EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0033

Padomes Direktīva 92/33/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas

OV L 157, 10.6.1992., 1./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 107 - 116
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 107 - 116
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 275 - 283
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 3 - 11
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 3 - 11
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 065 Lpp. 14 - 22

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/08/2008; Atcelts ar 32008L0072 . Jaunākā konsolidētā versija: 30/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/33/oj

31992L0033Oficiālais Vēstnesis L 157 , 10/06/1992 Lpp. 0001 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 42 Lpp. 0107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 42 Lpp. 0107


Padomes Direktīva 92/33/EEK

(1992. gada 28. aprīlis)

par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā dārzeņu ražošana ieņem nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā;

tā kā apmierinošu rezultātu sasniegšana dārzeņu audzēšanas jomā lielā mērā atkarīga ne tikai no to sēklu veselības un kvalitātes, ko jau reglamentē ar Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvu 70/458/EEK par dārzeņu sēklu tirdzniecību [4], bet arī no dārzeņu stādāmā materiāla, kuru izmanto to pavairošanai; tā kā dažas dalībvalstis tāpēc ieviesušas noteikumus, kuri paredzēti, lai nodrošinātu kvalitāti un augu veselību dārzeņu dēstu pavairošanas un stādāmajam materiālam, ko laiž tirgū;

tā kā dažādu dalībvalstu atšķirīgais regulējums attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu varētu radīt tirdzniecības šķēršļus un tādējādi apgrūtināt šo produktu brīvu apriti Kopienā; tā kā, ņemot vērā mērķi izveidot iekšējo tirgu, šie šķēršļi jānovērš, pieņemot Kopienas noteikumus, lai aizvietotu dalībvalstu pieņemtos noteikumus;

tā kā saskaņotu nosacījumu ieviešana Kopienas mērogā nodrošinās, ka pircēji visā Kopienā saņem veselīgu un labas kvalitātes dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu;

tā kā tiktāl, ciktāl šādi saskaņoti nosacījumi attiecināmi uz augu veselību, tiem jābūt atbilstīgiem Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvai 77/93/EEK par aizsargpasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs [5];

tā kā, neierobežojot tos noteikumus attiecībā uz augu veselību, kas paredzēti ar Direktīvu 77/93/EEK, nav lietderīgi piemērot Kopienas noteikumus dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecībai, ja norādīts, ka šos produktus paredzēts eksportēt uz trešām valstīm, jo tur piemērojamie noteikumi var atšķirties no minētajā direktīvā iekļautajiem noteikumiem;

tā kā, lai noteiktu augu veselības un kvalitātes standartus visu ģinšu un sugu dārzeņu dēstiem, vajadzīgi ilgstoši un sīki izstrādāti tehniski un zinātniski pētījumi; tā kā šim nolūkam attiecīgi ir jāizstrādā procedūra;

tā kā pirmām kārtām tieši dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla piegādātājs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka viņu produkti atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem;

tā kā dalībvalstu kompetentajām iestādēm, īstenojot uzraudzību un veicot pārbaudes, jānodrošina tas, lai piegādātāji izpilda šos nosacījumus;

tā kā jāievieš Kopienas kontroles pasākumi, lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto standartu vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs;

tā kā dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla pircēju interesēs ir tas, lai šķirnes nosaukums būtu zināms un lai šķirnes identitāte būtu aizsargāta;

tā kā šajā nolūkā jāparedz cik vien iespējams piemērot tos noteikumus par šķirnes izskatu, kas paredzēti attiecībā uz dārzeņu sēklu tirdzniecību;

tā kā, lai nodrošinātu dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla identitāti un tirdzniecības kārtību, jāparedz Kopienas noteikumi par partiju atdalīšanu un marķēšanu; tā kā izmantotajām etiķetēm jāsniedz ziņas, kas nepieciešamas gan oficiālajai kontrolei, gan izmantotāja informēšanai;

tā kā ir jāizstrādā noteikumi, kas pārejošu piegādes problēmu gadījumā ļautu veikt dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību saskaņā ar mazāk stingrām prasībām, nekā paredzēts šajā direktīvā;

tā kā, lai uzsāktu nosacījumu saskaņošanu, pirmām kārtām jāaizliedz dalībvalstīm ieviest jaunus tirdzniecības nosacījumus vai ierobežojumus, kas atšķirtos no šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem, attiecībā uz ģintīm un šķirnēm, kuras minētas II pielikumā un par kurām tiks sagatavoti apraksti;

tā kā jāparedz atļaut trešās valstīs ražota dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību Kopienā tikai ar noteikumu, ka tas sniedz tādu pašu nodrošinājumu kā Kopienā ražots dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls un tirdzniecība notiek atbilstoši Kopienas noteikumiem;

tā kā, lai saskaņotu tehniskās metodes, ko dalībvalstis izmanto pārbaudēs, un salīdzinātu Kopienā ražoto dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu ar trešās valstīs ražoto, jāveic salīdzinoši pētījumi, lai pārbaudītu šādu produktu atbilstību šīs direktīvas prasībām;

tā kā, lai nodrošinātu šīs direktīvas efektīvu darbību, jāuzdod Komisijai pieņemt pasākumus tās ieviešanai un tās pielikuma grozīšanai, kā arī izstrādāt šim nolūkam nepieciešamo procedūru, kas paredzētu ciešu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm Pastāvīgajā lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības sēklu un reproduktīvā materiāla komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz tirdzniecību ar tādu dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu Kopienā, kas nav sēklas.

2. Šīs direktīvas 2. līdz 20. pants un 24. pants attiecas un ģintīm, sugām un to hibrīdiem, kas uzskaitīti II pielikumā.

Iepriekš minētie panti attiecas arī uz citu ģinšu, sugu un to hibrīdu potcelmiem un citām stādu daļām, ja kādas minētās ģints, sugas vai to hibrīdu materiālu uzpotē vai ir paredzēts uzpotēt uz tiem.

3. Grozījumus II pielikumā iekļautajam ģinšu un sugu sarakstam pieņem saskaņā ar 22. pantā noteikto procedūru.

2. pants

Neierobežojot noteikumus attiecībā uz veselību, kas paredzēti ar Direktīvu 77/93/EEK, šī direktīva neattiecas uz pavairošanas vai stādāmo materiālu, kuru paredzēts eksportēt uz trešām valstīm, ja tas pienācīgi apzīmēts šādam nolūkam un tiek uzglabāts pietiekami izolēti.

Izpildes pasākumus attiecībā uz šā panta pirmo daļu, jo īpaši attiecībā uz apzīmēšanu un atsevišķu uzglabāšanu, pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

3. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

pavairošanas materiāls : augu daļas un visa veida stādāmais materiāls, ieskaitot potcelmus, kas paredzēti dārzeņu pavairošanai un ražošanai;

stādāmais materiāls : veseli augi un augu daļas, to skaitā potētajiem augiem — potētie komponenti, kas paredzēti stādīšanai, lai ražotu dārzeņus;

piegādātājs : jebkura fiziska vai juridiska persona, kas profesionāli veic vismaz vienu no šādām darbībām attiecībā uz dārzeņu pavairošanas vai stādāmo materiālu: ataudzēšanu, ražošanu, aizsargāšanu un/vai apstrādi un tirdzniecību;

tirdzniecība : pavairošanas vai stādāmā materiāla uzglabāšana pieejamā veidā vai krājumā, izlikšana vai piedāvāšana pārdošanai, pārdošana un/vai piegādāšana citai personai jebkādā veidā;

atbildīgā oficiālā iestāde i) vienīgā un centrālā iestāde, ko dalībvalsts tās valdības pārraudzībā izveidojusi vai izraudzījusies un kura ir atbildīga par kvalitātes jautājumiem;

ii) jebkura valsts iestāde, kas izveidota:

- vai nu valsts līmenī,

- vai reģionālā līmenī valsts iestāžu pārraudzībā, ievērojot attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos noteiktos ierobežojumus.

Šā panta i) un ii) apakšpunktā minētās iestādes saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem var deleģēt šajā direktīvā paredzēto uzdevumu veikšanu to pakļautībā un pārraudzībā jebkurai juridiskai personai, kas ir publisko vai privāto tiesību subjekts, kurš saskaņā ar tās oficiāli apstiprinātiem statūtiem pilda vienīgi konkrētas publiskas funkcijas, ar noteikumu, ka šāda persona un tās dalībnieki nav personīgi ieinteresēti savu veikto pasākumu iznākumā.

Dalībvalstis nodrošina ciešu sadarbību starp ii) un i) apakšpunktā minētajām iestādēm.

Turklāt saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru var apstiprināt citu juridisku personu, kas nodibināta jebkuras i) un ii) apakšpunktā minētās iestādes uzdevumā un kas darbojas šīs iestādes pakļautībā un pārraudzībā, ar noteikumu, ka šāda persona nav personīgi ieinteresēta tās veikto pasākumu iznākumā.

Dalībvalstis paziņo Komisijai, kuras ir to oficiālās atbildīgās iestādes. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm;

oficiāli pasākumi : pasākumi, kurus veic atbildīgā oficiālā iestāde;

oficiāla pārbaude : pārbaude, kuru veic atbildīgā oficiālā iestāde;

oficiāls paziņojums : paziņojums, ko izdevusi atbildīgā oficiālā iestāde vai par kā izdošanu tā atbildīga;

partija : noteikts daudzums viena veida produktu vienību, kas identificējamas pēc to sastāva homogenitātes un izcelsmes;

laboratorija : publisko vai privāto tiesību subjekts, kurš veic analīzes un pienācīgu diagnosticēšanu, kas ļauj ražotājam pārraudzīt produkcijas kvalitāti.

4. pants

Direktīvas I pielikumā saskaņā ar 22. pantā noteikto procedūru katrai ģintij un sugai, kas minēta II pielikumā, un citu ģinšu un sugu potcelmiem, ja šo ģinšu vai sugu materiāls ir uzpotēts vai to paredzēts uzpotēt uz šo ģinšu vai sugu augiem, sagatavo sarakstu, kurā iekļauj atsauci uz augu veselības nosacījumiem, kas paredzēti ar Direktīvu 77/93/EEK un ko piemēro attiecīgajām ģintīm un/vai sugām, un kurā paredz:

i) nosacījumus dārzeņu stādāmajam materiālam, jo sevišķi attiecībā uz ražas kvalitāti un tīrību un vajadzības gadījumā attiecībā uz šķirnes raksturīgajām pazīmēm. Šīs prasības pievieno I pielikuma A daļai;

ii) nosacījumus pavairošanas materiālam, jo sevišķi attiecībā uz piemēroto pavairošanas sistēmu, gaidāmās ražas tīrību un vajadzības gadījumā attiecībā uz šķirnes raksturīgajām pazīmēm. Šos nosacījumus paredz I pielikuma B daļā.

5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka piegādātāji veic visus vajadzīgos pasākumus, lai garantētu atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem standartiem visos dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla ražošanas un tirdzniecības posmos.

2. Šā panta 1. punkta nolūkiem minētie piegādātāji veic pārbaudes vai nu paši, vai arī viņu uzdevumā to dara akreditēts piegādātājs vai atbildīgā oficiālā iestāde, pamatojoties uz šādiem principiem:

- kritisko punktu identificēšana savā ražošanas procesā, pamatojoties uz izmantotajām ražošanas metodēm,

- pirmajā ievilkumā minēto kritisko punktu pārraudzības un pārbaudes metožu izveidošana un ieviešana,

- paraugu ņemšana, lai veiktu analīzes laboratorijās, ko akreditējusi atbildīgā oficiālā iestāde, lai pārbaudītu atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem standartiem,

- pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā minēto datu uzskaite rakstveidā vai citā neizdzēšamā veidā, kā arī datu par pavairošanas un stādāmā materiāla ražošanu un tirdzniecību uzskaite, kas atrodas atbildīgās oficiālās iestādes rīcībā. Šos dokumentus un uzskaites datus uzglabā vismaz vienu gadu.

Tomēr piegādātājiem, kuru darbība šajā jomā saistīta tikai ar tā dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla izplatīšanu, kas nav ražots un iepakots viņu telpās, jāveic datu uzskaite rakstveidā vai citādā neizdzēšamā veidā vienīgi par šādu produktu pirkšanu un pārdošanu un/vai piegādi.

Šis punkts neattiecas uz piegādātājiem, kuru darbība šajā jomā saistīta ar dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla piegādi neprofesionāliem galapatērētājiem nelielos apjomos.

3. Ja pašu veikto pārbaužu rezultāti vai jebkura 1. punktā minēto piegādātāju rīcībā esoša informācija liecina, ka produktā ir viens vai vairāki Direktīvā 77/93/EEK minēti kaitīgi organismi vai ka to daudzums pārsniedz apmēru, kas parasti pieļaujams, lai nodrošinātu atbilstību standartiem, vai tādi organismi, kuri norādīti attiecīgajos sarakstos, kas sagatavoti saskaņā ar 4. pantu, piegādātāji par to nekavējoties ziņo atbildīgajai oficiālajai iestādei un veic šīs iestādes noteiktos pasākumus vai jebkādus citus pasākumus, lai mazinātu šādu kaitīgu organismu izplatības risku. Piegādātājs veic uzskaiti par visiem gadījumiem, kad šādi kaitīgi organismi konstatēti viņa telpās, kā arī par visiem pasākumiem, kas veikti attiecībā uz šādiem gadījumiem.

4. Sīki izstrādātus noteikumus 2. punkta otrās daļas piemērošanai sagatavo saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

6. pants

1. Atbildīgā oficiālā iestāde akreditē piegādātājus tad, kad ir pārliecinājusies, ka to ražošanas metodes un uzņēmumi atbilst šīs direktīvas prasībām attiecībā uz darbību, ko tie veic. Akreditācija jāatjauno, ja piegādātājs izlemj veikt citas darbības, par kurām tas nav saņēmis akreditāciju.

2. Atbildīgā oficiālā iestāde akreditē laboratorijas tad, kad ir pārliecinājusies, ka šīs laboratorijas, to izmantotās metodes un to uzņēmumi attiecībā uz to veiktajām testēšanas darbībām atbilst šīs direktīvas prasībām, kas jāprecizē saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru. Akreditācija jāatjauno, ja laboratorija izlemj veikt citas darbības, par kurām tā nav saņēmusi akreditāciju.

3. Atbildīgā oficiālā iestāde veic vajadzīgos pasākumus, ja 1. un 2. punktā minētās prasības vairs netiek pildītas. Šādā nolūkā tā jo īpaši ņem vērā secinājumus, kas iegūti jebkādās pārbaudēs, kuras veiktas saskaņā ar 7. pantu.

4. Piegādātāju, uzņēmumu un laboratoriju uzraudzību un kontroli regulāri veic atbildīgā oficiālā iestāde vai tas tiek darīts tās uzdevumā, un tai jebkurā laikā iespējams brīvi iekļūt jebkurā uzņēmuma daļā, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām. Izpildes pasākumus attiecībā uz uzraudzību un kontroli vajadzības gadījumā pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

Ja, veicot uzraudzību un kontroli, atklājas, ka šīs direktīvas prasības netiek ievērotas, atbildīgā oficiālā iestāde veic atbilstošus pasākumus.

