EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31993L0061

Komisijas Direktīva 93/61/EEK (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK

OV L 250, 7.10.1993., 19./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 248 - 256
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 248 - 256
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 101 - 110
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 273 - 282
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 273 - 282
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 063 Lpp. 43 - 52

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/61/oj

31993L0061Oficiālais Vēstnesis L 250 , 07/10/1993 Lpp. 0019 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0248
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0248


Komisijas Direktīva 93/61/EEK

(1993. gada 2. jūlijs),

kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas [1], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, būtu jāņem vērā dažādu materiālu ražošanas cikli;

tā kā šajā direktīvā paredzētos nosacījumus var uzskatīt par standartu minimumu, kas ir pieņemams šajā posmā, ņemot vērā pašreizējos ražošanas nosacījumus Kopienā; tā kā tie pakāpeniski tiks attīstīti un uzlaboti, lai beidzot varētu sasniegt augstus kvalitātes standartus;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva nosaka Direktīvas 92/33/EEK 4. pantā minētos grafikus un paredz prasības attiecībā uz tās 11. pantā minēto marķēšanu.

2. Šis grafiks attiecas uz visu Direktīvas 92/33/EEK II pielikumā minēto ģinšu un sugu augošiem stādījumiem un veģetatīvās pavairošanas materiālu (ieskaitot potcelmus), un no tiem iegūto stādāmo materiālu, kā arī uz citu tās 4. pantā minēto ģinšu un sugu potcelmiem neatkarīgi no izmantotās pavairošanas sistēmas, viss iepriekš minētais šeit turpmāk – "materiāls".

3. Šīs direktīvas noteikumus piemēro pakāpeniski, ņemot vērā 2. punktā minētā materiāla ražošanas ciklus.

2. pants

Vajadzības gadījumā materiāls atbilst attiecīgajiem augu veselības nosacījumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 77/93/EEK [2].

3. pants

1. Neierobežojot 2. panta noteikumus, vizuālā pārbaudē materiālam vismaz jāizskatās pamatā brīvam no kaitīgiem organismiem un slimībām, kas ietekmē kvalitāti, vai to pazīmēm un simptomiem, kas samazina veģetatīvās pavairošanas un stādāmā materiāla – un jo īpaši tā, kas minēts pielikumā – lietderību attiecīgo ģinšu vai sugu sakarā.

2. Visus materiālus, kas ir augoši stādījumi un kam ir redzamas 1. punktā minēto kaitīgo organismu vai slimību pazīmes vai simptomi, tūlīt pēc to parādīšanās pienācīgi apstrādā vai vajadzības gadījumā iznīcina.

3. Šalotei un ķiploku sīpoliem ievēro arī šādas prasības: pavairošanas materiālu iegūst tieši no materiāla, kurš augošu stādījumu posmā ir ticis pārbaudīts, konstatējot, ka pamatā tajā nav 1. punktā minēto un jo īpaši pielikumā uzskaitīto kaitīgo organismu un slimību vai pazīmju, vai simptomu.

4. pants

Materiālam ir ģinšu vai sugu identitāte un tīrība, kā arī pietiekama šķirnes identitāte un šķirnes tīrība.

5. pants

1. Materiālam pamatā nav nekādu defektu, kas var mazināt šā materiāla kā pavairojamā vai stādāmā materiāla kvalitāti.

2. Materiāla stiprums un izmēri ir apmierinoši, lai šis materiāls derētu par dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu. Turklāt ir nodrošināts pienācīgs līdzsvars starp saknēm, kātiem un lapām.

6. pants

1. Direktīvas 92/33/EEK 11. pantā minētajā piegādātāja dokumentā ir informācija par piemērotu materiālu, kas agrāk nav ticis izmantots, un to nodrukā vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Tajā ir šāda informācija:

i) norāde "EEK kvalitāte";

ii) EEK dalībvalsts koda norāde;

iii) norāde uz atbildīgo oficiālo iestādi vai tās atšķirības kodu;

iv) reģistrācijas vai akreditācijas numurs;

v) piegādātāja nosaukums;

vi) individuāls sērijas, nedēļas vai partijas numurs;

vii) piegādātāja dokumenta izdošanas datums;

