Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991L0371

Padomes direktīva 91/371/EEK (1991. gada 20. jūnijs) par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu

OV L 205, 27.7.1991., 48./48. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 017 Lpp. 50 - 50
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 017 Lpp. 50 - 50
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 269 - 269
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 260 - 260
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 260 - 260
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 012 Lpp. 3 - 3

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/371/oj

31991L0371Oficiālais Vēstnesis L 205 , 27/07/1991 Lpp. 0048 - 0048
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 17 Lpp. 0050
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 17 Lpp. 0050


Padomes direktīva 91/371/EEK

(1991. gada 20. jūnijs)

par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punkta pēdējo teikumu un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, parakstīja Luksemburgā 1989. gada 10. oktobrī;

tā kā viens no minētā nolīguma mērķiem ir attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem, kuru galvenie biroji atrodas Šveicē, ieviest tiesību normas, kas atšķiras no tām tiesību normām, kuras saskaņā ar III sadaļu Padomes Direktīvā 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par administratīvu un normatīvu aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un izvēršanu tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdrošināšana [4], ir piemērojamas attiecībā uz tādu Kopienā reģistrētu uzņēmumu aģentūrām un filiālēm, kuru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas;

tā kā saskaņotajām normām attiecībā uz minētajām darbībām, ko Kopienā veic Šveices uzņēmumi, uz kuriem attiecas minētā nolīguma noteikumi, ir jāstājas spēkā vienā un tajā pašā dienā visās Kopienas dalībvalstīs; tā kā minētais nolīgums nestāsies spēkā līdz tā kalendārā gada pirmajai dienai, kas seko dienai, kurā notiek apmaiņa ar apstiprinājuma dokumentiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis 24 mēnešos no šīs direktīvas paziņošanas groza savus tiesību aktus atbilstīgi nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. pants

Dalībvalstis savos tiesību aktos precizē, ka grozījumi, kas tajos izdarīti saskaņā ar nolīgumu, nestājas spēkā tikmēr, kamēr nav stājies spēkā nolīgums.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1991. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Goebbels

[1] OV C 53, 5.3.1990., 45. lpp.

[2] OV C 72, 18.3.1991., 175. lpp. un 1991. gada 12. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 56, 7.3.1990., 27. lpp.

[4] OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.

--------------------------------------------------

Augša