7. pants

1. Komisijas eksperti, sadarbojoties ar dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm, var veikt pārbaudes uz vietas tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu piemērošanu un jo īpaši — lai pārliecinātos, vai piegādātāji patiešām izpilda šīs direktīvas prasības. Dalībvalsts, kuras teritorijā veic pārbaudi, sniedz ekspertiem jebkādu palīdzību, kas vajadzīga viņu pienākumu veikšanai. Komisija informē dalībvalstis par veikto pārbaužu rezultātiem.

2. Sīki izstrādātus noteikumus 1. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

8. pants

1. Dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu var laist pārdošanā tikai akreditēti piegādātāji un tikai tad, ja šis materiāls atbilst prasībām, kas paredzētas 4. pantā minētajā sarakstā.

2. Neierobežojot Direktīvas 77/93/EEK noteikumus, 1. punktu nepiemēro attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas paredzēts:

a) pētījumiem vai zinātniskiem mērķiem, vai

b) selekcijas darbam, vai

c) pasākumiem, kuru mērķis ir ģenētiskās daudzveidības saglabāšana.

Sīki izstrādātus noteikumus a) un b) apakšpunkta piemērošanai vajadzības gadījumā pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru. Sīki izstrādātus noteikumus c) apakšpunkta piemērošanai vēlams pieņemt līdz 1993. gada 1. janvārim, ievērojot to pašu procedūru.

9. pants

1. Neierobežojot 2. pantu, dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas pieder pie II pielikumā uzskaitītajām ģintīm vai sugām un uz ko attiecas arī Direktīva 70/458/EEK, nelaiž pārdošanā Kopienā, ja vien tas nepieder pie šķirnes, kura akceptēta saskaņā ar Direktīvu 70/458/EEK.

2. Neierobežojot 2. pantu un šā panta 3. un 4. punktu, dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas pieder pie II pielikumā uzskaitītajām ģintīm vai sugām, bet uz ko neattiecas Direktīva 70/458/EEK, nelaiž pārdošanā Kopienā, ja vien tas nepieder pie šķirnes, kuru oficiāli akceptējusi vismaz viena dalībvalsts.

Akceptēšanas nosacījumiem piemēro Direktīvas 70/458/EEK 4., 5. pantā un 10. panta 3. punktā paredzētos noteikumus.

Minētās direktīvas 3. panta 2. un 4. punktu, 6., 7., 8. pantu, 10. panta 1., 2. un 4. punktu un 11. līdz 15. pantu piemēro pēc analoģijas attiecībā uz akcepta un turpmākas ražošanas procedūrām un formalitātēm.

Jebkurā posmā var ņemt vērā neoficiālu testu rezultātus un praktisku informāciju, kas iegūta audzēšanas laikā.

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pie 2. punktā minētajām ģintīm vai sugām piederošo šķirni oficiāls akcepts, kas tika dots līdz 1993. gada 1. janvārim saskaņā ar citiem principiem, nevis tiem, kuri paredzēti Direktīvā 70/458/EEK, vai arī, pamatojoties uz to, ka dalībvalstu materiāls to teritorijā ir laists pārdošanā pirms minētā datuma, beidzas ne vēlāk kā 1998. gada 30. jūnijā, ja vien attiecīgās šķirnes līdz tam laikam nav akceptētas saskaņā ar 1. punktu.

4. Šķirnes, kuras oficiāli akceptētas saskaņā ar 2. un 3. punktu, iekļauj Kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, kas minēts Direktīvas 70/458/EEK 17. pantā. Pēc analoģijaspiemēro 16. panta 2. un 3. punktu un 17., 18. un 19. pantu.

Minētais izdevums ar īpašu atsauci nosauc šķirnes, kas akceptētas saskaņā ar 3. punktu.

10. pants

1. Audzēšanas laikā, kā arī izceļot vai noņemot no vecākaugu materiāla, dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu glabā atsevišķās partijās.

2. Ja dažādas izcelsmes dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls ir salikts kopā vai sajaukts, to iepakojot, uzglabājot, transportējot vai piegādājot, piegādātājs veic uzskaiti, kurā iekļauj šādus datus: partijas sastāvu un atsevišķu komponentu izcelsmi.

3. Dalībvalstis nodrošina atbilstību 1. un 2. punkta prasībām, veicot oficiālas pārbaudes.

11. pants

1. Neierobežojot 10. panta 2. punktu, dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu laiž pārdošanā vienīgi tad, ja tas ir pietiekami homogēnās partijās, ja tas ir atzīts par atbilstošu šai direktīvai un ja tam ir pievienots dokuments, ko izdevis piegādātājs saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti sarakstos, kas sagatavoti saskaņā ar 4. pantu. Ja šajā dokumentā ir iekļauts oficiāls paziņojums, tad to uzskatāmi nodala no dokumenta pārējā satura.

Prasības attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla marķēšanu un/vai (iepakojuma vienību) noslēgšanu un iepakošanu paredz sarakstā, kas minēts 4. pantā.

2. Ja dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu mazumtirgotājs piegādā neprofesionālam galapatērētājam, tad prasības attiecībā uz marķēšanu var būt ierobežotas, pieprasot sniegt vienīgi atbilstošu informāciju par produktu.

12. pants

Dalībvalstis var atbrīvot:

- no 11. panta piemērošanas — sīkražotājus, kuru viss saražotais un pārdotais dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls paredzēts tādu personu gala izlietošanai vietējā tirgū, kas nav profesionāli iesaistīti augkopībā ("vietējā apgrozība"),

- no 18. pantā paredzētās kontroles un oficiālajām pārbaudēm — vietējās apgrozības dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, ko ražo šādi atbrīvotas personas.

Izpildes pasākumus citām prasībām attiecībā uz atbrīvojumiem, kas minēti iepriekš pirmajā un otrajā ievilkumā, jo īpaši attiecībā uz jēdzieniem "sīkražotāji" un "vietējais tirgus", kā arī attiecībā uz atbilstošām procedūrām pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

13. pants

Ja ir pārejošas grūtības tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla piegādē, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, tad saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru var pieņemt pasākumus par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas atbilst mazāk stingrām prasībām, neierobežojot augu veselības noteikumus, kuri paredzēti ar Direktīvu 77/93/EEK.

14. pants

1. Tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecība, kas atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, ir pakļauta tikai šajā direktīvā paredzētajiem ierobežojumiem attiecībā uz piegādātājiem, augu veselību, augsni un pārbaudes režīmu.

2. Tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecība, kura šķirne ir iekļauta kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, ir pakļauta tikai šajā direktīvā noteiktajiem vai minētajiem ierobežojumiem attiecībā uz šķirni.

15. pants

Dalībvalstis attiecībā uz II pielikumā minētajiem produktiem neparedz stingrākus nosacījumus vai tirdzniecības ierobežojumus par tiem nosacījumiem, kas paredzēti 4. pantā minētajos sarakstos, vai, ja to nav, tad par tiem, kuri ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas dienā.

16. pants

1. Lēmumu par to, vai dārzeņu pavairošanas un stādāmaismateriāls, kas ražots trešā valstī un sniedz tādas pašas garantijas attiecībā uz piegādātāja saistībām, identitāti, raksturīgajām pazīmēm, augu veselību, augsni, iepakošanu, pārbaužu režīmu, marķēšanu un iepakojumu noslēgšanu, attiecībā visām šīm pazīmēm ir līdzvērtīgs Kopienā ražotam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam un atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

2. Līdz 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanai dalībvalstis, neierobežojot Direktīvas 77/93/EEK noteikumus, līdz 1993. gada 1. janvārim var dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla importam no trešām valstīm piemērot nosacījumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi pagaidu vai pastāvīgajiem nosacījumiem, kuri paredzēti sarakstos, kas minēti 4. pantā. Ja minētajos sarakstos tādi nosacījumi nav paredzēti, importa nosacījumiem jābūt līdzvērtīgiem vismaz tiem nosacījumiem, ko piemēro produkcijai attiecīgajā dalībvalstī.

Līdz 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanai pirmajā daļā minēto datumu attiecībā uz dažādām trešām valstīm var atlikt saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

Dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, ko dalībvalsts importē saskaņā ar tās pieņemtu lēmumu atbilstoši pirmajai daļai, nav pakļauts nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem citās dalībvalstīs attiecībā uz 1. punktā minētajiem jautājumiem.

17. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka ražošanas un tirdzniecības laikā tiek veiktas oficiālas dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla pārbaudes izlases veidā, lai pārliecinātos par atbilstību šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

18. pants

Sīki izstrādātas īstenošanas procedūras 5. pantā paredzētajai kontrolei un 10. un 17. pantā paredzētajām oficiālajām pārbaudēm, ieskaitot paraugu ņemšanas metodes, pieņem vajadzības gadījumā saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

19. pants

1. Ja, veicot 6. panta 4. punktā noteiktos uzraudzības un kontroles pasākumus, 17. pantā noteikto oficiālo pārbaudi vai 20. pantā noteiktos pētījumus, noskaidro, ka dārzeņu pavairošanas vai stādāmais materiāls neatbilst šīs direktīvas prasībām, tad dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde atbilstoši rīkojas, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti šīs direktīvas noteikumi, vai, ja tas nav iespējams, lai aizliegtu šā dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla pārdošanu Kopienā.

2. Ja noskaidro, ka dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls, ko laiž pārdošanā noteikts piegādātājs, neatbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, tad attiecīgā dalībvalsts nodrošina to, ka pret šo piegādātāju tiek veikti atbilstoši pasākumi. Ja šim piegādātājam aizliedz pārdot dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, tad dalībvalsts par to paziņo Komisijai un citu dalībvalstu kompetentām iestādēm.

3. Jebkurus pasākumus, kas veikti saskaņā ar 2. punktu, pārtrauc, tiklīdz attiecīgi noskaidrots, ka dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls, kuru piegādātājs paredzējis pārdot, turpmāk būs atbilstošs šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

20. pants

1. Dalībvalstis veic pētījumus vai attiecīgos gadījumos testus ar paraugiem, lai pārbaudītu, vai dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, to skaitā attiecībā uz augu veselību. Komisija var organizēt pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

2. Saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru var nolemt, ka nepieciešams veikt Kopienas mēroga pētījumus 1. punktā minētajā nolūkā. Komisija var organizēt Kopienas mēroga pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētos pētījumus vai testus izmanto, lai saskaņotu tehniskās metodes dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla pārbaudei. Par šiem pētījumiem vai testiem sagatavo darba pārskatus un kā konfidenciālus nosūta dalībvalstīm un Komisijai.

4. Komisija nodrošina, ka attiecīgos gadījumos komiteja, kas izveidota saskaņā ar 21. pantu, veic pasākumus, lai koordinētu, veiktu un pārbaudītu 1. un 2. punktā minētos pētījumus un novērtētu to rezultātus. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai. Vajadzības gadījumā pieņem īpašus pasākumus. Pētījumos iekļauj dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas ražots trešās valstīs.

21. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas minēta kā "Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības sēklu un stādu komiteja", kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu komiteja sniedz termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kurus Padomei ierosina pieņemt pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija pieņem pasākumus, ko piemēro uzreiz.

Tomēr, ja šie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija tūlīt par tiem paziņo Padomei. Tādā gadījumā Komisija var atlikt tās noteikto pasākumu piemērošanu uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi pēc šāda paziņojuma dienas.

