EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0008

Komisijas Direktīva 93/8/EEK (1993. gada 15. marts), ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrācijas pārbaudei, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

OV L 90, 14.4.1993., 22./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 16 - 19
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 16 - 19
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 178 - 181
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 178 - 181
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 21 - 24

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/8/oj

31993L0008

Komisijas Direktīva 93/8/EEK (1993. gada 15. marts), ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrācijas pārbaudei, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

Oficiālais Vēstnesis L 090 , 14/04/1993 Lpp. 0022 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0016
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0016
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 21 - 24


Komisijas Direktīva 93/8/EEK

(1993. gada 15. marts),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrācijas pārbaudei, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne tikai vajadzīgi, bet arī obligāti, lai sasniegtu iekšējā tirgus mērķus; tā kā šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt individuāli; tā kā turklāt to sasniegšana Kopienas līmenī ir jau paredzēta ar Direktīvu 89/109/EEK;

tā kā Komisijas 1990. gada 23. februāra Direktīvā 90/128/EEK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [2], un kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu 92/39/EEK [3], ir paredzēta iespēja veikt migrācijas testus vai nu ar pārtikas produktiem, vai ar pārtikas produktu aizstājējiem, turpretim Padomes Direktīvā 82/711/EEK [4] prasīts, lai migrācijas testi tiktu veikti tikai ar pārtikas produktu aizstājējiem, ja vien oficiāli nepieņem tādu analīzes metodi, kas dod iespēju noteikt sastāvdaļu iekļuvi pārtikas produktos; tā kā šī neatbilstība var ietekmēt šo direktīvu pareizu piemērošanu, un tādēļ tā ir jānovērš;

tā kā sakarā ar mikroviļņu krāšņu arvien plašāku izmantojumu ir jānosaka jauni specifiski testa izpētes apstākļi;

tā kā, lai novērstu esošās neatbilstības, ir jāatceļ dalībvalstīm dotā iespēja pieņemt savus valsts noteikumus par testēšanu augstā temperatūrā;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 82/711/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 2. un 3. pantu aizstāj attiecīgi ar šādiem:

"2. pants

Līmeņi, kas raksturo 1. pantā minēto materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu vispārējo un specifisko migrāciju uz pārtikas produktiem vai pārtikas produktu aizstājējiem vai to virsmas, nevar pārsniegt limitus, kas noteikti Komisijas Direktīvā 90/128/EEK [5] vai kādā citā attiecīgā direktīvā.

3. pants

1. To, vai ir ievēroti limiti, kas noteikti sastāvdaļu migrācijai uz pārtikas produktiem, pārbauda visekstrēmākajos laika un temperatūras apstākļos, ko var paredzēt to reālā izmantojumā.

To, vai ir ievēroti limiti, kas noteikti sastāvdaļu migrācijai uz pārtikas produktu aizstājējiem, pārbauda, izmantojot konvencionālus migrācijas testus, kuru pamatnoteikumi ir noteikti šīs direktīvas pielikumā.

2. a) Tomēr, ja kāda dalībvalsts konstatē, pamatojoties uz jauniem datiem vai pārmaiņām esošajos datos pēc šīs direktīvas pieņemšanas, ka kādam plastmasas materiālam vai izstrādājumam šajā pielikumā paredzētie pamatnoteikumi attiecībā uz migrācijas testiem ir nepiemēroti tehnisku apsvērumu dēļ vai tādēļ, ka faktiskie izmantošanas apstākļi būtiski atšķiras no šā pielikuma tabulā paredzētajiem testa apstākļiem, šī dalībvalsts var pārtraukt šajā pielikumā paredzēto pamatnoteikumu piemērošanu savas valsts teritorijā un vienīgi konkrētajā gadījumā un atļaut piemērot atbilstīgākus noteikumus. Dalībvalsts par to tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, norādot uz sava lēmuma iemesliem.

b) Komisija pēc iespējas drīz izskata iemeslus, uz ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts, un apspriežas ar dalībvalstīm Pastāvīgajā pārtikas produktu komitejā, un tad tūlīt sniedz savu atzinumu, un, ja nepieciešams, groza šo direktīvu. Šajā gadījumā tā dalībvalsts, kas ir pieņēmusi labāk atbilstīgus pamatnoteikumus, var tos saglabāt, kamēr minētie grozījumi stājas spēkā."

2. Pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai līdz 1994. gada 1. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin bangemann

[1] OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp.

[2] OV L 75, 21.3.1990., 19. lpp., labojumi izdarīti ar OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.

[3] OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.

[4] OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp.

[5] OV L 75, 21.3.1990., 19. lpp., grozījumi izdarīti ar OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

PAMATNOTEIKUMI, KAS IR JĀIEVĒRO, PĀRBAUDOT MIGRĀCIJU UZ PĀRTIKAS PRODUKTU AIZSTĀJĒJIEM

Migrāciju uz pārtikas produktu aizstājējiem nosaka, izmantojot šā pielikuma I nodaļā noteiktos pārtikas produktu aizstājējus un tādos testa apstākļos, kas ir paredzēti šā pielikuma II nodaļā. Tomēr migrācijas noteikšana ir jāveic vienīgi ar pārtikas produktu aizstājēju(iem) un tādos testa apstākļos, kurus konkrētajā gadījumā var uzskatīt par visnesaudzīgākajiem konkrētajā pārbaudes gadījumā.

I NODAĻA

Pārtikas aizstājēji

1. Vispārējs gadījums: plastmasasmateriāli un izstrādājumi, kam paredzēts nonākt saskarē ar visu veidu pārtikas produktiem

Testus veic, izmantojot visus turpmāk minētos pārtikas aizstājējus, katram aizstājējam ņemot jaunu plastmasas materiāla vai izstrādājuma testa paraugu:

- destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (= A aizstājējs),

- % etiķskābe (masa/tilp.) ūdens šķīdumā (= B aizstājējs),

- % etanols (etilspirts) (V/V) ūdens šķīdumā (= C aizstājējs),

- rektificētā olīveļļa [1] (= D aizstājējs); ja ar analīzes metodi saistītu tehnisku iemeslu ir jāizmanto atšķirīgi pārtikas aizstājēji, olīveļļu aizvieto ar sintētisko triglicerīdu maisījumu [2] vai ar saulespuķu eļļu. Ja visi šajā ievilkumā minētie pārtikas produktu aizstājēji nav atbilstīgi, var izmantot citus pārtikas produktu aizstājējus, un citus laika un temperatūras apstākļus.

Tomēr A aizstājēju izmanto tikai tādos gadījumos, kuri ir konkrēti minēti šā pielikuma tabulā.

2. Īpašs gadījums: plastmasas materiāli un izstrādājumi, kam paredzēts nonākt saskarē ar vienu pārtikas produktu vai vienu konkrētu pārtikas produktu grupu

Testus veic:

- izmantojot tikai tādus pārtikas produktu aizstājējus, kas ir norādīti kā piemēroti attiecīgajam pārtikas produktam vai produktu grupai Direktīvā 85/572/EEK [3],

- ja pārtikas produkts vai produktu grupa nav iekļauta pirmajā ievilkumā minētajā sarakstā, izmantojot no 1. punktā minētajiem vienīgi tos pārtikas produktu aizstājējus, kas vislabāk atbilst šā pārtikas produkta vai produktu grupas ekstrahēšanas spējai.

II NODAĻA

Testa apstākļi (laiks un temperatūra)

1. Migrācijas testus veic, izvēloties no šā pielikuma tabulā minētajiem tos laikus un temperatūras, kuras vislabāk atbilst pētāmo plastmasas materiālu vai izstrādājumu normālajiem vai paredzamajiem saskares apstākļiem, bet nav zemāki par tiem.

2. Ja materiāls vai izstrādājums iztur noteikta laika un temperatūras pārbaudi, nav nepieciešams to pārbaudīt īsāku laiku tajā pašā temperatūrā, ne arī tā paša laika pārbaudei zemākā temperatūrā.

3. Tomēr, ja ir paredzēts, ka kāds plastmasas materiāls vai izstrādājums izmantojams dažādos saskares apstākļos, kas paredzēti tabulā, migrāciju nosaka, pakāpeniski pakļaujot šo materiālu vai izstrādājumu visiem atbilstošajiem paredzētajiem testa apstākļiem, izmantojot to pašu pārtikas produkta aizstājēja alikvoto daļu.