viii) jauniem stādiem, kas audzēti tieši no sēklām, kuras pārdotas, ievērojot Padomes Direktīvu 70/458/EEK [3], sēklu partijas atsauces numurs. Šo atsauces numuru pēc pieprasījuma var arī darīt zināmu atbildīgajai oficiālajai iestādei;

ix) parastais nosaukums vai, ja materiālam saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK [4] ir pievienota augu pase, botāniskais nosaukums;

ix) šķirnes nosaukums. Potcelmu gadījumā – šķirnes nosaukums vai tās apzīmējums;

xi) daudzums;

xii) importējot no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 2. punktu – ražas novācējas valsts nosaukums.

2. Ja saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK materiālam pievieno augu pasi, pēc piegādātāja vēlēšanās augu pase var būt 1. punktā minētais piegādātāja dokuments. Tomēr saskaņā ar Direktīvu 92/33/EEK jāsniedz norāde "EEK kvalitāte" un norāde par atbildīgo oficiālo iestādi, kā arī atsauce uz šķirnes nosaukumu. Importa gadījumā no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 92/33/EEK 16. panta 2. punktu, jāsniedz arī ražas novācējas valsts nosaukums. Šī informācija var būt tajā pašā dokumentā, kurā ir augu pase, bet tai jābūt skaidri nošķirtai.

7. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 1993. gada 31. decembrī. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Šādas atsauces pievienošanas kārtību nosaka dalībvalstis.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp.

[2] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[3] OV L 225, 12.10.1970., 7. lpp.

[4] OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Ģints vai suga | Konkrēti kaitīgi organismi un slimības |

–Allium ascalonicum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Delia spp.Ditylenchus dipsaciTripši, bet jo īpaši – Thrips tabaci |

Sēnītes Botrytis spp.Peronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss |

–Allium cepa | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Delia spp.Ditylenchus dipsaciMeloidogyne spp.Tripši,bet jo īpaši – Thrips tabaci |

Baktērijas Pseudomonas spp. |

Sēnītes Botrytis spp.Fusarium oxysporum f. sp. cepaePeronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss |

–Allium fistulosum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Delia spp.Ditylenchus dipsaciTripši, bet jo īpaši – Thrips tabaci |

Sēnītes Sclerotium cepivorum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Allium porrum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Delia spp.Ditylenchus dipsaciTripši,bet jo īpaši – Thrips tabaci |

Baktērijas Pseudomonas spp. |

Sēnītes Alternaria porriFusarium culmorumPhytphthora porriSclerotium cepivorum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši puravu dzeltenās svītrainības vīruss |

–Allium sativum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aceria tulipaeDelia spp.Ditylenchus dipsaciTripši |

Baktērijas Pseudomonas fluorescens |

Sēnītes Sclerotium cepivorum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss |

–Apium graveolens | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Acidia heracleiLygus spp.Psila rosaeTripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis un Thrips tabaci |

Baktērijas Erwinia carotovora pasuga CarotovoraPseudomonas syringae pv. Apii |

Sēnītes Fusarium oxusporum f. sp. apiiPhoma apiicolaPythium spp.Sclerotina sclerotiorumSeptoria apiicola |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši seleriju mozaīkas vīruss un gurķu mozaīkas vīruss |

–Asparagus officinalis | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Brachyorynella asparagiHypopta caestrumPlatyparea poecyloptera |

Sēnītes Fusarium spp.Rhizoctonia violacea |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Beta vulgaris | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Pegomya betae |

Sēnītes Phoma betae |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši biešu nekrotiskais dzelteno dzīslu vīruss |

–Brassica racea | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisHeterodera spp.Tauriņi, bet jo īpaši Pieris brassicaeTripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Baktērijas Pseudomonas syringae pv. maculicolaXanthomonas campestris pv. campestris |

Sēnītes Alternaria brassicaeMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaePythium spp.Rhizoctonia solani |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši ziedkāpostu mozaīkas vīruss, tospovīrusi un rāceņu mozaīkas vīruss |

–Brassica pekinensis | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās LaputisTauriņi, bet jo īpaši Pieris brassicae |

Baktērijas Erwinia carotovoraXanthomonas campestris pv. campestris |

Sēnītes Alternaria brassicaeBotrytis cinereaMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaeSclerotinia spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši tospovīrusi |

–Capsicum annuum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLeptinotarsa decemlineataOstrinia nubilalisPhthorimaea operculeilaTīklērču dzimtaTripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Sēnītes Leveilulla tauricaPyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Phytophthora capsiciVerticillium albo atrumVerticillium dahliae |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši gurķu mozaīkas vīruss, tomātu mozaīkas vīruss, piparu vieglās mozaīkas vīruss un tabakas mozaīkas vīruss |

–Cichorium endivia | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās LaputisTripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Sēnītes Botrytis cinereaErysiphe cichoriacearumSclerotinia spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši biešu rietumu dzeltēšanas vīruss un salātu mozaīkas vīruss |

–Cichorum intybus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās LaputisNapomyza cichoriiApion assimile |

Baktērijas Erwinia carotovoraErwinia chrysanthemiPseudomonas marginalis |

Sēnītes Phoma exiguaPhytphthora erythrosepticaPythium spp.Sclerothinia sclerotiorum |

–Citrullus lanatus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Sēnītes Colletotrichum lagenarium |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši arbūzu mozaīkas vīruss 2 |

–Cucumis melo | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Baktērijas Pseudomonas synringae pv. lachrymans |

Sēnītes Colletotrichum lagenariumFusarium spp.Pythium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši gurķu zaļās mozaīkas vīruss, gurķu mozaīkas vīruss un ķirbju mozaīkas vīruss |

–Cucumis sativus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisDelia platuraMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Baktērijas Pseudomonas synringae pv. lachrymans |

Sēnītes Fusarium spp.Phytophthora spp.Pseudoperonospora cubensisPythium spp.Rhyzoctonia spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Cucurbita maxima | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Cucurbita pepo | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Baktērijas Pseudomonas synringae pv. lachrymans |

Sēnītes Fusarium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši gurķu mozaīkas vīruss, ķirbju mozaīkas vīruss, cukīni dzeltenais mozaīkas vīruss un tospovīrusi |

–Cynara cardunculus un Cynara scolymus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisTripši |

Sēnītes Bremia lactucaeLeveilulla taurica f. sp. cynaraPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotium rolfsiiSclerotinia sclerotiorumVerticillium dahliae |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Foeniculum vulgare | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisTripši |

Baktērijas Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas marginalis pv. marginalis |

Sēnītes Cercospora foeniculiPhytophthora syringaeSclerotinia spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Seleriju mozaīkas vīruss |

–Lactuca sativa | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās LaputisMeloidogyne spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Sēnītes Botrytis cinereaBremia lactucaePythium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši salātu dzīslojuma vīruss, salātu mozaīkas vīruss un salātu gredzennekroze |

–Lycopersicon lycopersicum | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisHauptidia maroccanaMeloidogyne spp.Tetranychys spp.Tripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalisVasates lycopercici |

Baktērijas Pseudomonas synringae pv. tomato |

Sēnītes Alternaria solaniCladosporium fulvumColletotrichum coccoidesDidymella lycopersiciFusarium oxysporumLeveillula tauricaPhytophthora nicotianaePyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši gurķu mozaīkas vīruss, kartupeļu X vīruss, kartupeļu Y vīruss, tabakas mozaīkas vīruss, tomātu mozaīkas vīruss un tomātu lapu dzeltenās krokošanās vīruss |

–Rheum spp. | Baktērijas Agrobacterium tumefaciensErwinia rhapontici |

Sēnītes Armillariella melleaVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši arābes mozaīkas vīruss un rāceņu mozaīkas vīruss |

–Solanum melongena | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās BruņutisLaputisHemitarsonemus latusLeptinotarsa decemlineataMeloidogyne spp.Tīklērču dzimtaTripši, bet jo īpaši Frankliniella occidentalis |

Sēnītes Fusarium spp.Leveillula taurica f. sp. cynaraRhizoctonia solaniPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi, bet jo īpaši gurķu mozaīkas vīruss, baklažānu mozaīkas vīruss, kartupeļu Y vīruss un tabakas mozaīkas vīruss |

--------------------------------------------------

Augša