Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0060

Padomes Direktīva 93/60/EEK (1993. gada 30. jūnijs), kas groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem, un kas paplašina minēto direktīvu, lai tā ietvertu svaigu mājas liellopu spermu

OV L 186, 28.7.1993., 28./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 051 Lpp. 71 - 74
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 051 Lpp. 71 - 74
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 352 - 355
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 89 - 92
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 89 - 92
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 56 - 59

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/60/oj

31993L0060Oficiālais Vēstnesis L 186 , 28/07/1993 Lpp. 0028 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0071
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0071


Padomes Direktīva 93/60/EEK

(1993. gada 30. jūnijs),

kas groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem, un kas paplašina minēto direktīvu, lai tā ietvertu svaigu mājas liellopu spermu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīva 88/407/EEK [4] nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem;

tā kā minētās direktīvas 4. pants noteica pagaidu pasākumus to mājas liellopu spermas tirdzniecībai, kas ir seropozitīvi pārbaudēs uz govju infekciozo rinotraheītu (IBR); tā kā šīs prasības būtu jāpārskata, balstoties uz Komisijas ziņojumu; tā kā šis ziņojums rāda, ka ir nepieciešams pakāpeniski samazināt to buļļu skaitu, kas ir seropozitīvi vai kuru statuss pirms vakcinācijas centrā līdz 1998. gadam nav zināms, un saglabāt iespēju vakcinēties centrā turpmāk; tā kā ir nepieciešams tādējādi grozīt iepriekšminēto 4. pantu;

tā kā regulāra vakcinācija pret mutes un nagu sērgu Kopienā ir pārtraukta kopš 1991. gada augusta; tā kā tādējādi ir nepieciešams grozīt Direktīvas 88/407/EEK noteikumus, lai ņemtu vērā šo politikas maiņu; tā kā šīs izmaiņas atļauj tirdzniecību arī ar liellopu svaigu spermu, ievērojot saskaņotus noteikumus;

tā kā ir iespēja izdarīt tālākus grozījumus minētajai direktīvai, lai darītu skaidrākus dažus jautājumus un ņemtu vērā tehnisko progresu, jo īpaši attiecībā uz buļļu ārstēšanu pret leptospirozi, un pielāgotu noteikumus attiecībā uz brucelozi, tuberkulozi un leikozi tiem, kas noteikti Direktīvā 64/432/EEK [5];

tā kā būtu lietderīgi paredzēt grozījumus pielikumos saskaņā ar procedūru, kas dibina ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā veterinārijas komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 88/407/EEK ar šo groza šādi.

1. Nosaukumā un 1. pantā svītro vārdu "sasaldēts".

2. Direktīvas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Neierobežojot 2. pantu, dalībvalstis atļauj ievest spermu, kas iegūta no buļļiem ar negatīvu reakciju uz seruma neitralizācijas testu vai Elisa testu uz infekciozo vēršu rinotraheītu/infekciozo pustulāro vulvovaginītu vai no tādiem, kas uzrādījuši pozitīvu rezultātu pēc vakcinācijas saskaņā ar šo direktīvu.

Līdz 1998. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut ievest spermu, kas iegūta no buļļiem ar pozitīvu reakciju uz seruma neitralizācijas testu vai Elisa testu uz infekciozo vēršu rinotraheītu/infekciozo pustulāro vulvovaginītu un no tādiem, kas nav bijuši vakcinēti saskaņā ar šo direktīvu.

Šajā gadījumā katrs sūtījums jāpakļauj pārbaudei, inokulējot dzīvu organismu un/vai veicot vīrusu izolācijas testu.

Šī prasība neattiecas uz to dzīvnieku spermu, kuriem pirms pirmās regulārās vakcinācijas apsēklošanas centrā ir bijusi negatīva reakcija uz pirmajā daļā minētajiem testiem. Taču to dzīvnieku spermai, kam bijušas ārkārtas vakcinācijas pēc IBR izplatīšanās, jāiziet vīrusu izolācijas tests.

Balstoties uz divpusēju vienošanos, šīs pārbaudes var izdarīt kā savākšanas valstī, tā arī galamērķa valstī.

Šajā gadījumā jāpārbauda vismaz 10 % no katra spermas krājuma (vismaz piecas devas).

Protokolus testiem, kas izmantojami saskaņā ar šo pantu, sastāda saskaņā ar 18. pantā izklāstīto kārtību.".

3. Direktīvas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Dalībvalstis nedrīkst neļaut ievest spermu, kas iegūta no buļļiem, kas ir vakcinēti pret mutes un nagu sērgu. Taču, ja sperma ir iegūta no buļļa, kas vakcinēts pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laika periodā pirms savākšanas, 5 % spermas no katra sūtīšanai uz citām dalībvalstīm paredzētā krājuma (vismaz piecas devas) jāpārbauda ar vīrusu izolācijas testu uz mutes un nagu sērgu, ar negatīvu rezultātu, saņēmējas dalībvalsts vai tās pilnvarotā laboratorijā.".

4. Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:

"12. pants.

Noteikumi, kas ietverti Padomes 1990. gada 10. decembra Direktīvā 90/675/EEK, kura nosaka principus, kas regulē veterināro pārbaužu organizēšanu produktiem, kuri Kopienā ienāk no trešām valstīm [*] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.)., jo īpaši piemērojami to pārbaužu organizēšanai un turpināšanai, ko veic dalībvalsts, un piemērojamajiem drošības pasākumiem."

5. Direktīvas 13. un 14. pantu svītro.

6. A pielikumā II nodaļā ievilkumus f) un i) papildina šādi:

"Sasaldētus embrijus arī var glabāt apstiprinātajos centros ar noteikumu, ka:

- šādas glabātuves ir apstiprinājusi kompetentā iestāde,

- embriji atbilst Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvai 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu embrijiem un to importu no trešām valstīm [*] OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/425/EEK (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).,

- embrijus uzglabā atsevišķās uzglabāšanas traukos telpās apstiprinātas spermas uzglabāšanai."

7. A pielikumā II nodaļā f) apakšpunkta vii) ievilkumu aizvieto ar šādu:

"vii) katra atsevišķa spermas doza ir skaidri marķēta tādā veidā, lai spermas savākšanas datumu, donordzīvnieka šķirni un identifikāciju, centra nosaukumu un donordzīvnieka seroloģisko statusu attiecībā uz govju infekciozo rinotraheītu un infekciozo pustulāro vulvovaginītu varētu viegli noteikt, iespējams arī kodētā veidā; šā marķējuma raksturojumu un formu nosaka saskaņā ar 19. pantā izklāstīto kārtību."

8. B pielikumā I nodaļā 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) pirms nokļūšanas izolācijas telpā, kas aprakstīta a) apakšpunktā, ir piederējuši ganāmpulkam, kas ir oficiāli brīvs no tuberkulozes un oficiāli brīvs no brucelozes saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK. Dzīvnieki pirms tam nedrīkst būt turēti vienā vai vairākos zemāka statusa ganāmpulkos."

9. B pielikumā I nodaļā 1. punkta c) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"nākušiem no ganāmpulka, kas ir brīvs no govju enzootiskās leikozes, kā noteikts Direktīvā 64/432/EEK, vai dzimušiem no mātes govs, kas ar negatīviem rezultātiem izgājusi agara gela imūndifūzijas testu, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK G pielikumu, pēc dzīvnieku atšķiršanas no viņu "mātes govs". Ja dzīvnieki cēlušies no pārcelta embrija, ar "mātes govi" saprot embrija saņēmēju."

10. B pielikumā I nodaļā 1. punkta d) apakšpunkta ii) ievilkumu aizstāj ar šādu:

"ii) seruma aglutinācijas testam, kas izdarīts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK C pielikumā noteikto kārtību un uzrāda brucellu skaitu mazāku par 30 IU aglutinācijas mililitrā, vai komplementu fiksācijas testam, kas uzrāda brucellu skaitu mazāku par 20 EEC vienībām mililitrā (20 ICFT vienības)."

11. B pielikumā I nodaļā 1. punkta e)apakšpunkta i) ievilkumu aizstāj ar šādu:

"i) seruma aglutinācijas testam, kas izdarīts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK C pielikumā noteikto kārtību un uzrāda brucellu skaitu mazāku par 30 IU aglutinācijām mililitrā, vai komplementu fiksācijas testam, kas uzrāda brucellu skaitu mazāku par 20 EEC vienībām mililitrā (20 ICFT vienības)."

12. B pielikumā I nodaļā 1. punkta e) apakšpunkta pēdējā teikumā svītro vārdus "un jāapstrādā pret leptospirozi ar divām streptomicīna injekcijām ar 14 dienu intervālu (25 mg uz kilogramu dzīvsvara)".

13. B pielikumu I nodaļu papildina ar šādu punktu:

"6. Taču līdz 1995. gada 1. jūlijam dalībvalstis var uzņemt apstiprinātos spermas savākšanas centros vēršu dzimtas dzīvniekus, kas nāk no ganāmpulkiem, kuros nepastāv bruceloze. Šajā gadījumā dzīvniekiem augstākminētajā termiņā jāiziet komplementu fiksācijas tests, kas uzrāda brucellu skaitu mazāku par 20 EEC vienībām mililitrā (20 ICFT vienības), kā noteikts d) apakšpunkta ii) punktā un e) apakšpunkta i) punktā."

14. B pielikumā II nodaļā 1. punkta ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"ii) seruma aglutinācijas testam uz brucellozi, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK C pielikumā noteikto kārtību un uzrāda brucellu skaitu mazāku par 30 IU aglutinācijām mililitrā, vai komplementu fiksācijas testam, kas uzrāda brucellu skaitu mazāku par 20 EEC vienībām mililitrā (20 ICFT vienības)."

15. B pielikumā II nodaļā 1. punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"iii) skrīninga testam uz govju enzootisko leikozi, kas ar negatīvu rezultātu veikts saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK G pielikumā noteikto kārtību;"

16. B pielikumā II nodaļā 1. punkta iv) apakšpunktā dzēš vārdus "līdz 1992. gada 31. decembrim".

17. B pielikumā II nodaļā 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:

"Šie noteikumi nav piemērojami seropozitīviem buļļiem, kas pirms pirmās vakcinācijas apaugļošanas centrā saskaņā ar šo Direktīvu uzrādīja pozitīvu reakciju seruma neitralizācijas testā vai Elisa testā uz govju infekciozo rinotraheītu/infekciozo pustulāro vulvovaginītu.

Seropozitīvi buļļi, kas minēti 4. panta 1. punkta otrajā daļā, jāizolē, jo to sperma var būt Kopienas iekšējās tirdzniecības objekts saskaņā ar noteikumiem par tirdzniecību ar šādu buļļu spermu."

18. C pielikumā 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) i) kas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laikā pirms savākšanas vai

ii) vakcinēti pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laikā pirms ievākšanas, tad 5 % spermas no katra krājuma (vismaz piecas devas) jāpārbauda ar vīrusu izolācijas testu uz mutes un nagu sērgu ar negatīvu rezultātu;"

19. C pielikumā 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d) ir turēti apstiprinātajā spermas savākšanas centrā vismaz 30 dienas ilgu nepārtrauktu laika posmu tieši pirms spermas savākšanas, svaigas spermas savākšanas gadījumā;"

20. C pielikumā 1. punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"f) ir turēti spermas savākšanas centros, kuros nav mutes un nagu sērgas ne mazāk par trim mēnešiem pirms spermas savākšanas un 30 dienām pēc savākšanas vai, ja tā ir svaiga sperma, līdz nosūtīšanas dienai, un kas atrodas centrā apgabalam ar 10 kilometru rādiusu, kurā vismaz 30 dienas nav bijis neviens mutes un nagu sērgas gadījums;

g) ir turēti spermas savākšanas centros, kuros periodā, kas sākas 30 dienas pirms spermas ievākšanas un beidzas 30 dienas pēc spermas savākšanas, vai, ja tā ir svaiga sperma, līdz nosūtīšanas dienai, nepastāv tās buļļu slimības, par kurām obligāti jāpaziņo saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK E pielikumu;"

21. C pielikumā 3. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"i) uzglabātai apstiprinātos apstākļos vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas. Šī prasība neattiecas uz svaigu spermu;"

22. D pielikuma IV daļas 4. punkta iii) apakšpunktā vārdu "sūtījums" aizstāj ar vārdu "krājums".

23. D pielikuma IV daļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Iepriekšminētā sperma savākta no buļļiem:

i) kas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laikā pirms savākšanas (1) vai

ii) kas vakcinēti pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laikā pirms savākšanas, tad sperma nāk no krājuma, kurā 5 % spermas no katra tirdzniecībai paredzētā krājuma (vismaz piecas devas) pārbaudīti ar vīrusu izolācijas testu uz mutes un nagu sērgu, ar negatīvu rezultātu, … laboratorijā (2);"

24. D pielikumu IV daļai pievieno šādu:

"6. Sperma ir uzglabāta apstiprinātos apstākļos vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas (5)."

25. D pielikumā 2. zemteksta piezīmē vārdus "4. panta 1. punkta otrā daļa" aizstāj ar "4. pants".

26. D pielikumu papildina ar šādu 3. zemteksta piezīmi:

"(3) Var svītrot svaigas spermas gadījumos."

2. pants

Līdz 1998. gada 1. janvārim Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par šo direktīvu, ņemot vērā iegūto pieredzi un tehnisko un zinātnisko attīstību, jo īpaši cīņā pret slimībām un to izskaušanā, kopā ar atbilstošiem priekšlikumiem. Attiecībā uz šiem priekšlikumiem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu lemj līdz 1998. gada 30. jūnijam.

3. pants

1. Dalībvalstīs līdz 1994. gada 1. jūlijam stājas spēkā administratīvie akti un normatīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tos savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 30. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Bergstein

[1] OV C 324, 10.12.1992., 13. lpp.

[2] OV L 72, 15.3.1993., 153. lpp.

[3] OV C 108, 19.4.1993., 12. lpp.

[4] OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 90/425/EEK (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).

[5] 1964. gada 26. jūnija Padomes Direktīva 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (OV L 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.). Direktīva grozīta ar Direktīvu 92/102/EEK (OV L 355, 5.12.1992., 32. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša