Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

$${TR_eudor_eudor_conf_table_document} [lv] 31991L0322

Komisijas Direktīva (1991. gada 29. maijs) par orientējošu robežvērtību ieviešanu, īstenojot Padomes Direktīvu 80/1107/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmisku, fizikālu un bioloģisku vielu iedarbību darba vietā

OV L 177, 5.7.1991., 22./24. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 05 Sējums 005 Lpp. 42 - 44
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 05 Sējums 005 Lpp. 42 - 44
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 001 Lpp. 412 - 414
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 142 - 144
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 142 - 144
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 003 Lpp. 61 - 63

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pēdējā konsolidētā versija: <saite>. Jaunākā konsolidētā versija: 21/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/322/oj

31991L0322Oficiālais Vēstnesis L 177 , 05/07/1991 Lpp. 0022 - 0024
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 5 Lpp. 0042
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 5 Lpp. 0042


Komisijas Direktīva

(1991. gada 29. maijs)

par orientējošu robežvērtību ieviešanu, īstenojot Padomes Direktīvu 80/1107/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmisku, fizikālu un bioloģisku vielu iedarbību darba vietā

(91/322/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1980. gada 27. novembra Direktīvu 80/1107/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmisku, fizikālu un bioloģisku vielu iedarbību darba vietā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/642/EEK [2], un jo īpaši tās 8. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvās komitejas atzinumu,

tā kā Direktīvas 80/1107/EEK 8. panta 4. punkta trešajā rindkopā noteikts, ka orientējošās robežvērtības atspoguļo ekspertu novērtējumus, pamatojoties uz zinātniskiem datiem;

tā kā šo vērtību noteikšanas mērķis ir šīs jomas nosacījumu saskaņošana, saglabājot panāktos uzlabojumus;

tā kā šī direktīva ir praktisks solis iekšējā tirgus sociālā aspekta sasniegšanā;

tā kā šīs arodiedarbības robežvērtības būtu jāuzskata par svarīgu faktoru vispārējos centienos nodrošināt darbinieku veselības aizsardzību darba vietā;

tā kā pirmo arodiedarbības robežvērtību sarakstu var izveidot vielām, kam dalībvalstīs pastāv līdzīgas vērtības, dodot priekšroku vielām, kas atrodamas darba vietās un kas var iespaidot darba ņēmēju veselību; tā kā šī saraksta pamatā var būt esošie zinātniskie fakti par iespaidu uz veselību, kaut arī atsevišķām vielām šie dati ir nepietiekami;

tā kā papildus var būt nepieciešams noteikt arodiedarbības robežvērtības īsākiem laikposmiem, ņemot vērā sekas, ko atstāj īslaicīga iedarbība;

tā kā Direktīvā 80/1107/EEK iekļauta atsauces metode, kas inter alia satur ietekmes novērtējumu un mērījumu stratēģiju arodiedarbības robežvērtībām;

tā kā, ņemot vērā nozīmi, kāda ir uzticamu iedarbības mērījumu iegūšanai attiecībā uz arodiedarbības robežvērtībām, nākotnē var būt vajadzība ieviest piemērotu bāzes metodi;

tā kā arodiedarbības robežvērtības pastāvīgi ir jāpārskata un būs jāpārstrādā, ja jauni zinātniski fakti norādīs, ka tās vairs nav derīgas;

tā kā, lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, dažām vielām nākotnē būs nepieciešams noteikt visus to uzņemšanas ceļus, tostarp iespējamību iekļūt organismā caur ādu;

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi saskan ar Komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 80/1107/EEK 9. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Noteiktās robežvērtības, ko inter alia dalībvalstīm jāņem vērā, nosakot Direktīvas 80/1107/EEK 4. pantā 4. punkta b) apakšpunktā minētās robežvērtības, ir uzskaitītas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1993. gada 31. decembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 29. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Vasso Papandreou

[1] OV L 327, 3.12.1980., 8. lpp.

[2] OV L 356, 24.12.1988., 74. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ARODIEDARBĪBAS ROBEŽVĒRTĪBAS

Einecs [1] | CAS [2] | Vielas nosaukums | [3]Robežvērtības |

mg/m3 [4] | ppm [5] |

2001933 | 54-11-5 | Nikotīns [6] | 0,5 | — |

2005791 | 64-18-6 | Skudrskābe | 9 | 5 |

2005807 | 64-19-7 | Etiķskābe | 25 | 10 |

2006596 | 67-56-1 | Metanols | 260 | 200 |

2008352 | 75-05-8 | Acetonitrils | 70 | 40 |

2018659 | 88-89-1 | Pikrīnskābe [6] | 0,1 | — |

2020495 | 91-20-3 | Naftalīns | 50 | 10 |

2027160 | 98-95-3 | Nitrobenzols | 5 | 1 |

2035852 | 108-46-3 | Resorcinols [6] | 45 | 10 |

2037163 | 109-89-7 | Dietilamīns | 30 | 10 |

2038099 | 110-86-1 | Piridīns [6] | 15 | 5 |

2046969 | 124-38-9 | Oglekļa dioksīds | 9000 | 5000 |

2056343 | 144-62-7 | Skābeņskābe [6] | 1 | — |

2069923 | 420-04-2 | Cianamīds [6] | 2 | — |

2151373 | 1305-62-0 | Kalcija dihidroksīds [6] | 5 | — |

2152361 | 1314-56-3 | Difosfora pentoksīds [6] | 1 | — |

2152424 | 1314-80-3 | Difosfora pentasulfīds [6] | 1 | — |

2152932 | 1319-77-3 | Kreozoli (visi izomēri) [6] | 22 | 5 |

2311161 | 7440-06-4 | Platīns (metāliskais) [6] | 1 | — |

2314843 | 7580-67-8 | Litija hidrīds [6] | 0,025 | — |

2317781 | 7726-95-6 | Broms [6] | 0,7 | 0,1 |

2330603 | 10026-13-8 | Fosfora pentahlorīds [6] | 1 | — |

2332710 | 10102-43-9 | Slāpekļa monoksīds | 30 | 25 |

| 8003-34-7 | Pyrethrum | 5 | — |

| | Bārijs (šķīstoši savienojumi kā Ba) [6] | 0,5 | — |

| | Sudrabs (šķīstoši savienojumi kā Ag) [6] | 0,01 | — |

| | Alva (neorganiskie savienojumi kā Sn) [6] | 2 | — |

[1] Inecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

[2] CAS: Chemical Abstract Service Number.

[3] Mērīta vai aprēķināta attiecībā uz astoņu stundu periodu.

[4] Mg/m3 = miligrami uz kubikmetru gaisa pie 20 oC un 101,3 KPa (760 mm dzīvsudraba staba spiediena).

[5] Ppm = daļas uz miljonu pēc apjoma gaisā (ml/m3).

[6] Esošie zinātniskie dati par ietekmi uz veselību nav pietiekami.

--------------------------------------------------

Augša