EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0052

Komisijas Direktīva 92/52/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par mākslīgā piena maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumiem maziem bērniem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm

OV L 179, 1.7.1992., 129./130. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 019 Lpp. 216 - 217
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 019 Lpp. 216 - 217
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 198 - 199
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 128 - 129
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 128 - 129
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 19 - 20

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/07/2016; Atcelts ar 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052Oficiālais Vēstnesis L 179 , 01/07/1992 Lpp. 0129 - 0130
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 19 Lpp. 0216
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 19 Lpp. 0216


Komisijas Direktīva 92/52/EEK

(1992. gada 18. jūnijs)

par mākslīgā piena maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumiem maziem bērniem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Kopienas noteikumi attiecībā uz mākslīgā piena maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumiem maziem bērniem izklāstīti Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvā 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktiem ar īpašu uzturvērtību [4] un Komisijas Direktīvā 91/321/EEK [5];

tā kā, ievērojot attiecīgo produktu iedabu, ir vēlams, lai šiem produktiem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm, attiecībā uz to sastāvu piemērotu Kopienas noteikumus vai starptautiskos standartus;

tā kā, lai novērstu šādu produktu neatbilstīgu izmantošanu, kas var iespaidot zīdaiņu veselību, ir arī vēlams attiecināt Kopienas noteikumus par mākslīgā piena maisījumu zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumu maziem bērniem marķēšanu arī uz produktiem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm;

tā kā produktus, kas atbilst Direktīvai 91/321/EEK, Kopienā atļauts tirgot kopš 1992. gada 1. decembra; tā kā nekādi tiesību akti neaizliedz šādu produktu eksportu uz trešajām valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz Direktīvas 91/321/EEK 1. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā noteiktajiem mākslīgā piena maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumiem maziem bērniem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka 1. pantā minētos produktus var eksportēt no Kopienas tikai tad, ja tie izpilda šīs direktīvas prasības.

3. pants

1. Par derīgu uztura prasību apmierināšanai normāli veseliem zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu dzīves mēnešu laikā nevar atzīt nevienu citu produktu kā tikai mākslīgā piena maisījumus zīdaiņiem.

2. 1. pantā minētiem produktiem turklāt jāatbilst:

a) Direktīvas 91/321/EEK 3., 4., 5. un 6. pantam vai atbilstīgi piemērojamiem pasaules standartiem, ko nosaka Codex Alimentarius;

b) Direktīvas 91/321/EEK 7. panta 2. līdz 6. punktam;

c) Padomes 1989. gada 14 jūnija Direktīvas 89/398/EEK noteikumiem par norādnēm un marķējumu, kas norāda pārtikas produkta daudzumu [6], ja vien importētājā valstī nepastāv citādas prasības vai noteikumi.

3. Šos produktus marķē attiecīgā valodā un tādā veidā, lai novērstu jebkādu risku sajaukt mākslīgā piena maisījumus zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumus maziem bērniem.

4. Direktīvas 91/321/EEK 7. panta 2. līdz 6. punktā izvirzītie noteikumi, aizliegumi un ierobežojumi attiecas arī uz attiecīgo produktu noformējumu, jo īpaši to veidu, ārējo izskatu vai iesaiņojumu un izmantotajiem iesaiņojuma materiāliem.

4. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Šos noteikumus piemēro tādā veidā, lai aizliegtu eksportēt produktus, kas neatbilst šai direktīvai, no 1994. gada 1. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

VitorMartins

[1] OV C 124, 16.5.1992., 14. lpp. unOV C 155, 20.6.1992., 18. lpp.

[2] OV C 125, 18.5.1992.

[3] OV C 106, 27.4.1992., 4. lpp.

[4] OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

[5] OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.

[6] OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/238/EEK (OV L 107, 27.4.1991., 50. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša