EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991L0174

Padomes Direktīva 91/174/EEK (1991. gada 25. marts), ar ko nosaka zootehnikas un ğenealoğijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK

OV L 85, 5.4.1991., 37./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 232 - 233
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 232 - 233
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 17 - 18

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj

31991L0174Oficiālais Vēstnesis L 085 , 05/04/1991 Lpp. 0037 - 0038
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 36 Lpp. 0232
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 36 Lpp. 0232


Padomes Direktīva

(1991. gada 25. marts),

ar ko nosaka zootehnikas un ğenealoğijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK

91/174/EEK

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā tīršķirnes dzīvnieki ir "dzīvi dzīvnieki" un ir iekļauti Līguma II pielikuma sarakstā;

tā kā tīršķirnes dzīvnieku audzēšana parasti ir saistīta ar citām lauksaimnieciskām nodarbēm; tā kā šādu dzīvnieku audzēšana ir ienākumu avots daļai lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju un šā iemesla dēļ būtu veicināma;

tā kā Kopienas līmenī ir pieņemti īpaši noteikumi zootehnikas likumdošanas saskaņošanai attiecībā uz liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgu dzimtas dzīvniekiem;

tā kā lai nodrošinātu tīršķirnes dzīvnieku audzēšanas racionālu attīstību un tādējādi palielinātu šā sektora produktivitāti, Kopienas līmenī būtu jāpieņem noteikumi šādu dzīvnieku laišanai tirgū;

tā kā Kopienas iekšējā tirdzniecība principā nebūtu aizliedzama vai ierobežojama un tai nebūtu jāliek šķēršļi;

tā kā ir atbilstīgi tīršķirnes vaislas dzīvniekiem piemērojamos noteikumus attiecināt arī uz tīršķirnes vaislas bifeļiem un tādējādi būtu jāgroza Direktīva 77/504/EEK [4];

tā kā būtu jāizvirza noteikums, ka Direktīvas 90/425/EEK [5] prasības attiecas uz šo sektoru;

tā kā būtu jāievieš noteikumi, lai novērstu, ka nosacījumi tīršķirnes dzīvnieku importam no trešām valstīm ir mazāk stingri nekā Kopienā piemērojamie noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "tīršķirnes dzīvnieks" nozīmē jebkuru vaislas dzīvnieku, uz kuru attiecas Līguma II pielikums un uz kura tirdzniecību vēl neattiecas Kopienas specifiskākie zootehnikas likumi, un kurš ir ierakstīts vai reģistrēts reģistrā vai ciltsgrāmatā, ko kārto apstiprināta audzētāju organizācija vai asociācija.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

- tīršķirnes vaislas dzīvnieku, viņu spermas, olšūnu un embriju pārdošanu neaizliedz, neierobežo un tai neliek šķēršļus zootehnisku vai ar ciltslietām saistītu iemeslu dēļ,

- lai nodrošinātu pirmajā ievilkumā paredzētās prasības izpildi, nediskriminējošā veidā būtu jāievieš audzētāju organizāciju vai asociāciju apstiprināšanas un atzīšanas kritēriji, kritēriji ierakstīšanai vai reģistrācijai ciltsgrāmatā vai reģistrā, kritēriji tīršķirnes dzīvnieku apstiprināšanai reprodukcijai un viņu spermas, olšūnu un embriju izmantošanai un viņu pārdošanai paredzētais sertifikāts, pienācīgi ņemot vērā tās organizācijas vai asociācijas noteiktos principus, kas kārto attiecīgās šķirnes reģistru vai ciltsgrāmatu.

Līdz 6. pantā paredzēto sīki izstrādāto piemērošanas noteikumu ieviešanai joprojām piemēro attiecīgās valsts likumus, pienācīgi ņemot vērā Līguma vispārējos noteikumus.

3. pants

Direktīvas 77/504/EEK 1. panta a) apakšpunktā vārdus "arī bifelis" ievieto pēc termina "liellopu sugas".

4. pants

Direktīvas 90/425/EEK A pielikuma II iedaļai pievieno šādu tekstu:

"Padomes 1991. gada 25. marta Direktīva 91/174/EEK, kas nosaka zootehnikas un ğenealoğijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai

OV L 85 9.4.1991., 37. lpp."

5. pants

Līdz Kopienas noteikumu ieviešanai attiecībā uz minēto jautājumu nosacījumi, ko piemēro tīršķirnes dzīvnieku un viņu spermas, olšūnu un embriju importam no trešām valstīm, nevar būt labvēlīgāki par Kopienas iekšējo tirdzniecību relamentējošiem noteikumiem.

6. pants

Sīki izstrādātus noteikumus šīs direktīvas piemērošanai pieņem saskaņā ar Direktīvas 88/661/EEK 11. pantā izklāstīto procedūru [6].

7. pants

Dalībvalstīs līdz 1992. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ir norāde uz šo direktīvu, vai arī šādu norādi pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 25. martā

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

R. Steichen

[1] OV C 304, 29.11.1988., 6. lpp.

[2] OV C 12, 16.1.1989., 365. lpp.

[3] OV C 56, 6.3.1989., 25. lpp.

[4] OV L 206, 12.8.1977., 8. lpp. Direktīva pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 3768/85 (OV L 362, 31.12.1985., 8. lpp.).

[5] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīva pēdējo reizi grozīta ar Direktīvu 90/675/EEK (OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp.).

[6] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Augša