Iepriekšējā punktā minētajā termiņā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

22. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteja, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu komiteja sniedz termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kurus Padomei ierosina pieņemt pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešos pēc tam, kad Komisija iesniegusi jautājumu izskatīšanai Padomē, tā nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

23. pants

Grozījumus 4. pantā minētajos sarakstos, kā arī nosacījumos un sīki izstrādātajos noteikumos, kas pieņemti, lai ieviestu šo direktīvu, pieņem saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

24. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls, kas ražots to teritorijā un ir paredzēts pārdošanai, atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Ja oficiālā pārbaudē noskaidro, ka dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu nevar laist pārdošanā, jo tas neatbilst augu veselības nosacījumiem, tad attiecīgā dalībvalsts veic atbilstošus oficiālus pasākumus, lai novērstu jebkādu augu veselības risku.

25. pants

1. Dalībvalstīs ne vēlāk kā 1992. gada 31. decembrī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Attiecībā uz 5. līdz 11. pantu, 14., 15., 17., 19. un 24. pantu, piemērošanas sākuma datumu visām II pielikumā minētajām ģintīm un sugām nosaka saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru pēc tam, kad ir sagatavots 4. pantā minētais saraksts.

26. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 28. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Arlindo Marques Cunha

[1] OV C 46, 27.2.1990., 4. lpp., un OV C 296, 15.11.1991., 10. lpp.

[2] OV C 240, 16.9.1991., 193. lpp.

[3] OV C 182, 23.7.1990., 19. lpp.

[4] OV L 225, 12.10.1970., 7. lpp.; Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/654/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 48. lpp.).

[5] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.; Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/10/EEK (OV L 70, 17.3.1992., 27. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Nosacījumi, kas jāparedz saskaņā ar 4. pantu

Punkts A

Nosacījumi attiecībā uz stādāmo materiālu.

Punkts B

Saraksti ģintīm un sugām, kas nav uzskaitītas Direktīvā 70/458/EEK, kuri paredz nosacījumus attiecībā uz pavairošanas materiālu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punktā minēto ģinšu un sugu saraksts

— Allium ascalonicum | šalote |

— Allium cepa L. | dārza sīpols |

— Allium fistulosum L. | maurloki |

— Allium porrum L. | puravs |

— Allium sativum | ķiploki |

— Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | kārvele |

— Apium graveolens L. | kātu selerija |

— Asparagus officinalis L. | sparģelis |

— Beta vulgaris L. var. vulgaris | lopbarības biete |

— Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | sarkanā biete |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. | virziņkāposti |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | ziedkāposts |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | sparģeļkāposts |

— Brassica oleracea L. convar. var. gammifera DC | Briseles kāposts |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | Savojas kāposts |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC | galviņkāposts |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC | sarkanais galviņkāposts |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes | kolrābis |

— Brassica pekinensis L. | Ķīnas kāposts |

— Brassica rapa L. var. rapa | rācenis |

— Capsicum annuum L. | dārzeņpipari |

— Chicorium endivia L. | endīvija |

— Chicorium intybus L. (partim) | Lapu cigoriņi |

— Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | arbūzs |

— Cucumis melo L. | melone |

— Cucumis sativus L. | īsaugļu kārpainais gurķis |

— Cucurbita maxima Duchesne | lielaugļu ķirbis |

— Cucurbita pepo L. | tumšzaļais kabacis |

— Cynara cardunculus | lapu artišoks |

— Cynara scolymus | artišoks |

— Daucus carota L. | burkāns |

— Foeniculum vulgare P. Mill. | fenhelis |

— Lactuca sativa L. | dārza salāti |

— Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | tomāti |

— Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | pētersīlis |

— Phaseolus coccineus L. | daudzziedu pupiņas |

— Phaseolus vulgaris L. | baltās pupiņas |

— Pisum sativum L. (partim) | zirņi, izņemot rupjās barības zirņus |

— Raphanus sativus L. | redīss |

— Rheum | rabarbers |

— Scorzonera hispanica L. | melnā sakne |

— Solanum melongena L. | baklažāns |

— Spinacia oleracea L. | dārza spināts |

— Valerianelle locusta (L.) Laterr. | lauka salāti |

— Vicia faba L. (partim) | dārza pupas |

--------------------------------------------------

Augša