EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31990L0604

Padomes direktīva (1990. gada 8. novembris), ar ko Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU

OV L 317, 16.11.1990., 57./59. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 105 - 106
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 105 - 106
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 002 Lpp. 7 - 9

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/604/oj

31990L0604Oficiālais Vēstnesis L 317 , 16/11/1990 Lpp. 0057 - 0059
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0105
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0105


Padomes direktīva

(1990. gada 8. novembris),

ar ko Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU

(90/604/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 54. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā valstu noteikumu saskaņošana attiecībā uz gada pārskatu un ziņojumu novērtēšanas metodēm un šo dokumentu publicēšanu, jo īpaši attiecībā uz akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ir paredzēta Direktīvā 78/660/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu;

tā kā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecinātās administratīvās procedūras jāvienkāršo atbilstoši Padomes 1986. gada 3. novembra Rezolūcijai par rīcības programmu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) [5] un Padomes 1988. gada 30. jūnija Rezolūcijai par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un rīcību uzņēmumu attīstības veicināšanā, jo īpaši attiecībā uz Kopienas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem [6], kas jo īpaši nosaka nepieciešamību ievērojami vienkāršot Direktīvā 78/660/EEK paredzētos pienākumus;

tā kā, pamatojoties uz Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktu, nepieciešams otrreiz pārskatīt mazo un vidējo uzņēmumu identificēšanas kritērijus;

tā kā jāpalielina dalībvalstu iespējas atļaut atkāpes no Direktīvas 78/660/EEK noteikumiem attiecībā uz pārskatu sastādīšanu, revīziju un publicēšanu, ja runa ir par maziem uzņēmumiem;

tā kā dalībvalstīm jādod iespēja ļaut sabiedrībām neiekļaut pārskatu pielikumā noteiktu informāciju attiecībā uz pārvaldes vai vadības institūciju locekļiem piešķirto atalgojumu, ja šāda informācija ļauj atklāt šādu institūciju locekļu amatu;

tā kā nepieciešams ļaut dalībvalstīm mīkstināt mazajiem uzņēmumiem izvirzītās prasības attiecībā uz pārskatu pielikumu sastādīšanu un publicēšanu; tā kā dalībvalstīm jāvar atbrīvot šos uzņēmumus no pienākuma sniegt pārskatu pielikumos noteiktu informāciju, kas maziem uzņēmumiem nav būtiska; tā kā, paturot prātā šīs pašas intereses, dalībvalstīm vajadzīga iespēja atbrīvot šos uzņēmumus no pienākuma sastādīt ziņojumu ar noteikumu, ka pārskatu pielikumā tiek iekļauta Direktīvas 77/91/EEK [7] 22. panta 2. punktā prasītā informācija par pašu akciju vai daļu iegādi;

tā kā ir svarīgi veicināt Eiropas monetāro integrāciju, ļaujot uzņēmumiem, mazākais, publicēt savus pārskatus ECU vienībās; tā kā šī ir vienkārši papildu iespēja, kas nemaina uzņēmumu stāvokli, kuri šobrīd jau var sastādīt un publicēt pārskatus ECU vienībās; tā kā šobrīd vajag precizēt Direktīvu 78/660/EEK un 83/349/EEK [8] noteikumus, kuri tika grozīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, uzliekot tiem uzņēmumiem, kas izmanto šo iespēju, pienākumu norādīt pārskatu pielikumā konvertēšanas kursu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 78/660/EEK 11. pantu groza šādi:

1. vārdkopu "kopējā bilance: ECU 1550000" aizstāj ar vārdkopu "kopējā bilance: ECU 2000000";

2. vārdkopu "neto apgrozījums: ECU 3200000" aizstāj ar vārdkopu "neto apgrozījums: ECU 4000000";

3. pievieno šādu daļu:

"Dalībvalstis atceļ 15. panta 3. punkta a) apakšpunkta un 4. punkta piemērošanu attiecībā uz saīsinātajām bilancēm.".

Iepriekš paredzētā ECU izteikto summu pārskatīšana ir otrā pārskatīšana pēc kārtas, kas atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam jāveic ik pēc pieciem gadiem.

