EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0052

Padomes Direktīva 93/52/EEK (1993. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājas liellopu embrijiem un to ievešanu no trešām valstīm

OV L 175, 19.7.1993., 21./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 051 Lpp. 9 - 10
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 051 Lpp. 9 - 10
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 312 - 313
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 52 - 53
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 52 - 53
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 13 - 14

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/52/oj

31993L0052Oficiālais Vēstnesis L 175 , 19/07/1993 Lpp. 0021 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0009
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 51 Lpp. 0009


Padomes Direktīva 93/52/EEK

(1993. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājas liellopu embrijiem un to ievešanu no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā ar Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvas 89/556/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus, kuri reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājas liellopu embrijiem un to ievešanu no trešām valstīm [3], 1. pantu direktīva vairs netika attiecināta uz embrijiem, kas ražoti ar konkrētiem paņēmieniem; tā kā embrijus, kam izmanto paņēmienus, kas saistīti ar iekļūšanu zona pellucida, var tirgot vai ievest, ja tie atbilst minētās direktīvas prasībām, izmantojot noteiktus papildu aizsardzības pasākumus; tā kā var arī tirgot vai ievest embrijus, kas ir iegūti ar in vitro apaugļošanu, izmantojot atbilstošus aizsardzības pasākumus;

tā kā, lai noteiktu papildu aizsardzības pasākumus, ir nepieciešami pielikumu grozījumi, kas saskaņā ar Direktīvas 89/556/EEK 16. pantu ir Komisijas kompetencē;

tā kā direktīvā jāveic citi grozījumi, lai precizētu tādas spermas statusu, ko izmanto olšūnas apaugļošanai, un lai ņemtu vērā Kopienas jauno politiku attiecībā uz mutes un nagu sērgu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 89/556/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Šī direktīva neattiecas uz embrijiem, kas ir iegūti, pārstādot šūnas kodolu."

2. Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu apakšpunktu:

"g) embriju sagatavošanas grupa ir oficiāli apstiprināta embriju iegūšanas grupa, kas veic in vitro apaugļošanu saskaņā ar attiecīgajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem."

3. Direktīvas 3. punkta a) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"a) tiem jābūt iegūtiem mākslīgi apsēklojot vai in vitro apaugļojot ar spermu, kas iegūta no donordzīvnieka, kurš atrodas spermas savākšanas centrā, kuru kompetentā iestāde apstiprinājusi spermas savākšanai, apstrādei un uzglabāšanai, vai no spermas, kura ir ievesta saskaņā ar Direktīvu 88/407/EEK [4]."

4. Svītro Direktīvas 4. pantu.

5. Direktīvas 5. pantā iekļauj šādu punktu:

"2.a Apstiprinājumu embriju sagatavošanas grupai, kas embrijus iegūst ar in vitro apaugļošanu, piešķir tikai tad, ja ir ievēroti šās direktīvas attiecīgā pielikuma noteikumi un ja embriju gatavošanas brigāde atbilst citiem šās direktīvas attiecīgajiem noteikumiem, un jo īpaši šā panta 1. un 2. punkta noteikumiem, kurus piemēro mutatis mutandis."

6. Direktīvas 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu.

"3. Nosakot dzīvnieku veselības noteikumus attiecībā uz mutes un nagu sērgu saskaņā ar 1. punktu, jāņem vērā, ka:

- no trešām valstīm, kur veic vakcināciju pret mutes un nagu sērgu, var ievest tikai saldētus embrijus. Embriji vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas jāuzglabā apstiprinātos apstākļos,

- donordzīvniekiem jānāk no saimniecības, kur vismaz 30 dienas pirms iegūšanas neviens dzīvnieks nav vakcinēts pret mutes un nagu sērgu un uz kuru neattiecas aizliegumi vai karantīnas pasākumi."

7. Direktīvas 11., 12. un 13. pantu aizstāj ar šādu.

"11. pants

Direktīvā 90/675/EEK [*] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.). noteiktos principus un noteikumus piemēro, jo īpaši ņemot vērā dalībvalstīs veicamo pārbaužu organizāciju un šo pārbaužu rezultātu kontroli, kā arī īstenojamos aizsardzības pasākumus."

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas nepieciešami, lai līdz 1994. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to tās tūlīt informē komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kāda jāievēro, izdarot šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

B. Westh

[1] OV C 63, 5.3.1993., 11. lpp.

[2] OV C 150, 31.5.1993.

[3] OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/425/EEK (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).

[4] OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/425/EEK (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša