EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990L0605

Padomes direktīva (1990. gada 8. novembris), ar ko attiecībā uz darbības jomu groza Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem

OV L 317, 16.11.1990., 60./62. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 110 - 112
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 73 - 75

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/605/oj

31990L0605Oficiālais Vēstnesis L 317 , 16/11/1990 Lpp. 0060 - 0062
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0107


Padomes direktīva

(1990. gada 8. novembris),

ar ko attiecībā uz darbības jomu groza Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem

(90/605/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 54. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīva 78/660/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/604/EEK [5], jo īpaši attiecas uz akciju sabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību gada pārskatiem, jo šie uzņēmumu veidi trešajām personām nepiedāvā nekādas citas garantijas, kā vien savus neto aktīvus;

tā kā saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/604/EEK, dalībvalstis pieprasa konsolidēto gada pārskatu sastādīšanu tikai tiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 78/660/EEK;

tā kā Kopienā pastāvīgi un ievērojami palielinās personālsabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību skaits, kurās ietilpstošie dalībnieki ar pilnu atbildību ir vai nu akciju sabiedrības, vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību;

tā kā šie dalībnieki ar pilnu atbildību var būt arī tādas sabiedrības, uz ko neattiecas dalībvalsts tiesību akti, bet kurām ir tiesisks statuss salīdzinājumā ar Direktīvā 68/151/EEK [7] minēto;

tā kā tas, ka uz šādām personālsabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Kopienas tiesības, ir pretrunā ar šo direktīvu garu un mērķiem;

tā kā noteikumi, kas attiecas uz abu minēto direktīvu darbības jomu, tāpēc ir nepārprotami jāpapildina;

tā kā ir svarīgi, lai jebkura uzņēmuma, kurā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir dalībnieks ar pilnu atbildību, nosaukums, galvenais birojs un tiesiskais statuss tiktu norādīts šā dalībnieka pārskatu pielikumā;

tā kā pienākums sastādīt, publicēt un revidēt partneru akciju sabiedrību un partneru sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārskatus var tikt uzlikts arī dalībniekam ar pilnu atbildību; tā kā ir jābūt iespējamam iekļaut šos uzņēmumus konsolidētajos pārskatos, kurus sastāda šāds dalībnieks vai kuri tiek sastādīti augstākā līmenī;

tā kā dažas no personālsabiedrībām, uz kurām attiecas šī direktīva, netiek iekļautas reģistrā tajā dalībvalstī, kurā atrodas šo partneru sabiedrību galvenie biroji, līdz ar to apgrūtinot grāmatvedības saistību piemērošanu; tā kā, jo sevišķi šādos gadījumos, ir nepieciešami īpaši noteikumi atkarībā no tā, vai dalībnieki ar pilnu atbildību ir uzņēmumi, kas ir pakļauti tās pašas dalībvalsts tiesību aktiem, citas dalībvalsts vai kādas trešās valsts tiesību aktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 78/660/EEK tiek izdarīti šādi grozījumi.

1. Direktīvas 1. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

"Šajā direktīvā noteiktie saskaņošanas pasākumi attiecas arī uz dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem attiecībā uz šādiem uzņēmumu veidiem:

a) Vācijā:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

b) Beļģijā:

la société en nom collectifde vennootschap onder firma,

la société en commandité simplede gewone commanditaire vennootschap;

c) Dānijā:

interessentskaber, kommanditselskaber;

d) Francijā:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

e) Grieķijā:

η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία;

f) Spānijā:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

g) Īrijā:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies

h) Itālijā:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplic;e

i) Luksemburgā:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

j) Nīderlandē:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

k) Portugālē:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

l) Apvienotajā Karalistē:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies,

kur visi dalībnieki ar neierobežotu atbildību ir pirmajā apakšpunktā izklāstīto veidu uzņēmumi vai uzņēmumi, ko nereglamentē dalībvalsts tiesību akti, bet kam ir tiesisks statuss salīdzinājumā ar Direktīvā 68/151/EEK minēto.

Šī direktīva attiecas arī uz šā punkta otrajā daļā minētajiem uzņēmumu vai firmu veidiem, kur visi dalībnieki ar neierobežotu atbildību paši pieder pie tiem uzņēmumu veidiem, kas minēti šajā daļā vai pirmajā daļā."

2. Direktīvas 43. panta 1. punkta 2. apakšpunktam pievieno šādu daļu:

"Katra uzņēmuma, kura dalībnieks ir uzņēmums vai firma ar neierobežotu atbildību, nosaukums, galvenais birojs vai juridiskā adrese un tiesiskais statuss. Šo informāciju var nesniegt, ja tai ir nebūtiska nozīme 2. panta 3. punkta īstenošanā".

3. irektīvas 47. pantā iekļauj šādu punktu:

"1a. Šīs direktīvas 1. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā (attiecīgās juridiskās personas) minētā uzņēmuma vai firmas dalībvalsts var atbrīvot šo juridisko personu no pārskatu publicēšanas atbilstoši Direktīvas 68/151/EEK 3. pantam ar noteikumu, ka šie pārskati ir pieejami sabiedrībai galvenajā birojā, ja:

a) visi attiecīgās juridiskās personas dalībnieki ar neierobežotu atbildību ir uzņēmumi, kas minēti 1. panta 1. punkta pirmajā daļā un ko reglamentē citas dalībvalsts tiesību akti, nevis tās dalībvalsts tiesību akti, kas reglamentē attiecīgo juridisko personu, un ja neviens no šiem uzņēmumiem nepublicē attiecīgās juridiskās personas pārskatus kopā ar saviem pārskatiem, vai

b) visi dalībnieki ar ierobežotu atbildību ir uzņēmumi, ko nereglamentē dalībvalsts tiesību akti, bet kam ir tiesisks statuss salīdzinājumā ar Direktīvā 68/151/EEK minēto.

Pārskatiem ir jābūt pieejamiem pēc pieprasījuma. Kopijas cena nedrīkst pārsniegt administratīvās izmaksas. Jāparedz sankcijas tiem gadījumiem, kad netiek ievērots šajā punktā noteiktais pienākums publicēt pārskatus."

4. Direktīvu papildina ar šādu pantu:

"57.a pants

1. Dalībvalstis var pieprasīt uzņēmumiem, kas minēti 1. panta 1. punkta pirmajā apakšpunktā, uz ko attiecas šo valstu tiesību akti un kas ir dalībnieki ar neierobežotu atbildību kādā no 1. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā (attiecīgās juridiskās personas) minētajiem uzņēmumiem vai firmām, sastādīt, revidēt un publicēt kopā ar saviem pārskatiem arī attiecīgās juridiskās personas pārskatus atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

Šajā gadījumā šīs direktīvas noteikumi neattiecas uz attiecīgo juridisko personu.

2. Dalībvalstīm nevajag attiecināt šīs direktīvas prasības uz attiecīgajām juridiskajām personām, ja:

a) šīs juridiskās personas pārskatus atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem ir sastādījis, revidējis un publicējis uzņēmums, kas ir šīs juridiskās personas dalībnieks ar neierobežotu atbildību un ko regulē citas dalībvalsts tiesību akti;

b) attiecīgā juridiskā persona ir iekļauta konsolidētajos pārskatos, ko atbilstoši Direktīvai 83/349/EEK ir sastādījis, revidējis un publicējis dalībnieks ar neierobežotu atbildību vai, ja attiecīgā juridiskā persona ir iekļauta kādas lielākas uzņēmumu grupas konsolidētajos pārskatos, kurus atbilstoši Padomes Direktīvai 83/349/EEK ir sastādījis, revidējis un publicējis mātesuzņēmums, ko reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti. Atbrīvojums ir jānorāda konsolidēto pārskatu pielikumā.

3. Šādos gadījumos attiecīgajai juridiskajai personai pēc pieprasījuma jebkuram ir jāatklāj tās juridiskās personas nosaukums, kas publicē pārskatus."

2. pants

Direktīvā 83/349/EEK tiek izdarīti šādi grozījumi.

1. Direktīvas 4. panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

"Šā punkta pirmā daļa attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad vai nu mātesuzņēmums, vai viens vai vairāki meitasuzņēmumi pārstāv vienu no uzņēmumu veidiem, kas minēti Direktīvas 78/660/EEK 1. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā."

2. Direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Dalībvalstis tomēr var atbrīvot no 1. panta 1. punktā uzliktā pienākuma, ja mātesuzņēmums nepārstāv nevienu no uzņēmumu veidiem, kas minēti šīs direktīvas 4. panta 1. punktā vai Direktīvas 78/660/EEK 1. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā."

3. pants

1. Dalībvalstis ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 1993. gada 1. janvārim panāktu atbilstību šai Direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka šā panta 1. punktā minētie noteikumi tiks attiecināti uz gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 1995. gada 1. janvārī vai 1995. kalendārā gada laikā.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm..

Briselē, 1990. gada 8. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Romita

[1] OV C 144, 11.6.1986., 10. lpp.

[2] OV C 125, 11.5.1987., 140. lpp.

[3] OV C 328, 22.12.1986., 43. lpp.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[5] OV L 317, 16.11.1990., 57. lpp.

[6] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

[7] OV L 65, 14.3.1968., 8. lpp.

--------------------------------------------------

Augša