EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0011

Komisijas Direktīva 93/11/EEK (1993. gada 15. marts) par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas

OV L 93, 17.4.1993., 37./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 012 Lpp. 167 - 168
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 012 Lpp. 167 - 168
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 35 - 36
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 193 - 196
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 193 - 196
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 040 Lpp. 19 - 20

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/11/oj

31993L0011Oficiālais Vēstnesis L 093 , 17/04/1993 Lpp. 0037 - 0038
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 12 Lpp. 0167
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 12 Lpp. 0167


Komisijas Direktīva 93/11/EEK

(1993. gada 15. marts)

par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne vien vajadzīgi, bet arī saistoši iekšējā tirgus mērķu sasniegšanai; tā kā šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt atsevišķi; tā kā turklāt to sasniegšana Kopienas līmenī jau ir paredzēta Direktīvā 89/109/EEK;

tā kā ir pierādīts, ka no pupiem un knupjiem, kas izgatavoti no elastomēra vai gumijas, var atbrīvoties N-nitrozoamīni un vielas, kuras var pārveidoties par N-nitrozoamīniem (N-nitrozējamām vielām);

tā kā Pārtikas zinātniskā komiteja ir atzinusi, ka N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību, jo tās ir toksiskas, un tāpēc ir ieteikusi, ka šo vielu migrācija no iepriekšminētajiem izstrādājumiem jāierobežo zem noteikšanas robežas, izmantojot piemērotas jutības metodi;

tā kā Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā ir noteikts, ka materiālu un gatavu izstrādājumu komponenti nedrīkst pāriet uz pārtikas produktiem tādā daudzumā, kurš var apdraudēt cilvēku veselību;

tā kā šā mērķa sasniegšanai piemērots dokuments ir īpaša direktīva Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē;

tā kā, lietojot knupjus, var rasties tāda paša veida risks un tāpēc ir izdevīgi tos pašus noteikumus pieņemt arī attiecībā uz šiem izstrādājumiem;

tā kā vajadzīga tūlītēja rīcība, šajā direktīvā nosaka tikai speciālus noteikumus attiecībā uz N-nitrozoamīnu un N-nitrozējamo vielu atbrīvošanos no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem, atliekot citu problēmu, kas saistītas ar elastomēru un gumijas pupiem un knupjiem, risināšanu ar vispārīgāku direktīvu;

tā kā ar šo direktīvu nosaka pamatnoteikumus un vispārīgus kritērijus N-nitrozoamīnu un N-nitrozējamo vielu atbrīvošanās noteikšanai un atliek sīki izstrādātas analīzes metodes noteikšanu;

tā kā analīzes pamatmetodi, kas izklāstīta pielikumos, pieņem pagaidu pasākuma statusā līdz laikam, kad būs pieejams vairāk informācijas par šīs metodes un iespējamu alternatīvu metožu efektivitāti;

tā kā Komisija ir sākusi veicināt analīzes metožu turpmāko izpēti, lai pārskatītu ieteikto metodoloģiju un apsvērtu analītisko pielaižu noteikšanu, ņemot vērā šo izpēti;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas produktu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva ir īpaša Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.

Tā attiecas uz N-nitrozoamīnu un tādu vielu, kas var pārveidoties par N-nitrozoamīniem, šeit turpmāk "N-nitrozējamu vielu", atbrīvošanos no pupiem un knupjiem, kuri izgatavoti no elastomēra vai gumijas.

2. pants

No 1. pantā minētajiem pupiem un knupjiem atbrīvošanās testa šķidrumā (siekalu testa šķīdumā), ievērojot I pielikumā norādītos nosacījumus, nedrīkst atbrīvoties neviens N-nitrozoamīns un N-nitrozējamā viela, ko var atklāt ar apstiprinātu metodi, kura atbilst II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un ar kuru var atklāt šādus daudzumus:

- 0,01 mg kopējos atbrīvotajos N-nitrozoamīnos/kg (no tām pupa vai knupja daļām, kas izgatavotas no elastomēra vai gumijas),

- 0,1 mg kopējās atbrīvotajās N-nitrozējamās vielās/kg (no tām pupa vai knupja daļām, kas izgatavotas no elastomēra vai gumijas).

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1994. gada 1. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm:

- no 1994. gada 1. aprīļa jāatļauj to pupu un knupju lietošana un tirdzniecība, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām,

- no 1995. gada 1. aprīļa jāaizliedz to pupu un knupju lietošana un tirdzniecība, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Kad dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai tiem pievieno atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 15. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PAMATNOTEIKUMI N-NITROZOAMĪNU UN N-NITROZĒJAMO VIELU ATBRĪVOŠANĀS NOTEIKŠANAI

1. Atbrīvošanās testa šķidrums (siekalu testa šķīdums).

Atbrīvošanās testa šķidrumu iegūst, izšķīdinot 4,2 g nātrija bikarbonāta (NaHCO3), 0,5 g nātrija hlorīda (NaCl), 0,2 g kālija karbonāta (K2CO3) un 30,0 mg nātrija nitrīta (NaNO2) vienā destilēta ūdens litrā vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Šķīduma pH vērtībai jābūt 9.

2. Testa nosacījumi.

Materiāla paraugus, kas iegūti no piemērota daudzuma pupu vai knupju, 40 ± 2 °C temperatūrā uz 24 stundām iegremdē atbrīvošanās testa šķidrumā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

KRITĒRIJI, KAS PIEMĒROJAMI N-NITROZOAMĪNU UN N-NITROZĒJAMO VIELU ATBRĪVOŠANĀS NOTEIKŠANAS METODEI

1. N-nitrozoamīnu atbrīvošanos noteic katra šķīduma, kas iegūts saskaņā ar I pielikumu, vienā alikvotā daļā. N-nitrozoamīnus no alikvotās daļas ekstrahē ar dihlormetānu (DHM), kas nesatur nitrozoamīnu, un noteic gāzu hromatogrāfijā.

2. N-nitrozējamo vielu atbrīvošanos noteic katra šķīduma, kas iegūts saskaņā ar I pielikumu, citā alikvotā daļā. Nitrozējamās vielas pārvērš nitrozoamīnos, alikvoto daļu skābinot ar sālsskābi. Iegūtos nitrozoamīnus no šķīduma ekstrahē ar DHM un noteic gāzu hromatogrāfijā.

--------------------------------------------------

Augša