EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0049

Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

OV L 250, 7.10.1993., 9./18. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 238 - 247
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 238 - 247
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 91 - 100
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 263 - 272
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 263 - 272

In force [lv]: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/49/oj

31993L0049Oficiālais Vēstnesis L 250 , 07/10/1993 Lpp. 0009 - 0018
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0238
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0238


Komisijas Direktīva 93/49/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvu 91/682/EEK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla un dekoratīvo augu tirdzniecību [1], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, ir lietderīgi ņemt vērā dažādo materiālu ražošanas ciklus;

tā kā šajā direktīvā izklāstītie nosacījumi jāievēro kā minimālie standarti, kas pieņemami šajā posmā, ņemot vērā pašreizējos ražošanas nosacījumus Kopienā; tā kā tie tiek attīstīti un papildināti, lai beidzot sasniegtu uzlabotas kvalitātes augstos standartus;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pavairošanas materiālu un dekoratīvo augu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva nosaka sarakstus, kas minēti Direktīvas 91/682/EEK 4. pantā, ietverot prasības par marķēšanu, kas minētas attiecīgās direktīvas 11. panta trešajā daļā.

2. Saraksts attiecas uz izaudzēto kultūraugu un dekoratīvo augu pavairošanas materiālu (ietverot potcelmus) un dekoratīvajiem augiem, kas no tiem iegūti, kā arī uz visām ģintīm un sugām, kas minētas Direktīvas 91/682/EEK pielikumā, un uz 4. panta 2. punktā minēto citu ģinšu un sugu potcelmiem neatkarīgi no izmantotās pavairošanas sistēmas, še turpmāk tie saukti par "materiālu".

3. Šīs direktīvas noteikumus piemēro pakāpeniski, ņemot vērā 2. punktā minētā materiāla ražošanas ciklus.

2. pants

Materiālam vajadzības gadījumā jāatbilst attiecīgajiem augu veselības nosacījumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 77/93/EEK [2].

3. pants

1. Neskarot 2. panta noteikumus, materiālam, vismaz vizuālā pārbaudē, jābūt pamatā brīvam no jebkādiem kaitīgiem organismiem un slimībām, kas pasliktina kvalitāti, vai bez to jebkādām pazīmēm un simptomiem, kas samazina pavairošanas materiāla vai dekoratīvo augu izmantojamību, un jo īpaši brīvam no šīs direktīvas pielikumā uzskaitītajiem organismiem un slimībām saistībā ar attiecīgajām ģintīm un sugām.

2. Visus materiālus, uz kuriem redzamas 1. punktā minēto kaitīgo organismu vai slimību pazīmes vai simptomi, augoša kultūrauga posmā tieši pienācīgi apstrādā pret kaitīgu organismu vai slimību parādīšanos, vai, vajadzības gadījumā, aizvāc.

3. Attiecībā uz citrusaugu materiālu jāievēro arī šādas prasības:

i) tam jābūt iegūtam no sākotnējā materiāla, kas ir pārbaudīts un kam nav konstatēti pielikumā uzskaitīto attiecīgo vīrusu, vīrusveidīgo organismu vai slimību simptomi;

ii) tas ir pārbaudīts un ir konstatēts, ka tam kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma nav bijis šādu vīrusu, vīrusveidīgu organismu vai slimību simptomu; un

iii) potēšanas gadījumā – tas uzpotēts uz potcelmiem, kas nav uzņēmīgi pret viroīdiem.

4. Attiecībā uz puķu sīpoliem jāievēro arī šādas prasības:

- pavairošanas materiālam jābūt iegūtam tieši no materiāla, kas kultūrauga augšanas posmā ir pārbaudīts un ir konstatēts, ka tas ir būtībā brīvs no jebkādiem kaitīgiem organismiem un slimībām, to pazīmēm vai simptomiem, kā minēts 1. punktā, un jo īpaši no tiem, kas uzskaitīti pievienotajā pielikumā.

4. pants

1. Materiālam jābūt ar atbilstošu identitāti un tīrību attiecībā uz minētajām ģintīm vai sugām, vajadzības gadījumā - augu grupām, un, ja tas tiek tirgots vai paredzēts tirgošanai, ar atsauci uz šķirni saskaņā ar Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 1. punktu, kā arī ar šķirnei atbilstošu identitāti un tīrību.

2. Attiecībā uz plaši pazīstamām šķirnēm, kas minētas Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā, piegādātājs izmanto oficiālo šķirnes nosaukumu.

3. Šķirnēm, par kurām jau iesniegts augu selekcionāru tiesību pieteikums vai veikta oficiālā reģistrācija, kas minēta Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā, līdz atļaujas piešķiršanai jāizmanto atsauce uz selekcionāriem vai piedāvātais nosaukums.

4. Attiecībā uz šķirnēm, kas iekļautas piegādātu glabātajos sarakstos, ievērojot Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 2. punkta otro ievilkumu, 1. punktā minētajai prasībai attiecībā uz šķirni jāpamatojas uz sīkiem aprakstiem, kas sniegti piegādātāju glabātajos sarakstos.

