Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0025

Padomes Direktīva 93/25/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju

OV L 149, 21.6.1993., 10./13. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 51 - 54
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 51 - 54
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 248 - 251
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 293 - 296
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 293 - 296

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/12/2008; Atcelts ar 32008R1165 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/25/oj

31993L0025Oficiālais Vēstnesis L 149 , 21/06/1993 Lpp. 0010 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 50 Lpp. 0051
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 50 Lpp. 0051


Padomes Direktīva 93/25/EEK

(1993. gada 1. jūnijs)

par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā Padomes 1982. gada 22. marta Direktīva 82/177/EEK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju [3] ir vairākas reizes grozīta; tā kā sakarā ar to, ka ir vajadzīgi tālāki grozījumi, tās noteikumi skaidrības labad būtu jāpārstrādā no jauna;

tā kā attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuru kazu populācija ir tikai maza daļa no visas Kopienas populācijas, vajadzības gadījumā jāparedz ikgadējo apsekojumu skaita samazinājums;

tā kā ir svarīgi sekot lauku saimniecību struktūru tendencēm dalībvalstīs;

tā kā, lai nodrošinātu pareizu kopējās lauksaimniecības politikas vadību, jo īpaši attiecībā uz aitas un kazas gaļas tirgu, Komisijai vajadzīgi sistemātiski dati par tendencēm attiecībā uz mājlopiem un uz aitas un kazas gaļas ražošanu;

tā kā datu vākšanai un apstrādei, kā arī apsekojuma organizēšanai valsts līmenī būtu joprojām jāpaliek dalībvalstu statistikas dienestu kompetencē un Komisijai būtu jāatbild par statistiskās informācijas koordināciju un saskaņošanu Eiropas līmenī, kā arī jāvienojas par saskaņotu metodoloģiju, kas vajadzīga, lai īstenotu Kopienas rīcības programmas;

tā kā, lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu, vajadzīga cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, un to varētu veikt ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas starpniecību, kura izveidota ar Lēmumu 72/279/EEK [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

POPULĀCIJAS APSEKOJUMI

A. Valstu līmenī

Biežums – Apsekojamā joma

1. pants

1. Dalībvalstis katru gadu veic to teritorijā esošās aitu populācijas statistisku apsekojumu attiecībā uz vienu no pirmajām decembra dienām.

2. Dalībvalstis veic arī kazu populācijas statistisku apsekojumu vai nu kā atsevišķu apsekojumu, vai arī kā kopīgu aitu un kazu populācijas apsekojumu:

a) katru gadu attiecībā uz vienu no decembra pirmajām dienām – vietās, kur kazu populācija ir 500000 dzīvnieku un vairāk;

b) vismaz reizi piecos gados – vietās, kur kazu populācija ir mazāka nekā 500000 dzīvnieku.

3. Dalībvalstīm pēc to lūguma 1. un 2. punktā minēto statistisko apsekojumu vietā var atļaut izmantot administratīvus avotus.

4. Izskatot 3. punktā minētos lūgumus, Komisija lemj saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

2. pants

1. Šajā direktīvā "aitas" ir Ovis sugas mājdzīvnieki, un "kazas" ir Capra sugas mājdzīvnieki.

2. Apsekojumi, kas minēti 1. pantā, aptver visas aitas un kazas, ko tur lauku saimniecībās, kā tās definētas saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru. Apsekojumi aptver pietiekami daudz saimniecību, lai varētu sniegt rezultātu par vismaz 95 % no kopējās populācijas, kas noteikta pēdējā lauku saimniecību struktūras apsekojumā.

3. Ciktāl iespējams, dalībvalstis papildina 2. punktā minētos apsekojumu rezultātus ar neapsekoto kazu un aitu populācijas novērtējumu.

Sadalījums pa kategorijām

3. pants

1. Apsekojumus, kas minēti 1. pantā, veic tā, lai būtu iespējams aitu un kazu populāciju sadalīt vismaz pa turpmāk minētajām kategorijām:

A. Aitas kopā:

A.1. aitas un aplecināti jēri:

A.1.1. slaucamās aitas un aplecināti slaucamo aitu jēri;

A.1.2. citas aitas un aplecināti jēri;

A.2. citas aitas.

B. Kazas kopā:

B.1. kazas, kurām jau bijuši kazlēni, un aplecinātas kazas:

B.1.1. kazas, kurām jau bijuši kazlēni;

B.1.2. kazas, kuras aplecinātas pirmoreiz;

B.2. citas kazas.

