EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0084

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

OV L 316, 31.10.1992., 29./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 108 - 110
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 108 - 110
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 213 - 215
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 159 - 161
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 159 - 161
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 15 - 17

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj

31992L0084Oficiālais Vēstnesis L 316 , 31/10/1992 Lpp. 0029 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0108
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0108


Padomes Direktīva 92/84/EEK

(1992. gada 19. oktobris)

par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīva 92/12/EEK [4] nosaka vispārīgo kārtību attiecībā uz izstrādājumiem, kam piemēro akcīzes nodokļus;

tā kā Direktīvas 92/83/EEK [5] noteikumi attiecas uz spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa struktūras saskaņošanu;

tā kā dalībvalstīm šiem produktiem jāpiemēro zemākā akcīzes nodokļa likme no 1993. gada 1. janvāra, lai līdz šai dienai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi;

tā kā piemērotākais pamats nodokļa iekasēšanai par etilspirtu ir tīra spirta tilpums;

tā kā piemērotākais pamats nodokļa iekasēšanai par vīnu un starpproduktiem ir galaprodukta tilpums;

tā kā dzirkstošā vīna patēriņš atšķiras no nedzirkstošā vīna patēriņa; tā kā tāpēc dalībvalstīm var atļaut šiem produktiem uzlikt atšķirīgas nodokļa likmes;

tā kā dalībvalstīs atšķiras metodes, ar kādām uzliek nodokli alum un šīm atšķirībām var ļaut turpināties, jo īpaši, nosakot zemāko likmi, ko izsaka kā nodokli gan attiecībā pret produkta sākotnējo blīvumu, gan spirta saturu;

tā kā dažām dalībvalstīm var ļaut piemērot pazeminātas likmes produktiem, kurus patērē noteiktos apvidos to teritorijā;

tā kā regulāri jāpārskata šajā direktīvā noteiktās likmes, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus;

tā kā jāizveido mehānisms, lai konkrētas summas, kas izteiktas ECU, varētu konvertēt valstu valūtās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā no 1993. gada 1. janvāra piemēro zemākās akcīzes nodokļa likmes saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

2. pants

Šī direktīva attiecas uz šādiem produktiem:

- spirtu un alkoholiskiem dzērieniem,

- starpproduktiem,

- vīnu,

- alu,

kā tie definēti Direktīvā 92/83/EEK.

3. pants

1. No 1993. gada 1. janvāra spirtam un spirtam, ko satur dzērieni, izņemot 4., 5. un 6. pantā minētos, tiek noteikta zemākā akcīzes nodokļa likme ECU 550 par hektolitru tīra spirta.

Tomēr dalībvalstis, kuras spirtam un alkoholiskiem dzērieniem piemēro nodokļa likmi, kas nepārsniedz ECU 1000 par hektolitru tīra spirta, nevar pazemināt savu valsts likmi. Turklāt dalībvalstis, kuras minētajiem produktiem piemēro nodokļa likmi, kas pārsniedz ECU 1000 par hektolitru tīra spirta, savas valsts likmi nevar noteikt zemāku par ECU 1000.

2. Dānijas Karaliste tomēr var līdz 1996. gada 30. jūnijam paturēt spēkā pastāvošo nodokļa uzlikšanas sistēmu spirtam un citos produktos ietilpstošam spirtam, ja, to piemērojot, nekad netiek uzlikts nodoklis, kas zemāks par summu, kāda rastos, piemērojot 1. punktu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK noteikumiem.

3. Itālijas Republika tomēr var līdz 1996. gada 30. jūnijam paturēt spēkā pastāvošo nodokļa uzlikšanas sistēmu spirtam un citos produktos ietilpstošam spirtam, ja, to piemērojot, nekad netiek uzlikts nodoklis, kas zemāks par summu, kāda rastos, piemērojot 1. punktu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK noteikumiem.

4. pants

No 1993. gada 1. janvāra starpproduktiem tiek noteikta zemākā akcīzes nodokļa likme ECU 45 par vienu hektolitru produkta.

5. pants

No 1993. gada 1. janvāra vīnam tiek noteikta zemākā akcīzes nodokļa likme:

- ECU 0 nedzirkstošajam vīnamun

- ECU 0 dzirkstošajam vīnam

par vienu hektolitru produkta.

