Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0023

Padomes Direktīva 92/23/EEK (1992. gada 31. marts) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu

OV L 129, 14.5.1992., 95./153. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 022 Lpp. 136 - 194
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 022 Lpp. 136 - 194
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 95 - 153
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 26 - 84
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 26 - 84
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 3 - 59

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2017; Atcelts ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/23/oj

31992L0023Oficiālais Vēstnesis L 129 , 14/05/1992 Lpp. 0095 - 0153
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0136
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0136


Padomes Direktīva 92/23/EEK

(1992. gada 31. marts)

par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ir

svarīgi pieņemt pasākumus ar mērķi pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus ir vienība bez iekšējām robežām, kurā tiek nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva kustība;

tā kā pilnīgās saskaņošanas metode ir būtiska, lai pilnīgi sasniegtu vienoto tirgu;

tā kā šī metode būs jālieto visas EEK tipa apstiprināšanas procedūras pārskatīšanas laikā, ņemot vērā Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijas būtību par jaunu pieeju tehniskajai saskaņošanai un standartizācijai;

tā kā tehniskās prasības, kurām saskaņā ar valstu tiesību aktiem pakļauti transportlīdzekļi un to piekabes, attiecas, inter alia, arī uz pneimatiskajām riepām;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizvietojot to pastāvošos tiesību aktus, jo īpaši, lai atļautu katram transportlīdzekļa tipam ieviest tipa apstiprinājuma procedūru, uz ko attiecas Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu 87/403/EEK [5];

tā kā noteikumiem par riepām jānosaka kopīgas prasības ne tikai attiecībā uz riepu īpašībām, bet arī prasības transportlīdzekļu un to piekabju aprīkojumam saistībā ar to riepām;

tā kā pēc tam jāievieš kopīga procedūra EEK zīmes piešķiršanai katram riepu tipam, kas atbilst kopīgajām īpašībām un testu prasībām; tā kā, lai nodrošinātu brīvu riepu apriti Kopienas līmenī, riepu atbilstību kopīgajām prasībām nodrošina tas, ka katrai riepai piestiprina EEK zīmi, kas ražotājam piešķirta saskaņā ar iepriekšminēto procedūru; tā kā, lai pārbaudītu riepu atbilstību kopīgajām prasībām, katra dalībvalsts jebkurā brīdī var veikt kontroli; tā kā neatbilstības gadījumā dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu riepu atbilstību šīm prasībām; tā kā šo pasākumu rezultātā augstāk minētā EEK zīme var tikt atsaukta;

tā kā ir vēlams ņemt vērā ANO Eiropas Ekonomikas komisijas tehniskās prasības, ko tā pieņēmusi Noteikumos Nr. 30 ("Vienoti noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu un to piekabju pneimatisko riepu apstiprināšanu") ar vēlākiem labojumiem [6], Noteikumos Nr. 54 ("Vienoti noteikumi par komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju pneimatisko riepu apstiprināšanu") [7], kā arī Noteikumos Nr. 64 ("Vienoti noteikumi par tādu transportlīdzekļu apstiprināšanu, kas aprīkoti ar pagaidu lietošanas rezerves riteņiem/riepām") [8], kuri pievienoti 1958. gada 20. marta Nolīgumam par vienotām prasībām transportlīdzekļa aprīkojuma un daļu apstiprināšanai un apstiprinājuma savstarpējai atzīšanai;

tā kā valstu tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz transportlīdzekļiem ir saistīta ar to, ka dalībvalstis savstarpēji atzīst katrā no tām uz kopīgu prasību pamata veiktās pārbaudes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā:

- "riepa" nozīmē jebkuru jaunu pneimatisko riepu, kas paredzēta to transportlīdzekļu aprīkošanai, uz kuriem attiecas Padomes direktīva 70/156/EEK,

- "transportlīdzeklis" nozīmē jebkuru transportlīdzekli, uz kuru attiecas Padomes Direktīva 70/156/EEK,

- "ražotājs" nozīmē transportlīdzekļu vai riepu tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieku.

2. pants

1. Dalībvalstis piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu pēc I pielikuma nosacījumiem jebkuram riepu tipam, kas atbilst II pielikuma prasībām, un piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, kā noteikts I pielikumā.

2. Dalībvalstis piešķir tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz tā riepām pēc III pielikuma nosacījumiem jebkuram transportlīdzeklim, kura visas riepas (ieskaitot rezerves riepu, ja tāda ir) atbilst II pielikuma prasībām, kā arī prasībām attiecībā uz IV pielikumā minētajiem transportlīdzekļiem, un piešķir transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numuru, kā noteikts III pielikumā.

3. pants

Dalībvalsts apstiprinošā iestāde viena mēneša laikā pēc EEK detaļas (riepu) vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma izsniegšanas vai noraidīšanas nosūta citām dalībvalstīm attiecīgā sertifikāta kopiju, kuras paraugs atrodas I un III pielikuma papildinājumos, un, ja to pieprasa, nosūta testa ziņojumu par katru apstiprināto riepu tipu.

4. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt vai ierobežot tādu riepu laišanu tirgū, uz kurām ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

5. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties transportlīdzeklim piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar tā riepām, ja uz tām ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tās ir montētas saskaņā ar IV pielikumā noteiktajām prasībām.

6. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar tā riepām, ja uz tām ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tās ir montētas saskaņā ar IV pielikumā noteiktajām prasībām.

7. pants

1. Ja dalībvalsts pamatoti uzskata, ka riepu tips vai transportlīdzekļa tips ir bīstams, lai arī tas atbilst šīs direktīvas prasībām, tā var savā teritorijā īslaicīgi aizliegt to tirdzniecību vai arī pakļaut to īpašām prasībām. Dalībvalsts par to tūlīt informē citas dalībvalstis un Komisiju, norādot sava lēmuma iemeslu.

2. Komisija sešu nedēļu laikā apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm un bez kavēšanās sniedz savu atzinumu, kā arī veic vajadzīgos pasākumus.

3. Ja Komisija uzskata, ka ir nepieciešama direktīvu tehniska pielāgošana, to veic vai nu Komisija vai Padome saskaņā ar 10. pantā noteikto procedūru. Šajā gadījumā dalībvalsts, kura pieņēmusi aizsargpasākumus, var tos saglabāt līdz tam laikam, kad pielāgojumi stājas spēkā.

8. pants

1. Dalībvalsts, kura ir piešķīrusi EEK detaļas (riepu) vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam, ciktāl tas vajadzīgs un, ja nepieciešams, sadarbībā ar citu dalībvalstu apstiprinošajām iestādēm. Šajā nolūkā minētā dalībvalsts var jebkurā laikā pārbaudīt riepu vai transportlīdzekļu atbilstību direktīvas prasībām. Šādas pārbaudes ir tikai izlases veida pārbaudes.

2. Ja minētā dalībvalsts secina, ka vairākas riepas vai transportlīdzekļi ar to pašu apstiprinājuma zīmi neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka ražošanas paraugi tam atbilst. Ja neatbilstība ir nepārtraukta, šo pasākumu rezultātā tipa apstiprinājumu var anulēt. Minētās iestādes veic šādu pašu pasākumu, ja citas dalībvalsts apstiprinošās iestādes tās ir informējušas par neatbilstību.

3. Dalībvalstu apstiprinātājas iestādes, izmantojot attiecīgo I un III pielikumu papildinājumos norādīto paraugu, viena mēneša laikā paziņo cita citai par katru tipa apstiprinājumu anulēšanu un par šādas rīcības iemesliem.

9. pants

Katrā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem, par EEK detaļas tipa apstiprinājuma riepai vai tipa apstiprinājuma transportlīdzeklim attiecībā uz tā riepu montāžu atteikumu vai anulēšanu, kas aizliedz tirdzniecību vai lietošanu, ir sīki norādīti iemesli, uz kuriem šāds lēmums pamatots. Katru šādu lēmumu paziņo pusei, uz ko tas attiecas, reizē informējot to arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošiem tiesību aktiem, un termiņu, kas paredzēts šādu līdzekļu izmantošanai.

10. pants

Grozījumus, kas jāpieņem, lai pielāgotu pielikumu prasības tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 1992. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot minētos pasākumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauce pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

Šos pasākumus piemēro no 1993. gada 1. janvāra.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 31. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Vitor Martins

[1] OV C 95, 12.4.1990., 101. lpp.

[2] OV C 284, 12.11.1990., 81. lpp. un 1992. gada 2. februāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 225, 10.9.1990., 9. lpp.

[4] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[5] OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.

[6] Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 29, 1.4.1975. un tā labojumi 01, 02 un pielikumi.

[7] Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 53 un pielikumi.

[8] Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 63 un pielikumi.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS | Administratīvie noteikumi detaļas tipa apstiprinājumam riepām |

1. papildinājums | Informācijas dokuments attiecībā uz riepām |

2. papildinājums | EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts riepai |

II PIELIKUMS | Prasības riepām |

1. papildinājums | Paskaidrojošs attēls |

2. papildinājums | Kravnesības indeksu simbolu un atbilstošās maksimāli pieļaujamās masas (kg) saraksts |

3. papildinājums | Riepas marķējumu shēma |

4. papildinājums | Attiecība starp spiediena indeksu un spiediena vienībām |

5. papildinājums | Atsevišķu izmēru apzīmējumu riepu mērījumu loks, ārējais diametrs un riepas platums |

6. papildinājums | Riepu izmēru mērīšanas metode |

7. papildinājums | Slodzes/ātruma testa procedūra |

8. papildinājums | Kravnesības indeksa izmaiņas atkarībā no ātruma, komerciālo transportlīdzekļu radiālās un diagonālās riepas |

III PIELIKUMS | Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi attiecībā uz to riepu montējumu |

1. papildinājums | Informācijas dokuments attiecībā uz transportlīdzekli |

2. papildinājums | EEK tipa apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzeklim |

IV PIELIKUMS | Prasības transportlīdzekļiem attiecībā uz riepu montējumu |

--------------------------------------------------

Augša