EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31992L0090

Komisijas Direktīva 92/90/EEK (1992. gada 3. novembris), ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu

OV L 344, 26.11.1992., 38./39. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 046 Lpp. 42 - 43
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 046 Lpp. 42 - 43
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 220 - 221
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 203 - 204
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 203 - 204
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 30 - 31

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090Oficiālais Vēstnesis L 344 , 26/11/1992 Lpp. 0038 - 0039
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 46 Lpp. 0042
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 46 Lpp. 0042


Komisijas Direktīva 92/90/EEK

(1992. gada 3. novembris),

ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ieviešanu un to izplatību Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/10/EEK [2], un jo īpaši tās 6. panta 7. punkta ceturto ievilkumu un 6. panta 8. punktu,

tā kā Kopienas augu veselības režīma piemērošana Kopienā kā apgabalā bez iekšējām robežām prasīs Kopienas augu produktiem veikt augu veselības pārbaudes pirms pārvadāšanas Kopienā; tā kā vispiemērotākā vieta šādu pārbaužu veikšanai ir to ražotāju ražošanas vieta, kas uzskaitīti oficiālajā reģistrā;

tā kā nolūkā ražot augus, augu produktus vai citus objektus, kas nav apsēsti vai inficēti ar Direktīvā 77/93/EEK minētiem kaitīgiem organismiem, un lai dalībvalstis pienācīgi kontrolētu šo produkciju, ir jāizstrādā vairāki noteikumi par to ražotāju vai citu personu uzskaiti, kuri jāieraksta oficiālajā reģistrā, kā arī daži precizēti un vienoti augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju pienākumi;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji, uz ko attiecas Direktīvas 77/93/EEK 6. panta 4. punkta trešā daļa, 6. panta 5. punkts, 10. panta 3. punkta otrais ievilkums vai 12. panta 6. punkta otrā daļa, ar attiecīgu reģistrācijas procedūru iesniedz atbildīgajām oficiālajām iestādēm, kuras minētas Direktīvā 77/93/EEK, pieteikumu iekļaušanai oficiālajā reģistrā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka minētās atbildīgās oficiālās iestādes pēc 1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas ieraksta šo pieteikumu to oficiālajā reģistrā un pārbauda pieteikuma veidlapā sniegto informāciju.

3. Minētās atbildīgās oficiālās iestādes ieraksta 1. punktā minētos ražotājus, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centrus, citas personas vai ievedējus tajā pašā punktā minētajā oficiālajā reģistrā ar individuālu reģistrācijas numuru, kas ļauj to attiecīgi identificēt, kad minētās atbildīgās oficiālās iestādes ir konstatējušas, ka ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji spēj un vēlas pildīt pienākumus, kuri paredzēti 2. panta 2. punktā, un tos, kuri minēti 2. panta 3. punktā un 3. pantā.

4. Ja 2. punktā minētajās pārbaudēs konstatē, ka 2. panta 2. punktā minētos pienākumus neizpildīs, tad minētās atbildīgās oficiālās iestādes neieraksta ražotājus, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centrus, citas personas vai ievedējus 1. punktā minētajā oficiālajā reģistrā, kamēr nepiemēro 3. punktu.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka ierakstu sarakstā groza vai atjauno, ja 1. punktā minētie ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji nolemj veikt papildu darbības tām, kas sākumā uzskaitītas, vai to vietā.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka minētās atbildīgās oficiālās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, ja pārtrauc izpildīt 2. panta 2. punktā un vajadzības gadījumā 2. panta 3. punktā un 3. pantā minētos pienākumus.

7. Saskaņā ar 6. punktu jebkurus veiktos pasākumus pārtrauc, tiklīdz ir konstatēts, ka ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji nākotnē iespējami atbilstu šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

2. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 1. pantā minēto reģistrācijas procedūru uz attiecīgajiem ražotājiem, kolektīvajām noliktavām, izplatīšanas centriem, citām personām vai ievedējiem attiecas 2. punktā paredzētās prasības, neatkarīgi no minētajām 3. punktā un 3. pantā.

2. Neskarot jau Direktīvā 77/93/EEK noteiktos pienākumus, tie pienākumi, kas minēti 1. punktā, ir šādi:

a) glabāt to telpu koriģētu plānu, kurās 1. panta 1. punktā minētie ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji audzē, ražo, uzglabā vai izmanto augus, augu produktus vai citus objektus, vai tie tur atrodas citādi;

b) glabāt protokolus, lai minētajām atbildīgajām oficiālajām iestādēm būtu pieejama pilnīga informācija par augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko:

- iepērk glabāšanai vai stādīšanai telpās,

- ražo vai

- sūta citiem,

un līdzīgus dokumentus glabāt vismaz vienu gadu;

c) personiski sadarboties ar minēto atbildīgo oficiālo iestādi vai norīkot citu personu, kam ir tehniska pieredze augkopībā un ar to saistītās augu veselības lietās;

d) pēc vajadzības piemērotā laikā veikt vizuālās pārbaudes tā, kā norādīts minēto atbildīgo oficiālo iestāžu instrukcijās;

e) nodrošināt pieejamību personām, kam ir tiesības rīkoties minēto atbildīgo oficiālo iestāžu vārdā, jo īpaši, lai veiktu pārbaudes un/vai ņemtu paraugus, kā arī nodrošina b) punktā minēto ierakstu un attiecīgo dokumentu pieejamību;

f) citādi sadarboties ar minētajām atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

3. Lai atvieglotu novērtēt augu veselības stāvokli, var paredzēt vispārīgus papildu pienākumus; tie ir saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un var ņemt vērā ražošanas procesa sīkumus un vajadzības gadījumā ievešanas nosacījumus, jo īpaši kultūras veidu, atrašanās vietu, lielumu, vadību, personālu un aprīkojumu.

3. pants

Pēc minēto atbildīgo oficiālo iestāžu pieprasījuma reģistrētie ražotāji, kolektīvās noliktavas, izplatīšanas centri, citas personas vai ievedēji veic īpašus pienākumus attiecībā uz augu veselības stāvokļa novērtēšanu vai uzlabošanu telpās un, lai garantētu materiāla identitāti, līdz tiek pievienota auga pase saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 10. panta 2. punktu; šajos īpašajos pienākumos var iekļaut, piemēram, speciālu pārbaudi, paraugu ņemšanu, izolēšanu, apstrādi, sadalīšanu un marķēšanu (etiķetēšanu), kā arī citus pasākumus, kas vajadzības gadījumā īpaši pieprasīti saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK IV pielikuma A daļas II iedaļu vai IV pielikuma B daļu.

4. pants

Dalībvalstis nodrošina atbilstību 2. panta 2. punkta prasībām, vismaz reizi gadā regulāri pārbaudot ierakstus un attiecīgos dokumentus, kas aprakstīti 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības Padomes Direktīvas 91/683/EEK [3] 3. panta 1. punktā minētajā datumā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai visus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 70, 17.3.1992., 27. lpp.

[3] OV L 376, 31.12.1991., 29. lpp.

--------------------------------------------------

Augša