6. pants

No 1993. gada 1. janvāra tiek noteikta zemākā akcīzes nodokļa likme alum:

- ECU 0,748 par vienu hektolitru/Plato grādu

vai

- ECU 1,87 par vienu hektolitru/spirta tilpumkoncentrācijas vienību

galaproduktā.

7. pants

1. Grieķijas Republika var piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi etilspirtam, ko patērē Lesbā, Hijā, Samā, Dodekanisā, Kiklādu salās, kā arī šādās Egejas jūras salās: Taosā, Ziemeļsporādu salās, Samotrākā un Skirā.

Pazeminātā likme, kas var būt zemāka par zemāko nodokļa likmi, nevar būt vairāk nekā 50 % zemāka par valsts standarta nodokļa likmi etilspirtam.

2. Itālijas Republika var turpināt piemērot atbrīvojumus un pazeminātas akcīzes nodokļa likmes, kas var būt zemākas par zemāko likmi, kas tika piemērota 1992. gada 1. janvārī, spirtam un alkoholiskiem dzērieniem, ko patērē Gorīcijā un Aostas ielejā.

3. Portugāles Republika Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos var turpināt piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes, kas nav vairāk kā 50 % zemākas par valsts likmēm attiecīgajiem produktiem:

a) Madeirā

- vīnam, kas iegūts vienīgi no vietējām vīnogu šķirnēm, kuras noteiktas Regulas (EEK) Nr. 4252/88 15. pantā,

- rumam, kas definēts Regulas (EEK) Nr. 1576/89 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā un kas iegūts apvidū, kurš noteikts minētās regulas 5. panta 3. punktā un II pielikuma 1. punktā,

- liķieriem, kuri ražoti no subtropu augļiem, stiprināti ar cukurniedru degvīnu un kuru īpašības un kvalitāte atbilst Regulas (EEK) Nr. 1576/89 5. panta 3. punkta b) daļā noteiktajai;

b) Azoru salās

- liķieriem, kā tie definēti Regulas (EEK) Nr. 1576/89 1. panta 4. punkta r) apakšpunktā un ražoti no pasifloras augļiem un ananasiem,

- degvīniem, kuri darināti no vīna vai vīnogu čagām, kuru īpašības un kvalitāte atbilst Regulas (EEK) Nr. 1576/89 1. panta 4. punkta d) un f) apakšpunktā noteiktajai.

8. pants

Reizi divos gados, pirmoreiz ne vēlāk kā 1994. gada 31. decembrī, Padome uz Komisijas ziņojuma un attiecīgā gadījumā uz Komisijas priekšlikuma pamata pārbauda šajā direktīvā noteiktās nodokļa likmes un, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu nosaka vajadzīgos pasākumus. Komisijas ziņojumā un Padomes apsvērumos ņem vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, dažādu alkoholisko dzērienu kategoriju konkurenci, nodokļu likmju faktisko vērtību un Līguma augstākos mērķus.

9. pants

1. ECU vērtību, ko piemēro konkrētai akcīzes nodokļa vērtībai, valstu valūtās izsaka reizi gadā. Jāpiemēro likmes, kuras iegūst pirmajā oktobra darba dienā un kuras publicētas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, un tās stājas spēkā nākamā kalendāra gada 1. janvārī.

2. Dalībvalstis var paturēt spēkā akcīzes nodokļa summas, kuras bijušas spēkā 1. punktā paredzētās ikgadējās pielāgošanas laikā, ja, konvertējot akcīzes nodokļa summas, kas izteiktas ECU, tās, izteiktas valstu valūtās, paaugstinātos par mazāk nekā 5 % vai mazāk nekā ECU 5, neatkarīgi no tā, kura summa zemāka.

10. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1992. gada 31. decembrim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot šos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos savu likumu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 19. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Cope

[1] OV C 12, 18.1.1990., 12. lpp.

[2] OV C 94, 13.4.1992., 46. lpp.

[3] OV C 225, 10.9.1991., 54. lpp.

[4] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

[5] OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

--------------------------------------------------

Augša