EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992L0021

Padomes Direktīva 92/21/EEK (1992. gada 31. marts) par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem

OV L 129, 14.5.1992., 1./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 022 Lpp. 42 - 51
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 022 Lpp. 42 - 51
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 85 - 94
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 16 - 25
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 16 - 25
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 240 - 249

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/21/oj

31992L0021Oficiālais Vēstnesis L 129 , 14/05/1992 Lpp. 0001 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0042
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0042


Padomes Direktīva 92/21/EEK

(1992. gada 31. marts)

par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ir svarīgi pieņemt pasākumus ar mērķi pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus ir vienība bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā pilnīgās saskaņošanas metode ir būtiska, lai pilnīgi sasniegtu vienoto tirgu;

tā kā šī metode būs jālieto visas tipa apstiprināšanas procedūras pārskata laikā, ņemot vērā Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijas par jaunu pieeju tehniskajai saskaņošanai un standartizācijai būtību;

tā kā tehniskās prasības, kurām saskaņā ar valstu tiesību aktiem pakļauti transportlīdzekļi, attiecas, inter alia, uz to masu un gabarītiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visām dalībvalstīm ir nepieciešams pieņemt vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizvietojot to pastāvošos noteikumus, jo īpaši lai atļautu katram transportlīdzekļa tipam ieviest EEK tipa apstiprinājuma procedūru, uz ko attiecas Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [4], kas pēdējo reizi grozīta ar Direktīvu 87/403/EEK [5];

tā kā šo direktīvu papildinās direktīvas par visu kategoriju transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem;

tā kā nav vajadzības noteikt prasības attiecībā uz transportlīdzekļu un piekabju kombināciju dinamisko stabilitāti, jo transportlīdzekļu ražotāji šo aspektu ņem vērā, norādot maksimālo tehniski pieļaujamo vilces masu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš M 1 kategorijas transportlīdzeklis, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikumā, kas paredzēts lietošanai uz ceļa un kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt transportlīdzekļa tipa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, vai arī aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar tā masu un gabarītiem, ja tie atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

3. pants

Grozījumus, kas jāpieņem, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumu prasības tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

4. pants

1. Dalībvalstis līdz 1992. gada 1. jūlijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot minētos pasākumus, dalībvalstis tajos atsaucas uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

Šos pasākumus piemēro no 1992. gada 1. oktobra.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 31. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Vitor Martins

[1] OV C 95, 12.4.1990., 92. lpp.

[2] OV C 284, 12.11.1990., 80. lpp. un 1992. gada 12. februāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 225, 10.9.1990., 9. lpp.

[4] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[5] OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. DARBĪBAS JOMA

Šī direktīva attiecas uz M1 kategorijas mehānisku transportlīdzekļu masu un gabarītiem atbilstīgi definīcijai 1. pantā.

1.1. Definīcijas

"Transportlīdzekļa masa braukšanas kārtībā" ir tāda transportlīdzekļa masa, kura virsbūve ir darba kārtībā (ietverot dzesēšanas šķidrumu, eļļu, degvielu, rezerves riteni, instrumentus un vadītāju).

"Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa": skat. 4.2.1. punktu.

"Piekabes vilkšanai piemērota transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa" ir masa, kura atbilst definīcijai 4.2.1. punktā un kurā ietverta:

- jūgierīces maksimālā masa, un

- maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze sakabes ierīces savienojuma punktā, kad transportlīdzeklis stāv, kā norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

2.1. Jebkuru pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz tā masu un gabarītiem iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

2.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādu informāciju: transportlīdzekļa tipa aprakstu, norādot II pielikumā uzskaitītās tehniskās īpašības, kopā ar dokumentiem, kurus pieprasa atbilstoši Direktīvas 70/156/EEK 3. pantam.

2.3. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugs jānodod tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testiem.

3. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

EEK tipa apstiprinājuma veidlapai pievieno sertifikātu, kas ir identisks III pielikumā noteiktajam paraugam.

4. PRASĪBAS

4.1. Gabarīti

4.1.1. Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamie gabarīti ir šādi:

4.1.1.1. Garums: 12000 mm

4.1.1.2. Platums: 2500 mm

4.1.1.3. Augstums: 4000 mm

4.1.1.4. Gabarītus mēra atbilstoši Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma piezīmju noteikumiem.

4.2. Masa

4.2.1. Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu.

4.2.2. Ražotājam jānosaka transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā masa un tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz tā asīm, jo īpaši ņemot vērā izmantoto materiālu izturību un nosacījumu, ka šādi noteikta tehniski pieļaujamā maksimālā masa nav mazāka par transportlīdzekļa masu braukšanas kārtībā plus 75 kg par katru pasažieru sēdvietu. Pasažieru un bagāžas svaram jābūt novietotam pareizajā vietā, lai noteiktu transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo masu un tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz katru asi. Ražotājam jārāda pasažieru sēdvietu skaits. Ja transportlīdzeklis ir paredzēts piekabes vilkšanai, tad ražotājs attiecībā uz pakaļējo(-ām) asi(-īm) var norādīt otru pieļaujamu vērtību, ko piemēro tikai šai konkrētajai izmantošanai. Šajā gadījumā iepriekšminēto maksimālo masu noteikšanai jāņem vērā gan transportlīdzekļa ražotāja norādītā jūgierīces maksimālā masa, gan maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze sakabes ierīces savienojuma punktā, kad transportlīdzeklis stāv. Masas pārbaudes metode ir aprakstīta papildinājumā. Ja transportlīdzekļa ražotājs aprīko transportlīdzekli ar sakabes ierīci, tad sakabes ierīces tuvumā uz jūgierīces jānorāda maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze sakabes ierīces savienojuma punktā.

4.2.2.1. Tehniski pieļaujamo maksimālo masu summa uz asīm nedrīkst būt mazāka par tehniski pieļaujamo maksimālo transportlīdzekļa masu. Ja transportlīdzeklis ir kravu un vienlaikus tā pakaļējā ass ir noslogota līdz tehniski pieļaujamai maksimālajai masai, tad masa uz priekšējo asi nedrīkst būt mazāka par 30 % transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās maksimālās masas.

4.3. Sakabes ierīces vilces masa un jūgstieņa slodze

4.3.1. Ar darba bremžu iekārtu aprīkotas piekabes vilkšanai paredzēta transportlīdzekļa vilces masa.

4.3.1.1. Maksimālā pieļaujamā transportlīdzekļa vilces masa ir mazākā no šādām vērtībām:

a) tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa atkarībā no transportlīdzekļa uzbūves un/vai mehāniskās sakabes ierīces izturības; vai

b) vilcēja (mehāniska transportlīdzekļa) maksimālā pieļaujamā masa.

Attiecībā uz apvidus transportlīdzekļiem, kas atbilst definīcijai Direktīvā 70/156/EEK, maksimālo pieļaujamo vilces masu var palielināt līdz masai, kas ir 1,5 reizes lielāka par vilcēja maksimāli pieļaujamo masu, tam nepārsniedzot tehniski pieļaujamo maksimālo vilces masu.

Tomēr maksimālā vilces masa nedrīkst pārsniegt 3500 kg.

4.3.1.2. Tehniski pieļaujamo maksimālo vilces masu norāda ražotājs, vilces masa ir velkamās piekabes kopējā faktiskā masa, ietverot faktisko jūgstieņa slodzi uz sakabes ierīci.

4.3.2. Piekabes bez darba bremžu iekārtas vilkšanai paredzēta transportlīdzekļa vilces masa.

4.3.2.1. Pieļaujamā vilces masa ir tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa vai puse vilcēja masas braukšanas kārtībā; piemēro zemāko masas vērtību.

Maksimālā vilces masa nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 750 kg.

4.3.3. Maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze uz transportlīdzekļa sakabes ierīci ir tehniski pieļaujamā jūgstieņa slodze; jūgstieņa slodze ir faktiskā vertikālā slodze, kuru, transportlīdzeklim stāvot, uz transportlīdzekļa sakabi un caur sakabes ierīces centru rada piekabes jūgstienis.

4.3.3.1. Tehnisko pieļaujamo jūgstieņa slodzi norāda ražotājs; šī slodze nedrīkst būt mazāka par 25 kg un tā ir jāpalielina attiecībā uz lielākām vilces masām. Ražotājam uzturēšanas rokasgrāmatā jānorāda: maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes ierīci, sakabes ierīces stiprinājuma punkti uz mehāniskā transportlīdzekļa un sakabes ierīces pakaļējā pārkare.

4.3.4. Mehāniskajam transportlīdzeklim, kas velk piekabi, piecas reizes piecās minūtēs ir jāspēj iekustināt sakabinātus transportlīdzekļus, kuri ir piekrauti līdz to maksimālajai masai, vismaz 12 % kāpumā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Informācija, kas attiecas uz apstiprināmo transportlīdzekli, tehnisko vienību vai detaļu, ir jāiesniedz trijos eksemplāros un tajā jāietver satura rādītājs. Rasējumus, ja tādi ir, iesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus A4 formātā vai salocītus šādā izmērā. Ja ir fotoattēli, arī tiem jābūt pietiekami detalizētiem. Mikroprocesoru kontrolētu funkciju gadījumā iesniedz ar to darbību saistītu attiecīgo informāciju.

0. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un komercapraksts (minēt visus variantus):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tie ir marķēti uz transportlīdzekļab:

0.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorijac:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.6. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

0.7. Obligāto izgatavotāja plākšņu un uzrakstu atrašanās vieta un stiprinājuma veids:

0.7.1. Uz šasijas:

0.7.2. Uz virsbūves:

0.8. Šā tipa šasijas sērijas numuri sākas ar Nr. …

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĪGIE PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

1.2. Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:

1.3. Asu un riteņu skaits:

1.3.2. Vadāmo asu skaits un novietojums:

1.3.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums):

1.6. Dzinēja atrašanās vieta un novietojums:

2. MASA UN GABARĪTIe (attiecīgā gadījumā sniedz norādi uz rasējumu)

2.1. Atstatums(-i) starp asīm (pilnībā noslogots)f:

2.3. Attālums(-i) starp riteņiem uz katras ass(-īm) un ass(-u) platums(-i):

2.3.1. Attālums starp riteņiem uz vadāmās assi:

2.3.2. Attālums starp visām pārējām asīm:

2.3.3. Platākās pakaļējās ass platums:

2.3.4. Pašas tālākās pakaļējās ass platums:

2.4. Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (kopumā):

2.4.1. Šasijai ar korpusu:

2.4.2.1. Garums j:

2.4.2.2. Platums k:

2.4.2.3. Augstums (bez kravas)l (balstiekārtai ar regulējamu augstumu norāda parasto stāvokli, kādā tā tiek ekspluatēta):

2.4.2.4. Priekšējā pārkarem:

2.4.2.4.1. Priekšējais pārgājības leņķis (apvidus transportlīdzekļiemc):… (grādi)

2.4.2.5. Pakaļējā pārkaren:

2.4.2.5.1. Pakaļējais pārgājības leņķis (apvidus transportlīdzekļiemc):… (grādi)

2.4.2.6. Klīrenssc:

2.4.2.6.1. Uzbraukšanas/nobraukšanas leņķis (apvidus transportlīdzekļiemc):… (grādi)

2.6. Transportlīdzekļa masa ar virsbūvi tehniskā kārtībā vai šasijas masa ar kabīni, ja ražotājs nemontē virsbūvi (tostarp dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju)p:

2.6.1. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.8. Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā masa:

2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.9. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi:

2.9.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz pakaļējo(-ām) asi(-īm), ja izmanto piekabi:

2.10. Maksimālā masa piekabēm, kuras var sakabināt:

2.10.4. Sakabinātu transportlīdzekļu maksimālā masa:

2.10.5. Transportlīdzeklis ir/nav [1] piemērots kravu/piekabju vilkšanai.

2.10.6. Nenobremzētas piekabes maksimālā masa:

2.11. Maksimālā vertikālā slodze piekabes savienojuma punktā, izņemot seglierīci:

2.12. Pagrieziena trajektorija:

2.13. Dzinēja efektīvās jaudas un maksimālās masas attiecība (izteikta kW/kg):

2.14. Spēja uzsākt kustību pret kalnu (ar piekabi): … (%)

2.15. Spēja uzbraukt … (%) kāpumā (apvidus transportlīdzekļiem)

11. VILCĒJU UN PIEKABJU VAI PUSPIEKABJU SAVIENOJUMI

11.1. Instrukcijas sakabes ierīces piestiprināšanai:

11.2. Sakabes ierīces klase un tips:

11.4. Maksimālā vertikālā slodze sakabes punktā [2]: … kg

11.7. Instrukcijas sakabes ierīces piestiprināšanai pie transportlīdzekļa, kā arī ražotāja norādīto transportlīdzekļa sakabes punktu fotoattēli vai rasējumi; papildinformācija, ja sakabes ierīces izmantošana ir paredzēta tikai dažu tipu transportlīdzekļiem:

11.8. Informācija par sakabes skavu vai stiprinājuma plākšņu montāžu [3]:

Piezīme:

Attiecībā uz zemsvītras piezīmēm a) līdz p) – skatīt I pielikumu Direktīvā 70/156/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK.

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Ja nepieciešams.Piezīme: Attiecībā uz zemsvītras piezīmēm a) līdz p) – skatīt I pielikumu Direktīvā 70/156/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

(Transportlīdzeklis)

Iestādes nosaukums

Paziņojums attiecībā uz:

- tipa apstiprinājumu [1]

- tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu [2]

- tipa apstiprinājuma atteikumu [3]

transportlīdzekļa tipam atbilstoši noteikumiem Direktīvā 92/21/EEK par M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem.

EEK tipa apstiprinājuma Nr.: …

Apstiprinājuma attiecinājuma Nr.: …

I IEDAĻA

0.1. Marka (uzņēmuma nosaukums):

0.2. Tips un komercapraksts (minēt visus variantus):

0.3. Transportlīdzeklim piešķirtā tipa identificēšanas līdzekļi [4]:

0.3.1. Šīs informācijas atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [5]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.6. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

II IEDAĻA

1. Papildu informācija

1.1. Garums:…(mm)

1.2. Platums:… (mm)

1.3. Augstums:..(mm)

1.4. Transportlīdzekļa masa darba kārtībā:…(kg)

1.5. Maksimālā pieļaujamā masa:…(kg)

1.6. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asi:

1.6.1. 1. ass:…(kg)

2. ass:…(kg)

3. ass:…(kg)

1.6.2. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz pakaļējo(-ām) asi(-īm), ja izmanto piekabi:…(kg)

1.7. Pasažieru sēdekļu skaits (bez vadītāja):

1.8. Vilces masa:

1.8.1. Piekabe bez darba bremzes:…(kg)

1.8.2. Piekabe ar darba bremzi:…(kg)

1.8.3. Tehniski pieļaujamā jūgstieņa slodze:…(kg)

1.8.4. Sakabes ierīces pakaļējā pārkare:…(cm)

1.8.5. Fotoattēli vai rasējumi sakabes ierīces stiprinājuma punktiem uz transportlīdzekļa:

2. Tehniskais dienests, kas veic testus:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Pamatojums tipa apstiprinājuma attiecināšanai uz citu tipu (attiecīgā gadījumā):

6. Piezīmes (ja ir):

7. Vieta:

8. Datums:

9. Paraksts:

10. Pielikumā uzskaitīti tipa apstiprinājuma dokumenti, kurus saglabā administratīvā iestāde, kas veikusi tipa apstiprinājumu, un kurus var saņemt pēc pieprasījuma.

[1] Ja nepieciešams.

[2] Ja nepieciešams.

[3] Ja nepieciešams.

[4] Ja izmanto identifikācijas līdzekļus, tad tie var būt tikai uz transportlīdzekļiem, kuri ir ietverti jomā, uz kuru attiecas konkrēta direktīva par tipa apstiprinājumu. Ja identifikācijas līdzekļi ietver rakstu zīmes, kas neattiecas uz šajā informācijas dokumentā minēto transportlīdzekļu tipu aprakstu, tad šīs rakstu zīmes jebkurā šādā dokumentā aizstāj ar zīmi “?” (piemēram, ABC?? 123??).

[5] Kā minēts I pielikuma b) piezīmē Direktīvā 70/156/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK.

--------------------------------------------------

Augša