EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31992L0065

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS

UL L 268, 14.9.1992, str. 54–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 045 str. 53 - 71
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 045 str. 53 - 71
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 154 - 174
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 143 - 162
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 143 - 162
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 133 - 151

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; se razveljavijo in nadomestijo z 32016R0429 . Najnovejša prečiščena različica: 16/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/oj

31992L0065Uradni list L 268 , 14/09/1992 str. 0054 - 0072
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0053
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 45 str. 0053


Direktiva Sveta 92/65/EGS

z dne 13. julija 1992

o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predlogov Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko–socialnega odbora [3],

ker so žive živali in proizvodi živalskega izvora vključeni v seznam proizvodov v Prilogi II k Pogodbi; ker dajanje takih živali in proizvodov na trg predstavlja vir dohodka za del kmečke populacije;

ker je za zagotavljanje racionalnega razvoja sektorja in povečanja produktivnosti treba na ravni Skupnosti določiti predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in proizvodov;

ker mora Skupnost do 31. decembra 1992 sprejemati ukrepe, namenjene postopnemu oblikovanju notranjega trga;

ker je z ozirom na zgoraj navedene cilje Svet sprejel predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za govedo, prašiče, ovce in koze, kopitarje, perutnino in valilna jajca, ribe in ribje proizvode, školjke, seme bikov in merjascev, ovčje zarodke, sveže meso, perutninsko meso, mesne proizvode, meso divjadi in kunčje ter zajčje meso;

ker bi bilo treba sprejeti predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za dajanje na trg živali in proizvodov živalskega izvora, ki še niso zajeti v zgoraj navedenih predpisih;

ker bi bilo treba predvideti uporabo te direktive brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS) št. 3626/82 z dne 3. decembra 1982 o izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi divjimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Skupnosti [4];

ker se je pri nekaterih tehničnih vidikih treba sklicevati na Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti [5] ter na Direktivo 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke [6];

ker se je v zvezi z organizacijo in nadaljevanjem pregledov ter v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki naj se izvajajo, treba sklicevati na splošne predpise, določene v Direktivi Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [7];

ker je treba, razen če je to drugače predpisano, trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora liberalizirati brez poseganja v izvedbo možnih zaščitnih ukrepov;

ker bi bilo treba ob znatnem tveganju razširjanja bolezni, ki so jim živali izpostavljene, za nekatere živali in proizvode živalskega izvora določiti posebne zahteve, ki se uporabijo pri dajanju na trg za namen trgovanja, zlasti če so živali in proizvodi namenjeni regijam z visokim zdravstvenim statusom;

ker poseben položaj Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Irske zaradi otoške lege teh držav in dejstva, da tam že dolgo ni bilo stekline, utemeljuje posebne določbe, s katerimi se zagotovi, da dajanje psov in mačk na trg v Združenem kraljestvu in na Irskem, ki po poreklu niso iz teh držav, ne vključuje tveganja za vnos stekline v navedeni državi, ne da bi to vplivalo na odpravo veterinarskih pregledov na mejah med državami članicami;

ker je zdravstveno spričevalo najustreznejše sredstvo za jamčenje in spremljanje skladnosti s temi zahtevami;

ker je za ohranjanje zdravstvene situacije v Skupnosti pri dajanju živali in proizvodov živalskega izvora iz te direktive na trg, treba zanje zagotoviti uporabo minimalnih zahtev, določenih za trgovino ter skladnost z njimi nadzorovati v skladu z načeli in predpisi, določenimi v Direktivi Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov na proizvodih, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [8];

ker je treba predvideti postopek, ki uvaja tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo znotraj Stalnega veterinarskega odbora;

ker skrajni rok za prenos v nacionalno zakonodajo, 1. januar 1994, določen v členu 29, ne bi smel vplivati na odpravo veterinarskih pregledov na mejah 1. januarja 1993,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Ta direktiva določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovino in za uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v Skupnost, za katere ne veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS.

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v predpise, sprejete v skladu z Uredbo (EGS) 3626/82.

Ta direktiva ne vpliva na nacionalne predpise, ki se uporabljajo za hišne živali, četudi njihova ohranitev ne sme ogroziti odprave veterinarskih pregledov na mejah med državami članicami.

Člen 2

1. V tej direktivi pomeni:

(a) "trgovina" je trgovina, kakor je opredeljena v členu 2(3) Direktive 90/425/EGS;

(b) "živali" so primerki živalskih vrst, ki niso navedene v Direktivah 64/432/EGS [9], 90/426/EGS [10], 90/539/EGS, 91/67/EGS [11], 91/68/EGS [12], 91/492/EGS [13] in 91/493/EGS [14];

(c) "uradno odobrena ustanova, inštitut ali središče" je vsaka stalna, geografsko omejena ustanova, ki je bila odobrena v skladu z določbami člena 13 in v kateri se drži ali vzreja ena ali več vrst živali, za komercialne ali nekomercialne namene, in izključno za enega ali več naslednjih namenov:

- razkazovanje živali in izobraževanje javnosti,

- ohranitev vrste,

- bazične ali aplikativne znanstvene raziskave ali rejo živali za namen takih raziskav;

(d) "bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti" so bolezni, navedene v Prilogi A.

2. Poleg tega se smiselno uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 direktiv 64/432/EGS, 91/67/EGS in 90/539/EGS, razen tistih za uradno odobrena središča in ustanove.

POGLAVJE II

Predpisi, ki se uporabljajo za trgovino

Člen 3

Države članice zagotovijo, da je trgovina iz odstavka 1 člena 1 prepovedana ali omejena samo zaradi razlogov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki izhajajo iz uporabe te direktive ali zakonodaje Skupnosti, in zlasti iz uporabe sprejetih zaščitnih ukrepov.

Člen 4

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se za namen uporabe člena 4(1)(a) Direktive 90/425/EGS z živalmi iz členov 5 do 10 te direktive, brez poseganja v člen 13 in posebne določbe, ki se sprejmejo v skladu z izvajanjem člena 24, sme trgovati le, če izpolnjujejo pogoje, določene v členih 5 do 10, in če prihajajo z gospodarstev ali podjetij iz člena 12(1) in (3) te direktive, ki so registrirani pri pristojnem organu in ki se obvežejo:

- da bodo redno pregledovala živali v skladu s členom 3(3) Direktive 90/425/EGS,

- da bodo obvestila pristojni organ ne le o izbruhu bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti, temveč tudi o izbruhu bolezni iz Priloge B, za katere je zadevna država članica sestavila program za nadzor ali spremljanje bolezni,

- da se bodo ravnala v skladu s posebnimi nacionalnimi ukrepi za nadzor nad boleznijo, ki je posebnega pomena za dano državo članico in ki je zajeta v programu, sestavljenem v skladu s členom 14 ali v skladu s sklepom na podlagi člena 15(2),

- da bodo dajala na trg za namen trgovanja le živali, ki nimajo nobenih znakov bolezni in ki prihajajo z gospodarstev ali območij, za katere ne veljajo nobene prepovedi zaradi razlogov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in glede živali, ki jih ne spremlja zdravstveno spričevalo ali trgovinski dokument, predviden v členih 5 do 11, da bodo dajala na trg le živali, za katere je operater sam potrdil, da v času odpreme niso imele nobenih očitnih znakov bolezni in da za njegovo gospodarstvo ne veljajo nobeni ukrepi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali,

- da se bodo ravnala v skladu z zahtevami, ki zagotavljajo dobro počutje živali.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da je trgovina z opicami (simiae in prosimiae) omejena le na živali, ki jih odpošilja ali prejema ustanova, inštitut ali središče, ki so ga odobrili pristojni organi držav članic v skladu s členom 13, in da take živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E, v katerem mora potrdilo, s katerim se jamči, da so živali zdrave, izpolniti uradni veterinar ustanove, inštituta ali središča porekla.

2. Pristojni organ države članice sme z odstopanjem od odstavka 1 dovoliti, da odobrena ustanova, inštitut ali središče pridobi opice, ki so last posameznika.

Člen 6

A. Brez poseganja v člen 14 in 15 morajo države članice zagotoviti, da se sme s kopitarji, razen tistih vrst iz direktiv 64/432/EGS, 90/426/EGS in 91/68/EGS, trgovati le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

1) Na splošno:

(a) morajo biti identificirani v skladu s členom 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS;

(b) ne smejo biti namenjeni za zakol v skladu s programom za izkoreninjenje nalezljive bolezni;

(c) niso smeli biti cepljeni proti slinavki in parkljevki in morajo izpolnjevati ustrezne zahteve Direktive 85/511/EGS in člena 4(a) Direktive 64/432/EGS;

(d) morajo prihajati z gospodarstva iz člena 3(2)(b) in (c) Direktive 64/432/EGS, za katero ne veljajo ukrepi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, zlasti tisti, sprejeti v skladu z direktivami 85/511/EGS, 80/217/EGS [15] in 91/68/EGS, in so morali biti na gospodarstvu stalno od rojstva ali najmanj zadnjih trideset dni pred odpremo;

(e) če so uvoženi:

- morajo prihajati iz tretje države, vključene v stolpec z naslovom "drugi kopitarji", ki se vstavi v seznam, sestavljen v skladu s členom 3 Direktive 72/642/EGS [16],

- morajo izpolnjevati posebne pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se določijo po postopku, predvidenem v členu 26, ki so najmanj enakovredni zahtevam tega člena;

(f) jih mora spremljati spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E, v katerem je naslednje potrdilo:

"Potrdilo

Podpisani (uradni veterinar) potrjujem, da drugi prežvekovalci/prašiči, ki so zajeti z Direktivo 64/432/EGS:

(a) pripadajo vrsti…;

(b) ob času pregleda ne kažejo nobenih kliničnih znakov bolezni, za katere so dovzetni;

(c) prihajajo z gospodarstva/iz črede, uradno proste tuberkuloze/uradno proste bruceloze ali proste bruceloze, za katero ne veljajo omejitve v zvezi s prašičjo kugo [17] ali z gospodarstva, kjer so živali z negativnimi rezultati opravile teste, določene v členu 6(2)(a)(ii) Direktive 92/65/EGS.";

2) Prežvekovalci:

(a) morajo prihajati iz črede, uradno proste tuberkuloze in bruceloze v skladu z Direktivo 64/432/EGS ali Direktivo 91/68/EGS, in morajo glede določb v zvezi z zdravstvenim varstvom živali izpolnjevati ustrezne zahteve, določene za govedo v členu 3(2)(c), (d), (f), (g) in (h) Direktive 64/432/EGS ali v členu 3 Direktive 91/68/EGS;

(b) če ne prihajajo iz črede, ki izpolnjuje pogoje, določene v (a), morajo prihajati z gospodarstva, na katerem v 42 dneh pred nakladanjem živali ni bilo nobenega primera tuberkuloze ali bruceloze in na katerem so prežvekovalci 30 dni pred odpremo z negativnimi rezultati opravili:

- test za dokaz goveje tuberkuloze, in

- test, ki dokaže odsotnost protiteles proti brucelozi.

Zahteve glede teh testov in opredelitev statusa gospodarstev glede tuberkuloze in bruceloze se uvedejo v skladu s postopkom, določenim v členu 26 te direktive.

Dokler se ne sprejmejo odločitve, predvidene v prejšnjem pododstavku, se še naprej uporabljajo nacionalna pravila držav, zlasti glede tuberkuloze;

3. Prašiči:

(a) ne smejo prihajati s področja, za katero veljajo ukrepi prepovedi povezani s prisotnostjo afriške prašičje kuge v skladu s členom 9(a) Direktive 64/432/EGS;

(b) morajo biti s gospodarstva, za katero ne veljajo nobene omejitve, določene v Direktivi 80/217/EGS zaradi klasične prašičje kuge;

(c) morajo biti z bruceloze prostega gospodarstva v skladu z določbami Direktive 64/432/EGS in morajo izpolnjevati ustrezne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v Direktivi 64/432/EGS za prašiče;

(d) če ne prihajajo iz črede, ki izpolnjuje pogoje, določene v (c), morajo 30 dni pred odpremo z negativnimi rezultati opraviti test, s katerim se dokaže odsotnost protiteles proti brucelozi.

B. Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

1) V členu 2(b) in (c) se namesto "govedo(-a)" uporabi izraz "žival(-i), vrste goveda (vključno z Bubalus bubalus)";

2) Vstavi se člen:

"Člen 10a

Po postopku, določenem v členu 12, se lahko zdravstvena spričevala, za katere je dan vzorec v Prilogi F, spremenijo ali dopolnijo, zlasti da bi upoštevali zahteve člena 6 Direktive 92/65/EGS."

Člen 7

A. Države članice morajo zagotoviti, da se s pticami, razen tistimi iz Direktive 90/539/EGS, trguje le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

1) Na splošno:

(a) morajo biti z gospodarstva, na katerem v 30 dneh pred odpremo ni bila diagnosticirana aviarna influenca;

(b) morajo biti z gospodarstva ali področja, za katera ne veljajo omejitve v okviru ukrepov za zatiranje atipične kokošje kuge.

Dokler se ne začnejo izvajati ukrepi Skupnosti iz člena 19 Direktive 90/539/EGS, se še naprej uporabljajo nacionalne zahteve za zatiranje atipične kokošje kuge, v skladu s splošnimi določbami Pogodbe;

(c) so morale biti v skladu s tretjo alineo člena 10(1) Direktive 91/496/EGS v karanteni, če so bile uvožene iz tretje države, in sicer v karanteni na gospodarstvu, kamor so bile odpeljane po vstopu na ozemlje Skupnosti;

2) Poleg tega papige:

(a) ne smejo prihajati z gospodarstva niti niso smele biti v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je bila diagnosticirana psitakoza (Chlamydia psittaci).

Obdobje prepovedi od zadnjega zabeleženega primera in obdobje zdravljenja pod veterinarskim nadzorstvom, ki je priznano po postopku, predvidenim v členu 26, mora biti najmanj dva meseca;

(b) morajo biti identificirane v skladu s členom 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS.

Metode za identificiranje papig in zlasti bolnih papig se uvedejo po postopku, predvidenem v členu 26;

(c) mora jih spremljati trgovinski dokument, ki ga je podpisal uradni veterinar ali veterinar, odgovoren za gospodarstvo oz. podjetje porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ.

B. V pododstavku 2 člena 2(2) Direktive Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 o javno zdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg mesa kuncev in mesa gojene divjadi [18], se vstavita besedi "in tekači (Ratitae)" v tretjo vrstico za besedilom "Direktiva 90/539/EGS".

V točki 1 člena 2(2) Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav [19], se vstavita besedi "ter tekači (Ratitae)" za besedi "in jerebice".

Člen 8

Države članice zagotovijo, da se s čebelami (Apis melifera) trguje le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) prihajajo s področja, za katero ne velja prepoved zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege (American foulbrood).

Obdobje prepovedi mora trajati najmanj 30 dni od zadnjega zabeleženega primera in od datuma, ko je pristojni organ pregledal vse panje v polmeru treh kilometrov in so bili vsi okuženi panji zažgani ali tretirani ter pregledani na zadovoljstvo navedenega pristojnega organa.

V skladu s postopkom, določenim v členu 26, in po posvetovanju s Stalnim veterinarskim odborom, se lahko zahteve, ki se uporabljajo za čebele (Apis melifera), ali enakovredne zahteve uporabijo za čmrlje;

(b) jih spremlja zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu v Prilogi E, v katerem potrdilo izpolni pristojni organ, s čimer potrdi, da so izpolnjene zahteve, določene v (a).

Člen 9

1. Države članice zagotovijo, da se z zajci in kunci trguje le, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) ne prihajajo z gospodarstva ali niso bili v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je steklina ali za katerega se sumi, da je bila v preteklem mesecu prisotna steklina;

(b) prihajajo z gospodarstva, na katerem nobena žival nima kliničnih znakov miksomatoze.

2. Države članice, ki zahtevajo zdravstveno spričevalo za premik zajcev in kuncev na svojem ozemlju, lahko zahtevajo, da so k njim poslane živali opremljene z zdravstvenim spričevalom, ki ustreza vzorcu v Prilogi E, in ki ga dopolnjuje naslednje potrdilo:

"Podpisani… potrjujem, da zgoraj navedena pošiljka izpolnjuje zahteve člena 9 Direktive 92/65/EGS in da živali pri pregledu ne kažejo nobenih kliničnih znakov bolezni."

To spričevalo mora izdati uradni veterinar ali veterinar, pristojen za gospodarstvo porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ; pri industrijski reji spričevalo izda uradni veterinar. Države članice, ki želijo uporabiti to možnost, obvestijo Komisijo, ki zagotovi, da je izpolnjena zahteva, določena v odstavku 1.

3. Irska in Združeno kraljestvo lahko zahtevata predložitev zdravstvenega spričevala, ki zagotavlja, da je izpolnjena zahteva, določena v odstavku 1(a).

Člen 10

1. Države članice zagotovijo, da je prepovedana trgovina z belim dihurjem, kunami in lisicami, ki prihajajo z gospodarstva ali so bili v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je steklina ali za katerega se sumi, da je bila v preteklih šestih mesecih prisotna steklina, v kolikor se tam ne uporablja sistematičen program cepljenja.

2. Za trgovanje, z izjemo trgovine med državama članicama iz odstavka 3, morajo psi in mačke izpolnjevati naslednje zahteve:

(a) živali, starejše od treh mesecev:

- ne smejo na dan odpreme z gospodarstva kazati nobenih znakov bolezni, zlasti kužnih bolezni njihove vrste,

- morajo biti tetovirane ali imeti vsajen identifikacijski sistem z mikročipom v skladu s podrobnimi pravili, ki se določijo po postopku, predvidenem v členu 26,

- morajo biti po dopolnjenih treh mesecih starosti cepljene proti steklini z letno spodbujevalno injekcijo ali v intervalih, ki jih dovolijo odpremne države članice za navedeno cepivo, in sicer z injekcijo inaktiviranega cepiva z najmanj eno mednarodno antigensko enoto (standard WHO), merjeno v skladu s testom aktivnosti po Evropski farmakopeji in priznano v skladu s postopkom, določenim v členu 26.

Cepljenje mora potrditi uradni veterinar ali veterinar, pristojen za gospodarstvo porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ. Spričevalo o cepljenju mora navajati ime cepiva in številko serije (po možnosti samolepljivo nalepko):

- psi morajo biti cepljeni zoper pasjo kugo,

- mora jih spremljati individualni potni list, ki omogoča jasno identifikacijo živali in v katerem so navedeni datumi cepljenja, in/ali spričevalo, ki ustreza vzorcu v Prilogi E, dopolnjeno s potrdilom uradnega veterinarja ali veterinarja, pristojnega za gospodarstvo porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ:

"Podpisani… potrjujem, da mačke/psi, za katere je izdano to potrdilo, izpolnjujejo zahteve člena 10(2)(a) in (b) ter (3)(b) Direktive 92/65/EGS [20] in da prihajajo s gospodarstva, na katerem v zadnjih šestih mesecih ni bila zabeležena steklina.";

(b) živali, mlajše od treh mesecev:

- morajo izpolnjevati zahteve prve in pete alinee (a),

- ne smejo prihajati z gospodarstva, za katero veljajo omejitve gibanja živali zaradi razlogov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali,

- so morale biti rojene na gospodarstvu porekla in so bile v ujetništvu od rojstva.

3. Od 1. julija 1994 z odstopanjem od odstavka 2 veljajo za dajanje na trg mačk in psov s poreklom iz Združenega kraljestva in Irske naslednji pogoji:

(a) na splošno velja za mačke in pse, da:

(i) morajo prihajati z registriranega gospodarstva, pri čemer pristojni organ začasno odvzame registracijo, če pogoji, predvideni v členu 4, niso več izpolnjeni;

(ii) na dan odpreme z zadevnega gospodarstva ne smejo kazati znakov kužnih bolezni;

(iii) so bili opremljeni s sistemom za identifikacijo v skladu s podrobnimi pravili, ki se uvedejo po postopku, določenem v členu 26;

(iv) so bili rojeni na gospodarstvu in so bili tam v ujetništvu od rojstva ter niso imeli stika z divjimi živalmi, dovzetnimi za steklino;

(v) psi so bili cepljeni zoper pasjo kugo;

(vi) se prevažajo s prevoznim sredstvom, ki ga je v ta namen priznal pristojni organ odpremnih držav članic;

(vii) spremljati jih mora posamezen mednarodni certifikat o cepljenju, ki omogoča, da se jasno identificira žival in njeno poreklo, in v katerem so navedeni datumi cepljenja, ter spričevalo, ki ustreza vzorcu, ki bo sestavljen po postopku, določenem v členu 26 in ki ga izpolni uradni veterinar ali veterinar, pristojen za gospodarstvo porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ;

(b) poleg tega za mačke in pse velja, da:

(i) morajo biti po dopolnjenih treh mesecih starosti in najmanj šest mesecev pred odpremo cepljeni proti steklini z letno spodbujevalno injekcijo ali v intervalih, ki jih dovolijo odpremne države članice za navedeno cepivo, in sicer z injekcijo inaktiviranega cepiva z najmanj eno mednarodno antigensko enoto (standard WHO), merjeno v skladu s testom aktivnosti po Evropski farmakopeji in priznano v skladu s postopkom, določenim v členu 26.

Cepljenje mora potrditi uradni veterinar ali veterinar, pristojen za gospodarstvo porekla in ki ga je v ta namen pooblastil pristojni organ. Spričevalo o cepljenju mora navajati ime cepiva in številko serije (po možnosti samolepljivo nalepko).

Poleg tega so bile živali po cepljenju serološko pregledane in imele zaščitni titer protiteles najmanj v višini 0,5 mednarodnih enot. Serološki test mora biti opravljen po specifikacijah WHO. Če se opravi testiranje po prvem cepljenju, mora biti test opravljen med prvim in tretjim mesecem po cepljenju.

(ii) ali, kadar pogoji, predvideni v (i), niso izpolnjeni, jih je treba pod nadzorstvom poslati v karantenski objekt, ki ga je odobrila namembna država članica, kjer živali opravijo šestmesečno karanteno.

Do 1. julija 1994 se še naprej uporabljajo nacionalna pravila držav članic za steklino, vendar ohranitev nacionalnih pravil ne sme vplivati na odpravo veterinarskih pregledov na mejah med državami članicami.

4. Irska in Združeno kraljestvo lahko brez poseganja v odstavka 2 in 3 ohranita nacionalne predpise za karanteno za vse mesojede živali, primate, netopirje in druge živali, dovzetne za steklino, ki so zajete s to direktivo, in za katere se ne more dokazati, da so bile rojene na gospodarstvu porekla in da so bile v ujetništvu od rojstva. Vendar pa ohranitev nacionalnih predpisov ne sme vplivati na odpravo veterinarskih pregledov na mejah med državami članicami.

5. Odločba 90/638/EGS se spremeni:

1) členu 1 se doda alinea:

"— za programe za nadzor nad steklino: merila, določena v Prilogi III.";

2) doda se Priloga:

"

PRILOGA III

Merila za programe za nadzor nad steklino

Programi za nadzor nad steklino morajo vsebovati najmanj:

(a) merila iz točk 1 do 7 Priloge I;

(b) podrobne podatke o regiji ali regijah, v katerih se opravlja oralna imunizacija lisic, ter o njihovih naravnih mejah. Regija ali regije morajo zajemati najmanj 6000 km2 ali celotno območje države članice in lahko vključujejo sosednje predele tretje države;

(c) podrobne podatke o cepivih, ki se bodo uporabljala, o sistemu polaganja, gostoti in pogostnosti polaganja vab;

(d) če je ustrezno, vse podrobnosti in stroške ter namen ukrepov za ohranitev ali varstvo flore in favne, ki jih sprejmejo prostovoljne organizacije na ozemlju, zajetem s temi projekti.

"

6. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije imenuje poseben inštitut, ki določi merila, potrebna za standardizacijo seroloških testov in odloči o njegovih obveznostih..

7. Države članice zagotovijo, da stroške uporabe seroloških testov nosijo uvozniki.

8. Ta člen in zlasti uporaba serološkega testa, predvidenega v odstavku 3(b), se bosta proučila pred 1. januarjem 1997 z vidika razvoja situacije glede stekline v državah članicah.

Člen 11

1. Države članice zagotovijo, da se brez poseganja v odločitve, ki se sprejmejo pri izvajanju členov 21 in 23, trguje le s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izpolnjujejo pogoje, določene v odstavkih 2, 3 in 4.

2. Za seme ovnov, kozlov in kopitarjev, brez poseganja v kakršna koli merila, ki jih je treba izpolnjevati za vstop kopitarjev v rodovniške knjige za nekatere posebne pasme, velja da:

- mora biti odvzeto in predelano za uporabo pri umetnem osemenjevanju v središču, ki je bilo z zdravstvenega stališča odobreno v skladu s Prilogo D(I), ali pri ovnih in kozlih, z odstopanjem od zgoraj navedenega, na gospodarstvu, ki izpolnjuje zahteve Direktive 91/68/EGS,

- je odvzeto živalim, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi D(II) (sprejem in rutinski pregledi živali),

- je odvzeto, predelano in shranjeno v skladu s Prilogo D(III),

- med prevozom v drugo državo članico seme spremlja zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, ki se določi po postopku, predvidenem v členu 26.

3. Jajčne celice in zarodke ovc/koz in konjev ter prašičev:

- donork, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi D(IV), je odvzela skupina za odvzem, ki jo je odobril pristojni organ države članice, ter so bili predelani v ustreznem laboratoriju,

- so bili predelani in shranjeni v skladu z določbami Priloge D(III),

- med prevozom v drugo državo članico spremlja zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, ki se določi v skladu s postopkom, določenim v členu 26.

Seme za osemenjevanje donork mora biti pri ovcah, kozah in kopitarjih v skladu z določbami odstavka 2, pri prašičih pa v skladu z določbami Direktive 90/429/EGS. Vsa dodatna zagotovila se lahko določijo po postopku, določenem v členu 26.

4. Pred 31. decembrom 1997 mora Komisija predložiti poročilo skupaj z ustreznimi predlogi o izvajanju tega člena zlasti z vidika znanstvenega in tehnološkega napredka.

Člen 12

1. Predpisi za preglede, uvedene z Direktivo 90/425/EGS, se uporabljajo, zlasti glede organizacije in nadaljevanja pregledov, za živali, semena, jajčne celice in zarodke, zajete s to direktivo in ki jih spremlja zdravstveno spričevalo. Druge živali morajo prihajati z gospodarstev, za katera veljajo načela navedene direktive glede pregledov porekla in namembnega kraja.

2. Za živali, seme, jajčne celice in zarodke, zajete s to direktivo, se uporablja člen 10 Direktive 90/425/EGS.

3. Za namen trgovanja, se člen 12 Direktive 90/425/EGS razširi na trgovce, pri katerih so živali iz členov 7, 9 in 10 stalno ali začasno.

4. Obveščanje o namembnem kraju, kakor je predvideno v členu 4(2) Direktive 90/425/EGS, se za živali, seme, jajčne celice ali zarodke, ki jih v skladu s to direktivo spremlja zdravstveno spričevalo, opravlja preko sistema Animo.

5. Brez poseganja v posebne določbe te direktive mora pristojni organ pri sumu, da se ne ravna v skladu s to direktivo, ali pri dvomu o zdravju živali ali o kakovosti semena, jajčnih celic in zarodkov iz člena 1 opraviti vse potrebne preglede.

6. Države članice sprejmejo ustrezne upravne ali kazenske ukrepe za kaznovanje katere koli kršitve te direktive, zlasti če se ugotovi, da spričevala ali dokumenti ne ustrezajo dejanskemu stanju živali iz člena 1, da identifikacija živali ali oznake semena, jajčnih celic in zarodkov niso v skladu s to direktivo ali da živali ali proizvodi niso opravili pregledov, predvidenih s to direktivo.

Člen 13

1. Pri trgovanju z živalmi vrste, ki je dovzetna za bolezni, navedene v Prilogi A, ali za bolezni, navedene v Prilogi B, kadar namembna država članica uporabi jamstva, predvidena v členih 14 in 15, ter pri trgovanju s semenom, jajčnimi celicami in zarodki takih živali med ustanovami, inštituti ali središči, odobrenimi v skladu s Prilogo C, je obvezno predložiti prevozno listino, ki ustreza vzorcu v Prilogi E. Ta listina, ki jo izpolni veterinar, pristojen za ustanove, inštitute ali središča porekla, mora natančno navajati, da živali, seme, jajčne celice ali zarodki prihajajo iz ustanove, inštituta ali središča, odobrenega v skladu s Prilogo C, in jih mora spremljati med prevozom.

2. (a) Glede bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti, ustanove, inštituti ali središča za pridobitev odobritve predložijo pristojnemu organu države članice vsa potrebna dokazila v zvezi z zahtevami iz Priloge C.

(b) Po prejemu dokumentacije z zahtevo za odobritev ali za obnovitev odobritve jo mora pristojni organ preučiti z vidika podatkov, ki jih vsebuje in, če je to ustrezno, z vidika rezultatov pregledov, opravljenih na kraju samem.

(c) Pristojni organ umakne odobritev v skladu s točko 3 Priloge C.

(d) Vsaka država članica pošlje Komisiji seznam odobrenih ustanov, inštitutov in središč, z morebitnimi spremembami v seznamu. Komisija posreduje te podatke drugim državam članicam.

Člen 14

1. Če država članica sestavi ali je sestavila, neposredno ali preko rejcev, program prostovoljnega ali obveznega nadzora ali spremljanja ene od bolezni iz Priloge B, lahko program predstavi Komisiji in pri tem posebej poudari:

- razširjenost bolezni na njenem ozemlju,

- ali gre za bolezen, ki jo je treba obvezno prijaviti,

- razloge za program ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti in pomena bolezni,

- geografsko območje, na katerem se program izvaja,

- statusne kategorije, ki se uporabljajo za gospodarstva, zahteve za vsako vrsto pri vnosu živali na gospodarstvo in postopke testov,

- postopke za nadzor nad programom, vključno z obsegom sodelovanja rejcev pri izvajanju programa za spremljanje in nadzor,

- ukrepe, ki se sprejmejo, če gospodarstvo iz kakršnega koli razloga izgubi svoj status,

- ukrepe, ki se sprejmejo, če so rezultati testov, ki se opravijo v okviru programa, pozitivni,

- nediskriminatorno naravo trgovine na ozemlju zadevne države članice glede na trgovino znotraj Skupnosti.

2. Komisija preuči programe, ki jih predložijo države članice. Programi se lahko odobrijo po postopku, predvidenem v členu 26, v skladu z merili, določenimi v odstavku 1. Po istem postopku se opredelijo dodatna splošna ali omejena jamstva, ki se lahko zahtevajo pri trgovanju, in sicer hkrati s programi ali najpozneje tri mesece po predložitvi programov. Takšna jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih država članica izvaja na nacionalni ravni.

3. Programi, ki jih predložijo države članice, se lahko spremenijo ali dopolnijo po postopku, določenem v členu 26. Po istem postopku se lahko spremenijo jamstva iz odstavka 2.

Člen 15

1. Če država članica meni, da je njeno ozemlje ali na del ozemlja prost ene od bolezni, navedenih v Prilogi B, za katere so dovzetne živali, zajete v tej direktivi, predloži Komisiji ustrezna dokazila in pri tem posebej poudari:

- naravo bolezni in zgodovino pojavljanja bolezni na ozemlju države,

- rezultate nadzornega testiranja, ki temeljijo na seroloških, mikrobioloških, patoloških ali epidemioloških preiskavah,

- obdobje, v katerem je bilo treba to bolezen prijaviti pristojnim organom,

- obdobje izvajanja nadzora,

- če je ustrezno, obdobje, v katerem je bilo prepovedano cepljenje zoper bolezen, ter geografsko območje, kjer je veljala prepoved,

- ukrepe za preverjanje odsotnosti bolezni.

2. Komisija preuči dokazila, predvidena v odstavku 1 in Stalnemu veterinarskemu odboru predloži odločitev, s katero odobri ali zavrne načrt, ki ga je predložila država članica. Če je načrt sprejet, se dodatna jamstva, splošna ali omejena, ki se lahko zahtevajo pri trgovanju, opredelijo po postopku, določenem v členu 26. Jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih država članica izvaja na nacionalni ravni.

Dokler se ne sprejme odločitev, lahko zadevna država članica pri svojem trgovskem poslovanju ohrani ustrezne zahteve, potrebne za ohranjanje njenega statusa.

3. Zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o vsaki spremembi podatkov, določenih v odstavku 1. Opredeljena jamstva, kakor so določena v odstavku 2, se z vidika takega obvestila lahko spremenijo ali umaknejo po postopku, določenem v členu 26.

POGLAVJE III

Predpisi, ki se uporabljajo za uvoz v Skupnost

Člen 16

Pogoji, ki se uporabljajo pri uvozu živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, zajetih s to direktivo, morajo biti najmanj enakovredni pogojem, določenim v poglavju II.

Člen 17

1. Za enotno izvajanje člena 16 se uporabljajo določbe naslednjih odstavkov.

2. V Skupnost je dovoljeno uvažati le živali, seme, jajčne celice in zarodke iz člena 1, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) morajo prihajati iz tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem v skladu z odstavkom 3(a);

(b) mora jih spremljati zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, sestavljenem po postopku, določenem v členu 26, in ki ga je podpisal pristojni organ države izvoznice ter v katerem je potrjeno, da živali, seme, jajčne celice in zarodki izpolnjujejo dodatne pogoje ali nudijo enakovredna jamstva iz odstavka 4 in prihajajo iz odobrenih središč, ustanov, inštitutov ali središč za odvzem, ki dajejo takšna jamstva.

3. V skladu s postopkom, določenim v členu 26, se določi:

(a) brez poseganja v seznam, predviden v členu 6(A)(1)(e), začasni seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko državam članicam in Komisiji pred datumom, določenim v členu 29, nudijo jamstva, enakovredna tistim, predvidenim v poglavju II, ter seznam središč za odvzem, za katere so sposobne dati ta jamstva.

Začasni seznam se sestavi iz seznamov gospodarstev, ki so jih odobrili in preverili pristojni organi, po tem, ko je Komisija preverila, da ta gospodarstva ravnajo v skladu z načeli in splošnimi pravili, določenimi v tej direktivi.

(b) posodobitve navedenega seznama z vidika pregledov, predvidenih v odstavku 4;

(c) posebne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, zlasti za zaščito Skupnosti pred nekaterimi eksotičnimi boleznimi, ali jamstva, enakovredna tistim, predvidenim v tej direktivi.

Posebne zahteve in enakovredna jamstva, določena za tretje države, ne smejo biti ugodnejša od predvidenih v poglavju II.

4. Seznam, predviden v odstavku 3, sme zajemati le tretje države ali dele tretjih držav:

(a) iz katerih ni prepovedan uvoz:

- zaradi obstoja ene od bolezni iz Priloge A, ali katere koli druge v Skupnosti eksotične bolezni,

- v skladu s členi 6, 7 in 14 Direktive 72/462/EGS in s členom 17 Direktive 91/495/EGS ter Direktive 71/118/EGS [21] ali pri drugih živalih, zajetih s to direktivo, po odločitvi, sprejeti v skladu s postopkom, določenim v členu 26, zaradi zdravstvenega stanja v teh tretjih državah ali njihovih delih;

(b) ki jim je bilo priznano v skladu s členom 3(2) Direktive 72/463/EGS, da zaradi njihove zakonodaje in organizacije veterinarskih in inšpekcijskih služb, pooblastil teh služb in nadzora nad njimi, so sposobne jamčiti izvajanje svoje veljavne zakonodaje;

(c) katerih veterinarske službe so sposobne jamčiti, da so v skladu z zdravstvenimi zahtevami, ki so najmanj enakovredne tistim, določenim v poglavju II.

5. Izvedenci Komisije in držav članic opravljajo preglede na kraju samem, za preverjanje, ali je mogoče jamstva tretje države o pogojih proizvodnje in dajanja na trg šteti za enakovredna tistim, ki se uporabljajo v Skupnosti.

Izvedence držav članic, pooblaščene za te preglede, imenuje Komisija na predlog držav članic.

Pregledi se opravljajo v imenu Skupnosti, ki nosi vse stroške v tej zvezi.

6. Dokler se ne organizirajo pregledi iz odstavka 5, se še naprej uporabljajo nacionalne določbe za preglede v tretjih državah. Vse primere neskladnosti z jamstvi, ki so dana v skladu z odstavkom 3 in ki se ugotovijo med pregledi, je treba sporočiti Stalnemu veterinarskemu odboru.

Člen 18

1. Države članice zagotovijo, da se živali, seme, jajčne celice in zarodki, zajete s to direktivo, uvažajo v Skupnost le:

- če jih spremlja spričevalo, ki ga sestavi uradni veterinar.

Vzorec spričevala se glede na vrsto živali sestavi po postopku, določenem v členu 26.

- če so uspešno opravili preglede, zahtevane z direktivama 90/675/EGS in 91/496/EGS [22],

- če je pred odpremo pošiljk na ozemlje Skupnosti uradni veterinar opravil pregled, s katerim se zagotovi, da so izpolnjeni transportni pogoji, določeni v Direktivi 91/628/EGS [23], zlasti kar zadeva hranjenje in napajanje,

- če so živali iz členov 5 do 10 pred prihodom na trg bile v karanteni, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi po postopku iz člena 26.

2. Dokler se ne uvedejo posebne določbe za ta člen, se še naprej uporabljajo nacionalni predpisi za uvoz iz tretjih držav, za katere na ravni Skupnosti niso bile sprejete take zahteve, pod pogojem, da nacionalni predpisi niso ugodnejša od tistih, določenih v poglavju II.

Člen 19

Po postopku, določenem v členu 26, se sprejmejo:

(a) posebne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost, ter narava in vsebina spremljevalnih dokumentov za živali, namenjene živalskim vrtovom, cirkusom, zabaviščnim parkom ali poskusnim laboratorijem, glede na vrsto živali;

(b) za zaščito zadevne vrste živali v Skupnosti, dodatna jamstva poleg tistih, predvidenih za razne živalske vrste, zajete v tej direktivi.

Člen 20

Uporabljajo se načela in določbe, določene v Direktivi 90/675/EGS, zlasti v zvezi z organizacijo in nadaljevanjem izvajanja pregledov, ki jih opravljajo države članice in zaščitnih ukrepov, ki se bodo izvajali.

Do izvedbe sklepov, predvidenih v členu 8(3) in v členu 30 Direktive 91/496/EGS, se še naprej uporabljajo ustrezne nacionalne določbe za uporabo člena 8(1) in (2) navedene direktive, brez poseganja v skladnost z načeli in določbami iz odstavka 1 tega člena.

POGLAVJE IV

Skupne končne določbe

Člen 21

Po postopku, določenem v členu 26, se po potrebi določijo vsi vzorci spričeval, ki se uporabljajo v trgovini ter pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki morajo biti izpolnjeni za trgovino z živalmi, semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki niso zajeti v členih 5 do 11.

Člen 22

Po postopku, določenem v členu 26, se po potrebi spremenijo Priloge k tej direktivi.

Člen 23

Po postopku, določenem v členu 26, se lahko, če je ustrezno, z odstopanjem od člena 6(A)(1)(e) in poglavja II določijo posebne zahteve za gibanje cirkuških živali in živali v zabaviščnih parkih ter zahteve za trgovino z živalmi, semenom, jajčnimi celicami in zarodki, namenjenimi živalskim vrtovom.

Člen 24

1. Državam članicam je dovoljeno, da za živali (vključno s pticami v kletkah), seme, jajčne celice in zarodke iz te direktive, ki vstopajo na njihovo ozemlje in ki so prišle skozi ozemlje tretje države, zahtevajo predložitev zdravstvenega spričevala, s katerim se dokaže skladnost z zahtevami te direktive.

2. Države članice, ki izkoristijo možnost, določeno v odstavku 1, o tem obvestijo Komisijo in druge države članice v Stalnem veterinarskem odboru.

Člen 25

Prilogi A k Direktivi 90/425/EGS se doda:

"Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54)."

Člen 26

Pri sklicevanju na postopek, predviden v tem členu, deluje Stalni veterinarski odbor, ustanovljen s Sklepom 68/361/EGS [24], v skladu s pravili, določenimi v členu 17 Direktive 89/662/EGS.

Člen 27

Države članice, ki izvajajo alternativni sistem nadzora, ki nudi dodatna jamstva, enakovredna tistim, določenim v tej direktivi, glede gibanja znotraj njihovega ozemlja živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, zajetih s to direktivo, lahko druga drugi na podlagi vzajemnosti odobrijo odstopanja od člena 6(A)(1)(f), člena 8(b) in člena 11(1)(d).

Člen 28

Po postopku, določenem v členu 26, se lahko sprejmejo prehodni ukrepi za obdobje treh let, namenjeni olajšanemu prehodu v novo ureditev, ki jo uvaja ta direktiva.

Člen 29

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3. Določitev roka za prenos v nacionalno zakonodajo s 1. januarjem 1994 ne posega v odpravo veterinarskih pregledov na mejah, predvideno v Direktivi 89/662/EGS in 90/425/EGS.

Člen 30

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. julija 1992

Za Svet

Predsednik

J. Gummer

[1] UL C 327, 30.12.1989, str. 57 in UL C 84, 2.4.1990, str. 102.

[2] UL C 38, 19.2.1990, str. 134 in UL C 149, 18.6.1990, str. 263.

[3] UL C 62, 12.3.1990, str. 47 in UL C 182, 23.7.1990, str. 25.

[4] UL L 384, 31.12.1982, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 197/90 (UL L 29, 31.1.1990, str. 1).

[5] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/499/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 107).

[6] UL L 315, 26.11.1985, str. 11. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/423/EGS (UL L 224, 18.8.1990, str. 13).

[7] UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[8] UL L 373, 31.12.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[9] Direktiva Sveta 60/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[10] Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[11] Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L 46, 19.2.1991, str. 1).

[12] Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 1).

[13] Direktiva Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk (UL L 268, 24.9.1991, str. 1).

[14] Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (UL L 268, 24.9.1991, str. 15).

[15] Direktiva Sveta 80/217/EGS z dne 22. januarja 1980 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L 47, 21.2.1980, str. 11). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/486/EGS (UL L 280, 3.10.1987, str. 21).

[16] Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav (UL L 302, 31.12.1972, str. 28). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/497/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 69).

[17] neustrezno črtaj

[18] UL L 268, 24.9.1991, str. 41.

[19] UL L 303, 31.10.1990, str. 6.

[20] neustrezno črtaj

[21] Direktiva Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim perutninskim mesom (UL L 55, 8.3.1971, str. 23.) Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48).

[22] Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o sprememebi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[23] Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L 340, 11.12.1991, str. 17).

[24] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

BOLEZNI, KI JIH JE TREBA OBVEZNO PRIJAVITI V SMISLU TE DIREKTIVE [1]

Bolezni | Prizadete vrste |

atipična kokošja kuga, kokošja kuga | ptice |

psitakoza | psittacidae (papige) |

huda gniloba čebelje zalege (American foulbrood) | čebele |

slinavka in parkljevka | prežvekovalci |

bruceloza (Brucella ssp.) | |

tuberkuloza | |

klasična prašičja kuga | prašiči |

afriška prašičja kuga | |

slinavka in parkljevka | |

Steklina | vse dovzetne vrste |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM BOLEZNI, ZA KATERE SE PO TEJ DIREKTIVI LAHKO PRIZNAJO NACIONALNI PROGRAMI

kuna | virusni enteritis aleutijska bolezen |

čebele | pohlevna gniloba čebelje zalege varoza in pršičavost (acariasis) |

opice in mačke | tuberkuloza |

prežvekovalci | tuberkuloza |

lagomorfi (zajci in kunci) | miksomatoza virusna hemoragična bolezen kuncev tularemija |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

POGOJI, KI UREJAJO ODOBRITEV USTANOV, INŠTITUTOV ALI SREDIŠČ

1. Da bi dobila uradno odobritev v skladu s členom 13(2) te direktive, mora ustanova, inštitut ali središče, kakor je opredeljeno v členu 2(1)(c):

(a) biti jasno omejeno in ločeno od okolice;

(b) se mora nahajati dovolj daleč od kmetijskih obratov, katerih zdravstveno stanje bi lahko bilo ogroženo zaradi prisotnosti odobrene ustanove, inštituta ali središča;

(c) mora biti pod nadzorom veterinarja [1], ki nadzoruje živali; te mora biti mogoče ob vsakem času ujeti, jim omejiti gibanje in prostor ali jih zapreti;

(d) mora imeti ustrezne karantenske objekte;

(e) mora imeti enega ali več objektov za pato morfološke preiskave;

(f) mora biti prosto bolezni, navedenih v Prilogi A, in glede bolezni, ki jih v zadevni državi zajema program v skladu s členom 14, mora biti prosto bolezni, navedenih v Prilogi B;

(g) mora voditi sprotne evidence, kjer so navedeni:

- število živali vsake vrste, prisotnih v ustanovi, ter njihova starost,

- število prihajajočih in odhajajočih živali s podatki o prevozu in o zdravju živali,

- opažanja v času karantene,

- rezultate rednih pregledov izločkov,

- rezultate krvnih preiskav ali drugih diagnostičnih postopkov,

- primere bolezni in, če je to ustrezno, uporabljeno zdravljenje,

- pato morfološke rezultate živali, ki poginejo v ustanovi, vključno z mrtvorojenimi živalmi;

(h) mora imeti prostore za ustrezno odstranjevanje trupov živali, ki poginejo zaradi bolezni;

(i) mora ga nadzorovati uradni veterinar, ki opravi najmanj dva zdravstvena pregleda na leto.

Zdravstveni pregled mora vključevati najmanj:

- en pregled vseh živali v objektih,

- reprezentativne vzorce, odvzete vsem vrstam živali, dovzetnim za bolezni iz prilog A in B [2], ali ugotavljanje teh bolezni z drugimi metodami. Vzorce mora analizirati odobreni laboratorij, da bi ugotovili, ali vsebuje povzročitelje bolezni za vsako vrsto iz Priloge A. Vzorci se lahko jemljejo med letom.

Rezultati laboratorijskih preiskav na vzorcih, odvzetih pri zdravstveni pregledih, ne smejo pokazati prisotnosti zadevnih povzročiteljev bolezni;

- treba je pregledovati vodenje evidenc.

2. Odobritev se ohrani, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) živali, sprejete v ustanovo, morajo prihajati iz drugega odobrenega središča, inštituta ali ustanove;

(b) če so živali, zajete z Direktivo 64/432/EGS, v odobrenem središču, inštitutu ali ustanovi, smejo zapustiti ustanovo le pod uradnim nadzorom;

(c) zdravstveni pregledi v odobrenem središču, inštitutu ali ustanovi morajo biti opravljeni dvakrat letno, v skladu s točko 1(h) te priloge;

(d) rezultati laboratorijskih preiskav na vzorcih ne smejo pokazati nobenih znakov povzročiteljev bolezni iz prilog A in B [3];

(e) vse sumljive primere pogina ali druge simptome, ki bi kazali, da so se živali okužile z eno ali več boleznimi iz prilog A in B [4], je treba brez odlašanja sporočiti pristojnemu organu.

3. Odobritev se lahko začasno ukine, obnovi ali umakne v naslednjih okoliščinah:

(a) če je izdano obvestilo v smislu točke 2(d) te priloge, pristojni organ začasno ukine odobritev odobrenega središča, ustanove ali inštituta;

(b) vzorec, odvzet sumljivi živali, se pošlje odobrenemu laboratoriju, ki ga testira na prisotnost zadevnih povzročiteljev bolezni oz. patogenih povzročiteljev. Rezultate testov je treba takoj sporočiti pristojnemu organu;

(c) če je bil uradni oddelek obveščen o sumu na prisotnost ene od bolezni iz prilog A in B, mora ukrepati glede laboratorijskih testov, epizootioloških preiskav, ukrepov, ki se sprejmejo proti bolezni in glede umika odobritve, kakor da bi bila bolezen prijavljena, v skladu z direktivo o ukrepih, ki se sprejmejo na tem področju proti bolezni in v zvezi s trgovino z živalmi;

(d) če rezultati testov ne pokažejo nobenih znakov zadevnih patogenih povzročiteljev, uradni oddelek obnovi odobritev;

(e) ustanova, inštitut ali središče je ponovno odobreno le, če so po izkoreninjenju virov infekcije ponovno izpolnjeni pogoji, določeni v točke 1 te priloge, razen točke 1(f);

(f) pristojni organ obvesti Komisijo o začasni ukinitvi, obnovi ali umiku odobritve.

[1] Odgovoren za vsakodnevno skladnost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom te direktive.

[2] Če ena od teh bolezni v zadevni državi članici spada med bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

[3] Če ena od teh bolezni v zadevni državi članici spada med bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

[4] Če ena od teh bolezni v zadevni državi članici spada med bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

POGLAVJE I

I. Pogoji, ki urejajo odobritev za odvzem semena:

Središča za odvzem semena morajo:

1. biti pod nadzorom "veterinarja središča";

2. imeti različne in fizično ločene objekte za:

- namestitev in izolacijo živali,

- odvzem semena,

- čiščenje in razkuževanje opreme,

- predelavo semena,

- shranjevanje semena;

3. biti tako zgrajena ali izolirana, da se prepreči kakršenkoli stik z živalmi izven središča;

4. imeti objekte, kakor so opisani pod 2, ki jih je možno preprosto čistiti in razkužiti.

II. Pogoji za nadzor nad središči za odvzem semena

Središča za odvzem semena morajo:

1. biti nadzorovana tako, da je zagotovljeno, da so v njih le živali, katerih seme se odvzema. Vendar so v središče lahko sprejete druge živali, če izpolnjujejo splošne spodaj določene pogoje;

2. biti nadzorovana tako, da je zagotovljeno vodenje evidenc s podatki:

- o identifikaciji živali v središču,

- o kakršnem koli gibanju (prihajajočih in odhajajočih) živali,

- o opravljenih zdravstvenih pregledih,

- o zgodovini boleznih

- o namembnem kraju semena,

- o shranjevanju semena;

3. biti pregledana s strani uradnega veterinarja, da se zagotovi izpolnjevanje pogojev v zvezi z odobritvijo in nadzorom;

4. zaposlovati usposobljeno osebje, ki so bili ustrezno usposobljeni v dezinfekcijskih in higienskih tehnikah za preprečevanje širjenja bolezni;

5. biti nadzorovana tako, da se zagotovi:

- da se odvzem, predelava in shranjevanje semena opravljajo le v objektih, ki so temu posebej namenjeni,

- da so vsi instrumenti, ki pridejo v stik s semenom ali donorjem semena, med odvzemom in predelavo semena ustrezno razkužena ali sterilizirana pred vsako uporabo,

- da so vse posode za skladiščenje ali prevoz semena ustrezno razkužene ali sterilizirane pred uporabo;

6. zagotovo uporabljati:

- proizvode živalskega izvora, ki se uporabljajo pri predelavi semena (vključno z dodatki ali razredčevalci), ki ne pomenijo nobene nevarnosti za zdravje, ali so pred tem tako predelani, da je tako tveganje odstranjeno,

- da sredstvo za zamrzovanje ni bilo prej uporabljeno za druge proizvode živalskega izvora;

7. zagotoviti, da je vsaka posamezna doza semena jasno označena tako, da je mogoče ugotoviti datum odvzema semena, vrsto in identifikacijo donorja, kakor tudi ime odobrenega središča za odvzem.

POGLAVJE II

Pogoji, ki se uporabljajo v središčih za odvzem semena

Zahteve glede sprejema donorja

A. ŽREBCI

Za pridobivanje semena se sme uporabiti le žrebce, za katere je uradni veterinar ugotovil, da izpolnjuje naslednje zahteve:

1. so v dobrem zdravstvenem stanju v času odvzema semena;

2. izpolnjevati morajo zahteve Direktive Sveta 90/426/EGS in prihajati z gospodarstev, ki prav tako ustrezajo navedenim zahtevam;

3. v obdobju 60 dni pred prvim odvzemom semena so bili negativno testirani:

(a) na infekciozno anemijo konjev z imunsko difuzijskim testom v agarskem gelu, znanem kot "Cogginsov test":

(b) na konjskim arteritisom z serum-nevtralizacijskim testom (razredčitev 1 proti 4), v primeru pozitivnega rezultata z virološko preiskavo celotnega semena z negativnim rezultatom;

(c) na infekcioznim metritisom kopitarjev z izolacijo klice Taylorelle equigenitali, s testiranjem najmanj vzorca iz uretre in pred semenske tekočine.

Rezultate teh testov mora potrditi laboratorij, ki ga je priznal pristojni organ.

V obdobju iz prvega odstavka točke 3 zgoraj in v obdobju odvzema semena žrebci ne smejo sodelovati pri naravnem parjenju.

B. OVCE IN KOZE

1. Za pridobivanje semena se smejo uporabiti le ovni in kozli iz središč ali gospodarstev, za katere je uradni veterinar ugotovil, da izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) so v dobrem zdravstvenem stanju na dan odvzema semena;

(b) izpolnjujejo zahteve, določene v členih 4, 5 in 6 Direktive 91/68/EGS o trgovanju znotraj Skupnosti.

Poleg tega mora donor v obdobju trideset dni pred odvzemom semena z negativnimi rezultati opraviti:

- test za ugotavljanje bruceloze (B. melitensis) v skladu s Prilogo C k Direktivi 91/68/EGS,

- test za ugotavljanje kužnega epididimitisa (B. ovis) v skladu s Prilogo D k Direktivi 91/68/EGS,

- test za ugotavljanje virusa borderjeve bolezni;

(c) so opravili ustrezne teste ali preglede, namenjene zagotavljanju skladnosti z zahtevami, določenimi v (a) in (b) zgoraj.

2. Teste iz točke 1. mora opraviti laboratorij, ki ga je odobrila država članica.

C. Če je rezultat katerega od testov iz A ali B pozitiven, je treba žival osamiti, seme, odvzeto tej živali v času od zadnjega negativnega izvida, pa se ne sme dati na trg. Isto velja za seme, odvzeto drugim živalim na gospodarstvu ali v središču za odvzem od datuma, ko je bil opravljen test s pozitivnimi izvidi. S semenom se ne sme trgovati, dokler ni ponovno vzpostavljen zdravstveni status središča za odvzem semena.

POGLAVJE III

Zahteve, ki se uporabljajo pri semenu, jajčnih celicah in zarodkih

Seme, jajčne celice in zarodki morajo biti odvzeti, predelani, izprani in konzervirani z biološkimi proizvodi brez živih mikroorganizmov, v skladu z naslednjimi načeli:

(a) izpiranje jajčnih celic in zarodkov je treba opraviti v skladu s členom 11(3) te direktive. Njihova cona pellucida mora ostati nepoškodovana pred izpiranjem in po njem. Hkrati je dovoljeno izpirati le jajčne celice in zarodke iste donorke. Po izpiranju se pregleda cona pellucida celotne površine vsake jajčne celice ali zarodka pod najmanj 50-kratno povečavo, cona pellucida ne sme biti poškodovana, na njej pa ne smejo biti prisotne nobene celice tuji delci;

(b) medij in raztopine, uporabljene pri odvzemu, zamrzovanje in konzerviranju jajčnih celic in zarodkov, je treba sterilizirati v skladu z odobrenimi metodami, kakor so določene v členu 11(3), in z njimi ravnati tako, da ostanejo sterilne. Treba je dodajati antibiotike medijem za odvzem, izpiranje in shranjevanje jajčnih celic in zarodkov v skladu s podrobnimi pravili, ki se določijo po postopku, določenem v členu 26;

(c) vsi materiali, uporabljeni za odvzem, ravnanje, izpiranje, zamrzovanje in konzerviranje semena, jajčnih celic in zarodkov, morajo biti pred uporabo sterilizirani;

(d) zanje se v skladu s členom 11(2) predpišejo dodatni testi, ki se določijo po postopku, predvidenim v členu 26, zlasti v zvezi z odvzemom semena ali s tekočinami za izpiranje, tako da se ugotovi, da niso prisotni nobeni patogeni povzročitelji bolezni;

(e) treba jih je hraniti v sterilnih posodah (ampule, fiolah, ki so pravilno označene v skladu z metodo, določeno na podlagi postopka, določenega v členu 26):

- ki vsebujejo le proizvode enega donorja ali ene donorke,

- in se zapečatijo ob zamrznitvi v alkoholu ali svežim tekočim dušikom ter se označijo,

in se postavijo v sterilizirane zabojnike s tekočim dušikom, ki ne predstavljajo nobenega tveganja za okužbo proizvodov;

(f) treba jih je shraniti pod odobrenimi pogoji najmanj 30 dni pred odpremo;

(g) treba jih je prevažati v posodah, ki so pred uporabo očiščene, razkužene ali sterilizirane.

POGLAVJE IV

Donorke

Samice se lahko uporabijo za odvzem zarodkov ali jajčnih celic, le če uradni veterinar ugotovi, da izpolnjujejo zahteve ustreznih direktiv o trgovini znotraj Skupnosti z živimi živalmi za vzrejo in proizvodnjo zadevne pasme, t. j. svinje izpolnjujejo zahteve Direktive 64/432/EGS, kobile zahteve Direktive 64/426/EGS ter ovce in koze zahteve Direktive Sveta 91/68/EGS, ter da izvirajo iz čred, ki prav tako izpolnjujejo navedene zahteve.

--------------------------------------------------

PRILOGA E

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Na vrh