EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0029

Padomes Direktīva 93/29/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju

OV L 188, 29.7.1993., 1./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 207 - 216
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 207 - 216
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 49 - 58
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 213 - 222
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 213 - 222

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32009L0080 . Jaunākā konsolidētā versija: 19/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/29/oj

31993L0029Oficiālais Vēstnesis L 188 , 29/07/1993 Lpp. 0001 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0207
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0207


Padomes Direktīva 93/29/EEK

(1993. gada 14. jūnijs)

par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite; tā kā jāparedz šim nolūkam vajadzīgie pasākumi;

tā kā attiecībā uz to vadības ierīcēm, signalizatoriem un indikatoriem divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem katrā dalībvalstī vajadzīgi konkrēti tehniskie parametri, kas paredzēti obligātos noteikumos un dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā šādas noteikumu atšķirības var radīt šķēršļus tirdzniecībai Kopienā;

tā kā šos šķēršļus iekšējā tirgus darbībā var likvidēt, ja visas dalībvalstis savu noteikumu vietā pieņem vienādas prasības;

tā kā, lai katra veida transportlīdzekļiem varētu piemērot tipa apstiprināšanas un detaļas tipa apstiprināšanas procedūras, kas paredzētas Direktīvā 92/61/EEK, jāizstrādā saskaņotas prasības divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācijai;

tā kā, ņemot vērā ierosinātās darbības mērogu un ietekmi attiecīgajā nozarē, ir vajadzīgi šajā direktīvā iekļautie Kopienas pasākumi, lai sasniegtu attiecīgo mērķi, t.i., Kopienā izstrādātu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu; tā kā dalībvalstis atsevišķi nevar pienācīgi sasniegt šo mērķi;

tā kā, lai atvieglotu piekļuvi trešo valstu tirgiem, šīs direktīvas prasības jāvienādo ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 60,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju visu tipu transportlīdzekļiem, kas definēti Direktīvas 92/61/EEK 1. pantā.

2. pants

Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir tipa apstiprinājumu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem saistībā ar vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju, un nosacījumi par tādu transportlīdzekļu brīvu apriti ir paredzēti Direktīvas 92/61/EEK II un III nodaļā.

3. pants

Saskaņā ar Direktīvas 92/61/EEK 11. panta noteikumiem ar šo tiek atzīta šīs direktīvas prasību līdzvērtība ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 60 (E/ECE/TRANS/505 — Add. 59).

Dalībvalstu iestādes, kas izsniedz detaļas tipa apstiprinājumus, pieņem apstiprinājumus, kuri piešķirti saskaņā ar iepriekšminēto Noteikumu Nr. 60 prasībām, tāpat kā detaļas tipa apstiprinājuma zīmes kā alternatīvu atbilstošiem apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

4. pants

Šo direktīvu var grozīt saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK [5] 13. pantu, lai:

- ņemtu vērā jebkurus grozījumus Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumos, kas minēti 3. pantā.,

- pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai.

5. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu, ne vēlāk kā līdz 1994. gada 14. decembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

No dienas, kas minēta pirmajā daļā, dalībvalstis nedrīkst ar vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju saistītu iemeslu dēļ aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstis piemēro pirmajā daļā minētos noteikumus no 1995. gada 14. jūnija.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 14. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Trøjborg

[1] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.

[2] OV C 293, 9.11.1992., 5. lpp.

[3] OV C 21, 25.1.1993., 96. lpp. un OV C 150, 31.5.1993.

[4] OV C 73, 15.3.1993., 22. lpp.

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/53/EEK (OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ DIVRITEŅU VAI TRĪSRITEŅU MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ TO VADĪBAS IERĪČU, SIGNALIZATORU UN INDIKATORU IDENTIFIKĀCIJU

1. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

1.1. "vadības ierīce" ir tā transportlīdzekļa daļa vai detaļa, ko tieši iedarbina vadītājs un kas izraisa izmaiņas transportlīdzekļa vai kādas tā daļas stāvoklī vai darbībā;

1.2. "signalizators" ir signāls, kas norāda ierīces ieslēgšanu, darbību vai aizdomīgu vai bojātu stāvokli, vai nedarbošanos;

1.3. "indikators" ir ierīce, kas sniedz informāciju par sistēmas vai tās daļas pareizu darbību vai stāvokli, piemēram, šķidruma līmenis;

1.4. "simbols" ir kontūra, kas ļauj identificēt vadības ierīci, signalizatoru vai indikatoru.