2. Kategorijas, kas minētas 1. punktā, var mainīt saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

3. Kategorijas nosaka saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Precizitāte

4. pants

1. Apsekojumi, kas minēti 1. pantā, ir pilnīgi apsekojumi vai tipisku paraugu apsekojumi.

2. Katrā dalībvalstī izlases kļūdas 2. panta 2. punktā paredzēto apsekojumu rezultātiem nepārsniedz 2 % (68 % uzticamība) no kopējā aitu un kazu skaita vai absolūta skaitļa, ko nosaka saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

3. Papildus izvēles shēmai un 2. panta 3. punktā minētajiem papildus novērtējumiem dalībvalstis veic pasākumus, kādus tās uzskata par vajadzīgiem, lai saglabātu apsekojumu rezultātu kvalitāti.

Nosūtīšanas termiņš

5. pants

1. Attiecībā uz 3. panta 1. punktā minētajiem datiem, dalībvalstis paziņo Komisijai provizoriskos apsekojumu rezultātus un papildu novērtējumus līdz 1. martam pēc atsauces mēneša.

2. Dalībvalstis atbilstīgi 4. panta 2. punktam paziņo Komisijai apsekojumu un papildu novērtējumu rezultātus līdz 1. aprīlim pēc atsauces mēneša.

Atkāpes

6. pants

1. Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta:

a) tām dalībvalstīm, kurās aitu populācija apsekojuma brīdī ir mazāka par 2500000 dzīvniekiem, A.1. kategorijas apakšgrupas ir fakultatīvas;

b) tām dalībvalstīm, kurās kazu populācija apsekojuma brīdī ir mazāka par 500000 dzīvniekiem, B.1. kategorijas apakšgrupas ir fakultatīvas;

c) katram apsekojuma neaptvertajam gadam 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās dalībvalstis izdara B kategorijā minēto kopskaitu novērtējumus bez dalījuma apakšgrupās;

d) dalībvalstīm, kurās A.1.1. kategorijas populācija ir mazāka par 1 % no A.1. kategorijas, ir atļauts novērtēt šo skaitli vai iegūt to no citiem avotiem.

2. Atkāpjoties no 1. un 5. panta, Dānijai un Nīderlandei ir atļauts novērtēt decembrī esošo aitu un kazu populāciju un Apvienotajai Karalistei – kazu populāciju, pamatojoties uz populācijām, kas reģistrētas ikgadējā lauksaimniecības skaitīšanas laikā, kuru tās veic tā paša gada maijā/jūnijā. Tās nosūta Komisijai 5. panta 1. punktā minētos provizoriskos rezultātus līdz 1. martam nākamajā gadā pēc atsauces gada, un 5. panta 2. punktā minētos rezultātus – līdz 15. septembrim nākamajā gadā pēc atsauces gada.

B. Reģionālā līmenī

Teritoriālās apakšvienības

7. pants

1. Apsekojuma galīgos rezultātus savāc katrai teritoriālajai apakšvienībai, kā noteikts saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

2. Teritoriālās apakšvienības, kas minētas 1. punktā, var grozīt saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Nosūtīšanas termiņš

8. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai 7. pantā minētos datus līdz 15. maijam nākamajā gadā pēc atsauces mēneša.

Atkāpes

9. pants

Atkāpjoties no 8. panta:

a) Nīderlandei ir atļauts paziņot aitu skaitu pa provincēm, attiecībā uz populācijām, ko aptver atsauces gada maijā veiktā lauksaimniecības skaitīšana, līdz tā paša gada 15. septembrim;

b) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās dalībvalstis ir atbrīvotas no kazu skaita paziņošanas pa reģioniem.

C. Sadalījums pēc ganāmpulka lieluma

Lieluma klases

10. pants

1. Nepāra gados dalībvalstis veic valsts līmeņa apsekojuma rezultātu sadalījumu pa ganāmpulku lieluma klasēm kā noteikts saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

2. Saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru, Komisija var apstiprināt dalībvalsts lūgumu izmantot 1. punktā minēto sadalījumu pa lieluma klasēm pāra gadu galīgajiem rezultātiem.

