EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0086

Komisijas Direktīva 93/86/EEK (1993. gada 4. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas

OV L 264, 23.10.1993., 51./52. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 44 - 45
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 44 - 45
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 246 - 247
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 013 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 5 - 6

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/86/oj

31993L0086Oficiālais Vēstnesis L 264 , 23/10/1993 Lpp. 0051 - 0052
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0044
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0044


Komisijas Direktīva 93/86/EEK

(1993. gada 4. oktobris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK [2], un jo īpaši tās 18. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 91/157/EEK (1991. gada 18. marts) par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas [3], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā būtu jāievieš Direktīvas 91/157/EEK 4. pantā paredzētās iezīmēšanas sistēmas sīki izstrādāti noteikumi;

tā kā ierīces nav jāiezīmē, jo Direktīvas 91/157/EEK II pielikumā ierīcēm, no kurām patērētājs nevar viegli izņemt bateriju vai akumulatoru, ir paredzēta īpaša informācijas kārtība;

tā kā ir vajadzīgs simbols, kas skaidri norāda, ka baterijas vai akumulatori, uz kuriem attiecas Direktīva 91/157/EEK, būtu jāsavāc atsevišķi no citiem mājturības atkritumiem;

tā kā šā simbola lietojumam uz baterijām un akumulatoriem, uz ko attiecas Direktīva 91/157/EEK, jābūt aizsargātam;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja Kopienas tiesību aktu, kuri attiecas uz atkritumiem, pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Ar šo direktīvu ievieš sīki izstrādātus iezīmēšanas sistēmas noteikumus, kas paredzēti 4. pantā Direktīvā 91/157/EEK attiecībā uz baterijām un akumulatoriem, uz ko attiecas minētā direktīva un kas Kopienā izgatavoti pārdošanai, importēti Kopienā 1994. gada 1. janvārī vai vēlāk.

2. Baterijas un akumulatorus, kas minēti 1. punktā, līdz 1995. gada 31. decembrim var laist tirgū bez 2. un 3. pantā paredzētajiem simboliem, ja tie ir Kopienā ražoti vai ievesti līdz 1994. gada 1. janvārim.

2. pants

Simbolā, kas norāda uz atsevišķu savākšanu, viena no apgāžot izberamām atkritumu tvertnēm uz riteņiem ir pārsvītrota ar krustu, kā parādīts zemāk.

+++++ TIFF +++++

Lēmumu par tā simbola izvēli, kas jālieto uz baterijām un akumulatoriem, uz kuriem attiecas Direktīva 91/157/EEK, pieņem persona, kas atbild par iezīmēšanu, kā aprakstīts šīs direktīvas 5. pantā. Šo divu simbolu lietojumam ir līdzvērtīgs statuss visā Kopienā. Dalībvalstis informē sabiedrību par abu simbolu nozīmi un piešķir tiem vienlīdzīgu statusu savos noteikumos par baterijām un akumulatoriem, uz ko attiecas Direktīva 91/157/EEK. Kāda simbola lietojums nedrīkst būt patvaļīgas diskriminācijas vai slēpta ierobežojuma līdzeklis tirdzniecībā starp dalībvalstīm.

3. pants

Simbols, kas norāda smago metālu saturu, ir attiecīgā metāla ķīmiskais simbols – Hg, Cd vai Pb – atkarībā no attiecīgās baterijas vai akumulatora veida atbilstīgi aprakstam Direktīvas 91/157/EEK I pielikumā.

4. pants

1. Simbols, kas aprakstīts 2. pantā, aizņem 3 % no baterijas vai akumulatora lielākās sānu virsmas laukuma, nepārsniedzot maksimālos 5 x 5 cm izmērus. Uz cilindriskiem elementiem simbols aizņem 3 % no puses baterijas vai akumulatora virsmas laukuma, nepārsniedzot maksimālos 5 x 5 cm izmērus.

Ja baterijas vai akumulatora izmēri ir tādi, ka simbols būtu mazāks par 0,5 x 0,5 cm, baterija vai akumulators nav jāiezīmē, bet simbolu, kura izmēri ir 1 x 1 cm, uzdrukā uz iepakojuma.

2. Simbolu, kas minēts 3. pantā, uzdrukā zem simbola, kas minēts 2. pantā. Tas aizņem laukumu, kura izmēri ir vismaz viena ceturtdaļa no šā panta 1. punktā aprakstītā simbola izmēriem.

3. Simbolus uzdrukā saredzami, salasāmi un neizdzēšami.

5. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka iezīmēšana atbilst šīs direktīvas noteikumiem un ka to izdara izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts attiecīgajā dalībvalstī, vai persona, kas atbild par bateriju vai akumulatoru laišanu attiecīgās dalībvalsts tirgū.

6. pants

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā izpildītu visus šīs direktīvas noteikumus, īpaši, ciktāl tie attiecas uz 2. un 3. pantā minēto simbolu ievērošanu. Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas piemērojamas par to pasākumu pārkāpumiem, kurus veic, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai; šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām, un tām jābūt vērstām uz atturēšanu no pārkāpumiem.

7. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai vēlākais līdz 1993. gada 31. decembrim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis paredz šādas atsauces pievienošanas procedūru.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Yannis Paleokrassas

[1] OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp.

[2] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[3] OV L 78, 26.3.1991., 38. lpp.

--------------------------------------------------

Augša