4. Ja ir paredzēts, ka plastmasas materiāls vai izstrādājums var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem uz nenoteiktu laiku, testa apstākļi ir šādi:

a) ja reālos izmantojuma apstākļos plastmasas materiālu vai izstrādājumu var lietot jebkādā temperatūrā līdz 70 °C ieskaitot, un tas ir norādīts ar etiķetē vai norādēs, tad ir jāveic tikai 10 dienu tests 40 °C temperatūrā;

b) ja reālos izmantojuma apstākļos plastmasas materiālu vai izstrādājumu var lietot temperatūrā virs 70 °C:

i) ja etiķetē vai norādījumos nav norādīta paredzamā temperatūra reālos izmantojuma apstākļos, testi ir jāveic, izmantojot B un C aizstājējus, flegmas temperatūrā, ja iespējams, vai divas stundas 100° C temperatūrā un, izmantojot D aizstājēju, divas stundas 175° C temperatūrā;

ii) ja etiķetē vai norādījumos norādīti paredzamie reālā izmantojuma apstākļi, izvēlas laikus un temperatūras šā pielikuma tabulā.

5. Atkāpjoties no nosacījumiem, kas paredzēti šā pielikuma tabulā un 2. punktā, ja plastmasas materiālu vai izstrādājumu reālos apstākļos paredzēts mazāk kā 15 minūtes temperatūrā no 70° C līdz 100° C un tas ir norādīts attiecīgajā etiķetē vai norādījumos, veic tikai divu stundu testu 70° C temperatūrā un 10 dienu testu 40° C temperatūrā. Katram no šiem diviem testiem izmanto tā paša pārbaudāmā materiāla vai izstrādājuma jaunu testa paraugu.

6. Ja konstatēts, ka tabulā paredzēto testa apstākļu piemērojums izraisa fiziskas vai cita veida izmaiņas plastmasas materiālā vai izstrādājumā, kas nav novērojamas parastos vai paredzamos šā materiāla vai izstrādājuma izmantojuma apstākļos, migrācijas testu veic tādos apstākļos, kas ir labāk piemēroti šim konkrētajam gadījumam.

7. Materiāliem un izstrādājumiem, ko paredzēts izmantot mikroviļņu krāsnīs, migrācijas testus veic, izmantojot žāvēšanas skapi attiecīgos laika un temperatūras apstākļos, kas izvēlēti tabulā.

Tabula

Saskares apstākļi reālā izmantojumā | Testa apstākļi |

Saskares laiks | Testa laiks |

t ≤ 0,5 st | 0,5 stundas |

0,5 st < t ≤ 1 st | 1 stunda |

1 st < t ≤ 2 st | 2 stundas |

2 st < t ≤24 st | 24 stundas |

t > 24 st | 10 dienas |

Saskares temperatūra | Testa temperatūra |

T ≤ 5°C | 5°C |

5°C < T ≤ 20 °C | 20 °C |

20 °C < T ≤ 40 °C | 40 °C |

40 °C < T ≤70 °C | 70 °C |

70 °C < T ≤100°C | 100°C vai flegmas temperatūra |

100 °C < T ≤121 °C | 121 oC [4] |

121 °C < T ≤130 °C | 130 °C [4] |

130 °C < T ≤150 °C | 150 °C [5] |

T > 150 °C | 175 °C [5] |

"

[1] Rektificētās olīveļļas īpašības:joda skaitlis (Wijs) = 80 - 88,refrakcijas koeficients 25 °C grādos = 1,4665 - 1,4679,skābums (izteikts oleīnskābes %) = 0,5 % maksimāli,peroksīda skaitlis (izteikts skābekļa miliekvivalentos uz 1 kg eļļas) = 10 maksimāli.

[2] Sintētisko triglicerīdu standartmaisījuma īpašības, kā aprakstīts K. Figes (K.Figge) rakstā īpašības, kā aprakstīts K. Fiža (K. Figge) rakstā,"Food Cosmet. Toxicol" 10 (1972) 81.5.

[3] OV L 372, 31.12.1985., 14. lpp.

[4] Izmanto C aizstājēju flegmas temperatūrā.

[5] Izmanto D aizstājēju 150° C vai 175° C temperatūrā papildus A, B un C aizstājējiem, kurus attiecīgā gadījumā izmanto 100° C vai flegmas temperatūrā.

--------------------------------------------------

Augša