EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0062

Komisijas Direktīva 93/62/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas

OV L 250, 7.10.1993., 29./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 257 - 258
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 257 - 258
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 111 - 112
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 283 - 284
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 283 - 284

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/62/oj

31993L0062Oficiālais Vēstnesis L 250 , 07/10/1993 Lpp. 0029 - 0030
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0257
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0257


Komisijas Direktīva 93/62/EEK

(1993. gada 5. jūlijs),

ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas [1], un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu,

tā kā būtu jāparedz pasākumi attiecībā uz visu piegādātāju un viņu uzņēmumu pārraudzību un kontroli, izņemot tos, kuru darbība aprobežojas ar dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla laišanu tirgū;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un stādu komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šajā direktīvā izklāstīti īstenošanas pasākumi, kas attiecas uz piegādātāju un viņu uzņēmumu pārraudzību un kontroli, izņemot tos, kuru darbība aprobežojas ar dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla laišanu tirgū, ievērojot Direktīvas 92/33/EEK 6. panta 4. punktu, gadījumos, kad minētās direktīvas 5. panta 2. punktā minētās pārbaudes veic paši piegādātāji vai akreditēts piegādātājs.

2. pants

Atbildīgā oficiālā iestāde vismaz reizi gadā piemērotā laikā regulāri veic piegādātāju un viņu uzņēmumu pārraudzību un kontroli, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību Direktīvā 92/33/EEK noteiktajām prasībām un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta pirmajā līdz ceturtajā ievilkumā paredzētajiem principiem, ņemot vērā piegādātāja darbības vai darbību konkrēto iedabu.

3. pants

Ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 92/33/EEK 5. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minētā ražošanas procesa kritisko punktu noteikšanu un tās 5. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto ierakstu veikšanu, atbildīgā oficiālā iestāde pārrauga un kontrolē piegādātāju, lai nodrošinātu, ka piegādātājs:

a) pēc vajadzības turpina ņemt vērā šādus kritiskos punktus:

- tā dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla kvalitāti, ko izmanto ražošanas procesa sākšanai,

- dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla sēšanu, piķēšanu, pārstādīšanu podiņos un stādīšanu,

- atbilstību Padomes Direktīvas 77/93/EEK [2] 3., 4. un 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem,

- audzēšanas plānu un metodi,

- vispārīgo augu aprūpi,

- ražošanas darbības,

- ražas novākšanas darbības,

- higiēnu,

- apstrādi,

- iepakošanu,

- glabāšanu,

- transportu,

- pārvaldi;

b) izdara ierakstus, lai minētajām atbildīgajām oficiālajām iestādēm būtu pieejama pilnīga informācija par:

i) augiem vai citiem objektiem, ko:

- iepērk glabāšanai vai stādīšanai telpās,

- ražo,

vai

- sūta citiem;

un

ii) jebkādu ķīmisko apstrādi, kas izdarīta augiem, un, ka tas glabā attiecīgos dokumentus vismaz vienu gadu;

c) personiski sadarbojas ar minēto atbildīgo oficiālo iestādi vai norīko citu personu, kam ir tehniska pieredze augkopībā un ar to saistītās augu veselības lietās;

d) pēc vajadzības piemērotā laikā veic vizuālās pārbaudes tā, kā minētās atbildīgās oficiālās iestādes atzīst par pareizu;

e) nodrošina pieejamību personām, kam ir tiesības rīkoties minēto atbildīgo oficiālo iestāžu vārdā, jo īpaši, lai veiktu pārbaudes un/vai ņemtu paraugus, kā arī nodrošina b) punktā minēto ierakstu un attiecīgo dokumentu pieejamību;

f) arī citādi sadarbojas ar minētajām atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

4. pants

Ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 92/33/EEK 5. panta 2. punkta otrajā ievilkumā minēto kritisko punktu pārraudzības un kontroles metožu noteikšanu un īstenošanu, atbildīgā oficiālā iestāde pārrauga un kontrolē piegādātāju, lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā šādas metodes turpina izmantot, pievēršot īpašu uzmanību:

a) katra 3. pantā minētā kritiskā punkta pārbaudes metožu pieejamībai un faktiskam izmantojumam;

b) minēto metožu ticamībai;

c) to piemērotībai ražošanas satura un tirdzniecības noteikumu vērtēšanai, ieskaitot administratīvos aspektus; un

d) to piegādātāja darbinieku kompetencei, kas veic pārbaudes.

5. pants

Ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 92/33/EEK 5. panta 2. punkta trešajā ievilkumā minēto paraugu ņemšanu analīzei akreditētā laboratorijā, atbildīgā oficiālā iestāde pārrauga un kontrolē piegādātāju, lai pēc vajadzības nodrošinātu, ka:

a) paraugus ņem dažādās ražošanas stadijās ar intervāliem, ko noteikusi atbildīgā oficiālā iestāde, akreditācijas laikā pārbaudot ražošanas metodes;

b) paraugus ņem tehniski pareizi, izmantojot statistiski ticamu darba gaitu atkarībā no veicamās analīzes veida;

c) personām, kas ņem paraugus, ir attiecīga kvalifikācija; un

d) paraugu analīzi veic laboratorijā, kas ir akreditēta šim nolūkam, ievērojot minētās direktīvas 6. panta 2. punktu.

6. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 1994. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Šādas atsauces pievienošanas procedūru paredz dalībvalstis.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.

[2] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

--------------------------------------------------

Augša