EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990L0642

Padomes direktīva (1990. gada 27. novembris) par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus

OV L 350, 14.12.1990., 71./79. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 258 - 265
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 258 - 265
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 68 - 76
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 71 - 79
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 71 - 79
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 18 - 26

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Atcelts ar 32005R0396 . Jaunākā konsolidētā versija: 16/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/642/oj

31990L0642Oficiālais Vēstnesis L 350 , 14/12/1990 Lpp. 0071 - 0079
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 35 Lpp. 0258
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 35 Lpp. 0258


Padomes direktīva

(1990. gada 27. novembris)

par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus

(90/642/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā lauksaimniecības kultūru ražošana Kopienā ir ļoti nozīmīga;

tā kā ražošanas iznākumu nepārtraukti ietekmē kaitīgi organismi un nezāles;

tā kā ir būtiski aizsargāt augus un augu produktus pret šiem organismiem, ne tikai lai novērstu ražas samazinājumu vai novākto produktu bojājumus, bet arī lai palielinātu lauksaimniecības produktivitāti;

tā kā viena no svarīgākajām metodēm augu un augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret šo organismu ietekmi ir ķīmisko pesticīdu izmantošana; tā kā obligātais maksimāli pieļaujamais daudzums tomēr būtu jānosaka tik zems, cik tas ir saskaņojams ar labu lauksaimniecības praksi;

tā kā pesticīdu labvēlīgā ietekme uz augu ražu tomēr nav to vienīgā ietekme, jo tie kopumā ir bīstamas vielas vai preparāti ar bīstamu blakusiedarbību;

tā kā lielam daudzumam šo pesticīdu un to metabolītu vai sadalīšanās produktu var būt kaitīga ietekme uz augu produktu patērētājiem; tā kā šos pesticīdus nevajadzētu lietot apstākļos, kas apdraud cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi;

tā kā Kopienai būtu jāveicina alternatīvu bioloģiskās lauksaimniecības metožu izmantošana;

tā kā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīva 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/186/EEK [5], nosaka minēto atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu un visā Kopienā nodrošina brīvu apriti produktiem, kuros daudzums ir mazāks vai vienāds ar šo maksimāli pieļaujamo daudzumu; tā kā minētajā direktīvā dalībvalstīm tomēr ir atļauts gadījumos, kad tās uzskata to par attaisnojamu, ļaut savā teritorijā laist apgrozībā produktus ar lielākiem daudzumiem nekā maksimāli pieļaujamais daudzums;

tā kā šis pēdējais noteikums dažos gadījumos izraisa ilgstošas atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz šo pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem, kas var veicināt šķēršļu rašanos tirdzniecībā un tā kavēt brīvu preču apriti Kopienā; tā kā, lai sasniegtu vienoto tirgu 1992. gadā, šie šķēršļi būtu jālikvidē;

tā kā šo iemeslu dēļ būtu jāatceļ iespēja dalībvalstīm atļaut lielākus daudzumus un būtu jānosaka obligāts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums noteiktām aktīvām vielām augļos un dārzeņos un uz tiem, kas jāievēro visām dalībvalstīm, ja šos produktus laiž apgrozībā;

tā kā nolūkā nodrošināt brīvu preču apriti Kopienā obligāts maksimāli pieļaujamais daudzums būtu jānosaka arī konkrētiem pesticīdiem citos noteiktos augu izcelsmes produktos un uz tiem;

tā kā maksimāli pieļaujamā daudzuma ievērošana nodrošinās brīvu apriti produktiem un to, ka patērētāju un dzīvnieku veselība tiek pienācīgi aizsargāta;

tā kā obligāto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšana tomēr prasa tehniski ilgāku izskatīšanu, šādus daudzumu ierobežojumus tādēļ nevar tūlīt uzlikt pesticīdu atliekām, ko regulē ar Direktīvu 76/895/EEK;

tā kā tādēļ ir jāpieņem atsevišķi noteikumi, kas paredz šos obligātos maksimāli pieļaujamos daudzumus, lai noteikumus par pesticīdu atliekām no Direktīvas 76/895/EEK pakāpeniski pārnestu uz šiem atsevišķajiem noteikumiem, nosakot pesticīdiem obligātos pieļaujamos daudzumus;

tā kā attiecīgi šī direktīva neskar Direktīvu 76/895/EEK, ko turpina piemērot noteiktām pesticīdu atliekām, uz ko neattiecas šī direktīva;

tā kā pesticīdu atlieku un to maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izveidošana ir jautājums, kas ir Padomes kompetencē; tā kā šajā sarakstā nebūtu jāietver pesticīdu atliekas, uz ko vēl attiecas Direktīva 76/895/EEK;

tā kā ir lietderīgi piemērot šo direktīvu produktiem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot atsevišķus gadījumus, ja ir noteikts, ka importētājas valstis prasa īpašu apstrādi, kam vajadzīgi lielāki maksimāli pieļaujamie daudzumi nekā tie, kas noteikti Kopienā, ievērojot šo direktīvu; tā kā tomēr nav lietderīgi piemērot šo direktīvu ražojumiem, kas paredzēti tādu produktu ražošanai, kas nav pārtika vai lopbarība vai arī kas ir paredzēti sēšanai vai stādīšanai;

tā kā, lai garantētu atbilstību šai direktīvai, ja produkti ir laisti apgrozībā, dalībvalstīm jāveic piemēroti kontroles pasākumi; tā kā būtu jāplāno un jāveic vajadzīgās pārbaudes un par to rezultātiem jāziņo saskaņā ar Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīvu 89/397/EEK par pārtikas produktu oficiālo pārbaudi [6];

tā kā būtu jāizstrādā Kopienas metodes paraugu ņemšanai un analīzei, bet attiecībā uz analīzes metodēm gadījumā Kopienas metodes jāizmanto vismaz kā standartmetodes; tā kā šo metožu izstrāde ir tehnisks un zinātnisks pasākums, kas būtu jānosaka ar procedūru, kura ietver ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā augu veselības komitejā; tā kā analīzes metodēm ir jāatbilst kritērijiem, kas noteikti pielikumā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvai 85/591/EEK par Kopienas paraugu ņemšanas un analīžu metožu ieviešanu cilvēku uzturam paredzētās pārtikas uzraudzībai [7];

tā kā turpmākas izmaiņas to augu izcelsmes produktu sarakstā, kuros vai uz kuriem var būt pesticīdu atliekas, ir jāpieņem Padomei;

tā kā dalībvalstīm būtu jāatļauj uz laiku samazināt noteiktos daudzumus, ja tie vēlāk izrādītos bīstami cilvēku vai dzīvnieku veselībai; tā kā šajos gadījumos ir lietderīgi izveidot ciešu sadarbību arī starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā augu veselības komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šo direktīvu piemēro produktiem, kas ietilpst grupās, kuras ir noteiktas pielikuma 1. ailē, un šo produktu piemēri ir doti 2. ailē, ja šo grupu produktos vai produktu daļās, kas aprakstītas 3. ailē, var būt noteiktu pesticīdu atliekas.

Attiecīgo pesticīdu atlieku sarakstu un to maksimāli pieļaujamos daudzumus nosaka Padome, balsojot ar kvalificētu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma. Pesticīda atlieku neiekļauj sarakstā tik ilgi, kamēr tā maksimāli pieļaujamais daudzums ir noteikts ar Direktīvu 76/895/EEK.

2. Šo direktīvu piemēro, neierobežojot:

a) Padomes 1963. gada 5. novembra Direktīvas 64/54/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz konservantiem, ko atļauts izmantot cilvēku uzturam paredzētos pārtikas produktos [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/585/EEK [9], noteikumus, attiecībā uz bifenilu (difenilu), ortofenilfenolu, nātrija ortofenilfenolātu un 2-(4-tiazolil)-benzimidazolu (tiabendazolu); Direktīvas 64/54/EEK noteikumi vēl arvien regulē šo vielu izmantošanu līdz tam, kamēr to maksimāli pieļaujamais daudzums tiek iekļauts sarakstā, kas minēts 1. punktā;

b) Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/63/EEK par nevēlamu vielu un produktu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu barībā [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/519/EEK [11], noteikumus;

c) Direktīvas 76/895/EEK noteikumus;

d) Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvas 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [12], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/298/EEK [13], noteikumus.

3. Šo direktīvu piemēro arī 1. punktā minētajiem produktiem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm. Maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus, kas noteikti saskaņā ar šo direktīvu, tomēr nepiemēro produktiem, kas apstrādāti pirms eksportēšanas, ja var pietiekami pierādīt, ka:

a) galamērķa trešā valsts pieprasa šo īpašo apstrādi, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu tās teritorijā; vai

b) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu produktus pret kaitīgiem organismiem transportēšanas laikā uz galamērķa trešo valsti un glabāšanas laikā šajā valstī.

4. Šo direktīvu nepiemēro 1. punktā minētajiem produktiem, ja ar pienācīgiem pierādījumiem var konstatēt, ka šie produkti ir paredzēti

a) tādu izstrādājumu izgatavošanai, kas nav pārtika vai dzīvnieku barība; vai

b) sēšanai vai stādīšanai.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "pesticīdu atliekas" ir pesticīdu, to metabolītu un sadalīšanās vai reakciju produktu atliekas, kas ietvertas 1. pantā minētajā sarakstā un kas ir minētajā pantā uzskaitītajos produktos vai uz tiem;

b) "laišana apgrozībā" ir 1. pantā minēto produktu jebkāda tālāk nodošana pēc ražas novākšanas par atlīdzību vai bez tās.

3. pants

1. Produkti vai, atkarībā no apstākļiem, 1. pantā minēto produktu daļas, sākot no laika, kad tie ir laisti apgrozībā, nedrīkst saturēt pesticīdu atliekas daudzumos, kas pārsniedz tos, kuri noteikti sarakstā, kas minēts 1. pantā.

Žāvētu produktu gadījumā, kuriem maksimāli pieļaujamie daudzumi nav noteikti, piemērojamais maksimāli pieļaujamais daudzums ir tas, kas noteikts 1. pantā minētajā sarakstā, ņemot vērā atlieku koncentrāciju, kas rodas žāvēšanas procesā.

2. Dalībvalstis nodrošina, vismaz ar paraugu pārbaudi, atbilstību 1. punktā minētajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem. Vajadzīgās pārbaudes veic saskaņā ar Direktīvu 89/397/EEK un it īpaši tās 4. pantu.

4. pants

1. Dalībvalstu kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes sagatavo programmas, kas nosaka pārbaužu veidu un biežumu, kuras saskaņā ar 3. panta 2. punktu jāveic noteiktā laikposmā.

2. Līdz katra gada 1. augustam dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju par 1. punktā minēto programmu īstenošanu iepriekšējā gadā, norādot:

- kritērijus, kas piemēroti, sagatavojot šīs programmas,

- veikto pārbaužu skaitu un veidu,

- konstatēto pārkāpumu skaitu un veidu.

3. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Pastāvīgajā augu veselības komitejā līdz katra gada 1. novembrim un pirmoreiz 1993. gadā Komisija nosūta dalībvalstīm ieteikumus par saskaņotu pārbaužu programmu nākamajam gadam. Šos ieteikumus vēlāk var pielāgot, kā vajadzīgs, saskaņotās programmas īstenošanā.

Saskaņotajā programmā īpaši nosaka prioritātes kritērijus, kas jāpiemēro tās īstenošanā.

Informācijā, kas paredzēta 2. punktā, ir īpaša atsevišķa iedaļa par saskaņotās programmas īstenošanu.

4. Piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija nosūta Padomei ziņojumu par šā panta piemērošanu, pievienojot attiecīgus priekšlikumus, ja tādi ir.

5. pants

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai kavēt laist apgrozībā savā teritorijā produktus, kas minēti 1. pantā, pamatojoties uz to, ka tie satur pesticīdu atliekas, ja šādu atlieku daudzums produktos vai attiecīgās produktu daļās nepārsniedz maskimāli pieļaujamos daudzumus, kas noteikti 1. pantā minētajā sarakstā.

6. pants

1. Paraugu ņemšanas metodes, kas vajadzīgas 3. pantā paredzēto pārbaužu veikšanai augļiem un dārzeņiem, ir tās, kas noteiktas ar Komisijas Direktīvu 79/700/EEK [14]. Paraugu ņemšanas metodes, kas vajadzīgas, lai veiktu šādas pārbaudes produktiem, kas nav augļi un dārzeņi, un analīzes metodes visiem produktiem nosaka saskaņā ar 9. pantā izklāstīto procedūru.

Kopienas analīzes metožu pastāvēšana nekavē dalībvalstis izmantot citas pārbaudītas un zinātniski pamatotas metodes ar noteikumu, ka tas netraucē brīvu produktu apriti, par kuriem saskaņā ar Kopienas metodēm ir atzīts, ka tie atbilst šīs direktīvas noteikumiem. Ja rezultātu interpretācija ir atšķirīga, izšķirošie ir tie, kuri iegūti ar Kopienas metodēm.

2. Analīzes metodes, kas noteiktas 1. punktā, atbilst Direktīvas 85/591/EEK pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

3. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par citām metodēm, ko izmanto, ievērojot 1. punktu.

7. pants

Pielikuma grozījumus zinātnisko un tehnisko zināšanu attīstības dēļ pēc Komisijas priekšlikuma pieņem Padome, balsojot ar kvalificētu vairākumu.

8. pants

1. Ja dalībvalsts, pamatojoties uz jaunu informāciju vai esošās informācijas atkārtotu novērtējumu, uzskata, ka 1. pantā minētajā sarakstā noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums ir bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un tādēļ ir vajadzīga steidzama rīcība, minētā dalībvalsts var uz laiku samazināt šo daudzumu savā teritorijā. Šajā gadījumā par pasākumiem tā tūlīt informē citas dalībvalstis un Komisiju, pievienojot paziņojumu par pasākumu iemesliem.

2. Komisija steidzami izskata pirmajā daļā minēto dalībvalsts sniegto pamatojumu un apspriežas ar dalībvalstīm Pastāvīgajā augu veselības komitejā, šeit un turpmāk "Pastāvīgajā komitejā"; tā tūlīt sniedz savu atzinumu un veic attiecīgus pasākumus. Komisija tūlīt paziņo Padomei un dalībvalstīm par visiem veiktajiem pasākumiem. Ikviena dalībvalsts 15 dienu laikā pēc šāda paziņojuma par Komisijas pasākumiem var griezties Padomē. Padome, balsojot ar kvalificētu vairākumu, 15 dienu laikā pēc dienas, kad tai paziņots jautājums, var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

3. Ja Komisija uzskata, ka 1. pantā minētajā sarakstā maksimāli pieļaujamais daudzums ir jāgroza, lai pārvarētu grūtības, kas minētas 1. punktā, un lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību, tā uzsāk procedūru, kas noteikta 10. pantā, lai pieņemtu šos grozījumus. Šajā gadījumā dalībvalsts, kas veikusi pasākumus saskaņā ar 1. punktu, var tos turpināt līdz Padomes vai Komisijas lēmumam saskaņā ar minēto procedūru.

9. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo Pastāvīgajai komitejai par jautājumu vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Pastāvīgajai komitejai veicamo pasākumu projektu. Pastāvīgā komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko var noteikt priekšsēdētājs saskaņā ar jautājuma steidzamību. Atzinumu sniedz, lemjot ar vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā attiecībā uz lēmumiem, kas Padomei ir jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Pastāvīgajā komitejā vērtē tā, kā tas noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Pastāvīgās komitejas atzinumu.

4. Ja pasākumi nav saskaņā ar Pastāvīgās komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu, balsojot ar kvalificētu vairākumu.

5. Ja triju mēnešu laikā pēc dienas, kad par jautājumu bija ziņots Padomei, Padome nav rīkojusies, ierosinātos priekšlikumus pieņem Komisija.

10. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, par jautājumu Pastāvīgajai komitejai nekavējoties ziņo tās priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Pastāvīgajai komitejai veicamo pasākumu projektu. Pastāvīgā komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko var noteikt priekšsēdētājs saskaņā ar jautājuma steidzamību. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā attiecībā uz lēmumiem, kas Padomei ir jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Pastāvīgajā komitejā vērtē tā, kā tas noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Pastāvīgās komitejas atzinumu.

4. Ja pasākumi nav saskaņā ar Pastāvīgās komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu, balsojot ar kvalificētu vairākumu.

5. Ja 15 dienu laikā pēc dienas, kad par jautājumu bija ziņots Padomei, Padome nav rīkojusies, ierosinātos priekšlikumus pieņem Komisija.

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem šīs direktīvas prasību izpildei vajadzīgos pasākumus ne vēlāk par 1992. gada 31. decembri.

2. Kad dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 27. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

V. Saccomandi

[1] OV C 46, 25.2.1989., 5. lpp.

[2] OV C 260, 15.10.1990., 56. lpp.

[3] OV C 329, 30.12.1989., 11. lpp.

[4] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[5] OV L 66, 10.3.1989., 36. lpp.

[6] OV L 186, 30.6.1989., 23. lpp.

[7] OV L 372, 31.12.1985., 50. lpp.

[8] OV 12, 27.1.1964., 161./64. lpp.

[9] OV L 372, 31.12.1985., 43. lpp.

[10] OV L 38, 11.2.1974., 31. lpp.

[11] OV L 304, 27.10.1987., 38. lpp.

[12] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[13] OV L 126, 20.5.1988., 53. lpp.

[14] OV L 207, 15.8.1979., 26. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 1. pantā minēto produktu saraksts un produktu daļa, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu

Piezīme:

Vārda "svaigs" nozīme ir paplašināta un attiecināma arī uz produktiem, kas ir atdzesēti vai saldēti.

Produktu grupas | Grupās ietvertie produkti | Produkta daļa, kurai piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu |

1.Augļi, svaigi, žāvēti vai neapstrādāti, konservēti, sasaldējot bez pievienota cukura; rieksti

iCITRUSAUGĻI | Greipfrūti | Viss produkts |

Citroni |

Laimi |

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un līdzīgus hibrīdus) |

Apelsīni |

Pampelmūzes |

iiRIEKSTI (LOBĪTI VAI NELOBĪTI) | Mandeles | Viss produkts pēc čaulas noņemšanas |

Brazīlijas rieksti |

Kešjurieksti |

Ēdamie kastaņi |

Kokosrieksti |

Lazdu rieksti |

Makadamijas rieksti |

Pekanrieksti |

Ciedru rieksti |

Pistācijas |

Valrieksti |

iiiSĒKLEŅI | Āboli | Viss produkts pēc augļkātiņa noņemšanas |

Bumbieri |

Cidonijas |

ivKAULEŅI | Aprikozes | Viss produkts pēc augļkātiņa noņemšanas |

Ķirši |

Persiki (ieskaitot nektarīnus un līdzīgus hibrīdus) |

Plūmes |

vOGAS UN MAZI AUGĻI | aGalda vīnogas un vīna vīnogas | Viss produkts pēc augļkātiņa un ziedkausiņa noņemšanas (ja tādi ir), bet jāņogu gadījumā — ogas ar kātiņiem |

bZemenes (izņemot meža) |

cAvenes un kazenes (izņemot meža)KazenesKazeņavenesAvenes |

dCiti mazi augļi un ogas (izņemot meža)Mellenes un brūklenesDzērvenesJāņogas (sarkanās jāņogas, baltās jāņogas, upenes)Ērkšķogas |

eMeža ogas un meža augļi |

viDAŽĀDI AUGĻI | vokado | Viss auglis pēc kātiņa noņemšanas (ja tāds ir), bet ananasu gadījumā — pēc lapu pušķa noņemšanas |

Banāni |

Dateles |

Vīģes |

Kivi |

Kumkvati |

Ličī |

Mango |

Olīves |

Pasifloru augļi |

Ananasi |

Granāti |

2.Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti

iSAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | Bietes | Viss produkts pēc saknes augšējās daļas un pielipušās augsnes (ja tāda ir) noņemšanas, skalojot tekošā ūdenī vai uzmanīgi ar suku norīvējot produktu sausu |

Burkāni |

Selerijas |

Mārrutki |

Topinambūri |

Pastinaki |

Pētersīļu saknes |

Redīsi |

Auzu saknes |

Saldie kartupeļi |

Kāļi |

Turnepši |

Jamss |

iiSĪPOLAUGI | Ķiploki | Sīpoli (sausi), šalotes (sausas), ķiploki (sausi) — viss produkts pēc viegli noņemamās mizas un augsnes (ja tāda ir) noņemšanas. Sīpoli, šalotes, ķiploki, kas nav sausi, loki — viss produkts pēc sakņu un augsnes (ja tāda ir) noņemšanas |

Sīpoli |

Šalotes |

Loki |

iiiAUGĻU DĀRZEŅI | aNakteņu dzimtaTomātiPipari | Viss produkts pēc augļkātiņa noņemšanas |

bĶirbjaugi — ar ēdamu mizuGurķiPipargurķīšiCukīni |

cĶirbjaugi — ar neēdamu mizuMelonesĶirbjiArbūzi |

dSaldā kukurūza | Graudi vai vālītes bez seglapām |

ivKĀPOSTU DĀRZEŅI | aZiedkāpostiZiedkāpostiBrokoļi | Ziedkāposti un brokoļi — tikai galviņa |

bGalviņkāpostiBriseles kāpostiGalviņkāposti | Produkts pēc bojāto lapu noņemšanas (ja tādas ir) |

cKrustziežu dzimtas lapu dārzeņiĶīnas kāpostiLapu kāposti |

dKolrābji | Viss produkts pēc sakņu un pielipušās augsnes noņemšanas (ja tāda ir), skalojot tekošā ūdenī vai uzmanīgi notīrot ar suku produktu sausu |

vLAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI | aSalāti un līdzīgi augiKresesSalātu baldriņiSalātiLapu endīvijas | Viss produkts pēc bojāto ārējo lapu, sakņu un augsnes noņemšanas (ja tāda ir) |

bSpināti un līdzīgi augiBiešu lapas (mangolds) |

cŪdenskreses |

dSalātu cigoriņi |

eLapu garšaugiKārvelesMaurlokiPētersīļi |

viPĀKŠAUGI (SVAIGI) | Pupiņas | Viss produkts pēc pākšu noņemšanas vai produkts ar visām pākstīm, ja tās paredzētas ēšanai |

Zirņi |

viiKĀTU (STUBLĀJU) DĀRZEŅI | Sparģeļi | Viss produkts pēc bojāto audu un augsnes noņemšanas (ja tāda ir), bet fenheļa gadījumā — viss produkts pēc sakņu un augsnes noņemšanas (ja tāda ir) |

Spānijas artišoki |

Selerijas |

Fenheļi |

Artišoki |

Puravi |

Rabarberi |

viiiSĒNES | Sēnes (izņemot savvaļas sēnes) | Viss produkts pēc augsnes vai augšanas substrāta noņemšanas |

Savvaļas sēnes |

3.Pākšaugi

| Pupas | Viss produkts |

| Lēcas |

| Zirņi |

4.Eļļas augu sēklas

| Linsēklas | Veselas sēklas vai graudi pēc čaulu vai sēnalu noņemšanas, ja tas iespējams |

| Zemesrieksti |

| Magoņu sēklas |

| Ripšu sēklas |

| Sezama sēklas |

| Saulespuķu sēklas |

| Rapšu sēklas |

| Sojas pupiņas |

5.Kartupeļi

| Agrie un galda kartupeļi | Viss produkts pēc augsnes noņemšanas (ja tāda ir) (augsni noņem, skalojot tekošā ūdenī vai uzmanīgi ar suku notīrot produktu sausu) |

6.Tēja (izžāvētas lapiņas un kātiņi, fermentēti vai citādi apstrādāti, Camellia sinensis)

| | Viss produkts |

7.Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu ziedplāksnītes un nekoncentrētu pulveri

| | Viss produkts |

--------------------------------------------------

Augša