EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0083

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages

OV L 316, 31.10.1992., 21./27. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 100 - 107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 100 - 107
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 206 - 212
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 8 - 14

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj

31992L0083Oficiālais Vēstnesis L 316 , 31/10/1992 Lpp. 0021 - 0027
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0100
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0100


Padomes Direktīva 92/83/EEK

(1992. gada 19. oktobris)

par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīva 92/12/EEK nosaka vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm [4];

tā kā Direktīva 92/84/EEK nosaka zemāko akcīzes nodokļa likmi, kas dalībvalstīs jāpiemēro spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem [5];

tā kā iekšējā tirgus pienācīgai darbībai ir svarīgi noteikt kopīgas visu attiecīgo preču definīcijas;

tā kā ir lietderīgi par pamatu šādām definīcijām ņemt definīcijas no apvienotās nomenklatūras, kas ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas brīdī;

tā kā attiecībā uz alu var atļaut citādu nodokļa aprēķināšanas metodi galaproduktam;

tā kā attiecībā uz alu dalībvalstīm var ļaut noteiktās robežās piemērot nodokli stipruma kategorijām, kas pārsniedz vienu Plato grādu, ja vien alum nekādā gadījumā neuzliek nodokli, kas zemāks par Kopienas zemāko likmi;

tā kā attiecībā uz alu, ko ražo patstāvīgās mazajās alus darītavās, un etilspirtu, ko ražo mazās spirta dedzinātavās, vajadzīgs kopīgs risinājums, kas ļautu dalībvalstīm šiem produktiem piemērot pazeminātas nodokļu likmes;

tā kā var pieļaut, ka atšķiras stiprums, no kura dalībvalstis sāk piemērot nodokli alum, ja iekšējā tirgū tādēļ nerodas nepieļaujamas problēmas;

tā kā attiecībā uz alu, vīnu un citiem raudzētiem dzērieniem ir ieteicams ļaut dalībvalstīm atbrīvot no nodokļa pašdarītus produktus, kas nav ražoti tirdzniecībai;

tā kā dalībvalstīm principā jāpiemēro viena likme par hektolitru galaprodukta visiem nedzirkstošiem vīniem un citiem nedzirkstošiem raudzētiem dzērieniem un viena nodokļa likme par hektolitru galaprodukta visiem dzirkstošiem vīniem un dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem;

tā kā ir ieteicams ļaut dalībvalstīm piemērot pazeminātas nodokļa likmes visiem vīniem un citiem raudzētiem dzērieniem, ja to faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir zemāka par 8,5 %;

tā kā jāļauj dalībvalstīm, kuras 1992. gada 1. janvārī dažiem vīniem piemēro augstāku nodokļa likmi, turpināt tās piemērošanu;

tā kā principā dalībvalstīm visiem starpproduktiem jāpiemēro viena nodokļa likme par hektolitru galaprodukta;

tā kā ir ieteicams ļaut dalībvalstīm piemērot pazeminātu starpproduktu nodokļa likmi gan produktiem, kuru stiprums nepārsniedz 15 % tilp., gan dabiskiem saldajiem vīniem;

tā kā dalībvalstīm principā jāpiemēro viena nodokļa likme par hektolitru tīra spirta visam etilspirtam, kā tas definēts šajā direktīvā;

tā kā var ļaut dalībvalstīm piemērot pazeminātas likmes vai atbrīvojumus no nodokļa dažiem produktiem, kas ir raksturīgi kādam reģionam vai tradicionāli;

tā kā gadījumos, kad dalībvalstīm atļauts piemērot pazeminātas likmes, šādas pazeminātas likmes nedrīkst radīt konkurences traucējumus iekšējā tirgū;

tā kā dalībvalstīm jāļauj atmaksāt akcīzes nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas kļuvuši nederīgi patēriņam;

tā kā Kopienas līmenī ir jānosaka atbrīvojumi, kas attiecas uz precēm, kuras pārvadā starp dalībvalstīm;

tā kā tomēr ir iespējams dalībvalstu ziņā atstāt tādu atbrīvojumu piemērošanu, kas saistīti ar galīgu izmantošanu to teritorijā;

tā kā jāizveido sistēma, pēc kuras ziņo par pilnīgi denaturējama spirta denaturēšanas prasībām katrā dalībvalstī, lai citas dalībvalstis tās varētu pieņemt;

tā kā nevar atņemt dalībvalstīm līdzekļus, ar ko apkarot nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas var rasties atbrīvojumu jomā;

tā kā jāļauj dalībvalstīm īstenot šajā direktīvā noteiktos atbrīvojumus, tos atmaksājot;

tā kā tāpēc, ka dažas dalībvalstis "citiem dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem" piemēro augstāku nodokļa likmi nekā starpproduktiem, tām jāļauj šo paaugstināto likmi piemērot starpproduktiem, kas līdzinās šiem "citiem dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem",

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I IEDAĻA

ALUS

Darbības joma

1. pants

1. Dalībvalstis piemēro akcīzes nodokli alum saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nosaka savas likmes saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK.