2. PRASĪBAS

2.1. Identifikācija

Uz transportlīdzekļa uzstādot vadības ierīces, signalizatorus un indikatorus, kas parādīti 2.1.5. iedaļā, tos identificē saskaņā ar šādām prasībām:

2.1.1. simboli ir skaidri saskatāmi uz fona, vai nu gaišs uz tumša, vai tumšs uz gaiša;

2.1.2. simbols atrodas uz identificētās vadības ierīces vai vadības ierīces signalizatora, vai tā tiešā tuvumā. Ja tas nav iespējams, tad simbolu un vadības ierīci vai signalizatoru savieno ar nepārtrauktu, iespējami īsu svītru;

2.1.3. priekšējos tālās gaismas lukturus simbolizē paralēli horizontāli stari un priekšējos tuvās gaismas lukturus - paralēli lejupvērsti stari;

2.1.4. tās izmantojot optiskajā signalizatorā, tālāk norādītajām krāsām ir šāda nozīme:

—sarkana: | briesmas, |

—dzintara krāsa: | brīdinājums, |

—zaļa: | drošība. |

Zilā krāsa paredzēta tikai priekšējo tālās gaismas lukturu signalizatoriem.

2.1.5. Simbolu nozīme un identifikācija

+++++ TIFF +++++

1. attēlsPriekšējā luktura vadības ierīce - Priekšējais tālās gaismas lukturis

Indikatora krāsa: zila

+++++ TIFF +++++

2. attēlsPriekšējā luktura vadības ierīce - Priekšējais tuvās gaismas lukturis

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

3. attēlsPagriezienu rādītāji

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

4. attēlsBojājumu signālierīce

Divas iespējas:

- identifikācijas signāls novietots blakus

Indikatora krāsa: sarkana

vai

- vienlaikus darbojas pagriezienu rādītāji (abas bultiņas 3. attēlā)

+++++ TIFF +++++

5. attēlsManuālā iedarbināšanas ierīce

Indikatora krāsa: dzintara krāsa

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

6. attēlsSkaņas signālierīce7. attēlsDegvielas līmenis

Indikatora krāsa: dzintara krāsa

+++++ TIFF +++++

8. attēlsMotora dzesēšanas šķidruma temperatūra

Indikatora krāsa: sarkana

+++++ TIFF +++++

9. attēlsAkumulatora uzlādējums

Indikatora krāsa: sarkana

+++++ TIFF +++++

10. attēlsMotora eļļas līmenis

Indikatora krāsa: sarkana

+++++ TIFF +++++

11. attēlsPriekšējais miglas lukturis (3)

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

12. attēlsPakaļējais miglas lukturis (3)

Indikatora krāsa: dzintara krāsa

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

13. attēlsDīzeļmotora aizdedze vai atslēgšanās, vadības ierīce "izslēgtā" stāvoklī14. attēlsDīzeļmotora aizdedze vai atslēgšanās vadības ierīce "darba" stāvoklī15. attēlsVispārējā apgaismojuma slēdzis

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

16. attēlsApgaismojuma slēdzis(Drīkst kombinēt ar gabarītu (sānu) lukturu vadības ierīci)

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

17. attēlsStāvgaismas lukturi

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

18. attēlsIndikators "neitrāls pārnesums"

Indikatora krāsa: zaļa

+++++ TIFF +++++

19. attēlsElektriskais palaidējs/starteris

Piezīmes:

() Simbola iekšpuse var būt pilnīgi tumša.

() Šā simbola tumšo daļu var aizstāt ar siluetu; šīs shēmas bezkrāsaino daļa tad var būt pilnīgi tumša.

() Ja priekšējiem un pakaļējiem miglas lukturiem izmanto vienotu vadības ierīci, tad būtu jāizmanto priekšējo miglas lukturu simbols.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

--------------------------------------------------

Augša