EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0075

Padomes Direktīva 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm

OV L 297, 13.10.1992., 16./19. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 195 - 198
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 195 - 198
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 146 - 149
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 146 - 149

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/06/2010; Atcelts ar 32010L0030 . Jaunākā konsolidētā versija: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/75/oj

31992L0075Oficiālais Vēstnesis L 297 , 13/10/1992 Lpp. 0016 - 0019
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 0195
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 0195


Padomes Direktīva 92/75/EEK

(1992. gada 22. septembris)

par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā pakāpeniski būtu jāveic pasākumi, kas līdz 1992. gada 31. decembrim sasniegtu iekšējo tirgu;

tā kā atsevišķām dalībvalstīm jau ir savas sistēmas attiecībā uz enerģijas etiķetēm sadzīves tehnikas ierīcēm un brīvprātīgu citas enerģijas patēriņa informācijas sniegšanu; tā kā viena no dalībvalstīm ir oficiāli ierosinājusi savas obligātās etiķešu sistēmas ieviešanu un citas dalībvalstis apsver šādu ieviešanu; tā kā vairāku obligātu sistēmu pastāvēšana atsevišķās valstīs radītu iekšējās tirdzniecības barjeras Kopienā;

tā kā Līguma 130.r pants paredz dabas resursu apdomīgu un racionālu izmantošanu; tā kā enerģijas racionāla izmantošana ir viens no pamatveidiem mērķa sasniegšanai un vides piesārņojuma samazināšanai;

tā kā precīzas, būtiskas un salīdzināmas sadzīves tehnikas ierīču enerģijas patēriņa informācijas sniegšana var ietekmēt sabiedrības izvēli par labu ierīcēm, kas patērē mazāk enerģijas, tādējādi mudinot ražotājus veikt pasākumus viņu ražoto ierīču patēriņa samazināšanai; tā kā tas netieši sekmēs arī šo ierīču efektīvu izmantošanu; tā kā šīs informācijas trūkuma gadījumā tirgus ietekmes atsevišķa izmantošana nenodrošinās enerģijas racionālu patēriņu šīm ierīcēm;

tā kā informācijai ir būtiska nozīme tirgus ietekmes izmantošanā un tādēļ nepieciešams ieviest vienotu marķējumu visām viena veida ierīcēm, lai potenciālajiem pircējiem sniegtu standartizētu papildu informāciju par šo ierīču izmaksām enerģijas un citu resursu patēriņa izteiksmē un lai nodrošinātu, ka potenciālie pircēji, kas neredz izstādītās ierīces un kas tādējādi neredz arī marķējumu, saņemtu šo informāciju;

tā kā šim nolūkam enerģijas patēriņš un cita informācija par katru ierīču veidu mērāma atbilstoši saskaņotiem standartiem un metodēm un šo standartu un metožu izmantošana pārraugāma tirgus stadijā;

tā kā Direktīva 79/530/EEK [4] centās īstenot šos mērķus attiecībā uz sadzīves tehnikas ierīcēm; tā kā tomēr pieņemta tikai viena īstenošanas direktīva par elektriskajām plītīm un tikai dažas dalībvalstis ieviesušas šīs etiķetes; tā kā tādēļ tagad nepieciešams mācīties no gūtās pieredzes un pastiprināt šīs direktīvas noteikumus; tā kā Direktīva 79/530/EEK jāaizstāj, bet Direktīva 79/531/EEK [5], kas attiecas uz šīm elektriskajām plītīm, ir jāpārskata un pēc tam jāiekļauj pašreizējā sistēmā;

tā kā, ieviešot pilnīgi brīvprātīgu sistēmu, tikai atsevišķas ierīces tiktu marķētas vai tām pievienota standarta informācija par precēm, kas varētu radīt neskaidrības dažiem patērētājiem; tā kā šā iemesla dēļ pašreizējai sistēmai jānodrošina enerģijas patēriņa norādīšana, izmantojot etiķetes un speciālas standarta preču zīmes uz visām attiecīgajām ierīcēm;

tā kā sadzīves tehnikas ierīces patērē dažādas enerģijas formas, starp kurām nozīmīgākās ir elektrība un gāze; tā kā šā iemesla dēļ šī direktīva jāattiecina uz ierīcēm, kas patērē jebkāda veida enerģiju;

tā kā Padomes Direktīva 86/594/EEK (1986. gada 1. decembris) par sadzīves tehnikas radītā trokšņa līmeni [6] paredz norādes par trokšņa emisiju iekļaušanu enerģijas etiķetēs, ja tas vajadzīgs; tā kā šā iemesla dēļ nepieciešami noteikumi par citas informācijas iekļaušanu un marķēšanu, ko paredz Kopienas sistēmas;

tā kā iekļaujami vienīgi tie ierīču veidi, kuru kopējais enerģijas patēriņš ir nozīmīgs un uz kuriem attiecināma palielinātas efektivitātes prasība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šīs direktīvas mērķis ir veicināt attiecīgo valstu informācijas publicēšanas saskaņošanu, konkrēti, izmantojot etiķetes un informāciju par precēm, informāciju par enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu un papildus informāciju attiecībā uz noteiktiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem, tādējādi ļaujot patērētājiem izvēlēties energoefektīvu tehniku. Šī direktīva attiecas uz šādiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem, pat ja tā tiek pārdota izmantošanai vajadzībām, kas nav sadzīves vajadzības:

- ledusskapji, saldētavas un to kombinācijas,

- veļas mazgājamās mašīnas, žāvējamie aparāti un to kombinācijas,

- trauku mazgājamās mašīnas,

- plītis,

- ūdens sildītāji un apkures katli,

- gaismas avoti,

- gaisa kondicionēšanas ierīces.

2. Šā panta sarakstu var papildināt ar citiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem saskaņā ar 9. panta b) punktu.

3. Šī direktīva neattiecas uz normēšanas plāksni vai tās ekvivalentu, kas drošības nolūkā pievienots šīm ierīcēm.

4. Šajā direktīvā:

"tirgotājs" : ir mazumtirgotājs vai cita persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai demonstrē sadzīves tehnikas ierīces galīgajiem patērētājiem,

"piegādātājs" : ir ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis Kopienā vai persona, kas piedāvā preci Kopienas tirgū,

"informācijas lapa" : ir standarta informācijas tabula par attiecīgo ierīci,

"citi nozīmīgi resursi" : ir ūdens, ķīmiskas vai citas vielas, ko ierīce parasti patērē izmantošanas laikā,

"papildinformācija" : ir cita informācija par ierīces darbību, kas ir saistīta vai palīdz tās enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņa novērtēšanā.

5. Nav pienākuma pievienot etiķetes vai izmantot apzīmējumus attiecībā uz lietotām ierīcēm vai ierīču modeļiem, kuru ražošana izbeigta pirms attiecīgās īstenošanas direktīvas stāšanās spēkā.

2. pants

1. Patērētāja uzmanību papildinformācijai un informācijai par elektroenerģijas, citu enerģijas formu un citu nozīmīgu resursu patēriņu pievērš ar speciālu zīmju un etiķešu palīdzību, kas attiecas uz sadzīves tehniku, kas tiek pārdota, iznomāta, piedāvāta pirkšanai uz nomaksu vai demonstrēta galīgajiem patērētājiem.

2. Detaļas, kas attiecas uz etiķetēm un speciālo zīmi definē direktīvās, kuras attiecas uz katru ierīču veidu un kuras pieņemtas, ievērojot šo direktīvu un saskaņā ar 9. pantu.

3. Nepieciešama tehniskā dokumentācija, kas ļautu novērtēt etiķetē un speciālajā zīmē ietvertās informācijas precizitāti. Tā ietver:

- vispārīgu preces aprakstu,

- veikto konstrukcijas aprēķinu rezultātus, ja tādi nepieciešami,

- pārbaudes ziņojumus, ja tādi pieejami, ieskaitot tos, ko veikušas attiecīgas nozīmētas organizācijas, kā noteikts citos Kopienas tiesību aktos,

- ja vērtības ir atvasinātas no tām, ko lieto līdzīgiem modeļiem, tad tādu pašu informāciju par šiem modeļiem.

4. Piegādātājs nodrošina 3. punktā paredzēto tehnisko dokumentāciju. Šim mērķim var izmantot dokumentāciju, kas jau pieprasīta, pamatojoties uz attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem. Piegādātājs nodrošina šīs dokumentācijas pieejamību pārbaudes nolūkiem par laika periodu, kas beidzas piecus gadus pēc pēdējās preces ražošanas brīža.

3. pants

1. Visi piegādātāji, kas piedāvā tirgū īstenošanas direktīvās minētās sadzīves tehnikas ierīces, nodrošina etiķetes saskaņā ar šo direktīvu. Izmantotajām etiķetēm visos aspektos jāatbilst šīs direktīvas un īstenošanas direktīvu noteikumiem.

2. Papildus etiķetēm piegādātāji nodrošina speciālu preces zīmi. Šai speciālajai zīmei jābūt ietvertai visās preču brošūrās. Ja piegādātājs ar tām neapgādā, viņš aizstāj speciālās zīmes ar citu literatūru, ko piegādā kopā ar ierīci. Izmantotajām speciālajām zīmēm visos aspektos jāatbilst šīs direktīvas un īstenošanas direktīvu noteikumiem.

3. Piegādātāji ir atbildīgi par viņu piegādāto etiķešu un speciālo zīmju precizitāti.

4. Uzskatāms, ka piegādātājs devis piekrišanu etiķetē un speciālajā zīmē ietvertās informācijas publicēšanai.

4. pants

Uz etiķetēm un informāciju par precēm attiecas šādi noteikumi:

a) ja īstenošanas direktīvā minētā ierīce tiek demonstrēta, tirgotāji pievieno atbilstīgu etiķeti attiecīgā valodā un skaidri redzamā vietā, kas noteikta attiecīgajā īstenošanas direktīvā;

b) tirgotājiem, kas minēti a) apakšpunktā, piegādātājs nodrošina nepieciešamās etiķetes bez maksas. Piegādātāji var brīvi izvēlēties savu etiķešu nodrošināšanas sistēmu. Tomēr, ja tirgotājs nosūta etiķešu pieprasījumu, piegādātājam jānodrošina, ka tās tiek nekavējoties nosūtītas.

5. pants

Ja attiecīgās ierīces tiek piedāvātas pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu pa pastu, pēc kataloga vai citā veidā, kas nozīmē, ka potenciālais pircējs nevar redzēt izstādīto preci, tad īstenošanas direktīvas nosaka, ka būtiskā informācija, kas norādīta etiķetē vai speciālajā zīmē, potenciālajiem pircējiem jāsniedz pirms ierīces pirkšanas.

6. pants

Īstenošanas direktīvas nosaka, ka uz etiķetes vai zīmes ir jānorāda informācija par trokšņa līmeni, ja šāda informācija tiek sniegta saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK, un cita publiska informācija par attiecīgo ierīci, kas tiek sniegta saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem.

7. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a) visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda šajā direktīvā noteiktos pienākumus;

b) ja tas var maldināt vai radīt neskaidrības, tad citu etiķešu, zīmju, simbolu vai uzrakstu izvietošana attiecībā uz enerģijas patēriņu, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām un citām īstenošanas direktīvām, ir aizliegta. Šis aizliegums neattiecas uz Kopienas vai attiecīgās valsts vides marķējuma sistēmām;

c) etiķešu un speciālo zīmju sistēmas ieviešanu attiecībā uz enerģijas patēriņu papildina izglītojošas un reklāmas informācijas kampaņas, kuru mērķis ir veicināt apdomīgāku enerģijas patēriņu no privāto patērētāju puses.

8. pants

1. Ja šīs direktīvas un īstenošanas direktīvu noteikumi ir izpildīti, dalībvalstis neaizliedz un neierobežo īstenošanas direktīvā paredzētās sadzīves tehnikas ierīču piedāvāšanu tirgū.

2. Ja tām nav pierādījumu par pretējo, dalībvalstis uzskata, ka etiķetes un speciālās zīmes atbilst šīs direktīvas un īstenošanas direktīvu noteikumiem. Tās var prasīt, lai piegādātāji sniedz pierādījumus 2. panta 3. punkta nozīmē par etiķetēs vai speciālajās zīmēs ietvertās informācijas precizitāti, ja ir pamats aizdomām par tās neprecizitāti.

9. pants

Tiek veikti pasākumi attiecībā uz sistēmas izveidošanu un darbību, un tie tiek pielāgoti tehniskajam progresam saskaņā ar kārtību, kas noteikta 10. pantā. Šie pasākumi ir:

a) īstenošanas direktīvas;

b) jaunu sadzīves tehnikas ierīču ietveršana 1. panta 1. punkta sarakstā, ja ar to varētu sasniegt nozīmīgus enerģijas ietaupījumus.

10. pants

Komisijai palīdz komiteja, ko izveido no dalībvalstu pārstāvjiem un ko vada Komisijas pārstāvis.

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atbilstoši jautājuma steidzamībai. Kad Padome pieņem lēmumus, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, atzinumu sniedz EEK Līguma 148. panta 2. punktā noteiktais vairākums. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē šajā pantā noteiktajā kārtībā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomē priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešos pēc vēršanās Padomē tā nav pieņēmusi lēmumu, Komisija pieņem ierosinātos pasākumus, izņemot tad, ja Padome noraidījusi minētos pasākumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

11. pants

Kad pagājuši trīs gadi kopš šīs direktīvas piemērošanas, Komisija novērtē tās īstenošanu un iegūtos rezultātus. Šis novērtējums ir jāiekļauj ziņojumā, kas iesniedzams Eiropas Parlamentā un Padomē.

12. pants

Īstenošanas direktīvas nosaka:

a) ietveramo ierīču veidu precīzu definīciju;

b) mērīšanas standartus un metodes, kas izmantojami 1. panta 1. punktā minētās informācijas iegūšanai;

c) šīs direktīvas 2. panta 3. punktā prasītās tehniskās dokumentācijas detaļas;

d) šā panta 2. punktā minētās etiķetes dizainu un saturu, kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes;

e) vietu, kur etiķeti piestiprina ierīcei. Nepieciešamības gadījumā var noteikt, ka etiķeti piestiprina vai uzdrukā uz iepakojuma;

f) speciālās zīmes saturu un, ja nepieciešams, formātu, un citas detaļas vai 3. panta 2. punktā noteikto papildinformāciju. Etiķetes informācija jāietver arī speciālajā zīmē;

g) informāciju, kas sniedzama 5. pantā minēto pārdošanas piedāvājumu gadījumā, un veidu, kādā tā sniedzama.

13. pants

Ar šo no 1994. gada 1. janvāra atceļ Direktīvu 79/530/EEK.

Direktīva 79/531/EEK uzskatāma par šīs direktīvas īstenošanas direktīvu attiecībā uz elektriskajām plītīm, tomēr dalībvalstis var atturēties no tās obligātas ieviešanas līdz dienai, kas noteikta pārstrādātajā īstenošanas direktīvā attiecībā uz elektriskajām plītīm saskaņā ar kārtību, kas noteikta 10. pantā.

14. pants

1. Līdz 1993. gada 1. jūlijam dalībvalstis pieņem noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties informē Komisiju par šiem pasākumiem.

Dalībvalstīs šie noteikumi stājas spēkā ne vēlāk kā 1994. gada 1. janvārī.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 22. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. Needham

[1] OV C 235, 10.9.1991., 5. lpp.

[2] OV C 125, 18.5.1992., 172. lpp., unOV C 241, 21.9.1992.

[3] OV C 49, 24.2.1992., 32. lpp.

[4] OV L 145, 13.6.1979., 1. lpp.

[5] OV L 145, 13.6.1979., 7. lpp.

[6] OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp.

--------------------------------------------------

Augša