5. pants

1. Materiālam jābūt būtībā brīvam no visiem defektiem, kas varētu pazemināt tā kā pavairošanas vai stādāmā materiāla kvalitāti.

2. Materiāla veselīgumam un izmēriem jābūt apmierinošiem attiecībā uz tā derīgumu kā pavairošanas materiālam vai dekoratīviem augiem. Turklāt jānodrošina samērīgums starp saknēm, stumbriem/kātiem un lapām.

3. Attiecībā uz sēklām papildus 1. punkta prasībām – jābūt apmierinošai dīgtspējai.

6. pants

1. Direktīvas 91/628/EEK 11. pantā minētajam piegādātāja dokumentam jābūt no piemērota materiāla, kas nav iepriekš izmantots, un tam jābūt nodrukātam vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Tajā jābūt šādām informācijas pozīcijām:

i) norāde "EEK kvalitāte"

ii) EEK dalībvalsts koda norāde;

iii) norāde par atbildīgo oficiālo iestādi vai tās atšķirības kods;

iv) reģistrācijas vai akreditācijas numurs;

v) piegādātāja vārds;

vi) atsevišķais sērijas, nedēļas vai partijas numurs;

vii) piegādātāja dokumenta izdošanas datums;

viii) botāniskais nosaukums;

ix) vajadzības gadījumā – šķirnes nosaukums. Potcelmu gadījumā – šķirnes, kam tie paredzēti, nosaukums;

x) vajadzības gadījumā – augu grupas nosaukums;

xi) daudzums;

xii) attiecībā uz importu no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 91/682/EEK 16. panta 2. punktu, ražas novācējas valsts nosaukums.

2. Gadījumā, ja materiālam pievienota augu pase saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK [3], ja piegādātājs vēlas, augu pase var būt 1. punktā minētais piegādātāja dokuments. Tomēr norādei "EEK kvalitāte" un norādei par atbildīgo oficiālo iestādi saskaņā ar Direktīvu 91/682/EEK jābūt sniegtai, kā arī atsaucei uz šķirnes nosaukumu, potcelmu vai augu grupu. Attiecībā uz importu no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 91/628/EEK 16. panta 2. punktu, jānorāda arī ražas novācējas valsts nosaukums. Šī informācija var būt tajā pašā dokumentā, kas ir auga pase, bet tai jābūt skaidri nošķirtai.

7. pants

Šī direktīva neskar noteikumus, kas izklāstīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 315/68 [4].

8. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1993. gada 31. decembrim izpildītu šās direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas procedūru.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 376, 31.12.1991., 21. lpp.

[2] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[3] OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.

[4] OV L 71, 21.3.1968., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KVALITĀTI IETEKMĒJOŠU SPECIFISKU KAITĪGU ORGANISMU UN SLIMĪBU SARAKSTS

ĢINTIS VAI SUGAS | SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS |

—Begonia x hiemalisFotsch | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Baltās lapu mušiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaciAphelenchoides spp.Ditylenchus destructorMeloidogyne spp.Myzus ornatusOtiorrhynchus sulcatusSciaraTripši (Thysanoptera), jo īpašiFranklinella occidentalis |

Baktērijas: Erwinia chrysanthemiRhodococcus fasciansXanthomonas campestris pv. begoniae |

Sēnītes: Parastā miltrasaStumbra puves izraisītāji (Phytophrhora spp. , Pythium spp. un Rhizoctoniaspp.) |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, jo īpaši: Lapu ritināšanas slimībaTospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss) |

—Citrus | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Aleurothrixus floccosus (Mashell)Meloidegyne spp.Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans |

Sēnītes: Phytophthora spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši: Viroīdi, tādi kā exocortis, cachexia-xyloporosisSlimības, kas rada psorozi – līdzīgi jauno lapu simptomiem, tādiem kā:psoroze, apaļplankumainība, cristacortis, impietratura, concave gumInfekciozā raiblapainībaCitrusu lapu krokošanās |

—Dendranthema x Grandiflorum(Ramat) Kitam | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Alotājas (Agromyzidae)Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaciAphelencoides spp.Diarthronomia chrysanthemiTauriņu dzimta (Lepidoptera), jo īpašiCacoecimorpha pronubana,Epichoristodes AcerbellaTripši (Thysanoptera), jo īpašiFrankliniella occidentalis |

Baktērijas: Agrobacterium tumefaciensErwinia chrysanthemi |

Sēnītes: Fusarium oxisporum spp. chrysanthemiPuccinia chrysanthemiPythium spp.Rhizoctonia solaniVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Krizantēmu B mozaīkas vīrussTomātu aspermijas vīruss (Tomato aspermy cucumovirus) |

—Dianthus Caryophyllus L.un hibrīdi | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Alotājas (Agromyzidae)Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpašiBemisia tabaciTripši (Thysanoptera), jo īpašiFrankliniella occidentalisTauriņu dzimta (Lepiodoptera), jo īpašiCacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella |

Sēnītes: Alternaria dianthiAlternaria dianthicolaFusarium oxisporum f. spp. dianthiMycosphaerella dianthiPhytopthora nicotiana spp. parasiticaRhizoctonia solaniStumbra puve Fusarium spp. un Pythium spp.Uromyces dianthi |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Neļķu kodināto gredzenu kaulimovīruss (Carnation etched ring caulimovirus)Neļķu raibais karmovīruss (Carnation mottle carmovirus)Neļķu nekrotisko punktu klosterovīruss (Carnation necrotic fleck closterovirus)Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss) |

—Euphorbia pulcherrima(Wild ex Kletzch) | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaci |

Baktērijas: Erwinia chrysanthemi |

Sēnītes: Fusarium spp.Pythium ultimumPhytophthora spp.Rhizoctonia solaniThielaviopsis basicola |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Tospovīrusi(Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss) |

—Gerbera L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Alotājas (Agromyzidae)Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpašiBemisia tabaciAphelenchoides spp.Tauriņu dzimta (Lepidoptera)Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne)Tripši (Thysanoptera), jo īpašiFrankliniella occidentalis |

Sēnītes: Fusariumspp.Phytphthora cryptogeaParastā miltrasaRhizoctonia solaniFusariumspp. |

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši: Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss) |

—Gladiolus L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Dirylenchus dipsaciTripši (Thysanoptera), jo īpašiFrankliniella occidentalis |

Baktērijas: Pseudomonas marginataRhodococcus fascians |

Sēnītes: Botrytis gladiolorumCurvularia trifoliiFusarium oxisporus spp.gladioliPenicillium gladioliSclerotinia spp.Septoria gladioliUrocystis gladiolicolaUromyces trasveralis |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Dzeltenā asteru mikoplazmaKorķainības (corky pit) izraisītājsGurķu mozaīkas vīrussGladiolu apaļplankumainība (sin. Narcišu latentais vīruss)Tabakas rattle vīruss |

Citi kaitīgi organismi: Cyperus esculentus |

—Lilium L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Aphelenchoides spp.Rhyzoglyphus spp.Pratylenchus penetransRotylenchus robustusTripši (Thysanoptera), jo īpašiFrancliniella occidentalis |

Baktērijas: Erwinia carotovoraapakšķ. carotovora |

Sēnītes: Cylindrocarpon destructansFusarium oxisporum f. sp. liliiPythium spp.Rhizoctonia spp.Rhizopus spp.Sclerotium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Gurķu mozaīkas vīrussLiliju bezsimptomu vīrussLiliju x vīrussTabakas rattle vīrussTulpju lauzējvīruss |

Citi kaitīgi organismi: Cyperus esculentus |

—Malus Miller | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumBruņutis, jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas: Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes: Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophtora cactorumRosellinia necatrixVenturia spp.Verticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi: visi |

—Narcissus L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Aphelenchoides subtenuisDitylenchus destructorEumerus spp.Merodon equestrisPratylenchus penetransSakņu ērces(Rhyzoglyphidae) |

Sēnītes: Fusarium oxysporum f. sp. narcissiSclerotinia spp.Sclerotium bulborum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Tabakas rattle vīrussNarcišu balto svītru izraisītājsNarcišu dzelteno strīpu vīruss |

Citi kaitīgi organismi: Cyperus esculentus |

—Pelargonium L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaciTauriņu dzimta (Lepidoptera)Tripši (Thysanoptera), jo īpaši Francliniella occidentalis |

Baktērijas: Rhodococcus fasciansXanthomonas campestris pv pelargonii |

Sēnītes: Puccinia pelargonii zonalisStumbra puves izraisītāji (Botrytisspp., Phytium spp.Verticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: Pelargoniju ziedu lauzējs karmovīruss (Pelargonium flower break carmovirus)Pelargoniju lapu ritināšanas tombusvīruss (Pelargonium leaf curl tombusvirus)Pelargoniju svītrveida vīruss (Pelargonium line pattern virus)Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss) |

—Phoenix | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Tripši (Thysanoptera) |

Sēnītes: Exosporium palmivorumGliocladium wermoeseniGraphiola phoenicisPestalozzia PhoenicisPythium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi: visi |

—Pinus nigra | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Blastophaga spp.Rhyacionia buoliana |

Sēnītes: Ophodermium seditiosum |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi: visi |

Prunus L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.Bruņutis, jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas: Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes: Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi: Plūmju pundurainības vīrussPlūmju nekrotiskā apaļplankumainība |

—Pyrus L. | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumBruņutis, jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas: Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes: Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora spp.Rosselinia necatrixVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi: visi |

—Rosa | Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās: Tauriņu dzimta (Lepidoptera),jo īpaši Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubanaMeloidogyne spp.Pratylenchus spp.Tetranychus urticae |

Baktērijas: Agrobacterium tumefaciens |

Sēnītes: Chondrostereum purpureumConiothyrium spp.Diplocarpon rosaePeronospora sparsaPhragmidium spp.Rosellinia necatrixSphaeroteca pannosaVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši: Ābolu mozaīkas vīrussArabis mozaīkaPlūmju nekrotiskā apaļplankumainība |

--------------------------------------------------

Augša