EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31993L0061

Direktiva Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS

UL L 250, 7.10.1993, str. 19–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 052 str. 248 - 256
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 052 str. 248 - 256
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 015 str. 101 - 110
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 273 - 282
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 273 - 282
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 063 str. 43 - 52

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/61/oj

31993L0061Uradni list L 250 , 07/10/1993 str. 0019 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0248
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0248


Direktiva Komisije 93/61/EGS

z dne 2. julija 1993

o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic razen semena [1] in zlasti člena 4 Direktive,

ker je pri izvajanju določb te direktive primerno upoštevati pridelovalne cikle raznega materiala;

ker se lahko pogoji, določeni v tej direktivi, upoštevajo kot minimalni standard, sprejemljiv na tej stopnji glede na trenutne pridelovalne pogoje v Skupnosti; ker se bodo ti postopoma razvijali in izpopolnjevali, da se končno dosežejo visoko kakovostni standardi;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semena in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva določa načrte iz člena 4 Direktive 92/33/EGS in opredeljuje zahteve glede označevanja iz člena 11 navedene direktive.

2. Načrti se uporabljajo za rastline v rasti in razmnoževalni material zelenjadnic (vključno s podlago) ter iz njih pridobljen sadilni material vseh rodov in vrst iz Priloge II k Direktivi 92/33/EGS ter za podlage drugih rodov in vrst iz člena 4 navedene direktive, ne glede na uporabljeni način razmnoževanja, za prej navedeno se v nadaljnjem besedilu uporablja skupen izraz "material".

3. Določbe te direktive se uveljavljajo postopoma ob upoštevanju pridelovalnega cikla materiala iz odstavka 2.

Člen 2

Material, kjer je to primerno, izpolnjuje ustrezne pogoje zdravstvenega varstva rastlin, določene z Direktivo Sveta 77/93/EGS [2].

Člen 3

1. Brez poseganja v določbe člena 2 mora biti material vsaj ob vizualnem pregledu praktično prost škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na kakovost, ali njihovih znakov ali znamenj, ki zmanjšujejo uporabnost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, in zlasti tistih, navedenih za zadevne rodove ali vrste v Prilogi k tej direktivi.

2. Vsak material, ki kaže vidne znake ali znamenja škodljivih organizmov ali bolezni iz odstavka 1 na stopnji rastlin v rasti, se ustrezno tretira takoj po njihovem pojavu ali pa se, kjer je primerno, uniči.

3. Čebulice šalotke in česna morajo izpolnjevati tudi naslednje zahteve: razmnoževalni material mora biti pridobljen neposredno iz materiala, ki je bil na stopnji rastlin v rasti pregledan in spoznan za praktično prostega škodljivih organizmov in bolezni, njihovih znakov ali znamenj iz odstavka 1 in zlasti tistih, ki so navedeni v Prilogi.

Člen 4

Material mora imeti istovetnost in čistost glede na rod ali vrsto, pa tudi zadostno istovetnost in čistost glede na sorto.

Člen 5

1. Material mora biti praktično brez napak, ki bi zmanjševale njegovo kakovost v vlogi razmnoževalnega ali sadilnega materiala.

2. Vitalnost in dimenzije materiala morajo biti zadovoljive glede na njegovo uporabnost kot razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic. Prav tako mora biti zagotovljeno primerno razmerje med koreninami, stebli in listi.

Člen 6

1. Dobaviteljev dokument iz člena 11 Direktive 92/33/EGS mora biti iz primernega, prej neuporabljenega materiala in natisnjen v najmanj enem od uradnih jezikov Skupnosti. Vsebovati mora rubrike z naslednjimi podatki:

(i) navedbo "EGS-kakovost";

(ii) navedbo oznake države članice EGS;

(iii) navedbo odgovornega uradnega organa ali njegovo razlikovalno oznako;

(iv) registrsko ali akreditacijsko številko;

(v) ime dobavitelja;

(vi) individualno serijsko, tedensko številko ali številko partije;

(vii) datum izdaje dobaviteljevega dokumenta;

(viii) referenčno številko partije semena pri sadikah, vzgojenih neposredno iz semena, ki se trži v skladu z Direktivo Sveta 70/458/EGS [3]. Ta referenčna številka pa se lahko posreduje tudi odgovornemu organu na njegovo zahtevo;

(ix) ime vrste ali, če material spremlja rastlinski potni list v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS [4], botanično ime;

(x) ime sorte. V primeru podlage pa ime sorte ali njeno oznako;

(xi) količino;

(xii) kadar gre za uvoz iz tretjih držav v skladu s členom 16(2) Direktive 92/33/EGS, ime države pridelave.

2. Kjer material spremlja rastlinski potni list v skladu z Direktivo 92/105/EGS, lahko potni list na željo dobavitelja predstavlja dobaviteljev dokument iz odstavka 1. Kljub temu morata biti navedeni oznaka "EGS-kakovost" in oznaka odgovornega uradnega organa po Direktivi 92/33/EGS, skupaj s sklicevanjem na ime sorte. Pri uvozu iz tretjih držav po členu 16(2) Direktive 92/33/EGS mora biti navedeno tudi ime države pridelave. Ti podatki so lahko v istem dokumentu kot rastlinski potni list, vendar morajo biti vidno ločeni.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 1.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[3] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

[4] UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Rod ali vrsta | Specifični škodljivi organizmi in bolezni |

–Allium ascalonicum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, vendar zlasti Thrips tabaci |

