EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31990L0427

Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti

UL L 224, 18.8.1990, str. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 033 str. 172 - 177
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 033 str. 172 - 177
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 165 - 169
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 008 str. 80 - 84
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 008 str. 80 - 84
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 013 str. 79 - 83

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; razveljavil 32016R1012 . Najnovejša prečiščena različica: 01/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj

31990L0427Uradni list L 224 , 18/08/1990 str. 0055 - 0059
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0172
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0172


Direktiva Sveta

z dne 26. junija 1990

o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti

(90/427/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so kopitarji kot žive živali vključeni v seznam blaga v Prilogi II Pogodbe;

ker je za zagotavljanje racionalnega razvoja reje kopitarjev in s tem povečanje produktivnosti v tem sektorju potrebno sprejeti predpise na ravni Skupnosti, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti;

ker je reja in vzreja kopitarjev, posebno konj, na splošno vključena v kmetijski sektor; ker predstavlja vir dohodka za del kmetijskega prebivalstva in jo je zato treba spodbujati;

ker je uspeh odvisen predvsem od rabe kopitarjev, registriranih v rodovniških knjigah, ki jih vodijo uradno priznane organizacije ali združenja;

ker obstajajo razlike pri vpisu v rodovniške knjige; ker te razlike ovirajo promet znotraj Skupnosti; ker popolna sprostitev prometa zahteva nadaljnje usklajevanje, predvsem glede vpisa v rodovniške knjige;

ker bi bilo treba promet z registriranimi kopitarji znotraj Skupnosti postopoma sprostiti; ker popolna sprostitev prometa zahteva nadaljnje dodatno usklajevanje, predvsem glede dovoljenj za pripust na pripustni postaji ter rabo semena in jajčnih celic v skladu z značilnostmi vsake rodovniške knjige;

ker je v skladu s postopki Skupnosti treba oblikovati usklajen vzorec zootehniškega spričevala in identifikacijskega dokumenta;

ker je ime živali bistveni dejavnik pri identifikaciji kopitarjev; ker je pogosto nemogoče slediti izvoru živali in spremljati njen razvoj, če je ime živali spremenjeno na zahtevo novega lastnika; ker je treba uskladiti določbe o poimenovanju kopitarjev, zato da se preprečijo zlorabe;

ker je treba uvesti ukrepe za preprečevanje uvoza kopitarjev iz držav, ki niso članice Skupnosti, pod pogoji, ki so manj strogi od tistih znotraj Skupnosti;

ker je priporočljivo uvesti ukrepe v zvezi z določenimi tehničnimi vidiki; ker je zaradi načrtovanih ukrepov treba poskrbeti za tesno in učinkovito sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Ta direktiva določa zootehniške in genealoške pogoje, ki znotraj Skupnosti urejajo promet s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki.

Člen 2

Za namene te direktive velja:

(a) "kopitarji" so domače živali vrste konj ali osel ali križanci med njima;

(b) "registrirani kopitarji" so kopitarji, vpisani ali registrirani in primerni za vpis v rodovniško knjigo v skladu s pravili iz člena 4(2)(b) in identificirani po identifikacijskem dokumentu, določenem v členu 8(1);

(c) "rodovniška knjiga" je vsaka knjiga, register, datoteka ali podatkovni medij:

- ki jo vodi s strani države članice uradno priznana ali odobrena organizacija ali združenje ali uradna agencija zadevne države članice in

- v katero so kopitarji vpisani ali registrirani z vsemi znanimi predniki.

Člen 3

Promet s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki znotraj Skupnosti se ne sme prepovedati ali omejevati iz zootehniških in genealoških razlogov, razen če ti izhajajo iz uporabe te direktive.

Vendar pa ostanejo znotraj Skupnosti pri prometu z registriranimi kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki do začetka veljavnosti odločitev Skupnosti iz členov 4 in 8, v veljavi nacionalne določbe, ki so v skladu s splošnimi pravili Pogodbe.

POGLAVJE II

Genealoške določbe, ki se uporabljajo za registrirane kopitarje

Člen 4

1. Pri sprejemanju sklepov iz odstavka 2 je treba upoštevati naslednja načela:

(a) organizacije ali združenja, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige, so lahko priznane ali odobrene, če vodijo rodovniško knjigo v skladu z načeli, ki jih določa organizacija ali združenje, ki vodi izvorno rodovniško knjigo pasme;

(b) merila za vpis in registracijo v rodovniške knjige morajo temeljiti na osnovi značilnosti pasme, še posebno za posamezne čiste pasme, zato da se uredita vpis in registracija kopitarjev, vzrejenih z umetnimi metodami razmnoževanja.

2. Komisija v skladu s postopki, določenimi v členu 10, in načeli iz odstavka 1 določi:

(a) merila za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige;

(b) merila za vpis in registracijo v rodovniške knjige;

(c) če je treba, merila in metode za identifikacijo registriranih kopitarjev;

(d) merila za izdajo zootehniškega spričevala in identifikacijskega dokumenta iz člena 8;

(e) če je treba, predpise, ki zagotavljajo koordinacijo med organizacijami ali združenji iz člena 5.

Člen 5

Seznam organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige in so priznane na osnovi meril, ki se jih določi v skladu s členom 4(2)(a) in naknadnimi dopolnitvami, se sporoči Komisiji in drugim državam članicam v okviru Stalnega odbora za zootehniko.

Člen 6

1. V prometu znotraj Skupnosti morajo biti kopitarji v državi članici, v katero so namenjeni, vpisani ali registrirani v ustrezno rodovniško knjigo pod istim imenom, pod katerim so bili vpisani ali registrirani v rodovniško knjigo države iz katere prihajajo, razen kadar se organizaciji ali združenji obeh držav sporazumeta drugače; ob imenu mora biti vpisana z mednarodnimi sporazumi določena okrajšava države, v kateri so bili rojeni.

2. Kadar statuti organizacij ali združenj tako dovoljujejo:

- se lahko pred ali za originalno ime živali začasno ali stalno doda drugo ime, če se originalno ime živali ohrani vse življenje v oklepaju in je država rojstva označena z začetnicami, ki jih priznavajo mednarodni sporazumi,

- se lahko sprejmejo alternativni ukrepi za zaščito trajne identitete živali v skladu s postopki, ki jih določi Komisija po postopku iz člena 10.

POGLAVJE III

Zootehniške določbe, ki se uporabljajo za registrirane kopitarje

Člen 7

Komisija lahko za zagotovitev enotne uporabe določb te direktive in v skladu z načeli iz člena 4(1), kolikor je potrebno, določi skladno s postopki iz člena 10:

(a) metode za merjenje delovnih sposobnosti kopitarjev in napovedovanje genetskih vrednosti plemenskih živali;

(b) na osnovi metod iz (a), splošna merila za priznanje plemenskega žrebca, če je primerno, pa tudi plemenske kobile za rejo in merila za uporabo njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov.

Člen 8

Države članice zagotovijo, da:

1. registrirane kopitarje v prometu spremlja identifikacijski dokument, ki ga sestavi Komisija v skladu s postopki iz člena 10, izdajo pa ga organizacije ali združenja iz člena 5 te direktive in člena 2(c) Direktive 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali v prometu med državami članicami in uvozu kopitarjev iz tretjih držav [4].

Identifikacijski dokument za registrirane konje, napisan v jezikih Skupnosti, mora vsebovati najmanj podatke iz Priloge; ti podatki se lahko dopolnijo ali spremenijo v skladu s postopki, določenimi v členu 10;

2. v prometu mora seme, jajčne celice in zarodke registriranih kopitarjev spremljati zootehniško spričevalo, ki ga izda pristojni organ najmanj v jeziku namembne države, to spričevalo pa mora biti skladno z vzorcem, ki ga oblikuje Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 10.

Končne določbe

Člen 9

Do uporabe pravil Skupnosti, pogoji za uvoz kopitarjev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, ne smejo biti ugodnejši od tistih, ki urejajo promet znotraj Skupnosti.

Člen 10

Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, Stalni odbor za zootehniko, v nadaljnjem besedilu "odbor", ustanovljen s Sklepom 77/505/EGS [5], deluje v skladu s pravili, določenimi v členu 11 Direktive 88/661/EGS [6].

Člen 11

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1991. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 1990

Za Svet

Predsednik

M. O'Kennedy

[1] UL C 327, 30.12.1989, str. 61.

[2] UL C 149, 18.6.1990.

[3] UL C 62, 12.3.1990, str. 46.

[4] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

[5] UL L 206, 12.8.1977, str. 11.

[6] UL L 382, 31.12.1988, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Na vrh