2. pants

Šajā direktīvā termins "alus" attiecas uz produktiem, kas atbilst AN kodam 2203, vai produktiem, ko veido alus, kas sajaukts ar bezalkoholiskiem dzērieniem, kas atbilst AN kodam 2206, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija vienā vai otrā gadījumā pārsniedz 0,5 % tilp.

Nodokļa noteikšana

3. pants

1. Akcīzes nodokli, ko dalībvalstīs iekasē par alu, nosaka, balstoties vai nu uz:

- hektolitru daudzumu/Plato grādiem,

vai

- hektolitru daudzumu/faktisko spirta tilpumkoncentrāciju

galaproduktam.

2. Novērtējot nodokļa iekasēšanu par alu saskaņā ar Direktīvas 92/84/EEK prasībām, dalībvalstis var neievērot Plato grādu vai faktiskās spirta tilpumkoncentrācijas procentu daļas aiz komata.

Bez tam dalībvalstis, kuras iekasē nodokli, pamatojoties uz hektolitru daudzumu/Plato grādiem, var alu iedalīt kategorijās, nepārsniedzot četrus Plato grādus, kas nošķir kategorijas, un iekasēt nodokli pēc vienas likmes par hektolitru jebkura alus, kas atbilst konkrētajai kategorijai. Šādas likmes vienmēr ir vienādas ar zemāko likmi, kas noteikta Direktīvas 92/84/EEK 6. pantā, turpmāk — zemākā likme, vai vienādas ar to.

4. pants

1. Dalībvalstis var piemērot pazeminātas nodokļu likmes, kuras var diferencēt saskaņā ar attiecīgo alus darītavu gada ražošanas apjomu, alum, kas darīts patstāvīgās mazajās alus darītavās, ievērojot šādus ierobežojumus:

- pazeminātās likmes neattiecas uz uzņēmumiem, kas ražo vairāk nekā 200000 hl alus gadā,

- pazeminātās likmes, kas var būt zemākas par zemāko likmi, nenosaka zemākas par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.

2. Pazemināto likmju sakarā termins "patstāvīga mazā alus darītava" nozīmē tādu alus darītavu, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām, izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kurai nav darbības licences. Tomēr, ja sadarbojas divas vai vairākas mazas alus darītavas, kuru kopējais ražošanas apjoms gadā nepārsniedz 200000 hl, šīs alus darītavas var uzskatīt par vienu patstāvīgu mazo alus darītavu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visas pazeminātās likmes, ko tās ievieš, tāpat attiecina uz alu, ko to teritorijā piegādā no patstāvīgām mazajām alus darītavām, kas atrodas citās dalībvalstīs. Jo īpaši tās nodrošina, ka atsevišķām piegādēm no citām dalībvalstīm netiek uzlikti augstāki nodokļi kā tādām pašām piegādēm šajā dalībvalstī.

5. pants

1. Dalībvalstis alum, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 2,8 % tilp., var piemērot pazeminātas likmes, kas var būt zemākas par zemāko likmi.

2. Dalībvalstis var šā panta piemērošanu attiecināt tikai uz produktiem, kas sastāv no alus un AN kodam 2206 atbilstošu bezalkoholisku dzērienu maisījuma.

6. pants

Saskaņā ar noteikumiem, kas tām jānosaka, lai tūlīt piemērotu atbrīvojumu, dalībvalstis var atbrīvot no akcīzes nodokļa alu, ko ražojusi privātpersona un patērē ražotājs, viņa ģimenes locekļi vai viesi, ja vien alu netirgo.

II IEDAĻA

VĪNS

Darbības joma

7. pants

1. Dalībvalstis piemēro akcīzes nodokli vīnam saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nosaka savas likmes saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK.

8. pants

Šajā direktīvā:

1. Ar terminu "nedzirkstošie vīni" apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 2204 un 2205, izņemot dzirkstošo vīnu, kā tas definēts šā panta 2. punktā:

- kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 15 % tilp., ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

- kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 15 % tilp., bet nepārsniedz 18 % tilp., ja tie nav nekādi stiprināti un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

2. Ar terminu "dzirkstošie vīni" apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 220410, 22042110, 22042910 un 2205:

- kuri pildīti pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar saitēm vai stiprinājumiem, vai kuru pārspiediens, kas panākts ar oglekļa dioksīdu šķīdumā, ir trīs bāri vai vairāk,

- kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 15 % tilp., ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

Nodokļa noteikšana

9. pants

1. Akcīzes nodokli, ko dalībvalstis iekasē par vīnu, nosaka, pamatojoties uz galaprodukta hektolitru daudzumu.

2. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 3. un 4. punktā, dalībvalstis iekasē akcīzes nodokli pēc vienādas likmes par visiem produktiem, kuriem uzliek nodokli, kas attiecināms uz nedzirkstošu vīnu. Līdzīgi tās iekasē akcīzes nodokli pēc vienādas likmes par produktiem, kuriem uzliek nodokli, kas attiecināms uz dzirkstošo vīnu. Dalībvalstis var attiecināt vienu likmi gan uz nedzirkstošajiem, gan dzirkstošajiem vīniem.

3. Dalībvalstis var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes visiem nedzirkstošajiem vīniem un dzirkstošajiem vīniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 % tilp.

4. Dalībvalstis, kuras 1992. gada 1. janvārī nedzirkstošajiem vīniem piemēroja augstāku nodokļa likmi, nekā noteikts 8. panta 1. punkta otrajā ievilkumā, var turpināt piemērot šo likmi. Šī paaugstinātā likme nedrīkst būt augstāka par valsts standarta likmi, ko piemēro starpproduktiem.

10. pants

Saskaņā ar noteikumiem, kurus tās nosaka šā panta tūlītējai piemērošanai, dalībvalstis var no akcīzes nodokļa atbrīvot vīnu, ko ražojušas privātpersonas un patērē pats ražotājs, viņa ģimenes locekļi vai viesi, ja vīnu netirgo.

III IEDAĻA

CITI RAUDZĒTI DZĒRIENI, IZŅEMOT VĪNU UN ALU

Darbības joma

11. pants

1. Dalībvalstis uzliek akcīzes nodokli raudzētiem dzērieniem, kas nav alus un vīns (citiem raudzētiem dzērieniem), saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

2. Dalībvalstis nosaka savas likmes saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK.

12. pants

Šajā direktīvā, ciktāl tas nav pretrunā 17. panta noteikumiem:

1. Ar terminu "citi nedzirkstoši raudzēti dzērieni" apzīmē visus produktus, kas atbilst AN kodiem 2204 un 2205, bet nav iepriekš minēti 8. pantā, kā arī produktus, kas atbilst AN kodam 2206, izņemot citus dzirkstošus raudzētus dzērienus, kā tie definēti šā panta 2. punktā, un visus produktus, kas minēti 2. pantā:

- kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 10 % tilp.,

- kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 10 % tilp., bet nepārsniedz 15 %, ja produktos esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

2. Ar terminu "citi dzirkstoši raudzēti dzērieni" apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 22060091, kā arī produktus, kas atbilst AN kodiem 220410, 22042110, 22042910 un 2205 un nav iepriekšminēti 8. pantā, kuri:

- pildīti pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar saitēm vai stiprinājumiem, vai kuru pārspiediens, kas panākts oglekļa dioksīda šķīdumā, ir trīs bāri vai vairāk,

- faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 13 % tilp.,

- faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 %, bet nepārsniedz 15 %, ja produktos esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

Nodokļa noteikšana

13. pants

1. Akcīzes nodokli, ko dalībvalstis iekasē par citiem raudzētiem dzērieniem, nosaka, pamatojoties uz galaprodukta hektolitru daudzumu.

2. Izņemot 3. punktā paredzētos gadījumus, dalībvalstis iekasē akcīzes nodokli pēc vienādas likmes par visiem produktiem, par kuriem uzliekams nodoklis, kuru attiecina uz citiem nedzirkstošiem raudzētiem dzērieniem. Līdzīgi tās iekasē akcīzes nodokli pēc vienādas likmes par visiem produktiem, par kuriem uzliekams nodoklis, kuru attiecina uz citiem dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem. Tās var attiecināt to pašu akcīzes nodokļa likmi gan uz citiem nedzirkstošiem raudzētiem dzērieniem, gan citiem dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem.