Glive Botrytis spp.Peronospora destructorSclerotium cepivorum |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus onion yellow dwarf |

–Allium cepa | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Delia spp.Ditylenchus dipsaciMeloidogyne spp.Thysanoptera, vendar zlasti Thrips tabaci |

Bakterije Pseudomonas spp. |

Glive Botrytis spp.Fusarium oxysporum f. sp. cepaePeronospora destructorSclerotium cepivorum |

Virusi in virusom podobni organizmi Virus onion yellow dwarf |

–Allium fistulosum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, vendar zlasti Thrips tabaci |

Glive Sclerotium cepivorum |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Allium porrum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Bakterije Pseudomonas spp. |

Glive Alternaria porriFusarium culmorumPhytophthora porriSclerotium cepivorum |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus leek yellow stripe |

–Allium sativum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Aceria tulipaeDelia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Bakterije Pseudomonas fluorescens |

Glive Sclerotium cepivorum |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus onion yellow dwarf |

–Apium graveolens | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Acidia heracleiLygus spp.Psila rosaeThysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis in Thrips tabaci |

Bakterije Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas syringae pv. apii |

Glive Fusarium oxysporum f. sp. apiiPhoma apiicolaPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumSeptoria apiicola |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusa celery mosaic in cucumber mosaic |

–Asparagus officinalis | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Brachyorynella asparagiHypopta caestrumPlatyparea poecyloptera |

Glive Fusarium spp.Rhizoctonia violacea |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Beta vulgaris | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah Pegomyia betae |

Glive Phoma betae |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus beet necrotic yellow vien |

–Brassica oleracea | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeHeterodera spp.Lepidoptera, vendar zlasti Pieris brassicaeThysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. maculicolaXanthomonas campestris pv. campestris |

Glive Alternaria brassicaeMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaePythium spp.Rhizoctonia solani |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus cauliflower mosaic, tospovirusi in virus turnip mosaic |

–Brassica pekinensis | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AphididaeLepidoptera, še zlasti Pieris brassicae |

Bakterije Erwinia carotovoraXanthomonas campestris pv. campestris |

Glive Alternaria brassicaeBotrytis cinereaMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaeSclerotinia spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti tospovirusi |

–Capiscum annuum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeLeptinotarsa decemlineataOstrinia nubilalisPhthorimaea operculellaTetranychidaeThysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Glive Leveillula tauricaPyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Phytophthora capsiciVerticillium albo atrumVerticillium dahliae |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusi cucumber mosaic, tomato mosaic, pepper mild mottle in tobacco mosaic |

–Cichorioum endivia | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AphididaeThysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Glive Botrytis cinereaErysiphe cichoriacearumSclerotinia spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusa beet western yellow in lettuce mosaic |

–Cichorium intybus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AphididaeNapomyza cichoriiApion assimile |

Bakterije Erwinia carotvoraErwinia chrysanthemiPseudomonas marginalis |

Glive Phoma exiguaPhytophthora erythrosepticaPythium spp.Sclerotinia sclerotiorum |

–Citrullus lanatus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Glive Colletotrichum lagenarium |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus watermelon mosaic |

–Cucumis melo | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Glive Colletotrichum lagenariumFusarium spp.Pythium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusi cucumber green mottle, cucumber mosaic in squash mosaic |

–Cucumis sativus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeDelia platuraMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Glive Fusarium spp.Phytophthora spp.Pseudoperonospora cubensisPythium spp.Rhizoctonia spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Cucurbita maxima | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Cucurbita pepo | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Glive Fusarium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusi cucumber mosaic, squash mosaic, zucchini yellow mosaic in tospovirusi |

–Cynara cardunculus in Cynara scolymus | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Glive Bremia lactucaeLaveillula taurica f. sp . cynaraPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotium rolfsiiSclerotinia sclerotiorumVerticillium dahliae |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi |

–Foeniculum vulgare | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Bakterije Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas marginalis pv. marginalis |

Glive Cercospora foeniculiPhytophthora syringaeSclerotinia spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Virus celery mosaic |

–Lactuca sativa | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AphididaeMeloidogyne spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Glive Botrytis cinereaBremia lactucaePythium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti lettuce big vien, virus lettuce mosaic in lettuce ring necrosis |

–Lycopersicon lycopersicum | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AphididaeAleyrodidaeHauptidia maroccanaMeloidogyne spp.Tetranychus spp.Thysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalisVasates lycopersici |

Bakterije Pseudomonas syringae pv. tomato |

Glive Alternaria solaniCladosporium fulvumColletotrichum coccoidesDidymella lycopersiciFusarium oxysporumLeveillula tauricaPhytophthora nicotianaePyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virus cucumber mosaic, potato virus X, potato virus Y, virusi tobacco mosaic, tomato mosaic in tomato yellow leaf curl |

–Rheum spp. | Bakterije Agrobacterium tumefaciensErwinia rhapontici |

Glive Armillariella melleaVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusa arabis mosaic in turnip mosaic |

–Solanum melongena | Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah AleyrodidaeAphididaeHemitarsonemus latusLeptinotarsa decemlineataMeloidogyne spp.TetranychidaeThysanoptera, vendar zlasti Frankliniella occidentalis |

Glive Fusarium spp.Leveillula taurica f. sp. cynaraRhizoctonia solaniPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Virusi in virusom podobni organizmi Vsi, vendar zlasti virusi cucumber mosaic, eggplant mosaic, potato virus Y in tobacco mosaic |

--------------------------------------------------

Na vrh