EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0057

Padomes Direktīva 93/57/EEK (1993. gada 29. jūnijs), ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem

OV L 211, 23.8.1993., 1./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 3 - 7
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 181 - 185
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 181 - 185

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/57/oj

31993L0057Oficiālais Vēstnesis L 211 , 23/08/1993 Lpp. 0001 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0003


Padomes Direktīva 93/57/EEK

(1993. gada 29. jūnijs),

ar ko groza pielikumus Direktīvām 86/362/EEK un 86/363/EEK attiecībā uz pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ir lietderīgi atjaunināt Direktīvas 86/362/EEK un 86/363/EEK I pielikuma nomenklatūru, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2587/91 [3];

tā kā ir lietderīgi paplašināt Direktīvas 86/362/EEK I pielikuma darbības jomu, papildus nelobītiem rīsiem iekļaujot tajā lobītus un daļēji vai pilnībā slīpētus rīsus, jo ievērojamu daļu rīsu laiž apgrozībā tieši tādu;

tā kā, ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību un veselības aizsardzības un lauksaimniecības prasības, pašreiz ir vēlams papildināt II pielikumu Direktīvai 86/363/EEK attiecībā uz noteikumiem par maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu putnu olās un olu dzeltenumos, kā arī noteikt tajā uzskaitīto pesticīdu daudzumus; tā kā skaidrības labad ir lietderīgi iesniegt konsolidētu minētā pielikuma variantu;

tā kā tāpēc vēlams grozīt Direktīvas 86/362/EEK un 86/363/EEK, pievienojot noteikumus attiecībā uz citām pesticīdu atliekām labībā un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, un, proti, acefātu, benomilu, karbendazimu, hlorpirifosu, hlorpirifosmetilu, hlortalonilu, cipermetrīnu, deltametrīnu, fenvalerātu, glifosātu, imazalilu, iprodionu, mankocebu, manebu, metamidofosu, metirāmu, permetrīnu, procimidonu, propinebu, tiofanātmetilu, vinklozolīnu, cinebu;

tā kā pieejamie dati nav pietiekami attiecībā uz dažiem pesticīdu – labības/pārtikas produktiem, kuri ir dzīvnieku izcelsmes; tā kā šādu datu iegūšanai vajadzīgs laika posms, kas nepārsniedz četrus gadus; tā kā tāpēc maksimāli pieļaujamie daudzumi, ņemot vērā minētos datus, jānosaka ne vēlāk kā 1998. gada 1. janvārī; tā kā daudzumus parasti nosaka atbilstoši minimālajam analītiski nosakāmajam daudzumam, ja nav pietiekamu datu;

tā kā, lai labāk novērtētu pesticīdu atlieku devu, ir saprātīgi vienlaikus noteikt, ja iespējams, atsevišķu pesticīdu maksimāli pieļaujamos daudzumus visās galvenajās uztura sastāvdaļās; tā kā šie daudzumi ietekmē minimālo pesticīdu daudzumu izmantošanu, lai nodrošinātu pietiekamu kontroli, ko īsteno tādejādi, ka atlieku daudzums ir faktiski vismazākais un pieņemams no toksiskā viedokļa;

tā kā šajā direktīvā noteiktie atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi jāpārskata aktīvo vielu atkārtotas novērtēšanas procesā, kurš paredzēts darba programmā, kas noteikta 8. panta 2. punktā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/362/EEK ar šo groza šādi:

1. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

KN kods | Apraksts |

ex1001 | kvieši |

10020000 | rudzi |

100300 | mieži |

100400 | auzas |

1005 | kukurūza |

1006 | rīsi |

100700 | graudu sorgo |

ex1008 | griķi, prosa, cita labība |

2. Šādu tabulu pievieno II pielikuma A daļai:

Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

| |

20.ACEFĀTS | 0,02 |

21.BENOMILS | Summa, izteikta kā karbendazims | (a)mieži0,1cita labība |

22.KARBENDAZIMS |

23.TIOFANĀT – METILS |

24.HLORPIRIFOSS | (b)mieži0,05cita labība |

25.HLORPIRIFOS – METILS | 0,05rīsi |

26.HLORTALONILS | 0,1kvieši, rudzi, mieži, auzas un tritikāle0,01cita labība |

27.CIPERMETRĪNS, tostarp pārējo komponentu izomēru maisījumi(izomēru summa) | (b)kvieši, mieži, auzas un rudzi0,05cita labība |

28.DELTAMETRĪNS | 1 |

29.FENVALERĀTS, tostarp pārējo komponentu izomēru maisījumi(izomēru summa) | (b)mieži, auzas, rudzi un tritikāle0,05cita labība |

30.GLIFOSĀTS | 5kvieši, rudzi un tritikāle20mieži un auzas0,1cita labība |

31.IMAZALILS | 0,02 |

32.IPRODIONS | 0,5kvieši(c)mieži un rīsi0,02cita labība |

33.MANKOCEBS | Summa, izteikta kā CS2 | 0,05kukurūza un rīsi(b)cita labība |

34.MANEBS |

35.METIRĀMS |

36.PROPINEBS |

37.CINEBS |

38.METAMIDOFOSS | 0,01 |

39.PERMETRĪNS(izomēru summa) | 0,2kukurūza2cita labība |

40.PROCIMIDONS | 0,02 |

41.VINKLOZOLĪNS(vinklozolīna un visu 3,5 – dihloranilīna atliekas saturošo metabolītu summa, ko izsaka kā vinklozolīnu) | 0,05 |