3. Dalībvalstis var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes visiem citiem nedzirkstošiem un dzirkstošiem dzērieniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 %.

14. pants

Saskaņā ar noteikumiem, ko dalībvalstis nosaka tūlītējai šā panta piemērošanai, tās var atbrīvot no akcīzes nodokļa citus nedzirkstošus un dzirkstošus raudzētus dzērienus, ko ražojusi privātpersona un patērē pats ražotājs, viņa ģimenes locekļi vai viesi, ja vīnu netirgo.

15. pants

Piemērojot Direktīvu 92/84/EEK un Direktīvu 92/12/EEK, atsauce uz "vīnu" uzskatāma par attiecināmu arī uz citiem raudzētiem dzērieniem, kā tie definēti šajā iedaļā.

IV IEDAĻA

STARPPRODUKTI

Darbības joma

16. pants

1. Dalībvalstis uzliek akcīzes nodokli starpproduktiem saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nosaka savas likmes saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK. Šādas likmes nekad nevar būt zemākas par likmēm, kuras dalībvalstis piemēro produktiem, kas minēti šīs direktīvas 8. panta 1. punktā un 12. panta 1. punktā.

17. pants

1. Šajā direktīvā ar terminu "starpprodukti" apzīmē produktus, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 22 % tilp., un kuri atbilst AN kodiem 2204, 2205 un 2206, taču uz kuriem neattiecas 2., 8. un 12. pants.

2. Neatkarīgi no 12. panta dalībvalstis var uzskatīt par starpproduktiem nedzirkstošus raudzētus dzērienus, kas atbilst 12. panta 1. punkta darbības jomai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 5,5 % tilp., kas nav radusies tikai rūgšanas procesā, kā arī dzirkstošus raudzētus dzērienus, kas atbilst 12. panta 2. punkta darbības jomai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 8,5 % tilp., kas nav radusies tikai rūgšanas procesā.

Nodokļa noteikšana

18. pants

1. Akcīzes nodokli, ko dalībvalstis iekasē par starpproduktiem, nosaka, pamatojoties uz galaprodukta hektolitru skaitu.

2. Izņemot 3., 4. un 5. punktā paredzētos gadījumus, dalībvalstis piemēro vienādu nodokļa likmi visiem produktiem, par kuriem var uzlikt nodokli, kas attiecināms uz starpproduktiem.

3. Starpproduktiem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 % tilp., dalībvalstis var piemērot vienotu pazeminātu nodokļa likmi saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- pazemināto likmi nenosaka par vairāk kā 40 % zemāku kā valsts standarta akcīzes nodokļa likme,

- pazeminātā likme nevar būt zemāka par valsts standarta likmi, ko piemēro produktiem, uz kuriem attiecas šīs direktīvas 8. panta 1. punkts un 12. panta 1. punkts.

4. Starpproduktiem, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 4252/88 13. panta 1. un 2. punktā, dalībvalstis var piemērot vienotu pazeminātu nodokļa likmi.

Pazeminātā likme:

- var būt zemāka par zemāko likmi, tomēr to nedrīkst noteikt par vairāk kā 50 % zemāku kā valsts standarta akcīzes nodokļa likme,

vai

- to nenosaka zemāku par zemāko likmi, ko attiecina uz starpproduktiem.

5. Starpproduktiem, kuri pildīti pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar saitēm vai stiprinājumiem, vai kuru pārspiediens, kas panākts oglekļa dioksīda šķīdumā, pārsniedz trīs bārus, dalībvalstis var piemērot tādu pašu likmi, kāda paredzēta produktiem, kas atbilst 12. panta 2. punkta darbības jomai, ja šī likme ir augstāka nekā valsts likme starpproduktiem.

V IEDAĻA

ETILSPIRTS

Darbības joma

19. pants

1. Dalībvalstis uzliek akcīzes nodokli etilspirtam saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nosaka savas likmes saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK.

20. pants

Šajā direktīvā ar terminu "etilspirts" apzīmē:

- visus produktus, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilpuma, kuri atbilst AN kodiem 2207 un 2208, pat ja šie produkti ir tāda produkta sastāvdaļas, kas atbilst citai AN pozīcijai,

- produktus, kuru AN kods ir 2204, 2205 un 2206, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 % tilp.,

- produktus, kas satur dzeramo spirtu, kas ir vai nav šķīdināts.

Nodokļa noteikšana

21. pants

Akcīzes nodokli etilspirtam nosaka par hektolitru tīra spirta 20 °C un aprēķina, pamatojoties uz tīra spirta hektolitru daudzumu. Saskaņā ar 22. pantu dalībvalstis tādu pašu likmi piemēro visiem produktiem, uz kuriem var attiecināt nodokli, ko uzliek etilspirtam.

22. pants

1. Dalībvalstis var etilspirtam, ko ražo mazās spirta dedzinātavās, piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes, ievērojot šādus ierobežojumus:

- pazeminātās likmes, kas zemākas par zemāko likmi, nepiemēro uzņēmumiem, kas ražo vairāk nekā 10 hektolitrus tīra spirta gadā. Tomēr dalībvalstis, kuras 1992. gada 1. janvārī piemēroja pazeminātās likmes uzņēmumiem, kas ražo no 10 līdz 20 hektolitriem tīra spirta gadā, var turpināt piemērot šīs likmes,

- pazeminātās likmes nevar noteikt zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.

2. Pazemināto likmju piemērošanai termins "maza spirta dedzinātava" nozīmē spirta dedzinātavu, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām spirta dedzinātavām un kurai nav darbības licences.

3. Dalībvalstis gādā, lai pazeminātās likmes, ko tās ievieš, attiecina arī uz etilspirtu, kas piegādāts šo valstu teritorijā no patstāvīgiem sīkražotājiem, kuri atrodas citās dalībvalstīs.

4. Dalībvalstis var pieņemt noteikumus, pēc kuriem sīkražotāju ražoto spirtu laiž brīvā apgrozībā, tiklīdz tas iegūts (ja paši ražotāji nav veikuši nekādus darījumus Kopienas iekšienē), neattiecinot uz to muitas noliktavas režīmu un noteikti uzliekot nodokli pēc vienotas likmes.

5. Dalībvalstis var piemērot pazeminātas nodokļa likmes produktiem, kas atbilst AN kodam 2208, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 10 %.

23. pants

Minētās dalībvalstis šādiem produktiem var piemērot pazeminātu likmi, kas var būt zemāka par zemāko likmi, taču ne vairāk kā 50 % zem valsts standarta nodokļu likmes etilspirtam:

1. Francijas Republika attiecībā uz rumu, kā tas definēts Regulas (EEK) Nr. 1576/89 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā, kas ražots no cukurniedrēm, kuras ievāktas ražošanas vietā, kā noteikts minētās Regulas 1. panta 3. punkta 1. apakšpunktā, kas hektolitrā tīra spirta satur vismaz 225 gramus gaistošu vielu, izņemot etilspirtu un metilspirtu, un kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 40 % tilp.

2. Grieķijas Republika attiecībā uz spirtotajiem dzērieniem ar anīsa garšu, kas minēti Regulā (EEK) Nr. 1576/89, kuri ir bezkrāsaini un satur līdz 50 g cukura litrā, un kam galaproduktā vismaz 20 % spirta veido spirts, kas ieguvis garšu pēc dedzināšanas tradicionālajās pārtrauktajos vara destilatoros, kuru tilpums ir līdz 1000 l.

VI NODAĻA

DAŽĀDI

24. pants

1. Dalībvalstīm nav jāprasa, lai šajā direktīvā minētie produkti būtu ražoti muitas noliktavas režīmā no alkoholisku produktu komponentiem, kuru attiecīgā akcīzes nodokļa iekasēšana apturēta, ja nodoklis par komponentiem iepriekš jau ir samaksāts un kopējais nodoklis, kas maksājams par alkoholisko produktu komponentiem, nav mazāks par nodokli, kas maksājams par produktu, kurā rodas, tos sajaucot.

2. Spānijas Karalistē par starpproduktu ražošanu nav jāuzskata tādu vīnu gatavošanu Morilesas-Montiļas, Taragonas, Priorato un Terra Altas apvidos, kuriem pievienots spirts, nepalielinot spirta tilpumkoncentrāciju vairāk kā par 1 % tilp.

25. pants

Dalībvalstis var atmaksāt akcīzes nodokli par alkoholiskiem dzērieniem, kas izņemti no apgrozības tāpēc, ka to kondīcijas vai vecuma dēļ tie nav derīgi cilvēku patēriņam.

26. pants

Šajā direktīvā atsauces uz AN kodiem ir atsauces uz apvienoto nomenklatūru tajā redakcijā, kas ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas dienā.

VII IEDAĻA

ATBRĪVOJUMI

27. pants

1. Dalībvalstis atbrīvo no saskaņotā akcīzes nodokļa šajā direktīvā minētos produktus saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu un novērstu jebkādu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu:

a) ja tos izplata spirta veidā, kas pilnīgi denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, par kurām ir pienācīgi paziņots un kuras apstiprinātas saskaņā ar šā panta 3. un 4. punktu. Šis atbrīvojums ir atkarīgs no Direktīvas 92/12/EEK noteikumu piemērošanas pilnīgi denaturēta spirta apritei tirdzniecībā;

b) ja tie gan denaturēti saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, gan tiek izmantoti tādu produktu ražošanai, kas nav domāti cilvēku patēriņam;

c) ja tos izmanto etiķa ražošanai atbilstoši AN kodam 2209;

d) ja tos izmanto medikamentu ražošanai, kas noteikti Direktīvā 65/65/EEK;

e) ja tos izmanto, lai ražotu garšvielas tādu pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 % tilp.;

f) ja tos izmanto pārtikas produktu ražošanai tieši vai kā komponentus pusfabrikātus, iepildītus vai citādi, ja ne vienā, ne otrā gadījumā tīra spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus 100 kg šokolādes un 5 litrus 100 kg citu produktu.

2. Dalībvalstis var atbrīvot no saskaņotā akcīzes nodokļa produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva, saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu, novēršot jebkuru nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ja tos izmanto:

a) par raudzi analīzēm, obligātajiem ražošanas izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

b) zinātniskiem pētījumiem;

c) ārstnieciskos nolūkos slimnīcās un aptiekās;

d) ražošanas procesā, ja gatavais produkts nesatur spirtu;

e) ražojot kādu komponentu, uz kuru saskaņā ar šo direktīvu neattiecas akcīzes nodoklis.

3. Līdz 1993. gada 1. janvārim un trīs mēnešus pirms katras plānotas valsts likumu labošanas katra dalībvalsts, pievienojot visas attiecīgās ziņas, paziņo Komisijai, kādus denaturātus tā domā izmantot 1. punkta a) apakšpunkta nolūkos. Komisija pārsūta šos paziņojumus citām dalībvalstīm mēneša laikā pēc to saņemšanas.

4. Ja divus mēnešus pēc tam, kad paziņots pārējām dalībvalstīm, ne Komisija, ne kāda dalībvalsts nav lūgusi jautājumu izskatīt Padomē, uzskata, ka Padome minēto denaturēšanas procesu apstiprinājusi. Ja šajā laikā tiek izteikts kāds iebildums, lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 92/12/EEK 24. pantā.

5. Ja kāda dalībvalsts atklāj, ka ar kādu produktu, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šīs direktīvas 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, saistīta nodokļu nemaksāšana, apiešana vai ļaunprātīga izmantošana, tā var atteikties piešķirt atbrīvojumu vai atcelt jau piešķirtu atvieglojumu. Dalībvalsts par to tūdaļ ziņo Komisijai. Komisija paziņojumu pārsūta citām dalībvalstīm mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 92/12/EEK 24. pantā. Dalībvalstu pienākums nav īstenot šādu lēmumu ar atpakaļejošu datumu.

6. Dalībvalstis var brīvi īstenot iepriekšminētos atbrīvojumus, atmaksājot samaksāto akcīzes nodokli.

28. pants

Apvienotā Karaliste var turpināt piemērot atbrīvojumus, kurus tā piemēroja 1992. gada 1. janvārī, šādiem produktiem:

- iesala dzēriena koncentrātam, kura blīvums pirms raudzēšanas bijis 1200 no sākotnējā blīvuma (47o Plato) vai vairāk,

- aromatizētam rūgtajam alum, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 44,2-49,2 % tilp., kura 1,5-6 % masas veido genciāns, garšvielas un citi aromatizatori un 4-10 % masas veido cukurs, un kuru piegādā traukos ar tilpumu ir 0,2 l vai mazāk.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1992. gada 31. decembrim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot šos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos savu likumu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

30. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 19. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Cope

[1] OV C 322, 21.12.1990., 11. lpp.

[2] OV C 67, 16.3.1992., 165. lpp.

[3] OV C 96, 18.3.1991., 25. lpp.

[4] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

[5] OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.

--------------------------------------------------

Augša