + N

un

noregulētais apjoms (izteikts litros) = svaigas pārtikas glabāšanas nodalījuma apjoms + Ω x saldētas pārtikas glabāšanas nodalījuma apjoms.

M, N un Ω vērtības iegūst no 2. tabulas.

2. tabula

Ierīces klase | Ω | M | N |

1.Pieliekamais ledusskapis | — | 0,233 | 245 |

2.Ledusskapis/dzesētājs | 0,75 [2] | 0,233 | 245 |

3.Ledusskapis bez zvaigznītēm | 1,25 | 0,233 | 245 |

4.Ledusskapis * | 1,55 | 0,643 | 191 |

5.Ledusskapis ** | 1,85 | 0,450 | 245 |

6.Ledusskapis *** | 2,15 | 0,657 | 235 |

7.Ledusskapis/saldētava *(***) | [4] | 0,777 | 303 |

8.Vertikālā saldētava | 2,15 [3] | 0,472 | 286 |

9.Horizontālā saldētava | 2,15 [3] | 0,446 | 181 |

10.Vairākdurvju vai citas ierīces | [4] | [5] | [5] |

3. tabula

Aukstākā nodalījuma temperatūra | Ekvivalenta klase | M | N |

> – 6 oC | 1./2./3. Pieliekamais ledusskapis/ledusskapis bez zvaigznītēm/ledusskapis/dzesētājs | 0,233 | 245 |

≤ – 6 oC * | 4.Ledusskapis (*) | 0,643 | 191 |

≤ – 12 oC ** | 5.Ledusskapis (**) | 0,450 | 245 |

≤ – 18 oC *** | 6.Ledusskapis (***) | 0,657 | 235 |

≤ – 18 oC * (***) ar saldēšanas iespēju | 7.Ledusskapis/saldētava *(***) | 0,777 | 303 |

[1] Saskaņā ar I pielikuma V atzīmi.

[2] Ledusskapjiem/dzesētājiem noregulētais apjoms = svaigas pārtikas glabāšanas nodalījums + Ω x dzesētāja (10 oC) nodalījuma apjoms (izteikts litros).

[3] "Neapsarmojošām" ierīcēm, kā noteikts II pielikuma 10. punktā, šo indeksu palielina par provizorisko koeficientu 1,2, piešķirot vērtību 2,58. (Tā ņem vērā mērīšanas metodes iespējamu ietekmēšanu, kas neievēro ledus uzkrāšanās trūkumu "neapsarmojošām" ierīcēm. Praktiskā izmantošanā uzkrāšanās nedaudz palielinās "parasto" ierīču patēriņu.)

[4] Noregulēto apjomu AV aprēķina pēc formulas:AV = ∑ 25−TC20 × VC × FCvisi nodalījumi,kur Tc ir plānotā temperatūra (oC) katram nodalījumam, Vc ir katra nodalījuma apjoms (litros) un Fc ir koeficients, kas ir vienāds ar 1,2 "neapsarmojošiem" nodalījumiem un 1 — citiem nodalījumiem.

[5] Šīm ierīcēm vērtības M un N nosaka pēc zemākās temperatūras nodalījuma temperatūras un zvaigznīšu apzīmējuma.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

ETIĶETĒ UN SPECIĀLAJĀ ZĪMĒ LIETOJAMO TERMINU TULKOJUMS

Iepriekš minēto angļu terminu ekvivalenti citās Kopienas valodās ir šādi:

Atzīme | | | ES | DA | DE | EL | ΕΝ | FR | IT | NL | PT |

Etiķete | Speciālā zīme | Pasūtījums pa pastu |

I pielikums | II pielikums | III pielikums |

+++++ TIFF +++++

| | | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia |

I | | | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante |

II | | | Modelο | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo |

+++++ TIFF +++++

| | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Eficiente |

+++++ TIFF +++++

| | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Μη αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Ineficiente |

| 3 1. kategorija | | Frigorífico sin compartimento de baja temperatura | Køleskab uden frostboks | Kühlgerät | Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών | Larder fridge | Réfrigérateur sans compartiment à basse température | Frigorifero senza scomparti a bassa temperature | Koelkast zonder vriesvak | Frigorífico sem compartimento de baixa temperatura |

| 2. kategorija | | Frigorífico -bodega | Køle-svaleskab | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach | Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως | Refrigerator/chiller | Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement | Frigorifero con scomparti cantina | Koel-kelderkast | Frigorífico-garrafeira |

| 3. līdz 6. kategorija | | Frigorífico | Køleskab | Kühlgerät | Ψυγείο | Refrigerator | Réfrigérateur | Frigorifero | Koelkast met vriesvak | Frigorífico |

| 7. kategorija | | Frigorífico -congelador | Køleskab/Fryser | Kühl-Gefrier-kombination | Ψυγείο/καταψύκτης | Fridge/freezer | Réfrigérateur/congélateur | Frigo/Congelatore | Koel-vrieskast | Frigorífico/congelador |

| 8. kategorija | | Congelador vertical | Fryseskab | Gefrierschrank | Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου | Upright freezer | Congélateur armoire | Congelatore verticale | Diepvrieskast | Congelador vertical |

| 9. kategorija | | Congelador tipo arcón | Kummefryser | Gefriertruhe | Καταψύκτης οριζόντιου τύπου | Chest freezer | Congélateur coffre | Congelatore orizzontale | Diepvrieskist | Congelador horizontal (arca) |

| 5 | 1 | Clase de efi-ciencia energética… en una escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) έως το G (μη αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente) |

V | 6 | 2 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Χρήση ενέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia |

V | 6 | 2 | kWh/año | kWh/år | kWh/Jahr | kWh ανά έτος | kWh per year | kWh par an | kWh/anno | kWh per jaar | kWh/ano |

V | 6 | 2 | Sobre la base del resultado obtenido en 24 h en condiciones de ensayo normalizadas | På grundlag af tandardtest | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών επί 24ωρο | Based on standard test results for 24 h | Sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per 24 ore | Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest gedurende 24 uur | Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 h |

| 6 | 2 | El consume real depende de las condiciones de utilización del aparato y de su localización | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes, og hvor det anbringes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι τοποθετημένη η συσκευή | Actual consumption will depend on how the appliance is used and where it is located | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil | II consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato | Werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het staat | O consumo real varia com as condições de utilização do aparelho e com a sua localização |

VII | 7 | 3 | Volumen alimentos frescos 1 | Rumfang af kølerum 1 | Nutzinhalt Kühlteil 1 | Νωπές τροφές σε λίτρα | Fresh food volume 1 | Capacité de denrées fraiches 1 | Scomparto alimenti freschi 1 | Inhoud koelruimte 1 | Volume de alimentos fescos l |

VIII | 8 | 4 | Volumen alimentos congelados 1 | Rumfang af frostrum 1 | Nutzinhalt Gefrierteil 1 | Κατεψυγμένες τροφές σε λίτρα | Frozen food volume 1 | Capacité de denrées congelées 1 | Scomparto alimenti congelati 1 | Inhoud vriesruimte 1 | Volume de alimentos congelados 1 |

| 10 | | Sin escarcha | Frostfri | No frost | Αυτόματη απόψυξη | No frost | Froid ventilé | Tipo ventilato (Frost free) | Zelfontdooiend | Frio ventilado |

| 11 | | Autonomía…h | Sikkerhed ved strømafbrydelse… t | Lagerzeit bei Störung… h | Αυτονομία σε ώρες | Powercut safe… h | Autonomie de… h | Autonomia di conservazione senza energia elettrica… h | Conserveringsduur bij stroomuitval… uur | Autonomia…h |

| 12 | | Capacidad de congelación kg/24 h | Indfrysningskapacitet kg/24 h | Gefriervermögen | kg/24 h Ψυκτική ισχύς | (Kg/24o)Qo) Freezing capacity kg/24 h | Charge (en kg/24 h) | Potere di congelamento Kg/24 h | Vriesvermogen Kg/24 uur | Capacidade de congelação kg/24 horas |

| 13 | | | | subnormal | Κάτω της ηπίας | Sub-normal | | | | |

| 13 | | Templado | tempereret | normal | Ήπια | Temperate | Tempéré | Temperata | Gematigd | Temperada |

| 13 | | Subtropical | subtropisk | subtropisch | Υποτροπική | Subtropical | Subtropical | Subtropicale | Subtropisch | Subtropical |

| 13 | | Tropical | tropisk | tropisch | Τροπική | Tropical | Tropical | Tropicale | Tropisch | Tropical |

IX | 14 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος (dB(A) ανά 1 pW) | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore dB(A) relpW | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nível de ruído dB(A) re 1 pW |

+++++ TIFF +++++

| | | Ficha de información detallada en los folietos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες Περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha porme-norizada em folheto do produto |

+++++ TIFF +++++

| | | Norma EN 153 mayo 1990 | Standard: EN 153 af maj 1990 | Norm EN 153 Ausgabe Mai 1990 | Προδιαγραφές του ΕΝ 153 Μαίου 90 | Norm EN 153 May 1990 | Norme EN 153, mai 1990 | Norma EN 153 Maggio 1990 | Norm EN 153 mei 1990 | Norma EN 153, Maio de 1990 |

+++++ TIFF +++++

| | | Directive sobre etiquetado de refrigeradores 94/2/CE | Direktiv om energimærkning af kølemøbler 94/2/EF' | Kühlgeräte-Richtlinie 94/2/EG | Κοινοτική οδηγία προδια γραφών 94/2/ΕΚ για ψυγεία | Refrigerator Label Directive 94/2/EC | Directive 94/2/CE relative à l'étiquetage des réfrigérateurs | Direttiva 94/2/CE relativa all'etichettatura dei frigoriferi | Richtlijn Etikettering koelkasten 94/2/EG | Directiva 94/2/CE relativa à etiquetagem de aparelhos frigoríficos |

--------------------------------------------------

Augša