2. pants

Direktīvu 86/363/EEK ar šo groza šādi:

1. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

KN kods | Apraksts |

0201 | svaiga vai dzesināta liellopu gaļa |

0202 | saldēta liellopu gaļa |

0203 | svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļa |

0204 | svaiga, dzesināta vai saldēta aitu vai kazu gaļa |

02050000 | svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa |

0206 | svaigi, dzesināti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti |

0207 | svaiga, dzesināta vai saldēta mājputnu, kas minēti pozīcijā Nr. 0105 (Gallus domesticus sugas mājputni, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas), gaļa un subprodukti |

ex0208 | cita svaiga, dzesināta vai saldēta dzīvnieku gaļa un gaļas subprodukti |

020900 | svaigi, dzesināti, saldēti, sālījumā sālīti, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez muskuļaudiem un mājputnu tauki (nekausēti) |

0210 | sālījumā sālīta, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu milti un rupja maluma milti |

0401 | piens un krējums, kas nav iebiezināts un nesatur cukuru vai citu saldinātāju |

0402 | piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu |

040500 | sviests un citi piena tauki un eļļas |

0406 | siers un rūgušpiena biezmasa |

040700 | putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas |

0408 | putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai citādi konservēti, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu vai bez tās |

160100 | desas un līdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas produkti uz minēto izstrādājumu pamata |

1602 | citi gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas subproduktiem vai asinīm |

2. Iepriekšējais II pielikums kļūst par II pielikuma A daļu un to groza un atkārtoti izklāsta šādi:

Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

| | no taukiem gaļā, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā ar pozīcijas Nr. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 | govs pienā un govs pilnpienā, kas uzskaitīts I pielikumā ar pozīcijas Nr. 0401: citos pārtikas produktos ar pozīcijas Nr. 0401, 0402, 0405 00, 0406 saskaņā ar | no svaigām olām bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā ar pozīcijas Nr. 0407 00 un 0408 |

1.ALDRĪNS | Atsevišķi vai kombinācijā, izteikts kā dieldrīns (HEOD) | 0,2 | 0,006 | 0,02 |

2.DIELDRĪNS(HEOD) |

3.HLORDĀNS (cis-izomēru un trans-izomēru un oksihlordāna summa, ko nosaka kā hlordānu) | 0,05 | 0,002 | 0,005 |

4.DDT (p, p" – DDT, o, p" – DDT, p, p" – DDE un p, p" – TDE (DDD) summa, ko nosaka kā DDT) | 1 | 0,04 | 0,1 |

5.ENDRĪNS | 0,05 | 0,0008 | 0,005 |

6.HEPTAHLORS (heptahlora un heptahlora epoksīda summa, ko nosaka kā heptahloru) | 0,2 | 0,004 | 0,02 |

7.HEKSAHLORBENZOLS | 0,2 | 0,01 | 0,02 |

8.HEKSAHLORCIKLOHEKSĀNS

8.1.alfa – izomērs | 0,2 | 0,004 | 0,02 |

8.2.beta – izomērs | 0,1 | 0,003 | 0,01 |

8.3.gamma – izomērs (lindāns) | 2 ex0204 aitu gaļa1 citi produkti | 0,008 | 0,1 |

9.HLORPIRIFOSS | 0,050207 mājputnu gaļa | 0,01 | 0,01 |

10.HLORPIRIFOS – METILS | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

11.CIPERMETRĪNS, tostarp pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa) | 0,050207 mājputnu gaļa0,2 citi produkti | 0,02 | 0,05 |

12.DELTAMETRĪNS | 0,050207 mājputnu gaļa | | 0,05 |

13.FENVALERĀTS, tostarp pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa) | 0207 mājputnu gaļa0,5 citi produkti | 0,05 | |

14.PERMETRĪNS (izomēru summa) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

3. II pielikumam pievieno šo:

"B DAĻA

Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

| | no gaļas, tostarp taukiem, gaļas izstrādājumiem, subproduktiem un dzīvnieku taukiem, kuri uzskaitīti I pielikumā ar pozīcijas Nr. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 | pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā ar pozīcijas Nr. 0401, 0402, 0405 00 un 0406 | no svaigām olām bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā ar pozīcijas Nr. 0407 00 un 0408 |

1.ACEFĀTS | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

2.BENOMILS | Summa, izteikta kā karbendazims | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3.KARBENDAZIMS |

4.TIOFONĀT METILS |

5.HLORTALONILS | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

6.GLIFOSĀTS | | 0,5ex 0206 cūku nieres2ex 0206 liellopu, kazu un aitu nieres0,1 citi produkti | 0,1 | 0,1 |

7.IMAZALILS | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

8.MANKOCEBS | Summa, izteikta kā CS2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

9.MANEBS |

10.METIRĀMS |

11.PROPINEBS |

12.CINEBS |

13.METAMIDOFOSS | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

14.IPRODIONS | (savienojumu un visu 3,5 – dihloranilīna atliekas saturošo metabolītu summa, ko nosaka kā 3,5 dihloranilīnu) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

15.PROGIMIDONS |

16.VINKLOZOLĪNS |

3. pants

Dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti attiecībā uz atbilstību šai direktīvai stājas spēkā ne vēlāk kā 1993. gada 31. decembrī.

Dalībvalstis, pieņemot šādus pasākumus, ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Auken

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.; Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/654/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 48. lpp.).

[2] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[3] OV L 259, 26.7.1991., 1. lpp.

[4] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša