EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31991L0632

Komisijas Direktīva (1991. gada 28. oktobris), ar ko piecpadsmito reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

OV L 338, 10.12.1991., 23./24. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 11 - 12

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/05/2015; Iesaist. atcelta ar 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/632/oj

31991L0632Oficiālais Vēstnesis L 338 , 10/12/1991 Lpp. 0023 - 0024


Komisijas Direktīva

(1991. gada 28. oktobris),

ar ko piecpadsmito reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(91/632/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 79/831/EEK [2], un jo īpaši tās 19., 20. un 21. pantu,

tā kā Vācijas Federatīvā Republika un Dānijas Karaliste ir lūgušas veikt izmaiņas dažu vielu marķējumā un attiecīgi informējušas Komisiju saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 23. pantu;

tā kā, pārbaudot bīstamu vielu sarakstu Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā, atklājās, ka šis saraksts ir jāprecizē, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas atbild par to, kā tehnikas attīstībai pielāgot direktīvas par tehnisko šķēršļu novēršanu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā izdara šādus grozījumus.

1. Ierakstus I pielikumā aizstāj ar attiecīgajiem šīs direktīvas I pielikuma ierakstiem.

4. Pirmoreiz I pielikumā iekļauj šīs direktīvas II pielikuma ierakstus.

3. No I pielikuma svītro ierakstus ar EK numuriem, kas norādīti šīs direktīvas III pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis līdz 1993. gada 1. jūlijam ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstīm pieņemot minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Carlo Ripa di Meana

[1] OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[2] OV L 259, 15.10.1979., 10. lpp.

--------------------------------------------------

I, II un III PIELIKUMS

Šie pielikumi tiks publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī L 338 A.

(Sk. paziņojumu OV L 338, 10.12.1991. vāka trešajā lappusē.)

--------------------------------------------------

Augša