Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991L0382

Padomes Direktīva (1991. gada 25. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 80/1107/EEK 8. panta nozīmē)

OV L 206, 29.7.1991., 16./18. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 05 Sējums 005 Lpp. 60 - 62
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 05 Sējums 005 Lpp. 60 - 62
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 415 - 417
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 145 - 147
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 145 - 147

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/01/2011; Iesaist. atcelta ar 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/382/oj

31991L0382Oficiālais Vēstnesis L 206 , 29/07/1991 Lpp. 0016 - 0018
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 5 Lpp. 0060
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 5 Lpp. 0060


Padomes Direktīva

(1991. gada 25. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 80/1107/EEK 8. panta nozīmē)

(91/382/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 118.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas izstrādāts pēc apspriešanās ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Līguma 118.a pantā paredzēts, ka Padome ar direktīvām nosaka minimālās prasības, kas jāizpilda, lai veicinātu uzlabojumus attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību, jo īpaši darba vidē;

tā kā saskaņā ar minētā panta noteikumiem šādās direktīvās jāvairās uzlikt tādus administratīvus, finanšu un juridiskus ierobežojumus, kas traucē izveidoties un attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem;

tā kā Komisijas paziņojumā par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības programmu [4] paredzēts pieņemt direktīvas, lai garantētu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību;

tā kā Padome savā 1987. gada 21. decembra rezolūcijā par darba drošību, higiēnu un veselības aizsardzību [5] ņēma vērā Komisijas nodomu tuvākajā nākotnē iesniegt Padomei Kopienas minimālās prasības attiecībā uz aizsardzību pret risku, ko rada bīstamas vielas, to skaitā kancerogēnās vielas; tā kā uzskatāms, ka šajā sakarā par pamatu būtu jāņem aizstāšanas princips, saskaņā ar kuru izmanto par nekaitīgām atzītas vai mazāk bīstamas vielas;

tā kā azbests ir sevišķi bīstama aktīvā viela, kas var izraisīt nopietnu saslimšanu un kas dažādos veidos bieži atrodas darba vietās;

tā kā, ņemot vērā uzkrāto zinātnisko pieredzi un tehnoloģiju attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, piemērojot Padomes 1983. gada 19. septembra Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 80/1107/EEK 8. panta nozīmē) [6], būtu jāuzlabo darba ņēmēju aizsardzība un jāsamazina Direktīvā 83/477/EEK paredzētie iedar bības līmeņi un robežvērtības;

tā kā aizliegums izmantot azbestu smidzināšanas darbos nav pietiekams, lai nepieļautu azbesta šķiedru izplatīšanu gaisā; tā kā jāaizliedz arī pārējie darba procesi, kas ietver konkrētu azbestu saturošu materiālu izmantošanu;

tā kā vēl nevar pieņemt lēmumu, ar ko noteiktu vienotu paņēmienu, kā Kopienā mērīt azbesta koncentrāciju gaisā;

tā kā šī direktīva līdz 1995. gada 31. decembrim būtu jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā uzkrāto zinātnisko pieredzi un tehnoloģiju attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, piemērojot šo direktīvu;

tā kā Lēmumā 74/325/EEK [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās aktu, paredzēts, ka Komisija apspriežas ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju, lai izstrādātu priekšlikumus minētajā jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 83/477/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Ja 2. punktā minētajā novērtējumā konstatē, ka darba vietā, kur netiek lietoti nekādi individuālie aizsardzības līdzekļi, azbesta šķiedru koncentrācija gaisā, to pēc dalībvalstu izvēles izmērot vai aprēķinot, ir:

a) hrizotilam:

- zemāka nekā 0,20 šķiedras/cm3 astoņu stundu ilgā bāzes laikposmā un/vai

- zemāka nekā kumulatīvā deva - 12,00 šķiedras/cm3 trīs mēnešos;

b) visām citām azbesta formām tīrā veidā vai maisījumos, to skaitā maisījumos, kuru sastāvā ir hrizotils:

- zemāka nekā 0,10 šķiedras/cm3 astoņu stundu ilgā bāzes laikposmā un/vai

- zemāka nekā kumulatīvā deva - 6,00 šķiedras/cm3 trīs mēnešos,

tad 4., 7., 13. pantu, 14. panta 2. punktu, 15. un 16. pantu nepiemēro.";

2. Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"5. pants

Aizliegts lietot azbestu smidzināšanas darbos, kā arī veikt darbus, kuros izmanto zema blīvuma (mazāk nekā 1 g/cm3) izolācijas vai skaņu necaurlaidīgus materiālus, kuru sastāvā ir azbests.";

3. Direktīvas 7. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Saskaņā ar Līguma 118.a pantu, un jo īpaši ņemot vērā uzkrāto zinātnisko pieredzi un tehnoloģiju attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, piemērojot šo direktīvu, Padome līdz 1995. gada 31. decembrim pārskata pirmās daļas pirmā teikuma noteikumus, lai noteiktu vienotu paņēmienu, kā Kopienā mērīt azbesta koncentrāciju gaisā.";

4. Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"8. pants

Piemēro šādas robežvērtības:

a) hrizotila šķiedru koncentrācijai darba vietas gaisā:

0,60 šķiedras/cm3, mērot vai aprēķinot attiecībā uz astoņu stundu ilgu bāzes laikposmu;

b) visu pārējo veidu azbesta šķiedru koncentrācijai darba vietas gaisā — tīrā veidā vai maisījumos, to skaitā maisījumos, kuru sastāvā ir hrizotils:

0,30 šķiedras/cm3, mērot vai aprēķinot attiecībā uz astoņu stundu ilgu bāzes laikposmu.";

5. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"9. pants

1. Neskarot 7. panta 1. punkta trešo daļu, saskaņā ar Līguma 118.a pantu, un jo īpaši ņemot vērā uzkrāto zinātnisko pieredzi un tehnoloģiju attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, piemērojot šo direktīvu, Padome līdz 1995. gada 31. decembrim pārskata šīs direktīvas noteikumus.

2. Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumus un šādi ņemtu vērā tehnikas attīstību, veic saskaņā ar procedūru, kura aprakstīta 9. un 10. pantā Padomes 1980. gada 27. novembra Direktīvā 80/1107/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu ķīmisku, fizikālu un bioloģisku aģentu iedarbībai darba vietā [8].;"

6. Ar šo direktīvas 12. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma plānā iekļauj šādu informāciju:

- darba veids un iespējamais ilgums;

- vieta, kur darbu veic;

- pielietotās metodes, ja darba gaitā jāstrādā ar azbestu vai materiāliem, kuru sastāvā ir azbests;

- to iekārtu parametri, kuras izmanto:

- strādājošo aizsardzībai un attīrīšanai;

- citu darba vietā vai tai blakus esošo personu aizsardzībai.";

b) pantu papildina ar šādu punktu:

"3. Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma pirms paredzēto darbu sākšanas 1. punktā minēto plānu jādara zināmu minētajām iestādēm."

2. pants

1. Dalībvalstīs ne vēlāk kā līdz 1993. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

Attiecībā uz azbesta ieguves darbiem 1993. gada 1. janvāri tomēr aizstāj ar 1996. gada 1. janvāri.

Tomēr attiecībā uz Grieķijas Republiku:

- pirmajā daļā minētais datums ir 1996. gada 1. janvāris;

- ceturtajā daļā minētais datums ir 1999. gada 1. janvāris.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1991. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-C. Juncker

[1] OV C 161, 30.6.1990., 14. lpp.

[2] OV C 284, 12.11.1990., 98. lpp. un OV C 129, 20.5.1991., 93. lpp.

[3] OV C 332, 31.12.1990., 162. lpp.

[4] OV C 28, 3.2.1988., 3. lpp.

[5] OV C 28, 3.2.1988., 1. lpp.

[6] OV L 263, 24.9.1983., 25. lpp.

[7] OV L 185, 9.7.1974., 15. lpp.

[8] OV L 327, 3.12.1980., 8. lpp.

--------------------------------------------------

Augša