2. pants

Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu groza šādi:

1. vārdkopu "kopējā bilance: ECU 6200000" aizstāj ar vārdkopu "kopējā bilance: ECU 8000000";

2. vārdkopu "neto apgrozījums: ECU 12800000" aizstāj ar vārdkopu "neto apgrozījums: ECU 16000000".

Iepriekš paredzētā ECU izteikto summu pārskatīšana ir otrā pārskatīšana pēc kārtas, kas atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam jāveic ik pēc pieciem gadiem.

3. pants

Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Šajā direktīvā EUR atbilst definīcijai, kāda ir dota Regulā (EEK) Nr. 3180/78 [9], kurā grozījumi ir izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2626/84 [10] un Regulu (EEK) Nr. 1971/89 [11].

Attiecīgais valsts valūtas ekvivalents tiek noteikts atbilstoši 1990. gada 8. novembra kursam."

.

4. pants

Direktīvas 78/660/EEK 43. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Dalībvalstis var atcelt prasību sniegt 1. punkta 12) apakšpunktā minēto informāciju, ja šāda informācija ļauj atklāt konkrēta šādas institūcijas locekļa amatu."

.

5. pants

Direktīvas 78/660/EEK 44. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"44. pants

1. Dalībvalstis var atļaut 11. pantā minētajām sabiedrībām sastādīt saīsinātus pielikumus, neietverot informāciju, kas prasīta 43. panta 1. punkta 5) — 12) apakšpunktā. Taču pielikumā ir jāatspoguļo 43. panta 1. punkta 6) apakšpunktā prasītā informācija visiem attiecīgajiem posteņiem kopā.

2. Dalībvalstis var arī atbrīvot 1. punktā minētās sabiedrības no pienākuma pielikumā sniegt informāciju, kas prasīta 15. panta 3. punkta a) apakšpunktā un 4. punktā, 18., 21. pantā, 29. panta 2. punktā, 30. panta otrajā daļā, 34. panta 2. punktā, 40. panta 2. punktā un 42. panta otrajā daļā.

3. Piemēro 12. pantu."

.

6. pants

Direktīvas 78/660/EEK 46. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Dalībvalstis var atbrīvot 11. pantā minētās sabiedrības no pienākuma sastādīt ziņojumus ar noteikumu, ka Direktīvas 77/91/EEK 22. panta 2. punktā prasītā informācija par pašu akciju vai daļu iegādi ir atspoguļota pielikumā."

.

7. pants

Direktīvas 78/660/EEK 47. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"b) saīsinātu pielikumu pie pārskatiem atbilstoši 44. pantam."

.

8. pants

Direktīvā 78/660/EEK iekļauj šādu pantu:

"50.a pants

Gada pārskatus var publicēt tādā valūtā, kādā tie ir tikuši sastādīti, un arī ECU, konvertēšanā izmantojot bilances datuma kursu. Kurss ir jāparāda pielikumā."

.

9. pants

Direktīvā 83/349/EEK iekļauj šādu pantu:

"38.a pants

Konsolidētos pārskatus var publicēt tādā valūtā, kādā tie ir tikuši sastādīti, un arī ECU, konvertēšanā izmantojot bilances datuma kursu. Kurss ir jāparāda pielikumā."

.

10. pants

1. Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 1993. gada 1. janvārim panāktu atbilstību šai Direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka pirmajā punktā minētie noteikumi tiks attiecināti uz gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, sākot ar pārskata gadu, kas sākas 1995. gada 1. janvārī vai 1995. kalendārā gada laikā.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 8. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Romita

[1] OV C 287, 11.11.1986., 5. lpp.,OV C 318, 20.12.1989., 12. lpp.

[2] OV C 158, 26.6.1989., 257. lpp.,1990. gada 24. oktobra lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV C 139, 5.6.1989., 42. lpp.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[5] OV C 287, 14.11.1986., 1. lpp.

[6] OV C 197, 27.7.1988., 6. lpp.

[7] OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.

[8] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

[9] OV L 379, 30.12.1978., 1. lpp.

[10] OV L 247, 16.9.1984., 1. lpp.

[11] OV L 189, 4.7.1989., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša