EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0079

Padomes Direktīva 92/79/EEK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņošanu cigaretēm

OV L 316, 31.10.1992., 8./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 87 - 88
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 87 - 88
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 202 - 203
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 180 - 181
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 180 - 181

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2010; Atcelts ar 32011L0064 . Jaunākā konsolidētā versija: 27/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079Oficiālais Vēstnesis L 316 , 31/10/1992 Lpp. 0008 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0087
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0087


Padomes Direktīva 92/79/EEK

(1992. gada 19. oktobris)

par nodokļu saskaņošanu cigaretēm

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvā 72/464/EEK [4] izklāstīti vispārīgi noteikumi attiecībā uz akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem un īpaši noteikumi attiecībā uz cigaretēm piemērojamā akcīzes nodokļa struktūru;

tā kā Direktīvā 79/32/EEK [5] ir definētas dažādas tabakas izstrādājumu grupas;

tā kā, lai līdz 1993. gada 1. janvārim izveidotu iekšējo tirgu bez robežām, jāievieš vispārējs zemākais akcīzes nodoklis cigaretēm;

tā kā Spānijas Karalistei vajadzīgs divu gadu pārejas laiks, lai ieviestu šo vispārējo zemāko akcīzes nodokli;

tā kā Portugāles Republikai jāpiešķir iespēja piemērot pazeminātu likmi cigaretēm, kuras ražo sīkražotāji un kuras tiek patērētas tālākajos Azoru salu un Madeiras apgabalos;

tā kā jāievieš procedūra, lai varētu reizi divos gados attiecībā uz cigaretēm uzliekamā akcīzes nodokļa vispārējo apjomu un struktūru izdarīt pielāgojumus, kas vajadzīgi pienācīgai iekšējā tirgus darbībai un Līguma augstāko mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Ne vēlāk kā 1993. gada 1. janvārī dalībvalstis cigaretēm piemēro zemākos patēriņa nodokļus saskaņā ar šās direktīvas noteikumiem.

2. Šā panta 1. punkts attiecas uz nodokļiem, kurus saskaņā ar Direktīvu 72/464/EEK uzliek cigaretēm un kuros ietilpst:

a) īpašs akcīzes nodoklis par katru preces vienību;

b) proporcionāls akcīzes nodoklis, ko aprēķina, pamatojoties uz augstāko mazumtirdzniecības cenu;

c) PVN, kas ir proporcionāls mazumtirdzniecības cenai.

2. pants

Ne vēlāk kā no 1993. gada 1. janvāra pieprasītākās cenu kategorijas cigaretēm dalībvalstis piemēro vispārēju zemāko akcīzes nodokli (īpašu nodokli un ad valorem nodokli, izņemot PVN), kas nosakāms 57 % apjomā no cigarešu mazumtirdzniecības cenas (ar visiem nodokļiem).

Vispārējo zemāko akcīzes nodokli cigaretēm nosaka, pamatojoties uz pieprasītākās kategorijas cigarešu cenu, saskaņā ar datiem, kas iegūti katra gada 1. janvārī, sākot no 1993. gada 1. janvāra.

3. pants

1. Spānijas Karalistei no 1993. gada 1. janvāra tiek piešķirts divu gadu pārejas periods 2. pantā noteiktā vispārējā zemākā akcīzes nodokļa ieviešanai.

2. Portugāles Republika var cigaretēm, ko patērē attālākajos Azoru salu un Madeiras apgabalos un ko saražojuši sīkražotāji, kuru ražošanas apjoms gadā nepārsniedz 500 tonnas, piemērot likmi, kas ir līdz pat 50 % zemāka par 2. pantā noteikto.

4. pants

Reizi divos gados, pirmoreiz - ne vēlāk kā 1994. gada 31. decembrī, Padome, pieņemot lēmumu uz ziņojuma un, vajadzības gadījumā, Komisijas priekšlikuma pamata, izskata vispārējo zemāko akcīzes nodokli, kas noteikts 2. pantā, 3. panta 2. punkta noteikumus un akcīzes nodokļa struktūru, kas noteikta Direktīvas 72/464/EEK 10.b pantā, un, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu nosaka vajadzīgos pasākumus. Komisijas ziņojumā un Padomes pārbaudē ņem vērā iekšējā tirgus pienācīgas darbības vajadzību un augstākus Līguma mērķus.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības līdz 1992. gada 31. decembrim. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot šos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos savu likumu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 19. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Cope

[1] OV C 12, 18.1.1990., 4. lpp.

[2] OV C 94, 13.4.1992., 35. lpp.

[3] OV C 225, 10.9.1990., 56. lpp.

[4] OV L 303, 31.12.1972., 1. lpp.Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/78/EEK (OV L 316, 31.10.1992., 5. lpp.

[5] OV L 10, 16.1.1979., 8. lpp.

--------------------------------------------------

Augša