3. 1. punktā minētās ganāmpulku lieluma klases var grozīt saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Nosūtīšanas termiņš

11. pants

Dalībvalstis nosūta Komisijai 10. panta 1. punktā minētos datus līdz 15. maijam nākamajā gadā pēc atsauces mēneša.

Atkāpes

12. pants

Atkāpjoties no 11. panta, Dānijai un Nīderlandei ir atļauts paziņot datus par to aitu un kazu populāciju struktūru un Apvienotajai Karalistei – par tās kazu populāciju struktūru, ko aptver atsauces gada maijā/jūnijā veiktā lauksaimniecības skaitīšana, līdz nākamā gada 15. maijam.

II NODAĻA

KAUŠANAS STATISTIKA

13. pants

1. Dalībvalstis veido ikmēneša statistiku par to teritorijā esošajās kautuvēs nokauto to aitu un kazu skaitu un liemeņu svaru, kuru gaļa atzīta par derīgu cilvēku patēriņam.

Vajadzības gadījumā tās piegādā arī atskaitēs neietverto kaušanas gadījumu skaita novērtējumus, lai statistika ietvertu visas to teritorijā nokautās aitas un kazas.

2. Statistiku, kas minēta 1. punktā, veido šādām kategorijām:

A. aitas kopā:

A.1. no kurām jēri;

B. kazas kopā.

3. Liemeņa svaru, kas minēts 1. punktā, kā arī 2. punktā minētās kategorijas nosaka saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Nosūtīšanas termiņš

14. pants

Dalībvalstis informē Komisiju par 13. panta 1. punktā minētās statistikas rezultātiem divu mēnešu laikā pēc atsauces mēneša.

III NODAĻA

RAŽOŠANAS PROGNOZES

15. pants

1. Dalībvalstis izmanto apsekojumu rezultātus un citu pieejamo informāciju, lai katram kalendārajam pusgadam izstrādātu prognozes par to aitu un kazu piedāvājumu.

Šo piedāvājumu izsaka kā bruto pašmāju produkciju, ietverot visas nokautās aitas un kazas, kā arī Kopienas iekšējās un ārējās tirdzniecības bilanci ar dzīvām aitām un kazām.

2. 1. punktā minētā "piedāvājuma" definīciju var grozīt saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Nosūtīšanas termiņš

16. pants

Dalībvalstis nosūta Komisijai 15. panta 1. punktā minētās prognozes līdz 1. martam pēc apsekojuma attiecībā uz esošā gada diviem sešu mēnešu periodiem.

IV NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

17. pants

Dalībvalstis 5., 6., 8., 9., 11., 12., 14. un 16. pantā minētos datus Komisijai nosūta atbilstīgi Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulai (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 par tādu datu pārsūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuriem attiecas statistikas konfidencialitāte [5].

18. pants

Konsultējoties ar dalībvalstīm, Komisija izskata:

a) piegādātos rezultātus;

b) tehniskas problēmas, kas rodas, jo īpaši sagatavojot un veicot apsekojumus un novērtējumus;

c) apsekojuma rezultātu un novērtējumu uzticamību.

19. pants

Dalībvalstis informē Komisiju par metodoloģiskām vai citādām pārmaiņām, kas varētu ievērojami ietekmēt statistiku. To dara ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad attiecīgā pārmaiņa stājas spēkā. Komisija attiecīgās darba grupās par šādu paziņojumu dara zināmu citām dalībvalstīm.

20. pants

1. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā paredzētā procedūra, Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas (še turpmāk "komiteja") priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts lūguma tūlīt nodod jautājumus izskatīšanai komitejā.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar 54 balsu vairākumu, dalībvalstu balsis komitejā vērtē saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešus pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav pieņēmusi lēmumu, paredzētos pasākumus pieņem Komisija.

21. pants

1. Ar 1994. gada 1. janvāri tiek atcelta Direktīva 82/177/EEK.

2. Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

22. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz 1994. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis apstiprina šos pasākumus, tajos jābūt ietvertai atsaucei uz šo direktīvu vai arī šādai atsaucei jābūt kopā ar šo pasākumu oficiālu publikāciju. Šādas atsauces veikšanas metodes nosaka dalībvalstis.

23. pants

1. Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1993. gada 1. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Andersen

[1] OV C 18, 23.1.1993., 15. lpp.

[2] OV C 115, 26.4.1993.

[3] OV L 81, 27.3.1982., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1057/91 (OV L 107, 27.4.1991., 11. lpp.).

[4] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

[5] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša