EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0062

Komisijas Direktīva 92/62/EEK (1992. gada 2. jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu

OV L 199, 18.7.1992., 33./47. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 87 - 101
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 87 - 101
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 405 - 419
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 151 - 166
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 151 - 166
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 3 - 17

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/62/oj

31992L0062Oficiālais Vēstnesis L 199 , 18/07/1992 Lpp. 0033 - 0047
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0087
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0087


Komisijas Direktīva 92/62/EEK

(1992. gada 2. jūlijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/311/EEK (1970. gada 8. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu [1] un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā vispusīga Direktīvas 70/311/EEK novērtēšana rāda, ka iespējams tālāk uzlabot drošību uz ceļiem, piemērojot praktisko pieredzi un tehnoloģijas attīstību un ņemot vērā progresu Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskajā komisijā, jo īpaši Regulu Nr. 79 un tās 1. un 2. papildinājumu. Šos uzlabojumus var panākt, samazinot stūrēšanai nepieciešamo spēku, iekļaujot prasības pēc stūres iekārtas ar pastiprinātāju, izmantojot vienotu enerģijas avotu ar bremžu iekārtu, ieviešot mehāniskajiem transportlīdzekļiem stūres pārvada pārbaudi pie lielāka ātruma, ieviešot prasības pēc stūres palīgiekārtām un ieviešot informācijas dokumenta un EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta vienādu iesniegšanu, lai atvieglotu datorizētu iesniedzēja datu glabāšanu un nosūtīšanu apstiprinātājai iestādei;

tā kā tehnikas attīstībai jāpielāgo arī definīcijas un pašreizējās prasības;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu noteikumu pielāgošanai tehnikas attīstībai, ar kurām atceļ tehniskos šķēršļus tirdzniecībai mehānisko transportlīdzekļu nozarē, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK [2] 12. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Direktīvu 70/311/EEK groza šādi:

vārdu "pielikums" 2. pantā aizstāj ar vārdu "pielikumi".

2. Pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumiem.

2. pants

1. Neviena dalībvalsts no 1993. gada 1. janvāra stūres iekārtas dēļ nedrīkst:

- atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izdot Padomes Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minētā sertifikāta kopiju vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kāda tipa transportlīdzeklim, vai

- aizliegt sākt transportlīdzekļu ekspluatāciju,

ja šā tipa transportlīdzeklim vai šiem transportlīdzekļiem stūres iekārta atbilst noteikumiem Direktīvā 70/311/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu.

2. No 1993. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs neizdod Padomes Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minētā sertifikāta kopiju par tāda tipa transportlīdzekli,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu par tāda tipa transportlīdzekli,

kam stūres iekārta neatbilst noteikumiem Direktīvā 70/311/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu.

3. No 1995. gada 1. oktobra dalībvalstis var aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kam stūres iekārta neatbilst noteikumiem Direktīvā 70/311/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu.

3. pants

1. Dalībvalstīs ievieš noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1993. gada 1. janvārim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, saskaņā ar kuru izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu būtiskos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Martin Bangemann

[1] OV L 133, 18.6.1970., 10. lpp.

[2] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

DIREKTĪVAS 70/311/EEK PIELIKUMI

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: | Definīcijas, EEK tipa apstiprinājuma pieteikums un specifikācijas |

II pielikums: | Informācijas dokuments |

III pielikums: | Bremžu darbība transportlīdzekļiem, kur izmanto vienu enerģijas avotu stūres iekārtai un bremžu iekārtai |

IV pielikums: | Papildu noteikumi transportlīdzekļiem ar stūres palīgiekārtu (ASE) |

V pielikums: | Noteikumi piekabēm ar pilnīgi hidraulisko stūres pārvadu |

VI pielikums: | Tipa apstiprinājuma sertifikāts |

I PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS, EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS UN SPECIFIKĀCIJAS

1. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

1.1. "Transportlīdzekļa apstiprinājums" ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tā stūres iekārtu;

1.2. "Transportlīdzekļa tips" ir transportlīdzekļa kategorija, kas neatšķiras pēc ražotāja apzīmējuma transportlīdzekļa tipam un/vai modifikācijām, kuras var ietekmēt stūrēšanu;

1.3. "Stūres iekārta" ir visa iekārta, kuras funkcija ir mainīt transportlīdzekļa braukšanas virzienu.

Stūres iekārta sastāv no:

- stūres vadības ierīces,

- stūres pārvada,

- vadāmiem riteņiem,

- enerģijas pievada, ja tāds ir;

1.3.1. "Stūres vadības ierīce" ir tā stūres iekārtas daļa, ar ko vada tās darbību un kas darbojas ar tiešu vadītāja starpniecību vai bez tās. Stūres iekārtai, kam stūrēšanas spēku pilnīgi vai daļēji dod vadītāja muskuļu piepūle, stūres vadības ierīce satur visas detaļas līdz vietai, kur stūres spēka moments tiek pārvērsts ar mehāniskiem, hidrauliskiem vai elektriskiem līdzekļiem;

1.3.2. "Stūres pārvads" satur visas stūres iekārtas detaļas, kas pārnes stūrēšanas spēku starp stūres vadības ierīci un vadāmiem riteņiem; tas satur visas detaļas no vietas, kur stūrēšanas spēks tiek pārvērsts ar mehāniskiem, hidrauliskiem vai elektriskiem līdzekļiem;

1.3.3. "Vadāmie riteņi" ir riteņi, kuru virzienu attiecībā pret transportlīdzekļa garenvirziena asi var tieši vai netieši mainīt, lai noteiktu transportlīdzekļa kustības virzienu. (Vadāmiem riteņiem ir asis, ap kurām tie griežas, lai noteiktu transportlīdzekļa kustības virzienu);

1.3.4. "Enerģijas pievads" satur tās stūres iekārtas detaļas, kas tai pievada un kontrolē enerģiju, kā arī vajadzības gadījumā to pārvērš un uzkrāj. Tajā iekļautas arī darba šķidruma tvertnes un atgriezes vadi, bet ne transportlīdzekļa motors (izņemot to, kas norādīts 4.1.3.) vai tā piedziņa enerģijas avotam;

1.3.4.1. "Enerģijas avots" ir tā enerģijas pievada daļa, kas dod vajadzīgā veida enerģiju, piemēram, hidrauliskais sūknis, gaisa kompresors;

1.3.4.2. "Enerģijas rezervuārs" ir tā enerģijas pievada daļa, kura tiek uzkrāta enerģijas avota dotā enerģija;

1.3.4.3. "Tvertne" ir tā enerģijas pievada daļa, kurā darba šķidrums glabājas apstākļos, kas tuvi atmosfēras spiedienam;

1.4. Stūrēšanas parametri:

1.4.1. "Stūrēšanas spēks" ir spēks, ko pieliek stūres vadības ierīcei, lai stūrētu transportlīdzekli;

1.4.2. "Stūrēšanas laiks" ir laikposms no stūres vadības ierīces kustības sākuma līdz brīdim, kad vadāmie riteņi ir sasnieguši konkrēto pagrieziena leņķi;

1.4.3. "Pagrieziena leņķis" ir leņķis starp transportlīdzekļa garenvirziena ass projekciju un līniju, kur krustojas riteņa rotācijas plakne (riepas centrālā plakne perpendikulāri riteņa griešanās asij) un ceļa virsma;

1.4.4. "Stūrēšanas spēki" ir visi spēki, kas darbojas stūres pārvadā;

1.4.5 "Vidējā stūres mehānisma pārvada attiecība" ir stūres vadības ierīces nobīdes fāzē attiecība pret vidējo vadāmo riteņu pagrieziena leņķi pilnā pagriezienā;

1.4.6. "Pagrieziena loks" ir loks uz kura atrodas visu transportlīdzekļa punktu bez ārējiem spoguļiem un priekšējiem pagrieziena rādītājiem projekcijas uz zemes virsmas, kad transportlīdzekli vada pa apli;

1.4.7. "Stūres vadības ierīces nominālais rādiuss" ir mazākais attālums no stūres rata rotācijas centra līdz ārmalai. Citāda vadības veida ierīcei tas ir attālums starp tās rotācijas centru un stūres spēka momenta pielikšanas punktu. Ja ir vairāki tādi punkti, tad izvēlas to, kurā tiek pielikts vislielākais spēks;

1.5. Stūres iekārtu tipi:

Atkarībā no stūrēšanas spēka radīšanas veida izšķir šādus stūres iekārtu tipus:

1.5.1. Mehāniskiem transportlīdzekļiem:

1.5.1.1. "Mehāniskās stūres iekārtas", kurās stūrēšanai vajadzīgo enerģiju nodrošina tikai vadītāja muskuļu spēks;

1.5.1.2. "Stūres iekārtas ar spēka palīgiekārtu", kurās stūrēšanas spēku rada gan vadītāja muskuļu spēks, gan enerģijas pievads (pievadi);

1.5.1.2.1. "Stūres iekārta", kurā stūrēšanas spēku rada tikai viens vai vairāki enerģijas pievadi, ja ierīce nav bojāta, bet kurās stūrēšanas spēku rada tikai vadītāja muskuļu spēks, ja stūres ierīce ir bojāta (integrētas spēka sistēmas), arī uzskata par stūres iekārtu ar spēka palīgiekārtu;

1.5.1.3. "Stūres iekārta ar pilnu spēka pievadi" , kurā stūrēšanas spēku rada tikai viens vai vairāki enerģijas pievadi;

1.5.1.4. "Pašregulējoša iekārta" ir sistēma, kur pagrieziena leņķa izmaiņas vienam vai vairākiem riteņiem izraisa atbilstīgi spēkiem un/vai to momentiem, kas rodas riepu saskarē ar ceļa virsmu;

1.5.2. Piekabēm:

1.5.2.1. "Pašregulējoša iekārta"

Skatīt 1.5.1.4;

1.5.2.2. "Šarnīrveida stūres iekārta", kur stūrēšanas spēku rada velkošā transportlīdzekļa braukšanas virziena maiņa, un piekabes vadāmo riteņu kustība ir cieši saistīta ar relatīvo leņķi starp velkošā transportlīdzekļa un piekabes garenvirziena asi;

1.5.2.3. "Pašstūrējoša iekārta", kur stūrēšanas spēku rada velkošā transportlīdzekļa braukšanas virziena maiņa, un piekabes, un vadāmās piekabes riteņu kustība ir cieši saistīta ar relatīvo leņķi starp piekabes rāmja vai to aizvietojošās kravas garenvirziena asi un tā balstrāmja garenvirziena asi, pie kura ass(-is) ir piestiprināta(-s);

1.5.3. Atkarībā no stūrēšanas spēka radīšanas veida izšķir šādus stūres iekārtu tipus:

1.5.3.1. "Priekšējo riteņu stūres iekārta", kur stūrē tikai riteņus uz priekšējās(-m) ass(-īm). Tajā ietilpst visi riteņi, ko stūrē vienā virzienā;

1.5.3.2. "Aizmugurējo riteņu stūres iekārta", kur stūrē tikai riteņus uz pakaļējās(-m) ass(-īm). Tajā ietilpst visi riteņi, ko stūrē vienā virzienā;

1.5.3.3. "Daudzriteņu stūres iekārta", kur stūrē riteņus uz vienas vai vairākām no priekšējās(-m) un pakaļējās(-m) ass(-īm);

1.5.3.3.1. "Stūres iekārta ar visiem vadāmiem riteņiem", kur stūrē visus riteņus;

1.5.3.3.2. "Kasešu stūres iekārta", kur stūrēšanas spēku tieši rada šasijas daļu kustība attiecībā viena pret otru;

1.5.3.4. "Stūre ar palīgiekārtu (ASE)", kur pakaļējos riteņus M un N kategorijas transportlīdzekļiem stūrē papildus priekšējiem riteņiem tajā pašā vai pretējā virzienā kā priekšējos riteņus, un/vai stūrēšanas leņķi priekšējiem riteņiem un/vai pakaļējiem riteņiem pielāgo atkarībā no transportlīdzekļa uzvešanās;

1.6. Stūres pārvada tipi:

Atkarībā no stūrēšanas spēka pārvadīšanas veida izšķir šādus stūres pārvadu tipus:

1.6.1. "Pilnīgi mehānisks stūres pārvads" ir stūres pārvads, kur stūrēšanas spēku pārvada tikai ar mehāniskiem līdzekļiem;

1.6.2. "Pilnīgi hidraulisks stūres pārvads" ir stūres pārvads, kur stūrēšanas spēku pārvada tikai ar hidrauliskiem līdzekļiem;

1.6.3. "Pilnīgi elektrisks stūres pārvads" ir stūres pārvads, kur stūrēšanas spēku kaut kur pārvada tikai ar elektriskiem līdzekļiem;

1.6.4. "Kombinēts stūres pārvads" ir stūres pārvads, kurā stūrēšanas spēka daļu vienā un otrā vietā pārvada ar kādu citu no iepriekšminētajiem līdzekļiem;

1.6.4.1. "Kombinēts mehānisks stūres pārvads" ir stūres pārvads, kur stūrēšanas spēka daļu pārvada tikai ar mehāniskiem līdzekļiem un pārējās daļas vai nu ar:

1.6.4.1.1. Hidrauliskiem vai mehāniskiem/hidrauliskiem,

vai

1.6.4.1.2. Elektriskiem vai mehāniskiem/elektriskiem,

vai

1.6.4.1.3. Pneimatiskiem vai mehāniskiem/pneimatiskiem līdzekļiem.

Gadījumos, kad pārvada mehāniskā daļa ir tikai kā reakcija un ir pārāk maza salīdzinājumā ar kopējo stūrēšanas spēku, šo sistēmu uzskata par pilnīgi hidraulisku, attiecīgi, pilnīgi elektrisku vai pilnīgi pneimatisku stūres pārvadu;

1.6.4.2. "Pārējie kombinētie stūres pārvadi" ir jebkuras citas iepriekšminēto stūres pārvadu kombinācijas.

2. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

2.1. Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz stūres iekārtu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs.

2.2. Tam pievieno vajadzīgo informāciju, kas norādīta dokumentā, kurš pievienots kā II pielikums.

2.3. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprināšanas testu izpildi.

3. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

Sertifikātu, kas atbilst paraugam VI pielikumā, izsniedz iestāde, kura piešķir EEK tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo direktīvu.

4. KONSTRUKCIJAS NOTEIKUMI

4.1. Vispārīgi noteikumi

4.1.1. Stūres iekārtai jānodrošina viegla un droša transportlīdzekļa vadīšana līdz maksimālajam paredzētajam ātrumam vai piekabei līdz tai tehniski pieļautajam maksimālajam ātrumam. Testējot saskaņā ar 5. pozīciju, jānodrošina paškontrole. Mehāniskiem transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas norādītas pozīcijā 5.2. un piekabēm - pozīcijā 5.3.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ASE, tam jāatbilst arī IV pielikuma prasībām. Piekabēm, kas aprīkotas ar pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu, jāatbilst arī V pielikuma prasībām.

4.1.1.1. Taisnā ceļa posmā jābūt iespējai braukt ar transportlīdzekļa paredzēto maksimālo ātrumu, vadītājam stūrēšanu īpaši nekoriģējot un bez īpašām stūres sistēmas vibrācijām.

4.1.1.2. Padevei starp stūres vadības ierīci un vadāmajiem riteņiem jābūt sinhronizētai, izņemot riteņus, ko stūrē ar ASE.

4.1.1.3. Padeves laikam starp stūres vadības ierīci un vadāmajiem riteņiem jābūt sinhronizētam, izņemot riteņus, ko stūrē ar ASE.

4.1.2. Stūres iekārtai jābūt paredzētai, konstruētai un aprīkotai tādējādi, ka tā spēj izturēt spriegumu, kas rodas transportlīdzekļa vai apvienotu transportlīdzekļu normālas ekspluatācijas laikā. Nevienai stūres pārvada daļai maksimālais pagrieziena leņķis nav ierobežots, ja vien kādam nolūkam tas nav īpaši paredzēts.

4.1.2.1. Ja vien nav noteikts citādi, šajā direktīvā paredz, ka stūres iekārtā vienā reizē drīkst būt tikai viens defekts, un vienas šasijas divas asis tiek uzskatītas par vienu asi.

4.1.3. Ja motors apstājas vai kāda stūres iekārtas detaļa nedarbojas, izņemot tās detaļas, kas uzskaitītas pozīcijā 4.1.4., stūres iekārtai vienmēr jāatbilst prasībām, kas norādītas pozīcijā 5.2.6. mehāniskiem transportlīdzekļiem un pozīcijā 5.3. - piekabēm;

4.1.4. Šajā direktīvā vadāmos riteņus, stūres vadības ierīci un visas mehāniskās detaļas stūres pārvadā neuzskata par salaužamām, ja tās ir liela izmēra, viegli pieejamas apkopei un to drošības pazīmes ir vismaz līdzvērtīgas tām, kas paredzētas citiem svarīgākajiem transportlīdzekļa mezgliem (piemēram, bremžu sistēma). Ja jebkuras šādas detaļas bojājuma dēļ transportlīdzekļa kustība varētu kļūt nokontrolējama, tad šī detaļa jāizgatavo no metāla vai materiāla ar līdzvērtīgām īpašībām, un tā nedrīkst ievērojami bojāties stūres sistēmas normālas ekspluatācijas laikā.

4.1.5. Transportlīdzekļa vadītājs ir nepārprotami jāinformē par jebkuriem stūres pārvada bojājumiem, kas nav tikai mehāniski; mehāniskiem transportlīdzekļiem par brīdinājuma signālu uzskata stūres spēka momenta palielināšanos; piekabēm ir pieļaujams mehānisks indikators. Ja gadās bojājums, tad var pieļaut izmaiņas vidējā stūres mehānisma pārvada attiecībā, ja nav pārsniegts stūres spēka moments, kas norādīts pozīcijā 5.2.6.

4.1.6. Stūres iekārta ar pilnīgi pneimatisku, pilnīgi elektrisku, pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu vai kombinētu stūres pārvadu, kas nav aprakstīts pozīcijā 1.6.4.1., ir aizliegta, kamēr šās direktīvas prasībām nav pievienotas īpašas prasības.

4.1.6.1. Šis aizliegums neattiecas uz:

- stūri ar palīgiekārtu (ASE) ar pilnīgi elektrisku vai pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu M un N kategorijas transportlīdzekļos,

- stūres iekārtu ar pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu O kategorijas transportlīdzekļos;

4.2. Īpaši noteikumi

4.2.1. Stūres vadības ierīce:

4.2.1.1. Ja stūres vadības ierīci tieši vada vadītājs,

4.2.1.1.1. Tai jābūt viegli vadāmai;

4.2.1.1.2. Stūres vadības ierīces kustības virzienam jāatbilst vēlamajai transportlīdzekļa braukšanas virziena maiņai;

4.2.1.1.3. Izņemot ASE, saistībai starp stūres vadības ierīces leņķi un pagrieziena leņķi jābūt nepārtrauktai un monotonai.

4.2.2. Stūres pārvads:

4.2.2.1. Stūres ģeometrijas regulēšanas ierīcēm jābūt tādām, ka noteikto slēgumu starp regulējamiem mezgliem pēc regulēšanas var nostiprināt ar attiecīgām bloķēšanas ierīcēm.

4.2.2.2. Stūres pārvadiem, kurus var atvienot atkarībā no transportlīdzekļa konfigurācijas (piem., pagarināmas piekabes), jābūt bloķēšanas ierīcēm, kas nodrošina noteiktu sastāvdaļu pārvietošanu; ja bloķēšana ir automātiska, tad jābūt papildu drošības aizslēgam, kas darbināms manuāli.

4.2.3. Vadāmie riteņi:

4.2.3.1. Vadāmie riteņi nevar būt tikai pakaļējie riteņi. Šī prasība neattiecas uz puspiekabēm.

4.2.3.2. Piekabēm (izņemot puspiekabes), kam ir vairāk nekā viena ass ar vadāmiem riteņiem, un puspiekabēm, kurām ir vismaz viena ass ar vadāmiem riteņiem, jāatbilst pozīcijā 5.3. minētajiem nosacījumiem. Tomēr piekabēm ar pašregulējošu iekārtu nav jāveic tests, kas minēts pozīcijā 5.3., ja ass slodzes pārnesumskaitlis starp nevadāmām un pašregulējošām asīm pie visiem slodzes nosacījumiem nepārsniedz 1,6.

4.2.4. Enerģijas pievadīšana:

4.2.4.1. Stūres iekārtai un bremžu iekārtai var izmantot vienu enerģijas avotu. Tomēr, ja sabojājas viens enerģijas pievads vai ir bojājumi vienā no divām sistēmām, tad jāievēro šādi nosacījumi:

4.2.4.1.1. Stūres iekārta atbilst prasībām pozīcijā 5.2.6.

4.2.4.1.2. Ja radies enerģijas avota bojājums, tad bremžu darbība pirmajā to pielietojumā nedrīkst nokristies zemāk par paredzētajiem bremžu darbības rādītājiem, kas parādīti III pielikumā [1].

4.2.4.1.3. Ja radies enerģijas pievada bojājums, tad bremžu darbībai jāatbilst III pielikuma [2] priekšrakstiem.

4.2.4.1.4. Ja šķidruma līmenis tvertnē pazeminās tā, ka var palielināt stūres vai bremžu spēka momentu, tad vadītājs jābrīdina ar skaņas vai gaismas signālu. Šo brīdināšanas ierīci var apvienot ar to, kas paredzēta brīdināšanai par bremžu bojājumu; vadītājam jābūt iespējai viegli pārbaudīt signalizācijas iekārtas stāvokli.

4.2.4.2. Vienu enerģijas avotu var izmantot, lai nodrošinātu enerģiju stūres iekārtai un citām sistēmām nekā bremžu iekārta; ja šķidruma līmenis tvertnē pazeminās tā, ka var palielināt stūres spēka momentu, tad vadītājs tiek brīdināts ar skaņas vai gaismas signālu; vadītājam jābūt iespējai viegli pārbaudīt signalizācijas iekārtas stāvokli.

4.2.4.3. Brīdināšanas ierīcei jābūt tieši un pastāvīgi saistītai shēmā. Kad motors darbojas parastos ekspluatācijas apstākļos un stūres iekārta nav bojāta, tad trauksmes ierīce nedrīkst signalizēt, izņemot laiku pēc motora iedarbināšanas, kamēr piepildās enerģijas rezervuārs(-i).

5. TESTA NOTEIKUMI

5.1. Vispārīgi noteikumi

5.1.1. Testu veic uz ceļa virsmas, kur nodrošināta laba saķere.

5.1.2. Testa(-u) laikā transportlīdzeklis ir piekrauts līdz tā tehniski pieļautajam maksimālajam svaram un tehniski pieļautajai maksimālajai slodzei uz stūrētās ass(-īm). Ja asis aprīkotas ar ASE, tad šo testu atkārto ar transportlīdzekli, kas ir piekrauts līdz tā tehniski pieļautajam maksimālajam svaram un asij, kura aprīkota ar ASE, uzlikta pieļautā maksimālā slodze.

5.1.3. Pirms testa sākšanas spiedienam riepās stāvošam transportlīdzeklim jāatbilst pozīcijā 5.1.2. norādītajām slodzēm, kā to paredzējis izgatavotājs.

5.2. Noteikumi mehāniskiem transportlīdzekļiem

5.2.1. Jābūt iespējai bez īpašām stūres iekārtas vibrācijām izbraukt līkumu 50 m rādiusā ar šādu ātrumu:

- M1 kategorijas transportlīdzekļi: 50 km/h,

- M2, M3, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi: 40 km/h vai paredzēto maksimālo ātrumu, ja tas ir mazāks par iepriekšminēto ātrumu.

5.2.2. Prasības, kas norādītas pozīcijās 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 5.2.1., jāievēro arī ar bojātu stūres iekārtu.

5.2.3. Kad transportlīdzekli vada pa apli ar aptuveni pa pusei bloķētiem vadāmiem riteņiem un konstantu ātrumu vismaz 10 km/h, tad, stūres vadības ierīci atlaižot, pagrieziena rādiusam jāpaliek nemainīgam vai jāpalielinās.

5.2.4. Veicot stūrēšanas spēka kontroli, neņem vērā spēkus, kuru darbības ilgums ir mazāks par 0,2 sekundēm.

5.2.5. Stūres spēka momenta mērīšana mehāniskiem transportlīdzekļiem ar nebojātu stūres iekārtu:

5.2.5.1. Transportlīdzekli vada no taisnvirziena spirālē ar ātrumu 10 km/h. Stūres spēka momentu mēra pie stūres vadības ierīces nominālā rādiusa līdz stāvoklim, kad stūres vadības ierīce sasniedz pagrieziena rādiusu, kas atsevišķas kategorijas transportlīdzekļiem ar nebojātu stūres iekārtu norādīti tālāk dotajā tabulā. Vienu stūrēšanas kustību veic uz labo pusi un otru uz kreiso.

5.2.5.2. Maksimālais atļautais stūrēšanas laiks un maksimālais atļautais stūrēšanas spēks katras kategorijas transportlīdzekļiem ar nebojātu stūres iekārtu norādīti tālāk dotajā tabulā.

5.2.6. Stūres spēka momenta mērīšana mehāniskiem transportlīdzekļiem ar bojātu stūres iekārtu:

5.2.6.1. Transportlīdzekļiem ar bojātu stūres iekārtu atkārto testu, kas aprakstīts pozīcijā 5.2.5. Stūres spēka momentu mēra līdz stāvoklim, kad stūres vadības ierīce sasniedz pagrieziena rādiusu, kas atsevišķas kategorijas transportlīdzekļiem ar bojātu stūres iekārtu norādīti tālāk dotajā tabulā.

5.2.6.2. Maksimālais atļautais stūrēšanas laiks un maksimālais atļautais stūrēšanas spēks katras kategorijas transportlīdzekļiem ar bojātu stūres iekārtu norādīti tālāk dotajā tabulā.

Prasības stūres spēka momentam

Transportlīdzekļa kategorija | Nebojāta | Bojāta |

Maksimālais spēks (daN) | Laiks (s) | Pagrieziena rādiuss (m) | Maksimālais spēks (daN) | Laiks (s) | Pagrieziena rādiuss (m) |

M1 | 15 | 4 | 12 | 30 | 4 | 20 |

M2 | 15 | 4 | 12 | 30 | 4 | 20 |

M3 | 20 | 4 | 12 | 45 | 6 | 20 |

N1 | 20 | 4 | 12 | 30 | 4 | 20 |

N2 | 25 | 4 | 12 | 40 | 4 | 20 |

N3 | 20 | 4 | 12 [3] | 45 [4] | 6 | 20 |

5.3. Noteikumi piekabēm

5.3.1. Piekabei jāpārvietojas bez pārmērīgām novirzēm vai bez īpašām stūres iekārtas vibrācijām, kad velkošais transportlīdzeklis brauc taisni pa līdzenu un horizontālu ceļu ar ātrumu 80 km/h vai tehniski pieļauto maksimālo ātrumu, ko norādījis piekabes ražotājs, ja tas ir mazāks par 80 km/h.

5.3.2. Velkošajam transportlīdzeklim un piekabei, kas savienoti stacionāri un griežas tā, ka velkošā transportlīdzekļa priekšējā ārmala griežas pa apli ar rādiusu 25 m saskaņā ar pozīciju 1.4.6. ar konstantu ātrumu 5 km/h, mēra loku, kuru veic piekabes pakaļējā ārmala. Šo manevru atkārto pie tiem pašiem apstākļiem, bet ar ātrumu 25 km/h ± 1 km/h. Šajos manevros piekabes pakaļējā ārmala, pārvietojoties ar ātrumu 25 km/h ± 1 km/h, nedrīkst iziet ārpus apļa, ko veica ar konstantu ātrumu 5 km/h, vairāk nekā par 0,7 m.

5.3.3. Neviena piekabes daļa nedrīkst iziet ārpus tangentes lokam ar rādiusu 25 m vairāk nekā par 0,5 m tad, kad velkošais transportlīdzeklis pārtrauc pozīcijā 5.3.2. aprakstīto apļveida kustību pa tangenti un brauc ar ātrumu 25 km/h. Šī prasība jāizpilda no punkta, kur tangente saskaras ar apli līdz punktam 40 m attālumā pa tangenti. Aiz šā punkta piekabes kustībai jāatbilst pozīcijā 5.3.1. norādītajiem nosacījumiem.

5.3.4. Testus, kas aprakstīti pozīcijās 5.3.2. un 5.3.3., veic ar vienu stūrēšanas kustību uz kreiso pusi un otru uz labo.

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

III PIELIKUMS

BREMŽU DARBĪBA TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KUR IZMANTO VIENU ENERĢIJAS AVOTU STŪRES IEKĀRTAI UN BREMŽU IEKĀRTAI

1. Ja radies enerģijas avota bojājums, tad pirmajā bremžu pielietojumā to darbības rādītājiem jāsasniedz lielumi, kas parādīti šajā tabulā.

Kategorija | V (km/h) | m/s2 | Spēks (daN) |

M1 | 80 | 5,8 | 50 |

M2 un M3 | 60 | 5,0 | 70 |

N1 | 80 | 5,0 | 70 |

N2 un N3 | 60 | 5,0 | 70 |

2. Pēc jebkura stūres iekārtas vai enerģijas pievada bojājuma pēc astoņām pilnām darba bremžu cilindra iedarbināšanām jābūt iespējai devītajā pielietojumā sasniegt darbības rādītājus, kas paredzēti sekundārai (rezerves) bremžu sistēmai (skat. turpmāk tabulā).

Gadījumā, kad sekundāro darbību, kam nepieciešama akumulētas enerģijas izmantošana, veic ar īpašu kontrolierīci, pēc astoņām pilnām darba bremžu cilindra iedarbināšanām vēl jābūt iespējai devītajā pielietojumā sasniegt paliekošo darbību (skat. turpmāk tabulā).

Sekundārā un paliekošā efektivitāte

Kategorija | V (km/h) | Sekundārā bremzēšana (m/s2) | Paliekošā bremzēšana (m/s2) |

M1 | 80 | 2,9 | 1,7 |

M2 | 60 | 2,5 | 1,5 |

M3 | 60 | 2,5 | 1,5 |

N1 | 70 | 2,2 | 1,3 |

N2 | 50 | 2,2 | 1,3 |

N3 | 40 | 2,2 | 1,3 |

3. Testus, kas minēti 1. un 2. punktā, veic ar transportlīdzekli vai nu ar kravu, vai bez tās, atkarībā no tā, kuru gadījumu kā mazāk labvēlīgo noteikusi par testa veikšanu atbildīgā iestāde.

IV PIELIKUMS

PAPILDU NOTEIKUMI TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS APRĪKOTI AR ASE

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šajā pielikumā neprasa aprīkot transportlīdzekļus ar ASE. Tomēr, ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar šādu ierīci, tiem jāatbilst šā pielikuma noteikumiem.

2. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

2.1. Pārvads

2.1.1. Mehāniskie stūres pārvadi.

Piemēro šīs direktīvas I pielikuma 4.1.4. pozīcijas noteikumus.

2.1.2. Hidrauliskie stūres pārvadi.

Hidrauliskie stūres pārvadi jāaizsargā no maksimālā pieļaujamā darbības spiediena T pārsniegšanas.

2.1.3. Elektriskie stūres pārvadi.

Elektriskie stūres pārvadi jāaizsargā no pārmērīgas enerģijas pievadīšanas.

2.1.4. Kombinētie stūres pārvadi.

Mehānisko, hidraulisko un elektrisko pievadu kombinācijām jāatbilst prasībām, kas iepriekš norādītas pozīcijās 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.

2.2. Prasības bojājumu testēšanai

2.2.1. Jebkuras ASE detaļas nepareiza darbība vai bojājums (izņemot detaļas, ko neuzskata par salaužamām, kā norādīts šīs direktīvas I pielikuma pozīcijā 4.1.4.) nedrīkst pēkšņi būtiski mainīt transportlīdzekļa kustību, un joprojām tiek saglabātas prasības, kuras paredzētas šīs direktīvas I pielikuma pozīcijās no 5.2.1. līdz 5.2.4. un 5.2.6.

Turklāt jābūt iespējai vadīt transportlīdzekli bez neparastas stūrēšanas korekcijas. To pārbauda ar šādiem testiem:

2.2.1.1. Apļveida tests

Transportlīdzekli vada pa apli ar transversu paātrinājumu 5 m/s2 un testa ātrumu 80 km/h. Sasniedzot testa ātrumu, nekādas novirzes nenovēro.

Testu veic, braucot pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji tam.

2.2.1.2. Pagaidu tests

Kamēr vienojas par vienotām testa procedūrām, transportlīdzekļu ražotāji sniedz tehniskajiem dienestiem savas pagaidu testa procedūras un bojāta transportlīdzekļa darbības rezultātu.

2.3. Brīdinājuma signāli bojājuma gadījumā

2.3.1. Izņemot detaļas, ko neuzskata par salaužamām, kā norādīts šīs direktīvas I pielikuma pozīcijā 4.1.4., vadītājs ir nepārprotami jāinformē par šādiem ASE bojājumiem:

2.3.1.1. ASE elektriskās vai hidrauliskās vadības vispārēja atslēgšanās;

2.3.1.2. ASE enerģijas pievada bojājumi;

2.3.1.3. Elektriskās vadības ārējās instalācijas pārrāvumi, ja ir.

2.4. Elektromagnētiskie traucējumi

2.4.1. ASE darbību nedrīkst negatīvi ietekmēt elektromagnētiskie lauki. Kamēr vienojas par vienotām testa procedūrām, transportlīdzekļu ražotāji sniedz tehniskajiem dienestiem savas testa procedūras un rezultātus.

V PIELIKUMS

NOTEIKUMI PIEKABĒM AR PILNĪGI HIDRAULISKO STŪRES PĀRVADU

1. Ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar pilnīgi hidraulisko stūres pārvadu, tad tiem jāatbilst šā pielikuma noteikumiem.

2. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

2.1. Hidraulisko līniju un šļūteņu komplektu darbība

2.1.1. Pilnīgi hidraulisko stūres pārvadu hidrauliskajām līnijām jāiztur spiediens, kas ir vismaz četras reizes lielāks par maksimālo ražotāja norādīto normālas darbības spiedienu (T). Šļūteņu komplekti atbilst šādiem ISO standartiem: 1402 (1984), 6605 (1986) un 7751 (1983).

2.2. No enerģijas piegādes atkarīgās sistēmās

2.2.1. Enerģijas pievads jāaizsargā no pārmērīga spiediena ar spiedienu ierobežojošu vārstu, kas darbojas pie spiediena T.

2.3. Stūres pārvada aizsargāšana

2.3.1. Stūres pārvadi no pārmērīga spiediena jāaizsargā ar spiedienu ierobežojošu vārstu, kas darbojas pie spiediena starp 1,5T un 2,2T.

2.4. Vilcēja/piekabes savienojums

2.4.1. Vilcējam vilcēja/piekabes savienojumā braucot taisni, piekabei jāpaliek sarindotai ar vilcēju;

2.4.2. Lai saglabātu stūrēšanu atbilstīgi pozīcijai 2.4.1., piekabei paredzēta ar roku darbināma vai automātiska regulēšana.

2.5. Vadāmība ar bojātu stūres pārvadu

2.5.1. Transportlīdzekļi ar pilnīgi hidraulisko stūres pārvadu saglabā vadāmību, ja ir bojājums jebkurā pārvada daļā. Transportlīdzekļus testē pie šiem nosacījumiem (bojātus), un tie atbilst prasībām, kas norādītas šīs direktīvas I pielikuma pozīcijā 5.3. Jo īpaši pozīcijā 5.3.2. norādītos 5 km/h un 25 km/h testus veic attiecīgi ar nebojātu un bojātu stūres pārvadu.

2.6. Elektromagnētiskie traucējumi

2.6.1. Stūres iekārtas darbību nedrīkst negatīvi ietekmēt elektromagnētiskie lauki. Kamēr vienojas par vienotām testa procedūrām, transportlīdzekļu ražotāji sniedz tehniskajiem dienestiem savas testa procedūras un rezultātus.

VI PIELIKUMS

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

+++++ TIFF +++++

Papildinājums

+++++ TIFF +++++

"

[1] Prasības, kas norādītas III pielikumā var pārbaudīt, arī īstenojot Direktīvu 71/320/EEK.

[2] Prasības, kas norādītas III pielikumā var pārbaudīt, arī īstenojot Direktīvu 71/320/EEK.

[3] Vai pilnīgi bloķēti, ja nevar sasniegt 12.

[4] Stingri savienotiem transportlīdzekļiem ar divām vai vairākām vadāmām asīm, izņemot pašregulējošu iekārtu, — 50.

--------------------------------------------------

Augša